Békés, 1932. (64. évfolyam, 1-103. szám)

1932-12-24 / 101. szám

4 Békés 1932 december 24. Halálozás. Széles körben mély és igaz rész­vétet váltott ki az a hir, hogy Wittmann György- né szül. Endrész Teréz úrasszony 41 éves korá­ban, boldog családi életének 24-ik évében súlyos betegségnek hosszú, de megadással tűrt szenve dései után, a haldoklók szentségével megerősítve f. hó 20 án délután elhunyt. Az élete delén el­költözött urinő jóemlékü néhai Endrész András tekintélyes józsefvárosi polgártársunknak volt le­ánya, s mint egy negyed századdal ezelőtt viruló szépségű s közszeretetben álló kedvelt tagja volt városunk akkori fiatal leánytársadalmának. Halá­lát férjén, Wittmann György gazdasági tanácsoson és fián, dr Wittmann Andráson kívül nagyszámú, városunkban is kiterjedt rokonság és széles ba ráti kör siratja. Az elhunyt földi maradványait a család Gyulára szállította, ahol a józsefvárosi te metőben f hó 22-én délután fél 2 órakor Reibet Mihály eleki róm. kath plébános beszentelóse Után nagyszámú gyászoló közönség részvéte mel­lett helyezték el szülei mellé a családi sírboltba. Nyugodjék békében ! I özv. Czóbel Károlyné f I Folyó hó 20 án este rövid szenvedés es a halotti szentségek áj- tatos felvétele után a gyulai társadalomnak egy régi, köztiszteletben és közszeretetben álló tagja, özv. Czóbel Károlyné, született néveri és béládi Galambos Gizella meghalt. A megboldogult néhai férje Czóbel Károly postatelügyelő évtizedeken át vezette a gyu'ai postahivatalt, s munkásságé val osztatlan megbecsülést szerzett úgy magá­nak, mint családjának Özv. Czóbel Károlyné nővérét ezelőtt egy héttel temette el s most, néhány rövid nappal halála után ő is megtért elhunyt övéihez. Vágyó iát teljes egészében jóté­kony célra hagyta. Holttestét a székelyhídi csa­ládi sírboltba szállították. Nyugodjék békében ! Köd és köd, ezzel jelezhető az időjárás az egész hét folyamán. Köddel virrad és köddel al konyul, reggeltől estig köd és köd: úgyszólván ez az uralkodó plánéta Közgazdaságilag ugyan nem káros, de annál kellemetlenebb az egészségre, kü lönösen sokat szenvednek tőle a szerencsétlen asztmás betegek. Veszedelmet okozó következ­ménye pedig az, hogy a hajnalonként bekövet­kező — habár kisebb— fagyok is, amikor a hő­mérő null fok alá száll, a járdát a köd következ­tében jégpáncél burkolja be, s a járókelőket elesés, I kéz, vagy lábtörés eshetősége fenyegeti. A ház j tulajdonosok nagy, mondhatni túlnyomó része és ? pedig nemcsak a kül, hanem a belső részeken is sajnálja a fürészport vagy az annak ethintése j okozta kis fáradságot, amire az államrendőrség figyelmét és szigorú intézkedését kell felhívnunk, i Zöldy Miklós dr. egyetemi magántanár. Zöldy Miklós dr. budapesti magyar királyi ügyész, j a kiváló bümetőjogá8z, aki megelőzőleg a gyű- ! lai ügyészség tagja volt, folyó hó 21 én a sze­gedi Ferenc József Tudományegyetem jogi fakul­tásán magántanári képesítést nyert. Alispáni dicsérő elismerés. Már kg Barna dr. alispán Papp Károly gádoiost községi főjegyző nők 35 évi jegyzői szolgálata alatt a tűzrendészet terén kifejteit kiválóan eredményes és példás munkásságáért dicsérő elismerését fejezte ki. Papp Károly, mint a gádorosi önkéntes tűzoltó testület elnöke, a tűzoltóság megszervezése körül is ki­váló érdemeket szerzett. MŰSOROS, TÁNCCAL EGYBEKÖTÖTT SZILVESZTEREST AZ IPARTESTÜLETBEN. A zenét ULICSKA MARGIT és HOLLY KÁROLY most alakított JAZZ-BAXH zenekara szolgáltatja. Szilveszter-est a Kaszinóban. A Békésmegyei Kaszinó Szilveszter-estjei a város és környék úri társaságának legjobb szórakozásai közé számítanak. A Kaszinó az év fordulóján ezidén is megrendezi táncestélyét, melyen táncszépségverseny szóra­koztatja majd a vendégeket és éjfélkor punccsal kedveskedik a rendezőség. A meghívók szétküldése folyamatban van és az estre a kaszinótagokat, vendégeidet szívesen látja a Kaszinó elnőkége. Szerzői est. Lapunk szerkesztője, versei Nagy Gusztáv, aki eddig megjelent két könyvével is már komoly sikereket ért el, január 14-én szerzői estet rendez. Bővebben lapunk következő számaiban. Az Erkel Dalkör fejlődése. Akik a gyulai Oktatók Egyesületének Arany-matinéján ott vol­tak s hallották a „Fák“ cimü müdalt az Erkel Dalkör előadásában, azok örömmel állapították meg, hogy az Erkel-dalárda egyre nagyobb töké­letességgel, mindinkább mélyülő művészettel szó­laltatja meg reperloár darabjait Kooalssky Ró­bert dr. a jeles patvarista és zongoraművész s vele Fel-e Kálmán ref kántor, kiváló énekművész, mint karnagy és mint zeneigazgató nagy lelkese­déssel végzik a betanítás és karvezetés munkáját. A közönség elismerése mellé most a hivatalos elismerés babérja is odakerült: az országos dalos­szövetség mindkettőjüket nagy ezüstéremmel tün­tette ki. A Gyulai Kis Kalendáriam 1933. évi számát lapunk újévi számához mellékelten küldjük meg lapunk úgy vidéki mint helyi előfizetőinek. A ní­vós, irodalmi írásokat és hasznos tudnivalókat tar­talmazó kalendárium, bizonyosra vesszük, nagy tet­széssel fog találkozni olvasóink körében. A gyulai ev. egyház karácsonya. N m fe nyes keretek közt de a segítő szeretet melegsé­gétől áthatva rendezte meg a gyulai evang egy ház csütörtökön délután karácsonyfaünnepélyét A templom megtelt csillogószemü apróságokkal, kopott ruháju szegény szülőikkel és az adakozó hivekkel. Az oltár előtt szépen feldíszített kará­csonyfa állott. Rohdly Mihály lelkész keresetlen szivhez szóló szavakkal szólt az egybegyűltekhez. Örömet akarunk szerezni, —mondotta,— azok nak, akik leginkább rászorulnak, hogy ez által majd a mi karácsonyunk is bensőségesebb, csil­logóbb és teljesebb legyen BiszéJe u án kezde tét vette az ajándékok kiosztása. 17 szegény gyermeket ruháztak fei a hívek cipővel, h'ris nyával, kabáttal és 16 nyomorgó család kapott élelmiszert, fát, tejet és dús tartalmú, Stéberl András által adományozott szeretetcsomagot. Az adományok összegyűjtése és szétosztása körül a Nőegylet tagjai serénykedtek. Helyreigazítás. Lapunk múlt számában té­ves adatot közöltünk a nyugtázások között: dr. Tanffer Emil nem 5, hanem 10 pengőt adomá­nyozott a Szociális Missziótársulatnak. lótékony adomány, a gyulai józsefvárosi Szociális Misszió Társulat néhai Pflaum Antatné elhalálozása alkalmából koszorumegváltás helyett egy szegény gyermeket egy pár uj cipővel aján­dékozott meg Igen üdvös volna, ha e példa kö_ vetésre találna és az Ínségben szenvedőknek ilyen módon is minél többen segítségükre lennének. Ojabb adományok. Reck Gézáné 10, Had- ház y Ferenc 5, N. N 3 pengőt adakoztak, melyért hálás köszönetét mond a Szociális Misszió Társulat vezetősége. Vér, bőrés idegbajosok a természetes „Ferenc József“ Keserüvtzet mint igen jó béltisztito szert eredményesül használják. Iparengedély-változások. December hónap­ban a következők "áltottak iparengedélyt: Juhász Kis István hentesmester, Kis Józsefné női szabó, Szabó Károly borbély. Rácé Imre kér. ügynök. Villamossági Rt., lóth Alfréd áramfogyasztási cikkek kér., Kapitány Irma női szabó. Iparukról lemondtak: Nagy Istvánné sertés kér, Béres Lajos csizmadia, öze. Hanzsala Gyuláné borbély, vitéz Lipcsey Imre terményker, Puskás András és János teherfuvarozók. Meghívó. A Józsefvárosi Olvasókör karácsony másodnapján táncos tea estélyt rendez, melyre a kör tagjait és hozzátartozóit szeretettel meghívja az Elnökség. Hirdetés. El ne mulassza G és X l t jelzésű kedvezményes diju karácsonyi és újévi üdvözlő táviratát, belföldön vagy külföldön lakó rokonok ismerősöknek feladni január 6 ig. azután a díjked­vezmény megszűnik A Bethlen Gábor Szövetség népművelés is meretterjesztö előadását 25 en vasárnap délután 4 órakor, a Göndöcs-népkerti pavillonban az aláb­bi műsorral tartja: 1. Szalon zene játsza : Az elite jazzband. 2. Szaval : Molnár Blanka 3 Tan­gó dalokat énekel : Fmta József az EH e Jazz band kíséretével. 4. Előadást tart Dr. B;ne Lajos orvos 5. Énekel hegedű és zongora kísérettel Knévelné Tóth Mária 6. Szilágyi Béla, M gyár gyermekekhez cimü versét szavaim : Gombos Já­nos. 7 Vígjáték 1 felvoná-ban. Előadják : Nagy Ferencné Szalatnay Lenke, Fok Manc. Nagy Lajos, Scheiben Józs.f és Csete József. Terem fütve. tanulságos és kellemes szórakozást nyújtó műsor Szívesen lat mindenkit és szeretettel meg hiv a rendezőség. Felkérü' k ezúton is minden­kit, hogy a rend és csendre legyen figyelemmel, mert az előadás zavartalanságahoz ezek feltétle­nül szükségesek. A zajongókat tz előadásról el­távolítják. A Református Énekkar és az Újvárosi Ol­vasókör Szilveszterestje, a nem régen még sok reményeket fakasztott 1932 év temetésére készül a csalódott világ. Ez a temetés azonbin bármeny­nyire is rászolgál, nem sírás és fogak cs'korga- tása, hanem vidám poharazás, sok sok móka, és forró tánc között fog lefolyni így kíván búcsút venni Szilvesztertől a Ref. Énekkar is az Ujvá rosi Körben, a kör vezetőségével karöltve. Es az aki az ó-esztendő utolsó napját nem búval spé kelve, hanem sok móka kacagás és tánc között akarja eltölteni — és ki ne akarná ?— annak me legen ajánljuk, hogy Szilveszter estéjén menjen el az Újvárost Körbe. Hogy milyen lesz a mű­sor, azt majd a jövő számunkban áruljuk el; a belépti dijat azonban meg rnatjuk : személyjegy 1 P. családjegy 8 személyre 2 P A Szent József Gyermekkonyha köszöneté. A róm kát. elemi iskola Gyermekkonyhájára érke zett alábbi adományokat hálás szívvel köszöni és nyugtázza a vezetőség. N. N. 5 P. Szecsey István 4 P. Márky Géza IV. o t 3 P Természet­beni adományok : Kürti György 50 kg tengeri­kása, Vince Andomé 1170 kg. zsir és szalonna, Halasy Sándorné aprólék, dr Kaczvirczky An- dorné 60 kg burgonya, 50 kg káposzta. 2 kg zsir, 12 kg hagyma, 10 kg borsó, gróf Wjnckheim Dénesné 10 kg őzhus, Békésmegyei Takarók pénztári Egyesület 80 Kg lencse, Tar Már a An­tónia és Pál 20 kg tarhonya, dr Jantsovits Emil 50 kg liszt, Farkas Karoly II o t. 1 kg paprika, 2 kg só, 2 kg liszt, 1 kg rizs, Veres Mária, Já­nos, Elekes János zöldség, hagyma, Szőke lózsef bab, borsó E'ekes György bab, Veres Mihály hagyma. Az árvagyermekek részére Szecsey Ist­ván külön is küldött 4 P-t. A nemes ado­mányokért hálás köszönettel adózik az iskola tantestülete s a gyermekekkel együtt minden jó- szivü támogatónak boldog karácsonyi ünnepeket kíván Mindenfajta húrokat és hangszer- alkatrészt állandóan raktáron tartok! Hí Ihiilp mail iln tithlil mi iiMii. lm Itl STEIGERWALD ERNŐ HANGSZERKÉSZÍTŐT 104 v5—10 GYULÁN, Bp. WENCKHEIM BÉLA-UTCA 9. SZ. (az udvarban) H angs zer ügyekben szívesen és díjtalan fel­világosítás­sal szolgá­lok bárkinek

Next

/
Oldalképek
Tartalom