Békés, 1932. (64. évfolyam, 1-103. szám)

1932-11-26 / 93. szám

1932 november 26. Békés 3 nek, akik egyrészről enyhe, száraz időben inkább találnak még — habár akkor is csak szűkös — keresetet, másrészről pedig meg vannak óva a hideg okozta nagyobb fűtőanyag vevési kénysze­rűségtől. Halálozás, nagybölöni Bölény Zsigmond, a városi fogyasztási adóhivatal ellenőre, folyó hó 24 én virradóra hosszas, súlyos betegség után a közkórházban meghalt. A boldogult az összeom lás után költözött Gyulára. Azelőtt SzŐdemeteren birtokos ember volt és ott abban a házban la* kotr, amelyben Kölcsey Ferenc, a himnusz i ója született. A tekintélyes Bölöny családnak volt tagja és 67 éves korában hunyt ei Temetése ma délután 3 órakor lesz a ref egyház szertrrtása szerint. Béke hamvaira ! A filléres gyors vtsárnap reggel 5 óra 40 perckor indu'. A kocsikat kellemesen fűtik. Báró Wenckheim Béla szobra már a Békés­megyei Takarékpénztár előtt áll. Báró Wenckheim Beta szobrát képviselőtestületi határozat értelmé­ben a népkerti pavilion elöl a Békésmegyei Taka­rék elé helyezték. A szobor uj helyén még job­ban érvényesül Ma érkeznek meg a missziós-atyák. Szom­baton délben érkeznek Gyulára a missziós atyák és dece nber 4-ig lesznek közöttünk. Ez idő alatt, a szentbeszédek idejét kivéve, a nap bár­mely szakában a hívek rendelkezésére állanak. Megbeszélésre sz vesen fogadnak bárkit is. Az első szentbeszédet szombaton este tartják az anyatemplomban 6 órakor, a józsefvárosi tem­plomban pedig 5 órakor. Meghívó. Az Alsó fehérkörösi Armentesitő, Belvizszabályozó és Vizhasznositó Társulat Gyu­lán a Társulat hivatalos helyiségében 1932. évi december hó 3-án délelőtt 9 órakor választmányi ülést, ezt követőleg pedig u. a. napon délelőtt fél 11 órakor közgyűlést tart, amelyre a választ­mányi, illetve a társulati tagokat tisztelettel meg­hívom. Dr. Jantsovits Emil s. k. társ. alelnök. A belváros rk. elemi iskola Gyermekelőa­dása. Szent Erzsébet hóditó szelleme nyerte meg a lelkeket f. hó 10-én, mikor a belvárosi rk. elemi iskola növendékei Szent Erzsébet h hálának 700 éves évfordulója alkalmával, az Egyesült Katolikus és Polgári Körben előadták Blaskó Má­ria két színmüvét. Blaskó a mai kor legcéltuda­tosabb katholikus Írója. Müveiben meggyőző erő­vel mutatja élénk tükörképét annak a társadalmi éleinek, ameiy Krisztus tanával fejlődve és meg­erősödve, tiszta erkölcsökkel telített örömöket nyújt. Mindenkor és mindenben csak a lelki ne mes vonásokat befogadó modern lelkületével aka ratianul is magával ragadja az aíheismusban szenvedő ultramodern bölcselkedőket is, Eléri ezt a hatást már a könyvei utján is, de még inkább elérte most. mikor a művészetig fokozott ügyes­séggel, lendülettel elevenítették meg azokat előt­tünk az iskola növendéke5. Játékukkal ünnepi hangulatot varázsoltak a szép számban megje lent szülők leikébe és örömkönnyeket ragyogtat- tak a szemében, mikor Szent Erzsébet áldozatos életéből meriteít erényekkel ékes szerepükben be­mutatták, hogyan kellene a színpadon kívüli gyakorlati életben is úgy cselekedniük, hogy Is­ten előtt kedves, emberek előtt példás életet él jenek Méltán érdemelték a sok tapsot azért is, mert Szent Erzsébet szegényeinek is hasznot szereztek. A tiszta jövedelmet a Szent József Gyermekkonyha javára adományozták. A iólelkü felülfizetőknek, Dobay Ferenc urnák a műsor szives elkészítéséért és az Egyesült Katholikus és Polgári Körnek a terem átengedéséért ez utón mond hálás köszönetét a tantestület. Felülfizettek : Holecz János 1 P, Orovecz Jenőné 1 P, Sol tész Béla 1 P, Tisztelendő nővérek 80 fill., Krá der Péter 50 f., id. Licska Ferenc;' 50 f., dr. Márky Barnáné 50 ,f. Merza Károlyné 50 f, dr. Ungváry János 50 f, özv. Wagenboffer Ferencné 30 f., N. N 30 f., Vlagyovits Józsi 10 f., N N. 10 f. Fővárosi művészek jönnek a gyulai szegény gyermekek támogatására. Hin adtunk már arról a nagyszabású koncertről, melyet a Szoc. Misz- sziótársulat rendez a pavilionban dec. 10-én a szegény gyermekek cipőakciója javára. Város­szerte nagy az érdeklődés a szereplő művészek iránt, nemcsak azért, mert rokoni és baráti kö­telékek fűzik őket Gyulához, hanem mert való­ban tehetségek is Aiyner Márta operaénekesnő komoly énektudását és művészetét az bizonyítja legjobban, hogy Gyulát megelőzően Szegeden fog szerepein5, melyet a rádió is közvetít la- kácsy Dénes karkáplán éneklése eseményszámba megy. Legutóbbi szereplése is hatalmas érdek­lődést váltott k5. Dr. Kovalszky Róbertét nem lehet eleget hallgatni. A halk szavú és elmélyedő költőt, dr. Destek Jenőt pedig a Nemzeti Újság hasábjairól igen sokan ismerik. Maga az alább adott műsor biztosítja a konc irt magas művészi színvonalát: 1. „Honnan... hová? Felolvassa dr. Destek Jenő 2. Monteverde: Lasciate mi Morire! Durante : Preghiera Wolf: Elrejtőzős. Fauré: Az irgalom dala. Előadja Takácsy Dénes. 3 Mozart: Éjkirálynő Két ária a „Varázsfuvola“ c. operából. Puccini: Ária a „Bohémélet“ c. operából. Előadja Aigner Márta. Szünet 4. Verdi: Germont-ária a „Traviata“ operából. Erkei: 1st ván király c. dalműből. Rézbányay dr Destek : a) A fiú leborui, b) Zenél a csend. Tarnay- Gyula diák: Lesz úgy megint. Előadja: Taká­csy Dénes. 5. Verseiből előad dr. Destek Jenő. 6. Verdi: Ária a „Traviata“ c. operából Offen­bach: a „Hoffmann meséi“-DŐl Tarnay : Ó mért oly későn. Székács: Fülembe cseng. Előadja Aigner Márta. Zongorán kisér dr. Kovalszky Robert. Ebédeltetési akció, a helyőrség tiszti—al - tisztikara és legénysége a tavalyihoz hasonlóan a város ínségben szenvedő hadirokkantjai és hadi­özvegyei, valamint családtagjai részére ingyen ebédeltetési akciót indított meg. A tiszti—altiszti kar, valamint a legénység által önként felajár- lott összegből a téli hónapokra, novembertől- márciusíg kb, 30 fő kap ingyen ebédet, mely naponta a déli órákban a József főherceg lakta­nyában kerül kiosztásra. Népművelési előadás. A Bethlen Gábor Sző vétség ismeretterjesztő népművelési előadását folyó hó 27-én vasárnap d u. 4 órakor a Gön does népkerti pavilionban az alábbi műsorral tartja. 1, Magyar dalokat játszik hegedűn, csel­lón, zongorán Kertész Lajos, Szabó Pál, és Kon koly Károly. 2. Szaval : Gazsó Mária. 3. Magyar dalokat énekel Szalatnai Endre, zongorán kíséri Kertész Lajos karnagy. 4. Előadást tart: Schád János egys. alelnök. 5 Kuruc nóták: előad a Farkas István, zongorán kiséri Kertész Lajos karnagy. 6. Erdély; János, Könyörgés cimü köl íeményét szavalja Kiss Lajos. 7. Papa vizsgázik 1 felvonásos vígjáték. Előadják : Nagy Ferencné, Túri Manci, Szalatnay Endre, Csete József, Schei­ben József és Bíró Ferenc. Terem fűtve V.dám délután lesz Mindenkit sz vesen lát az Elnökség. A vér fölfrissitése céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüvizet inni. Az egész vilá­gon rendelik az orvosok a valódi Ferenc lÓZSef viz használatát, mert ez szabályozza a bélmü- ködést. erősiti a gyomrot, javítja a vért, meg­nyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. Gyermekkonyha nyugtázása. A gyulai róm. kát. elemi iskolával kapcsolatos Szent József Gyermekkonyha vezetősége hálás köszönettel nyugtázza az alábbi nemes adományokat. Alföldi Cukorgyár Sarkad 25 P, Németi József, Békés­megyei Takarékpénztár Egyesület 20—20 P. dr. Follmann János 20 P, Dobay János, Wieland Dénes, gyulai Czinczár Dezsőné, dr. Tauffer Emil, dr Lovich Ödönné 10 — 10 P, vitéz Lajos József, Józsefvárosi Föidész Társulat 5—5 P, Valasek Ernő 4 P, Túri Judit 1 P 30 f., Kukla István 5 P, Pauhk István II. o. t., Hőgye László III. o. t., Hőgye lluska 1—1 P, Medgyaszai Il­dikó 87 f, Török Klárika 40 f. A gyulai mészá­ros és hentes szakosztály tagjai által felajánlott szives adományok: Stéberl András 10 kg zsir, Dómusz Ferenc, Szilágyi János, Nagy József he- tenkint 1—I kg hús, Furka János, Orovecz Jó­zsef, Vlagyovits József, Barát Pál, Pálinkás La­jos Szegedi Gábor, Gombkötő Ferenc hetenkint 0-5—0 5 kg hús, Puczkó József hetenkint fél kg zsir. Lelik Gyula hetenkint zsir, Róth János he­tenkint egyszer hús, Gyepes János hetenkint I kg aprólék. Természetbeni adományokat küld­tek : N. Szabados Józsefné 20 kg burgonya, 20 kg bab, 12 kg hagyma, 3 kg szalonna, dr. Fel- fóldy Sándorné 20 kg bab. Az iskola tanulói közül természetbeni adományokat hoztak : Frai­ler Gizella, Soltész Nelli, Novák Edit, Szilágyi Erzsébet, Erkel Lajos, Soltész András, Kienitz Vilmos, K. Juhász Róza, Harmath Magda, Mol­nár Margit, Ökrös János, Endrész Imre, Endrész Anna, Szőke Berta, Hubai András, Géci Julianna, Mór ez Teréz, Béres Mária. Hefelle Ilona, Kocsis Antal, Giiffier László, Bajcsi Rózsika, Csomós János, Kiss Zoltán, Móricz Teréz, Zsiga László, Dávid Gyula, Müller János, Dávid József, Borsos Oltó, Molnár Géza, Erkel Lajos, Friedrich Anna, Harrmth Magda, Alb Mária, M5csinai Erzsébe^ Kürti Márii, Fodor Teréz, Bíjcsi Julianna, Dés- aknai Gizella, Hajdú Erzsébet. Gyulaiak találkozóhelye Budapesten. Ur György hírlapíró, aki sokáig volt Gyulán is a Békésmegyei Hírlap szerkesztője s Így városunk­ban is közismert ember, Budapesten, Bákóczi- at 19 szám alatt vendéglőt nyitott. Az Ízlésesen berendezett, központi fekvésű vendéglő, ahol ol­csó árak mellett a legjobb ételek és a legkitű­nőbb italok kerülnek kiszolgálásra, egész bizonyo­san közkedveit tilálkozóhelye lesz a Gyuláról, illetve a megyébőí felrándulóknak. A vasárnap reggel induló fiüéresgyors utasainak figyelmét különösen felhívjuk erre a kitűnő vendéglőre, ahol 1 pengő 20-ért nagyszerű, nagy ebédet le­het kapni. Szemben az Ostende kávéházzal. »VEZDVw­megkezdte a sár- As hócipők javítását. 3loväk- sjfea 7 szárra. 470 6-10 5T\ Mindenfajta húrokat és hangszer­Ij alkatrészt állandóan raktáron tartok! m§ STEIGER WALD ERNŐ HANGSZERKÉSZÍTŐT ..................................... .......... 104 vl—10 GY ULÁIM, Br. WENCKHEIM BÉLA-UTCA 9. SZ. (az udvarban) Hangszer ügy ekben szívesen és díjtalan fel­világosítás­sal szolgá­lok bárkinek

Next

/
Oldalképek
Tartalom