Békés, 1931. (63. évfolyam, 1-103. szám)

1931-04-15 / 30. szám

1981. április 15. Békés 3 hírük. Dj kormányfőtanácsos. Magyarország kor­mányzója a miniszterelnök előterjesztésére dr. Seress Gábornak, a magyar királyi államvasutak szegedi üzletigazgatójának közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kor­mányfőtanácsosi címet adományozta. Requiem. Hétfőn délelőtt 9 órakor IV. Ká aroly király lelkiüdvéért báró Apor Vilmos dr. apátplébános requiemet mondott az anyatem­plomban. Értesítés. A Szociális Misszió Társulat fo­lyó hó 16-án, csütörtökön délután megtartandó havi gyűlésén Méreg Gyula c reálgimnáziumi igazgató tart nagyérdekességü előadást. Címadományozás. A kormányzó Sólyomi Li pótnak, a Békésmegyei Gazdasági Egyesület tit­kárának a m. kir. gazdasági tanácsosi cimet adó mányozta. I *""| A Katolikus Kör vá­rosház utcai helyi­ségén gyászlobogót lengetett a tavaszi szél. Szombaton éjjel meghalt Element István szabó« mester, a Kör kezelője. 61 éves volt Évek óta súlyos betegség gyötörte. Hosszabb ideig állott kórházi kezelés alatt, de az orvosi tudomány nem tudott megküzdeni a súlyos kórral. Utóbbi időben, hosszú hónapokon keresztül otthon ápol iák féltő szeretettel, önfeláldozó gondossággal Egy-egy pillanatra elcsitultak a fájdalmak, de aztán megint emberfölötti kin gyötörte. Hosszú haldoklás volt, injekciókkal csöndesitett kálvária­járás, amelyen a hit, a vallás nyújtotta oda iga zán enyhítő, megnyugtató, kint elsimító Veronika kendőjét. Gyakran — Isten akaratában megnyu­godva — erősítette meg lelkét a haldoklók szent ségeivel. Isten kegyelmes volt a Benne bízóhoz : csöndesen elpihent a jó ember, a szorgalmas munkás, családját nagyon szerető férj és család­apa. Gondos, lelkiismeretes kezelője volt a Kör nek. Haláláról a temetés napján tartott AVE gyűlésen báró Apor Vilmos apátplébános, a Katb. Kör diszelnöke emlékezett meg jóságos szavak­kal. Temetése héifőn délután ment végbe nagy részvét mellett Halálát özvegye, született Ábrahám Anna, gyermekei József nejével és István, vala mint kiterjedt rokonság gyászolják. Nyugodjék békében. Gáztámadás elleni védekezés. Vasárnap dél után 3 órai kezdettel nagyérdekességü előadás volt a városháza nagytermében a gáztámadásról és az ellene való védekezésről. A kérdés techni­kai oldalát, a legújabb, ismert kémiai találmányo­kat Tóth László polg. iskolai tanár világította meg alapos képzettségre és nem mindennapi tu­dásra valló előadásban. Egészségügyi oldalát en­nek a nagy korderejü kérdésnek, belekapcsolva a védelmi téren elért eredményeket, különböző gázmaszkok, a közönség egészségének megóvá­sára eddig tervbevett eszközöket, védő helyeket Follmann János dr. járási orvos tárta nagyszerű, részben szemléltető előadásban a hallgatóság elé, Mindkét előadást a nagyszámban megjelent kö­zönség látható figyelemmel hallgatta s meleg tapsokkai honorálta. Előadás előtt Varga Gyula dr. polgármester néhány szóval vázolta az elő adás célját. Ugyancsak Ő mondott köszönetét a tanulságos délutánért a kitűnő előadóknak. Ez évben május 9-én nyílik meg az évről évre uj erőteljes fejlődést mutató, immár 26 éves múltra tekintő Budapesti Nemzetközi Vásár A vásár, amelyen már tavaly is közel 1400 kiállító, több mint fél millió látogató és ezek között 40 ezer vidéki és 20 ezer külföldi érdeklődő vett részt, ez évben május 18-ig tart. Soszornmegváltás. a Szociális Misszió Tár­sulatnak a Kaltolikus Kör Element István kör gondnok elhalálozásával koszorumegváltás címén 10 pengőt adományozott, özv. Schmidt Istvánná & Stációk javítására 4 pengőt küldött. Hálásan iköszöni a vezetőség. Nyugtázás. A Népkonyha javára ebédjegy megváltás címén a József Kir. Herceg Szanató­rium egyesület 102 pengőt, gróf Almásy Denise 40 pengőt adományoztak, melyért a vezetőség ezúton mond köszönetét. Az 554. sz. Gyula cserkészcsapat műsoros estje. Vasárnap este az Ipartestület székházának nagytermében jól sikerült estélyt rendeztek a gyulai iparostanonc cserkészek. Az estélyt a csa­pat éneke vezette be. Oláh Pista, a Melius-csapat kis cserkésze Móra László versét szavalta hatá­sosa«. Schreiber Ottó, a megyei cserkészszövet ség ügyvezető elnöke megnyitó beszédében az öreg cserkészet szükségességéről beszéli. Magda Ilonka. Magda József, Molnár István és Hoff­mann János cierán, mandolinon és gitáron qar- tettet adtak elő. Dr. Kiss László ünnepi beszé dében az önálló egyének nevelésének fontossá­gáról b szélt Borsos Sándor és Szász Ferenc a Kerecsényi-csapat cserkészapródjai kedvesen sza­valtak. Tisch Ernő, Konkoly Károly, Kertész La­jos triója nagy tetszést aratott. Kiss Lajos cser­kész Petőfi verset szavalt igen szép átérzéssel. Tátrai Károly nehány közvetlen mondatban kö­szönte meg a cserkészek és előadók szolgálatát és a vendégeknek a cserkészek pártfogását. A műsort a csapat éneke zárta be. A fiatalság ezu­tán táncra perdüit és vig hangulatban táncolt reggel háromig. A csapat parancsnoksága hálásan köszöni az alábbi felülfizetéseket: Dr. Kiss László 10, Démusz Ferenc 5, Vertner János 5 Fazekas Mihály 3, Kiss István 3, N N. 3, Ludvig Lajos 2, Mazurek Ferenc 2, Szász Domokos 2, Szent kereszty Tivadar 2, Goldmann Mihály U20, Tátray Károly 1'20 Tisch Rezső 120, dr. Bor­sos Béla 1, Kardos Illés 1, Sál József 1, Schád János 1, Schreiber Oltó 1 pengő, Papp Károly 70, Almássy Árpád 50, Horti Miklós 50 fillér. Köszönetnyilvánítás. A Szent József gyer­mekkonyha hálásan köszöni a róm. kath. egy­házközség 10 pengő adományát, melyet Klem ént István kápolna egyházfi elhalálozásával koszorú* megváltás címen küldött. A gyulai munkásotthon Egyesület közgyűlése. A gyulai Munkásotthon egyesület évi rendes közgyűlését folyó évi ápriiis hó 19-én délelőtt 10 órakor tartja meg egyesületi helyiségében A tagok figyelmét a vezetőség ezúton is felhívja a közgyűlésre. Épitőmnnkás tagértekezlet. A gyulai épitő- munkások szakszervezete csütörtökön este 8 órakor a Wiszt vendéglőben tagértekezletet tart. Orvosi továbbképző tanfolyamot tart Gyulán április 24-én és 25 én az O.vosszöveiség Békés­megyei fiókja. E tanfolyamra már idáig is a vár­megye és a szomszédos megyék területéről szá­mosán jelentkeztek Kívánatos, hogy a rendezés megkönnyítésére minden részt venni szándékozó orvos már most jelentse be ilyen irányú igényét dr. vitéz Takácsy Lajosnak Gyulára, aki az ér­deklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál A békéscsabai Városi Színház műsora. Szer­dán este 8 órakor Patiantyus Mihály jutalomjá­téka Mágnás Miska I Cirkuszhercegnö II felvo­nása és Kabaré. Csütörtökön Bécsi menyasszony Penteken : Csodabár Felszólítás az 1920-22. évben Lengyelország­ban volt magyar szabadcsapatok tagjaihoz. Gál lotsik Imre felkéri mindazokat, akik az 1920— 22. években a lengyelországi magyar szabad- csapatokban aktiv résztvettek és eddig még nem jelentkeztek, küldjék meg akkori beosztásuk, szolgálati idejükre stb vonatkozó adataikat, ugyancsak jelenlegi cimüket, Miklóssi Ferdinánd Leó a Legionisiák Társasága elnökéhez, Buda pest, X. Szabóky-utca 58 Tanár, ki a párisi Sabonnet végezte, bölcsészdoktor, perfekt német-, francia-, angol-, zongoraképzeit- séggel taniiást vállal, esetleg ellátás ellenében is. Cim : a Kiadóhivatalban és a Komló szállodában. KÖSZÖnetnyilvánitás. A Lorántffy Zsuzsánna Egyesület gyulai fiókjának vezetősége hálásan höszönl a szegények húsvéti felsegélyezésére s a beteg gyermekek megajándékozására bekül­dött alábbi adományokat: Balog Jánosné 5 kg. liszt, Nagy S. Jánosné 3 kg liszt, 10 tojás, Tar Mibályné 6 tojás, Kabay Józsefné 2 kg. liszt, 10 tojás, egy tál sütemény, Fábián Jánosné 5 kg. liszt, 10 tojás, egy tál sütemény, 2 liter tej, Ko ­csis Lászlóné 3 kg. liszt, 10 tojás, özv Csői noki Lajosné 4 kg. liszt, 20 tojás, 1 tál süte­mény, Tar Józsefné 10 tojás, Tar Józsefné 10 tojás Szilágyi Gáborné 5 kg. liszt, Gombkötő Ferenc l kg. hús, Dancsovszki Jánosné 10 to­jás, Morvay Istvánné 10 tojás, Máró Gyuláné 10 tojás, egy tál sütemény, özv. Pénzes Ferencné 10 tojás, 2 pengő, Tar Jánosné 15 tojás, Implom Józsefné 10 tojás, egy tál sütemény, dr. Kirch­ner Ferencné 13 tojás, sütemény, özv. Enyedi Jánosné 12 tojás, 1 kg. cukor. dr. Kiss Ernőné 5 kg. liszt, 10 tojás, Jakó Jánosné 1 doboz sü­temény, 2 kg hús, Démusz Lajosné 10 tojás, sütemény, dr. Lovich Ödönné 1 pengő, Bogár Mártonná 3 pengő, Fábián Istvánné 15 tojás, Némedy Lajosné 5 drb tojás, sütemény, dr. Varga Gyuláné 5 kg. liszt, Szalatnay Endréné 3 kg liszt, 1 kg cukor, Sinka Endréné dr. I P, Nagy Ferencné 1 P, dr. Tarján Béláné 10 kg. liszt, 45 tojás, egy tál sütemény, Kovács Albert- né 1 P, Fábián Lajosné 1 P, 20 drb tojás, ka­lács, Kertész Lajosné 1 P, özv. Monori Mihály« né 10 tojás, 4 liter tej, Krasznai Istvánné süte­mény, 30 tojás, Fülöp Mihályné egy kosár ka­lács, 25 tojás, id. Makray Sándorné 20 tojás, Arató Ferencné 10 tojás, özv. Sánta Mihályné 10 tojás, Kátay Ferencné egy doboz sütemény, Szecsey Jánosné 1 P, Becsy Sándorné 1 P, Papp Gyuláné 1 P, Puskás Andrásné 40 tojás, 1 ko­sár kalács, ifj. Puskás Andrásné 10 tojás, Pus­kás Károlyné 10 tojás, Kapuy Aladárné 1 P, Czecz Ilona 15 drb cukortojás, Gyulai Gáborné 20 tojás egy kalács, József Dezsőné egy tál sütemény, Rózsa Jánosné egy tál sütemény, Pikó Andrásné 16 tojás, 1 tál sütemény, Pálinkás Lajos egy kgr. zs:r. A magyar mesterek lelkisége. Legnagyobb mestereinkben nemcsak az érdekelhet minket, hogy mit és hogyan festettek, vagy mintáztak, hanem az is, hogy mily erők vezették őket mes­termüveik megalkotásához. Ha ezeket a végső okokat keressük : lelkűk mélyébe kell tekintenünk, tehát a gondolatok, érzések oly bonyolult világá­ba, amelyet boncolgatni, kideríteni, szinte kilá­tástalannak látszik A felelet csak találgatás le­hetne, ha éppen a legnagyobb művészeknek nem volna meg az a különös erejük, hogy müveikben, mintegy vallomásszerüen feltárják legbensőbb énjüket Ha elmélyedünk bennük: világosan előt­tünk fog állani az a rejtelmes erő, amely őket cselekvésre, alkotásra serkentette. Székely Ber­talan, Madarász Viktor, Paál László, s más ma­gyar mesterek alkotásaival foglalkozik uj tanul­mányában Lyka Károly és rámutat arra, hogy „bár technikájukban, előadási módjukban sokuk­nál, valóban kielemezhető egy és más idegen hatás, lelkiségükben nem. Lelkiségük megmaradt töves gyökeresen a hazai röghöz, a hazai él­ményhez kötöttnek. Mert az alakította lelkiségü két “ Lyka Károly cikke az Uj Idők mai szá­mában jelent meg, amelyben Herczeg Ferenc nagy sikert aratolt történelmi regénye A Nap fa befejeződik. Az értékes szépirodalmi részből ki­emeljük még Bónyi Adorján érdekes uj regényét, Kosáryné Réz Lola bájos elbeszélését és Btbó Lajos lyraian meleg írását. Szép Ernő, Farkas Imre és Falu Tamás nevével találkozunk még az Uj Idők mai számában, amelyet művészi re­produkciókon kívül hollóházai Radványi Magda uj divatrajzai, sok időszerű kép, ötletes fejléc, s az elmaradhatatlan népszerű rovatok tesznek vál­tozatossá. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjá­nak kiadóhivatala, (Budapest, VI., Andrássy ut 16) bálkinek küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési dij negyedévre 6 pengő 40 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom