Békés, 1930. (62. évfolyam, 1-104. szám)

1930-03-08 / 20. szám

4 Békés 1930. március 8. Perei András gyulai lakos a kormányzóhoz leendő felterjesztés céljából bemutatta a várme­gyéhez azt az arcképet, amelyen ő és 6 testvére vannak feltüntetve, akik valamennyien résztvettek a világháborúban. A Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület 1930. évi március ho 9-én, vasárnap délelőtt 11 órakor székházában, rendkívüli közgyűlést tart, amelyen a Csorvási Első Takarékpénztár R -t beolvasztásáról és ezzel kapcsolatban az alaptőke felemeléséről és alapszabály módosítá­sáról fognak határozni. Hódmezővásárhelyen dalosverseny lesz. A hódmezővásárhelyi iparos dalarda kezdeménye zésére Hódmezővásárhelyen folyó évi augusztus hó 2 án és 3-án az iparosokból álló dalárdák ré­szére országos verseny lesz. Értesülésünk szer nt e Versenyen az Erkel Ferenc dalarda is részt fog venni Mar folynak az előf érzületek a versenyre. Ezzel k> pcsolatban az Erkel Ferenc dalarda da­losainak létszámát kiegészítette s a jóhangu dalo­soknak toborzása folyamatban van. A dalárda vezetősége ez alkalommal is kéri az ének kultusz szolgálatába áilani k vakokat, hogy a dalárdába való felvételre jelentkezzenek. Értesülésünk sze rint az Érttel F re c dalárda március 15-sn az Ipartestülctbcii tartandó kö Vt>csorán sztr plésé- Vel fogja az ünnepi ha1 gu atot emelni. Törekvés áruhitelt nyújtó központ címen igen figyciemreméitó alakula-, jött létre a héten varosunkban Az u alakulat célja, hogy a vá­sárló közönséget a legolcsóbb napi kes?pe zára kon több havi hitelben részesítse, minden k^mat térnés nélkül, ami a ttíat szűkös pé zvisronyok közölt jelentős könnyebbséget jelent, tzonKtvüi a vevőnek nem keli a hitelmódozatokra t ezve a kereskedővel tárgyalni és rendkívül kellemes, hogy csak egy helyen kell a bárhol vásárolt árukért a megállapított összeget lefizetni Különösen fix fizetéses hivatalnokok céljait szolgálja ezen intéz mény, amely az ország legtöbb városában már évek óra működik és mindenütt nagyszerűen be­vált- Részünkről szívesen látjuk ezen intézményt amely lényegesen emelni fogja a közönség vá sáriókepessegét. A Szájon és garaton át n szer'ezetbe hatoló fertőző csnakat a Panfiavm-paszttilak elpusztítják és hatásos védelmőt nyújtanak a tertőző beug Ségek ellen. Meghívó. A Gyulai Munkásotthon Egyesü­let 1930. tnarc us no 23-án délelőtt fe 11 orakor a Wiszt-fele vendég ő nagytermében az «lábbi tárgysorozattal tartja meg 1929. évi közgyűléséi. Elnöki jelentés. Pénztári es ellenőri jelentés. Fel mentvény megadása, illetve uj vezetőség válasz­tass. Indi ványok. A vezetőség kéri a tagokat, hogy po. tosen megjelenni szíveskedjenek. H tá- rozatkeptelenség esetén a közgyűlés egy nétt. 1 később lesz megiariva. Gabonakereskedők bukása. Me őtvré >yben ismét kei gabonakor s^coö cég Dukou meg mi által sok gazda és kisembei szenv. deli érzékeny károsodást a kereskedőknél elra tározott gabo­nájuknak elveszte miatt Az egyik cég 50 év óta állott fenn, az utóbbi hónapokban fizetési zavarokba jutott és értesülés szerint, kényszer- egyezsagi eljárást kért maga ellen. A másik ke reskedőnél 15 vaggon búza hiány forog szóban, amelyet teljesen kisemberek rakiároztak el az illető kereskedőnél. A 15 vuggon elveszett bu zával szemben mindössze 740 pengő és 46 q búza a fedezet. Így tehat az érdekeltek ugyszól ván semmit sem kapnak elraktározott búzájukért. Pénzhamisitás a vármegyében, a csmdőr ség Békésen egy penzna.ms io társaságot leple­zett le. A társaság feje Muller Janos, egy idegen­ből Békésre szakadt beionrrunkás volt. akt 50 filléreseket hamisított, összesen 150 darabot, amelyből azonban Csak 20 at hozott forgalomba. A Csendőrség nevezettet letartóztatta és az ügyészség fogházába szállította. H D E HELLER ojdonsái BÁRMIT derby E B R 512 V 47—52 1 Anyakönyvi hírek. Születtek : Baücs Béla Sándor, Horváth János, Seres Klára Paula, Bíró Gáspár, Gergely Erzsébet Klára, Cseke Mária, Borbély Katalin Irén Hurguly Ilona, Niedermayer György, Farkas Imre György, Hirmann Jóssef Endre Imre, Z diner Franc s- ka, Füstös Eszter, Kálmán Sándor, Martin esek Kázmór, Bottó János, Kiss Magdolna. Hizasságot kötöttek: Kukla Ferenc—Jámbor Juliánná, Rósz Tivadar—Érdél R>za, Keíe men László - Rivai Erzsébet, Cmmos Pál — Klis k Erzsébet, Alb György—Szferle Mária, Huffmann Antal—Gyulai Terézia, A Szabó Sándor—E Nagy Erzsébet, Hanusz János— Maszár Jozefa. Elhaltak • Füiőp István 6 hó­napos, Szakács Bertalan 10 hónapos Nemet László 8 hónapos, Murza D meter 59 éves, Teil Gizella 9 hónapos Nagy Erzsébet 9 hó napos, Bálint Zsuzsámra 42 napos Erdős Já nos 17 éves, Szilágyi Istvánná Pál nkas Juli áena 57 éves Bagány Erzsébet 6 éves Brád Mara 2 hónapos, Bordó Gyötgyné Diószegi Mar a 35 éves, özv. Lukács Istvánná Kocsó Rozalia 56 éves, özv Karácsony L *zloné Imre Julanna 65 eves, Virág Laios 37 éves, Bottó Já os 2 napos korukban. Öngyilkos akart lenni egy fogtechnikus. Pár nappal ezelőtt a medgyes gy >áz! Grosz fel szál lóbab n egy fiatalember szobát kért. Masnap reggel a szobából börgés hallatszott ki, m re az apót kif íszitetiék. Az ágyon halotthal vány an, vertócsában feküdt az idegen, akinek a karján az erek fel voltak vágva. Azonnal autóra tették és beszállították a gyulai kórházba, a iol meg állapitól ák, hogy borotvával vagta fel ered és ezenkívül arzént is vett be. A ruhájában talált iratoKból megállapították hogy az öngydkosjelölt Kertész György 28 éves budépestt fogtechnikus, akt legutóbb Kispesten a V rbőczy-utca 12. szá n alatt 1 kot. Állapota nem é’etveszélyes. Kedvezményes utazás Budapestre. Budap s ten március 2ü—25-en megtartandó Országos Mezőgazdasági Kiállítás alkalmával feláru memt- jeggyel lehet Búd pestre utazni. Odautazni 1930 március 14 enek 0 órájától lehet. Visszautazna bezárólag 1930 narctuz 31 én éjfélig tart Bővebb felvilágosítás és igazolvány beszerezhető a Be­ké megyei Takarékpénztári Egyesüietpől mint a Menetjegy ír >d gyulai fiókjánál. SÍRKÖVEK mélyen leszállított árban kaphatók MOGYORÓSSY SÁNDOR szobrász kőfaragó ip^rtelepenGyutan, Br. Wenckheim Béla-utca 25. sz., az evangélikus templom mellett. 112 , lUv A m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter 50 százalék utazást aijkedvozmeuyt engedélyezett a Nemzeti Vadászati Védegyletének Budapes ten, a Mezőgazdasági Múzeumban márc us 14 tői 31 ig tartó vadásztrefea kiállítása vidéki látogatói számára. Az utazási d jkedvazmóny a m kir államvasutak és a kezelésük alatt álló helyiérdekű vasutak vonalaira érvényes olyképpen hogy a kiállítás látogatói Buda­pestre történő utazásuk alkalmából egész je­gyet tartoznak váltani, mely egyúttal díj mart tes visszautazásra is jogosít. Budapestre már- c us 13 tol 30-ig, Budapestről márc us 15 löl április 1 ig történhetik kedvezményesen az uiazás. 30 km-nól rövidebb távolságokról tör lónő utazás alkalmából az engedélyezett 50 százalékos merietkedv8zmóny nem igényel helő. — Aki ezt afc utazást dijkedvazmenyt igénybevenni óhajtja, küldjön Tnuroczy Antal múzeumi felügyelő címére: Budapest, VL, Vá­rosliget, Mezőgazdasági Muzeum 2 pengőt, mely ö szeg ellenében postán egy belépője­gyet a kiállításra és a féláru menettérti vas­úti jpgy váltására szolgáló igazolványt kap portómentesén. Nyugtázás és köszönetnyilvánítás. A katolikus egyesületek által rendezett tea­est alkalmával adott nagylelkű felülfizetésekért és a biiffé részére küldött adományokért őszinte hálával mond köszönetét a rendezőség Feliilfizettek: Békésmegyei Villamos r.-t 20, Első Gyulavárosi Takarék 10, Willy János 8, Tóbiás Dénes 7, vitéz Lajos József, Denhoff Emil, Hegyi András, Dávid István, dr. Jung Géza, dr. Hoffmann Károly, Antalóczy Nándor, N. N., Pán- czél Imre, dr. Tauffer Emil, Démusz Ferenc, dr. Lovich Ödönné, Kaufmann Ödönné, Németi József, dr. Tarján Béla, dr Schröder Gábor, Hadházy Ferenc, Trenkó Józsefné, dr. báró Apor Vilmos, dr. Varga Gyula, Református Énekkar 5 — 5 P, Läufer László, Wiudisch Tasziló, ifj, dr. Daimeí Sándor, dr. Uhrin László, Márky Jenő, báró Feilitzsch Berthold, dr. Kiss László, Madarász Margit 4—4 P, Wertner Jánosné, dr. Heinrich Dezső, Bálint Imre, Sál Gyula, Ludvig József, dr. Csonth László né, Fehér váry Géza 3—3 P, Kovács Péter 2-50 P, Féhn Istvánné, Volent Mi­hály né, dr. Lugossy Gyula, Steigervald János, Wittig Rezső, Kertész Lajos, Nagy József. Kukla István, Juhász Lászlóné, dr. Hirmann Józsefné, Tarján Ilona 2—2 P, N N, Mihalik János, Veres Lajos, Névery Béla, Gróh József 1'50 150 P, Góg Péterné, özv. Kiss Józsefné, Csőké Mihályné, Dávid Istvánné, Seres Lajos, özv. Turzó Andorné, Bogár Márton, Dávid Istvánné, N. N., Balog István, Kohlmanu László, N. N„ Szász Domokos, D breczeui Károly 1 — 1 P, özv. Seres Mihályné 50 fillér. A biiffé részére adományokat küldtek: gróf Almásy Denise, dr báró Apor Vilmos, bethlen- falvi Betlenfalvi Borbála, Biró Béláné, Bakó Jó­zsefné, Bogár Mártonná, dr Blanár Lászlóné, Bal- dermann Frigyes, Brandt Józsefné, Blaskovits Jó­zsef ié, dr. Csatáry Lászlóné, dr. Cseresznyés Ödönné, dr. Csige Varga Antalné, Duudler Ferencné, özv. Duda Báliutné, Dobicz Zoltánná, Dávid Ist­vánná, David Jakabné, D breczeui Károlyné, Elek Lajosué, Eudrész Józsefné, Fetz és Czégényi, Faul- haber Józsefné, özv Freiberger Józsefné, dr. Fel- foldy Sándorné, Fóris Ziuka, Góg Jánosné (Kulcs­utca), Gyepes János, Halász Lajosné, Hász Imréné, Huszár Lászlóné, Hanzsala Gyuláné, Hevesi Adolfué, Heiiiuger Ilouka, özv. Hanzsala Gyuláné, Hyros Imréné, Horti Béláné, Heilinger Károlyné, Ila Tóth Józsefné, Jámbor Istvánné, dr. Kaczvinszky Andorné Kovács József, Kiss Ferencné, Kukla Lajosué, Ko­csis Tériké, Kräder Péterné, Köpösdy Jolán, Kal- liua Anna, Kotzó Ernilué, Kéler Istvánné, Komjáthy Miklósáé, Lázár Jánosné, Leopold Béla, Lindl Nő­vérek, Li denbergt-r István, Laczkó Dénesné, Lud- vu Alajosáé, Mazurek Ferencné, Marossy lílésné, Mihalik János, özv Móricz istvánné, Mérey Gyu­láné, Merza Károlyné, dr. Megyesy Ágostonná, Nagy Ferencné, özv. Névery Károlyné, Nagy Jó- zsefué, Némedy Mária, Nizsalovszky Józsefné, Panczél Imréné, özv. Papp László, dr. Panyik Tóth Józsefné, Polonyi Károlyné, Róth János, Ré­vész Mátyásné, R.tcz Istvánné, Reck Gézáné, Rein­hardt Mártonná, Kernele Gyuláné, Sál Józsefuó, Schmid, lstváuné, bchloz Zoltánná, Schreiber Ot- tóné, Scheibert Annuska, Sick Rezsőné, Sipos Fe- rencné, Steigerwald Józsefné, Soltész Béla, dr Schriffert Ferencié, Schneider Mátyásné, ücheibert Józsetné, Spóuer Károlyné, Szanthoffer Sándorné, Szentk' reszthy Tivadarué, Szilágyi lstváuné, Szé­kely Lajosué, Szabó Lászlóné, N. Szabados Józsefné, Tokay Lászlóné, Török Józsefné, Turzó Andorné, Trenkó Józsefné, Turay Ferencné, bjházy Lászlóné, Vlagyovits Józsefné, Vanderdk Kálmánné, Vincze Andorné, Vlagyovits János, Végh Gáborné, Varga Gózané, Wi ly Jánosáé, Weimann Viktor, Zimmer Józsefné, dr Zólyomi Kálmánné. A józsefvá/osi büffére adakoztak: Kempf Mátyásné, M. Kempf Józsefné, Kern Andrásné, Reinhardt Márton, Holy Károlyné, Schriftart Jó- zstfnó, Vencel Miklós. Csomós Jánosné, ifj. Witt- mann Frigyes, Schriffert Annus, Schneider Jó­zsef, Jauics Ferenc, Pettner Józsefné, Hack Már­tonná, Góg Andrásáé, E. Schriffert Józsefné, Lud­vig Mihályné, K. Schriffert Józsefné, M. Schriffert Józsefué, Kempf Márionné, id. Kempf Mártonná, özv. Pettner Józsefné, ifj. Kempf Józsefné, Witt- mann Frigyesné, G. Schriffert István, Metz Ja­kabné, Titz Józsefné, Metz Andrásné, Gróh Hi- hályné, Hirsch Antalné, Ludvig Józsefué, Metz Józsefué, Berudt Józsefné, Tóth Károlyné, Schrif-

Next

/
Oldalképek
Tartalom