Békés, 1930. (62. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-25 / 8. szám

1980. január 25. Békés 5 Meghivé. A gyulai Polgári Kör folyó évi február hó 2-án délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. tagokat, ezúton hivom meg. Tárgy: 1. Elnöki megnyitó. 2. Igazgatói jelentés. * 3. Pénztárnoki és számvizsgáló bizott­sági jelentés. 4. Könyvtárnoki jelentés. 5. 1930 évi költségvetés megállapítása. 6. Tisztujitás. 7. Indítványok. Gyula, 1930. év; január hó 24-én. Németi József s. k. elnök. A kör alapszabályainak 22. § a értelmé­ben aki legalább egy félévi tagdíjjal hátra­lékban van, szavazati joggal nem bir és nem is választható 100 1—2 „KIRÁLY« Filmszínház GYULA. Beiefoxa 82. Telefon 82. 1930. évi január hó 25-én, szombaton délután i/47 és este órakoi FOX JOUIBINAXé aktualitások a világ minden részéből 1 felvonásban. Cnw«tsuy boxer vadnyugati történet 0 felvonásban. VERA NIIRZEWA bűnügyi történet 10 felvonásban. Főszereplőt; MARIA JAfOBINI és JEAN ANGELO. 1939. évi jttüüttr hó 26-án, vasárnap délután 3/44, */4 7 és este J/29 órakor Magyar Mi rád 4» 303« sk* honi aktualitások 1 felvonásban. BUMERANG vidám kalandok Európában 6 felvonásban. Főszereplő: ROU LA ROGUE. Világattrakció! Világattrakció! Assz©»iysílg;til$r két leány kalandjai a sivatag fiai között 10 felv.-ban Főszereplő: WLADIMIR GAJDAROW. Szent István-ut 33. szám alatt egy bútorozott sxoha kiadd esetleg teljes ellátással is. Cim a kiadóban. 17—* 528—1930. köz. Hirdetmény. Felhívom a kettősbirtokosokat, hogy az 1930. évre a határszéli utiigazolványra való igényüket folyó évi január hó 31-ig annál is inkább jelentsék be kapitányságomnál, mert a bejelentés elmulasztása esetén folyó évre elvesztik igényüket arra, hogy a határzónába eső birtokaikat művelhessék. Bejelentés felvétele a kapitányság szék­házának I em. 3 sz. helyiségében történik. Az 1929. évre érvényes határszéli utiigazol- vány és a telekkönyvi kivonat az igény be­jelentése alkalmával hatóságomnál benyúj­tandó. Gyula,, 1930. január 22. A kapitányság vezetője : Tanczik, m. kir. rendőrfőtanácsos. Egy zöld moket kanapé két fotellal és egy tiszti vitézi ruha ©ladó Dr. Karácsonyt János-u. 26. sz. alatt­88 2-3 Csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó Mágocsi-utca 3/b. sz. 92 2-2 CrYllOBLOTT FIATALKŐNVVELé szép Írással kisebb for­galmú ipartelepnél alkal­mazást nyer. Gyorsírás és gépírás tudása szükséges. Ajánlatokat továbbit a lap kiadó- hivatala. 2—3 Árpád-utca 22. szám alatt kétszobás lakás kiadó. Ugyan­ott bútor és eserépkályha eladó. 94 i-i Kiadö lakás. Honvéd utca 6. számú házban két utcai szoba, előszoba, konyha, speiz azonnal elfoglalható. 93 l-2v Köröspart-site» áO.száme liáss eladd. 77 4-8 MIDI DffiilM Internátusok ügyében INGYEN szolgál részletes felvilágosítással az ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, V., Vilmos császár ut 34. A gyulai kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 15601—1929. tkvi szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Sarkadvidóki Takarékpénztár végrehaj- tatónak P. Gyenge Mihályné, Fónagy Sán dór, Rácz Ágnes végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási (utóajánlatra újabb) árverést 560 P tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a gyulai kir. járásbíróság terű létén levő, Mezőgyán községben fekvő s a 1027. sz. betétben foglalt A I. 1—3 sor 83., 84., 85. hrsz, ház udvarral és szántó a bei telekben 594 Q-öl ingatlanra 2508 P kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1830. évi február hó 10. nap­ján d. U. 3 Órakor Mezőgyán községházánál lógjak megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árvereloi szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX t.-s. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadókkópes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881. évi LX. t.-c 147., 150., 170. § ai; 1908. évi XL. t.- c. 21. § a.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni- (1908: XLI. t -c. 25 §) Gyula, 1929. évi december hó 11-ón. Finia sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 99 l — l Réthy főtiszt. 'keresem' Dr. Karácsonyi János: JfflSNMHE METE“ c. műnek II. és IIL kötetét. Cím e lap kiadóhivatalában. Ü---------------- -------H Or szágos Földbirtokrendezö Bíróság által 15898—1922. szám alatt engedélyezett ingatlan- és áruforgalmi iroda iörv. bej. cég Hirdet méitye. Eladó földbirtokok: Fejrét 64. sz. és Pejrót 76. sz. alatt a Schriffert Bóla-féle 60 és 20 holdas tanyás­birtokok eladók. Mindkét birtok Gyulától 7, Békéscsabától 5 km.-re a Lencsési ut végétől a 60 hold véggel a „Tavaszrétre“, a 20 hold véggel a csabai „Fövónyes“ legelőre nyúlik. Farkashalom 64. sz. alatt Miskucza Pál- féle 47 noidas szántó és legelő uj tanyával eladó Birtok bérben van. Bemutatást a tulaj­donos, vagy az iroda eszközli. Sióí’ét 83. sz. alatt a „Bicére“ megállónál a Kertész András-fóle 15 holdas tanyás szántó gyümölcsössel sürgősen eladó. Bicere 5. sz. alatt, a Csabai útnál a régi Nagy iázaoados-féle volt istálióépület mellett 11 hold szántó kis legelővel, ópületanyaggal eladó. Szeregyházán a Ludvig Ádámnó-fóle 12 hold príma szautó eladó. Metz Antal földje mellett. Nagyszalonta községben a Horgasór (Bar- tosi) duioben a Kajtor-íele 17 kát hold szánt­ható rét sürgősen eladó, vagy bérbeadó. Eladó üzletek házzal: Gyulán a Lampel-féle gőzfürdő házzal, ártózi Kuitai, felszereléssel törlesztésre eladó. Gynlán az állomással szemben a »Motor“ vendéglő és szálloda házzal, felszereléssel eladó. Gyulán több kisebb és nagyobb füszer- üzlet, Korcsma és vendéglő eladó házzal. Eladó házak; Belvárosban: Petőfi u. 5. és 7. sz, Corvin-u. 21. és Vida-u. 16. sz., Erdélyi Sándor u. 29/a. sz., Kossuth-tér 7. sz., Zrinyi-u. 5 sz., Part-u. 4/b. sz Magymagyarvároson: II. Rákóczi Ferenc-u. 33., 50 es 5b. sz., Kossuth tér 28. sz., Hon­véd u. 6. sz.. Kosár u 6 sz., Szent István-u. 9. sz , Szent László-u. 15 sz , T-u. 14. sz., Kór- ház-u. 20. sz., Szent Lászíó-u. 42. sz, Szent László-u. 1. sz., Köröspart-u 54 sz,, Kosár-u. 14. sz Németvároson: Göndöcs u 9. sz.. Haláesi-u. 3. sz Újvároson: Munkácsy Mihály u. 12. sz. Tomcsanyi-u. 33. és Zöldág-u 2. sz, Gyár-u. 10 sz, Virág-u 49. sz., Zöldág u. 41. sz. a. háztelkek. Munkácsy Mihály u 27. sz, Tom- csányi-u. 36. sz., Nagyváradi-u. 35. sz.. Gyár-u. 42. ez Nagyrománvároson: Hosazu-u 5, 20, és 24. sz , Galamb u. 10. és 56 sz., Kertész-u. 24 sz , Kerék-u. 24 és 33. sz , Toldi-u. 21. sz., Galamb u. 16. sz., Kerók-u 35 sz. háztelek, Külvárosrészeken: Fecske u. 4 sz., Temes­vári u. 2u es 30. sz., Wesselónyi-u. 24. sz., Lenkei-u. 8 sz., Sarkadi u 28 és 85. sz, Ka- zinczi-u. 16. sz , Arany János-u. 28. sz., Arany­ág 3. sz., Csabai-u. 96 sz. Első-u. 15. sz-. Te- mesvári-u. 24. sz Gyulavári-Újtelepen 259. sz. alatti legelső sarokház. Eladó daráló malomrész: Nagyváradi u 51. sz. alatti daráló malom V3 része eladó. A fenti birtokok és házak ügyében díj­talan felvilágosítást ad a tulajdonosok meg­bízásából a fenti cég tulajdonosa: Juhász László» Gyula Novák-n. 21. sz. alatt. 6u 15-*

Next

/
Oldalképek
Tartalom