Békés, 1930. (62. évfolyam, 1-104. szám)

1930-01-25 / 8. szám

4 sefe.es I960, január 25. Az optimizmus élő verőfényes szobra Hadik János gróf, egyike azon kevés politikusnak, aki meggondolás nélkül s egyedül a cél és kit irá­nyába tekintve, mondta meg mindig és minden­kinek véleményét. Bibó Lajos pedig, ez a bövérü, szelíd, de egyenesszavu iró az az irók között, ami Hadik János gróf politikusnak. És most Bibó Lajos portrét ir Hadik grófról, pár oldalon kime­rítő tanulmányt, pár tökéletes mondattal hajszál­pontos kontúrokat rajzol A Lantos Magazin múlt számbeli Gömbös-tanulmánya után ezt a Hadikról szóló cikket adja olvasóinak a vezetőhelyen, 88 olda las művészettel, irodalommal, a mondain és tudomá­nyos életet egyaránt kimerítő tartalommal egye­temben. Kívánatra készséggel küld mutatvány­számot a kiadóhivatal, Budapest, IV., Muzeum- körut 1-b. Egy-egy szám ára 1 P. Előfizetési dija egy évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre 6 P. A gyulai rém. kát. anyatcmpiom készülő orgonája. A gyulai r. kát. anyatemplomnak 1875-ben Mooser Lajos által épitett régi (csuszka) rend­szerű orgonája helyett uj és modern szerkezetű orgonára volt szüksége, annál is inkább, mivel hazai orgonaépitöink a régi Mooser-féle orgonának javítását, melyre egyházközségünk a múltban több ízben oly sok pénzt költött, felelősség, jótállás mellett nem vállalták. Tárgyalás indult meg a hazai első és leg­megbízhatóbb nagy orgonagyárosokkal: Rieger és Angster cégekkel. Ez év husvétján, legkésőbb május 1-én lesz az anyatemplom uj orgonájának felszentelési ün­nepe. Ez alkalommal a" „Oecilia“ énekkarunkra vár a hivatás, hogy e napon Zsasskovszky Ferenc orgonaszentelésre irt „Zengjen néked nagy Iste nünku énekével dicsérje, emelje ünnepünk fényét. Az uj orgoraépitést, mely 21.700 pengőbe kerül, a róm. kát. hivek megértő jószívűségének és áldozatkészségének köszönhetjük. Egyházközségünk, ólén az egyházi énekért, az orgonáért áldozatot hozó, buzgó apátplébáuosá- val: báró. dr. Apor Vilmossal, mindent elkövetett, hogy a mü diszpozíciója, bár az orgonaépités mai orgonareformmozgalom leszűrt elvei szerint, de jelenlegi nehéz gazdasági helyzetünkhöz mért legyen. Orgonánk ára nekünk nagy kiadást jelent, de tekintetbe véve méreteit, anyagi helyzetünket, ha összehasonlítjuk orgonánkat a múlt év végén készült budapesti terézvárosi plébánia templom Rieger-féle uj orgonájával, mely három mauuálos, nagy orgona, 15 változatú redönymüvével; 13 változatú pozitiv müvével; 12 változatú förnüvé- vel és 13 változatú pedálmüvével; vagy apassaui dóm orgonájával; vagy 1930-ban Szegeden a Fo­gadalmi Templomban épülő Magyarország legna­gyobb öt manuálos, 101 játéku, orkesztrálisan hangzó, a kupolában elhelyezett távolmüvével (egyik-másik ára ötven—százezer pengőt meg­haladja) ; akkor a mi orgonánk igényeinknek, je­lenlegi anyagi helyzetünknek megfelelő lesz. Az uj orgona megtervezésére, tervek be­nyújtására hazánk orgonaépitésében nagy érde­meket szerzett Rieger (Budapest), Angster (Pécs) gyárosok kaptak megbízatást. Mindkét gyár or­gonái kvalitás tekintetében úgy Magyarországon, mint külföldön első helyen állanak. Orgonáikat a mai előbbre haladt uj rendszerű, fejlettebb technika szerint megfelelő művészi mó­dón és kivitelben épitik. Jó munkájukat szak­tudásuk, művészi Ízlésük és lelkiismeretes, pontos munkájuk garantálja. A beérkezett két tervet, miután báró Apor Vilmos dr. apátplébános elnöklete alatt 1929. évi szeptember hó 16-án tartott értekezleten Székely Lajos nyug. igazgató, Zimmer József ig. kántor- tanitó és e sorok írója előzetesen külön-külön, legjobb tudásunk szerint véleményünkkel az orgona jétékához tartozó összes sípok, regiszterek (mutá­ciók) külöuféleségét jellegük szerint átvizsgáltuk, valamint a két terv kombinációjának I — II. manuál és pedálhoz tartozó regiszterek összetartozaudó- ságát megállapítottuk, a két terv készítési költség árát, készítési módját, fizetési, szerelési, szállítási előnyét, hátrányát összehasonlítva egybevetettük: a két terv észrevételeinkkel Debrecenbe az egy­házmegyei főhatóságnak jóváhagyó felülbirálás végett felterjesztetett. Az egyházmegyei főható­ság jóváhagyó birálata szerint a beküldött két tervet felülbírálván, ezek közül bármelyik compo- ziciót a gyulai nagy egyházközség igényeinek jelen gazdasági helyzetének, templomuk méretei­nek, a hivek nagy kórusának számarányához viszo­nyítottnak, megfelelőnek határozta. Miután a két terv közül a Rieger-félére esett a választás, a gyulai egyház a Rieger-céget bízta meg az uj orgona elkészítésével. Egyházunk szer­ződésben lefektetett megállapodást kötött fenti céggel az uj orgona kifogástalan elkészítésére. A készülő uj orgonánk diszpozíciója a kő vetkező: Két mauuálos, (kettő játéksipsoros) pedál változattal 25 változatú orgona: I Maunál: 58 billentyűvel C—a-ig. Mutációk (regiszterek). Principal *’ E változat dominálja az orgona alaptónusát. Bourdon 16’ Elsőrangú változat Mormogó, buffogó hangszine más változat, hangszinével ve­gyülve, azt érvényre juttatja. Födött éji kürt 8'. Előbbi meghatározás sze­rint hat. Salieionál 8'. Vonós változat. Lágy, kellemes hangszinü. Fiautó harmonique 8’. Széles, fiautó hang­szinü változat. A régi „Ripien“ változat helyett modernebb és erősségi intonációja nyíltabb, de azért eléggé lágy hangszinü. Oktáv 4’. Különleges hanghatásokat, hang- erösitést szolgál. Nassát 5V*. Kevert változat-csoportjába tartozik. Célja az orgona alaptónusának fényt, csillogást és átható erőt adni. Piccolo 2’. Éles, vonós hangszinü. Kornett 3—5-szeres összetételben. Kevert változat csoport­jába tartozik. Jellege, mint a Nassát 5V3’-é. II. Mannái: 58 bilentyüvel. C—a-ig. Mutációk (regiszterek). Diapason 8’. Az orgona legszebb változata. Vonós, kellemes, lágy hangszinü uj változat. Quintatön 16’. Csillogó, átható erőt adó vál­tozat. Aeolin 8'. Leggyöngébb hangszinü vonós változat. Vibráló jellegű. Vox coelestis Vonósszinü, lágy hangszinü. Fiautó amábile 8’. Vonós, lágy szinnel. Dolce 4’. Szélesebb, vonósszinü jelleggel. Ftagolet 2’. Átmeneti hangszint adó változat Plein feu. 4 soros 2*/3’. Erős, tömör, fényes hang. Pedál: 30 hang. C-f-ig. Violinbass 16’ Subbass 16’ Oktávbass 8’ Celló 8’ (uj változat) Quintbass 5'/, méretben Choralbass 4’. Mellékváltozatok 1. Man köp. I—II. 2. Ped. köp- I. 3. Ped. köp. II. 4. Sub. okt. köp. I—II. 5. Sub. okt. 1—II 6. Sub. ped. I. 7. Cresendo—decrescendo henger az összes változatok és kupolához. 8 Redönyszerkezet a II. manuálhoz. 9. Henger el. 10. Kézi reg, el. 11. Piánó. 12 Mezzoforte. 13. Forte. 14. Tutti. 15. Kiváltó. 16. Szab. komb. I. 17. Szab. komb. II. 18. Crescendo jelző óra. 19. Redőnyjelző. Légmutató. A mellékváltozatok orgonánkon bőven vannak tervezve. Kombinációknak, variálásoknak lévén eszközei, regisztrálásra, különböző hangszin csoportosítására bő alkalmat adnak az orgonán játszónak. Orgonánk két lábtipróval és városunk vil­lanyáramának átalakításakor villamos fujtatásra lesz berendezve. E részletes ismertetésből megállapítható, hogy templomunk elég nagy, modern orgonát fog- kapui. Hogy teljes legyen beszámolóm, legyen sza­bad még megemlítenem azt, miszerint orgonánk corpusa (teste) a kórus két oldalán j. és b. fülkék mélyedésében nyer elhelyezést. Ezáltal a kórus keresztmetszetébe eső középterület, hol csak a .átékasztal lesz elhelyezve, oly nagy, szabad terű- etet biztosit számuukra a régi oigona corpusáuak íelyével szemben, hogy kórusunk énekkarnak, zene- * karnak a püspöki katedrálisokhoz hasonló kórus beosztását nyeri meg. Az orgona külső szépségét illetőleg uj orgo­nánk szép barokstilben épitett templomunknak meg­felelő lesz. Csonka, szegény hazánk, a trianoni gyászos határ szélén álló gyulai r. kath. plébánia anya­templomának, a buzgó magyar hivek áldozatkész­ségéből épitett uj orgonáját adja Isten, hogy mi­nél nlőbb megszólaltathassuk: Istenünk feltámadá­sának dicsőséges ünnepére, híveink buzgó énekei­nek kíséretére, csonka, szegény hazánk felszabadu­lásának igaz örömére. Huszár László. Dalol a magyar föld! Vidéki költők budapesti bemutatkozása! Régi fájdalma a magyar vidék tollforgató gárdájának, áll ez különösen a vidéki köl­tőkre, hogy Budapesten közömbös nemtörő­dömséggel intézik el őket. Ezért van az, hogy a vidéki költőket Budapesten nem, vagy leg­jobb esetben alig ismerik. Most végre beszá­molhatunk egy olyan akcióról, amely Buda­pestről indul el és mégis azt célozza, bogy a valóban tehetséges és komoly értéket reprezen­táló vidéki költők előtt megnyissa a tóvárosi irodalmi érvényesülés lehetőségeit azzal, hogy „DALOL A MAGYAR FOLD !“ címmel a magyar vidék költőit hatalmas lírai anthologia keretében sorakoztatja fel. A nagy érdeklődésre számot tartó könyvet komoly budapesti irók állítják össze és nívójára ga­rancia, hogy a szerkesztőbizottság élén Dr. SZIKLAY JÁNOS, a Magyar Újságíró Egyesület és az Otthon írók és Hírlapírók Köre alelnöke áll A szerkesztőbizottság lapunk utján is fel­szólítja a városunkban élő költőket, hogy ter­mésük javát (5 — 10), lehetőleg gépírással és 4 — 6 soros curriculum vitae-jukat legkésőbb 1930 jauuár 31-ig beküldeni szíveskedjenek, Budapest, VII., István-ut 21. sz. a. „Dalol a magyar föld!“ szerkesztőség címére. Meg nem felelő kéziratokat válaszbélyeg ellenében visz- szaszármaztatják. A gyulai Szociális Misszió táncos teaestje folyó évi február hó 5-én az Ipartea- füleiben. A műsorban a Kát, Ifjúsági Önképzőkör tagjai szerepelnek. — A táncos teán Bakró József zenekara játszik. „ _______ ______:__________________ ÜS TYILT-TÉ HL E rovatban közlőitekért felelősséget nem váMal a szerkesztőség. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik férjem elhuuyta al­kalmával részvétüket kifejezték, ezúton mon dók köszönetét. Gyula, 1930- évi január hó 24. io i i - i Özv. Atyimovits Istvánná. Azonnal kiadó 3 szoba, fürdőszoba és mellékhelyiség. Érdeklődni lehet a Schmidt-trafikban. 80 8—8y

Next

/
Oldalképek
Tartalom