Békés, 1930. (62. évfolyam, 1-104. szám)

1930-03-08 / 20. szám

1930. március 8. Békés 5 íert Mártonná, Schriffert Sebestyénné, Japport Józsefné, Szikes Jánosné, Emhö Ferenc, Steiger- •\vald Györgyné, Endrész Jánosné, F. Schriffert Bóláné, Múlt Mártonná, Wiszt Mihályné, Wiszt Józsefné, Haasz Mátyásné, Nagy Ferencné. A rendezőség hálás köszönettel adózik még Friedrich Jánosnak a józsefvárosi misszió által készített sütemények és torták megsütéséért, Faulhaber Józsefnek az edények és evőeszközök kölcsönzéséért, Soltész Bélának a szükséges ke­nyér adományozásáért, Wéber Józsefnek a terem és asztalok Ízléses feldíszítéséért, Ventilla Sán­dornak a gyönyörű és művészies rajzokért, de őszinte köszönetét nyilvánítja a rendezőség még mindazoknak, akik fáradtságot nem ismerve, ön­zetlen megértéssel lehetővé tették a teljes erkölcsi és anyagi sikert s igy a Katolikus Kör megsegí­tését és továbbfejlesztését hathatósan előmoz­dították. IRODALOM. Masaryk vétke a dunai népek ellen című füzet 14 fejezetében sorolja fel a könyv szerzője : Snrányi Lajos nyomdász, a prágai parlament volt tagja azt a hallatlan igazságtalanságot, melyet a Masaryk-politika vétett a dunai népek ellen. A remek tollal megirt kis tanulmány különösen időszerű most, amikor a csehek nagy ünnepsé geket készítenek elő az „Ősz tudós“ 80 ik szü letésnapjára s a mikor a cseh propaganda hor­ribilis pénzeket dob ki a külföldi közvélemény félrevezetésére, A pompás füzet megrendelhető {levélbélyeg ellenében is) a szerzőnél Budapest, VII., Bethlen uica 9 III eml. 25. SPORT, GyTE MFC I, o. bajnoki. Vasárnap végre megindul a tavaszi baj­noki szezon, egyelőre azonban még csak a •GyTE lép akcióba. A vendégcsapat készülő­déséről nem hallottunk semmit s igy nem sok kilátása lehet a íelkószültebb GyTE ellen, melyet még az őszi irreális vereségért revans vágy is füt. A M tFC az ősszel nagyon gyen­gén szerepelt s a kiesés réme fenyegeti. Le­het, hogy a télen jobban összeszedte magát, mi azonban mindent egybevetve is azt hisz szűk, hogy a MAFC minden igyekezete is kevés lesz ahhoz, hogy akár egy pontot is szerezzen. A GyTE győzelem nagysága kizá­rólag a csatársor eredményességétől függ. A GyAC női tornászcsapata által kedden este rendezett családias teaestély minden te­kintetben nagyszerűen sikerült. Különösen szép látványt nyújtott a lányok csinos egyen­ruhája, amit remélhetőleg mielőbb bemutat­nak a nagyközönségnek is. Az estélyen felül­fizettek : dr. Daimel Sándor, dr. Keresztes Gyula 10—10, Brill László, Steiner Frgyes 5—5, Lebovits Ernő 3 50, dr. Einandity Virgil 2, N. N. 1'5Ü P, mely összegekért ezuion is köszönetét mond a rendezőség Siosol és Mszeü lett! Legfinomabb minőségű gyümölcs és rózsafaoltáshoz való 174 1—i oltéviaix ismét kapható a következő helyeken : Korosán Mihály vinszgyertyaöntő Ajtós-u. 28. mich és Marksteiner füszerkeresk. Román u. 8 Ifj. Sell lózsef fuszerkereskedő Román-u. 2. Lakos lenő vaskere-skedő Városház-utca Messinger Gáspár fuszerkereskedő Kossuth-tór Hűlt Márton tüszerfeereskedö Józsefváros. A TUz-házban n Kemény vándor-fele üzlethelyi«ég április 1-re kiadó. Értekezni lehet a házban lakó tulajdonossal. 175 1—8 „KIRÁLY“ Filmszínház Telefon 82. GYULA. Telefon 82. 1930. évi “március hé 8 áa, szombaton délután y4? és este V29 órákul FOX JOURYAL aktualitások a világ minden részéből I felvonásban. Fegyenc és táncosnő regényes párisi történet 8 felvonásban. Főszereplő: MARGARETE LIVINGSTON. A párduchercegnő egy forróvérű asszony szerelmének története 8 felv. Főszereplő: JACftüELIN LOGAN. 1939. évi március hó 9-én, vasárnap délután 3/44, */4 7 és este y29 órakor Magyar Híradó 3B§. az. honi aktualitások 1 felvonásban. TEXASI SÁRKÁNY vadnyugati történet 6 felvonásban. Főszereplő: TOM TYLER. ZU ÉS HUMI A BZS9N6EUEI hőseink legújabb kalandjai 10 vidám felvonásban. Főszereplők: ZORO és HIÚI Néhai Frőhner József örökösei tulajdonát képező II Rákóczi Ferenc-utca 32. (Enyves- u oai) lakóház folyó hó 17-én bírói árverésen el fog adatni. É'hefciődők forduljanak az Első Gyula­városi Takarékpénztárhoz, ho! a feltételek is megtudhatók. 173 l-2v 3995—1929. vht. szám. Árverési hirdetmény Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 év* LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, bogy a gyulai kir. járásbíróságnak 1928. évi 4730 számú végzése következtéé >n dr. Lovas József ügyvéd által képviselt Takács Marcell javára — sark d lakos oliea 191 28-j- 63 P 50 fi ler s járuléka erejéig 1929. évi január hó 16. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján feiülfoglalt és 2058 P re becsült következő ingóságok, u m.: papír­áruk, üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a gyulai kir. járásbiró ság 1929 évi Pk. 7573-4. számú végzése folytán ossz 254 P 7s fillér tőkekövetelés, en­nek 1928 évi augusztus hó 1. napjától járó 8% kamatai és eddig összesen 105 P 86 fii lerben biródag már megállapított költségek erejéig a már teljesített fizetések beiudásával Sokadon, adóstul, árverelök hiányában a piació-en le-mdő megtartására 1930. évi március hó 20-ik napjának dél­utáni 5 Órája aataridóül kituzotik es anöoz a venni számtókozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107. és 108. §-ai értelme ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet igére nek, szükség esetén becsáron alul is el fog □ak adatni Amennyiben az elárverezendő tngóságo kát mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Gyula, 1930. évi január hó 20 án. Beesy Sándor, 169 1—1 kir. bírósági végrehajtó. Törökzugban, a körgát mellett jól termő s%őlő és gyölcsös kedvező fizetési ieltéteelk mel­lett eladó. Ugyanott 2 hold föld fel­szántva vetemónynek lánconként kiadó. Bálint Ferenc Hajnal-utca 27. szám alatt. 176 l—l Jé meneteli! fűszer- és ve­gyeskereskedés, egyéb jogok­kal is felszerelve, más: vállal­kozás miatt olcsón eladó. Csm e lap kiadóhivatalában 164 3-3 Országos Földbirtokrendezö Bíróság által 15898—1922. szám alatt engedélyezett ingatlan- és áruforgalmi iroda törv. bej. cég hirdetménye. miadó Földbirtokok: Pejrét 64. sz. és Pejrét 76. sz. alatt a Schriftart Bóla-fále 60 és 20 holdas tanyás- birtokok eladók. Mindkét birtok Gyulától 7, Békéscsabától 5 km.-re a Lencsési ut végétől a 60 hold véggel a „Tavaszrótre“, a 20 hold véggel a csabai „Fövényes“ legelőre nyúlik. Farkashalom 64 sz. alatt Miskucza Pál- fóle 47 fiolcias szántó és legelő uj tanyával eladó, Birtok bérben van. Bemutatást a tulaj­donos, vagy az iroda eszközli. Siórét 83. sz. alatt a „Bicére“ megállónál a Kertész András-fólo 15 holdas tanyás szántó gyümölcsössel sürgősen eladó, Bicere 5. sz. alatt, a Csabai útnál a régi Nagy Szabados-féle volt istállóépület mellett 11 hold szántó kis legelővel, épületanyaggal eladó. Szeregyházán a Ludvig Ádámné-fóle 12 hold príma szántó eladó. Metz Antal földje mellett. Nagyszalonta községben a Horgasér (Bar- tosi) dűlőben a Kajtor-tele 17 kát hold szánt­ható rét sürgősen eladó, vagy bérbeadó. Csikosérben a vasút közelében Schriffert Béla fele 1560 l) öl szőlő eladó. Törökzugban az ajtósfalvai vasúti átjárónál 700 és 350 □ öles gyümölcsös és szőlő eladó. Kiadó ü«letek házzal: Gyulán a Lampel-fóle gőzfürdő házzal, ártézi kő tál, felszereléssel törlesztésre eladó. Gyulán az állomással szemben a „Motor“ vendéglő os szálloda házzal, felszereléssel eladó. Gyulán több kisebb és nagyobb füszer­üzlet, korcsma és vendéglő eladó házzal. Eladó házak: Belvárosban: Petőfi u. 5. és 7 sz, Corvin u 21. és V da u. 16 sz., Erdélyi Sándor u. 29/a sz., Kossuth-tér 7 sz., Znnyi-u. 5 sz., Part-u 4/b. sz Nagymagyarvároson: II. Rákóczi Ferenc-u. 33., 50 sz, kussutn tér 28. sz, Hon véd u. 6. sz , Szent László u. 15 sz, T u. 14. sz., Kór- hnz-u. 20. sz, Szent Lászió-u. 42. sz, Szent Liszló-u. 1 sz.. Köröspart u 54 sz., Szent haromság-u. 9. sz Németvároson: Göndöcs u* 9. sz.. Halácsi-u. 3. sz Újvároson: Munkácsy Mihály u. 12. sz Tomcsanyi-u. 33. és Zöldág u 2 sz, Gyár-u. 10 sz, Virág-u 49. sz., Zöldág u. 41. sz. a- háztelkek, Munkácsy Mihály u 27 sz , Nagy- váradi-u 35. sz. Gyár-u. 42. sz Ragyrománvároson: Hosszu-u 5, 20, és 24 sz , Galamb u. 1U. és 56 sz., Kertész u. 24 sz, Toldi u. 21. sz., Galamb u. 16. sz., Kerók-u 35. sz. háztelek, Sittye u. 9. sz. Ker- tósz-u 15/a sz Külvárosrészeken: Fecske u. 4 sz., Wes­selényii. 24 sz., Lenkeí u, 8 sz, Sarkadi u. 28 és 65. sz, Kazinczi-u. 16. sz, Arany Já- nos-u. 28. sz., Aranyág 3. sz., Csabai-u 96 sz., Elsc-u. 15 sz\ Temesvári-u 24. sz Gyulavári-Újtelepen 259. sz. alatti legelső sarok ház. Eladó daráló malomrész: Nagyváradi u 51. sz. alatti daráló malom V3 része eladó. A fenti birtokok és házak ügyében díj­talan felvilágosítást ad a tulajdonosok meg­bízásából a fenti cég tulajdonosa: Juhász László, Gynla Novák-n. 21. sz. alatt. 6u 21 -*

Next

/
Oldalképek
Tartalom