Békés, 1929. (61. évfolyam, 1-103. szám)

1929-11-16 / 91. szám

2 Békés 1929. november 16 Técsy László Dürer-plaketíje. Mint értesülünk, vitéz Técsy László szob­rászművész a mostani nürnbergi-hót alkalmá­val plakettet küldött dr. Luppe Herrman nürn­bergi főpolgármesternek. A plakettmintája, — melynek első oldalán Dürer feje, hátlapján Nürnberg és Gyula városok címere látható,— már a tavalyi ünnepségekre elkészült, de al­kalom hiján átadásra nem került. A megka- póan szép,művészi kivitelű plakettet — gyulai művész Nürnberg városának felajánlott aján­dékát — a kultuszminiszter ajánlólevele kísé­retében adták a múlt héten dr. Luppenak, aki abbeli óhajtásának adott kifejezést, hogy a becses és művészi ajándékot a művésznek élőszóval szeretné megköszönni. Técsy a rendezőség felhívására Buda­pestre utazott, hol dr. Luppe főpolgármester Gellórt-szállóbeli lakásán a nürnbergi állami mügyüjtemények főigazgatójának jelenlétében kitüntető és szives fogadtatásban részesítette. Végtelen örömének, hálájának adott kifeje­zést és a művészi ajándékot elragadtatássa 1 szemlélte. A múzeumi főigazgató tőbbszörö s gratulációja mellett úgy nyilatkozott, hogy régen vágyott ilyen ízlése szerint való Dürer- plakettre Kiemelve a művészi munka biztos­ságát, komolyságát a mintázás csodálatosa n lágy finomságát, Técsy plakettjét messze az eddig ismert Dürer érmek és plakettek fölé helyezte. Kijelentette, hogy büszkén fogja azt megőrizni s mindig tisztelettel fog reátekin­teni. Técsy a kultuszminisztérium részéről is kapott köszönőiratot, melyben a miniszter ne­vében Kertész K. Róbert államtitkár fejezi ki elismerését a művészi beccsel bíró érem fel­ajánlásáért. Örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy városunk szülötte nemcsak ide­haza, hanem külföldieknél is olyan elisme­rést, megbecsülést szerzett, amilyennel a há­látlan és nehéz művészpályán nem minden­nap találkozunk. Felhívás a frontharcosokhoz! A „MOVE“ budapesti főosztályának elnök­sége, mint ismeretes már régebben elhatározta, hogy a volt frontharcos bajtársakat egy közös táborba tömöríti, azzal a célzattal, hogy a becsü­lettel eltöltött háborús évek nekik ne hátrányt, hanem mindenkor előnyt jelentsenek a polgári élet összes, úgy erkölcsi, mint gazdasági vonat­kozásaiban. A forradalmak utáni időkben sokszor ta­pasztaltuk, hogy a volt frontharcos baj társak nem oly elbánásban részesültek a polgári életben, mint ezt hazájukért teljesített önfeláldozó vitéz­ségük folytán méltán megérdemelték volna Ennek oka egyrészt éppen a forradalom utáni viszot nyok rendezetlen voltában, főleg azonban sajá- szervezetlenségükben rejlett. Okulva tehát a múlt szomorú tapasztalatain és „Becsülettel a hazáért“ egy szebb jövő előkészítésén vállvetve dolgozva, a közösen elszenvedett nehéz évek bennünket örökre egybeforrasztó hatása alatt a frontharco­soknak össze kell fogni, hogy ezáltal példát mu­tatva a magyar társadalomnak, hitet és bizalmat öntsenek a csüggedőkbe, hogy bátran és biza­lommal nézhessünk a magyar jövő elé. De tömörülnünk kell, hogy segítsük egy­mást mint a nehéz időkben, ott kinn a fronton, igaz bajtársias szeretettel, felemelve magunkhoz a gyengébb bajtársat, vigaszt hozni a csüggedő nek, ha már-már kétségbeesve látszik lenni. Kü­lönösen fontos ami szervezkedésünk itt a meg­szállott területek határának közelében, itt még fontosabb megmutatnunk, hogy élünk, itt va­gyunk, nem csüggedünk és nem felejtünk. Békésmegyében a szervezési munkálatokat Bethlenfalvy nyug. honvédezredes vezeti (Nem­zeti munkavédelmi hivatal Megyeháza), mig Gyula város területére a frontharcos szövetség megszer­vezésével Franczl Antal nyug huszárfőhadnagy k. ellenőr (állami kórház Gyula) van megbízva Felkérjük a frontharcos bajtársakat, hogy felvétel céljából, valamint a végleges megyei szervezet megalakítása végett nevezetteknél mielőbb jelent­kezni szíveskedjenek. HÍREK. Ünnepi szentmisék a király 17-ik születés­napján. Ő apostoli királyi Felsége II. Ottó kirá­lyunk a Gondviselés jóságából november 20-án üli meg 17-ik születési évfordulóját. A király bol­dogságáért nagyméltóságu és főtisztelendő Rád- nai Farkas auxumi c. érsek, v. b t t. ur folyó hó 20 án, szerdán délelőtt 10- órakor a Szent István Bazilikában ünnepi szentmisét mond. A szentbeszédet a csornai premontrei kanonokrend tagja: dr. Sserecs Imre főgimnáziumi tanár fogja tartatni A gyulai belvárosi templomban ugyan­csak, szerdán, november 20-án'lesz az ünnepé­lyes szentmise délelőtt 9 órakor. Kovacsics Dezső Békésvármegye volt fő­ispánja értesítette a vármegye alispánját, hogy mivel főispáni működése alatt Békésvármegy e egész területén társadalmi, kulturális, stb. egye ­sületek oly nagy számmal tisztelték meg azzal; hogy Őt valamely díszes pozícióba választották meg, hogy azok mindegyikét külön-külön felke­resni nagy nehézségbe ütköznék, ezért hálás köszönetét mondva a megtiszteltetésért, viselt tisztségeiről, a főispáni állásról történt lemondás miatt leköszön. Erről az illető egyesületek veze - tőit ezúton értesíti. Eskületétel. Kräder Péter gyulai róm kath. tanító vasárnap a 8 órai szentmise előtt leszi le a szabályszerű esküt. Lelkészváltozás. Dr. vitéz Bándthy Péter gyulai református lelkészt a makói református egyház presbitériuma a gimnázium vallástanárává választotta. A megválasztott vallástanár uj állását már el is foglalta. A gyulai lelkészi állást, mint helyettes lelkész Papp Gábor, jóemlékü Papp Mi­hály gyulai volt lelkész unokája tölti be. A gyulai Szociátis Misszió nagyszabású jótékonycélu karácsonyi vására november 30-án, december 1. és 2. napján lesz teával egybekötve. A Józsefszanatórium nj lelkésze, a szépem- lékü Hizsa Gyula lelkész elhalálozásával megüre sedett józsefszanatóriumi róm. kath. lelkészi te - endők ellátására az egyházi főhatóság Tóth Imre orosházi s. lelkészt rendelte ki Az uj lelkész, akit Orosházán a hivek nagy szeretete övezett, már elfoglalta állomáshelyét. Erős a hitünk, hogy a fiatal éS agilis lelkész apostoli lélekkel és buz- gósággal folytatja azt az áldásos munkát, amit elődje annyi eredménnyel megkezdett. Áthelyezés. Sülé József volt gyulai káplán szsbadságáról visszaérkezett és szolgálatra jelent­kezett. Az apostoli kormányzóság Derecskére rendelte káplánnak. Köszönetnyilvánítás, a gyulai Szociális Misz- szió szegényügyi szakosztálya legmélyebb köszö­netét fejezi ki gróf Bolza Alfonzné, vitéz Rábay Ferencné dr. Frailer Jenöné, dr. Felföldy Sán- dorné úrnőknek és Scherer Margit urhölgynek, hogy a misszió szegényeinek használt ruhákat adományoztak. Ez utón is kéri a szegényügyi szakosztály a jólelkü embereket, hogy használt ruhaneműket bármely csütörtök délután a Kath. Körbe küldeni szíveskedjenek. A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre az 1929—1930. tanévre alábbi tisztikart választotta meg : elnök Markovits László, alelnök Herdy Béla, főtitkár Tóth Zsigmond, ellenőr Kiszely Mihály, jegyző Szabó Albert, háznagy Jakuba János. A választmány tagjai: Dobay Imre, Dírcy Ferenc, Molnár István, Szondy István. A segély­osztó bizottság tagjai: dr. Ruzsicska Andor, dr. Bolla István, Papp István, Gulyás György. A számvizsgáló bizottság tagjai: Herdy Fetenc, Lászik János és Toldy Elemér. A Szent József gyermekkonyha nyugtázása. A róm. kath. elemi iskola tantestülete hálás kö­szönettel nyugtázza a folyó iskolai évben érke­zett alábbi adományokat: Dr. Jung Géza 100, Békésvármegye 50, Békésmegyei Takarékpénz­tári Egyesület 40 Első Gyulavárosi Takarék- pénztár, Kötött és Szövött Iparárugyár 30—30, Alföldi Cukorgyár, Sarkad 25, N. Szabados Jó- zsefné 20, gyulai Czinczár Dezsőné 16 Mihalik Andor, N. N, Tar Antal 10—10, N. N. novem­ber havi hozzájárulása 8, Valasek Ernő 7 28 P. Gyulai Földművelők Gőzmalma 60 kg liszt, gr. Almásy Denesné paradicsom és paprika a szük­séges mennyiségben, dr. Felföldy Sándorné 23'5 kg bab, 5 5 kg hagyma, Orovecz Margit, Lelik Ica, Nyíri Margit. Hász Irén, Király Magda, Sze- redi Julia, Jámbor Magda, Réti Mária, Lindeisz Erzsi, Marksteiner Kati, Góg Verőn, Kovács Mária bab, burgonya, hagyma, zöldségféle, tojás. A virágos nyár már rég elköszönt tőlünk. A gyümölcsben gazdag ősz is bucsuzóban van. A mezőről mindent betakarítottak. Szünőhen a munka, fogy a kereseti lehetőség. Küszöbön a dermesztő tél. A legnehezebb időben jön a gyer­mekkonyha az Ínséges és szűkölködő családok gyermekeinek segítségére. A magyar iskolás gyer­meknél nem kereshetjük, hogy a nehéz gazda­sági helyzet, avagy esetleg a szülő hibájából következik, hogy a legegyszerűbb és legszüksé­gesebb táplálkozást is nélkülöznie kell sok ár­tatlan gyermeknek, hanem csak azt tudjuk, hogy a magyar hazának zsenge hajtásait senyvedni nem hagynatjuk. És kik teszik lehetővé a gyer- mekkonyna áldásos működését? A gyermek­konyha sorozatos nyugtázásában látható, neme­sen gondolkozó, jószivü emberek, akik gyakran bizalmatlanságot, vagy meg nem értést tapasz­talhatnak azok részéről, kiknek önzetlenül és ellenszolgáltatás nélkül könnyűik szülői terheiket és aggodalmaikat. A gyermekkonyha intézmé­nyéből látni kell, hogy a tehetősebb szánja és segiti a szegényt s nincsenek kiveszőben az ál­dozatkész lelkek. Az iskolába beirt 1923 tanuló közül eddig 182 szegény tanuló részére kértek a szülők napi ebédet. Meghalt Gajdács Pál. Az evangélikus papi kar nesztora, a jeles költő: Gajdács Pál törvény- hatósági bizottsági tag kedden reggel 82 éves korában meghalt. Mikszáth Kálmánnak tanuló­társa volt. Szarvasi káplán korában szorgalmas munkatársa volt a „Békés“-nek és több szép verse jelent meg lapunkban. Számos nagyobb költői müvet irt. A Kisfaludy Társaság legutóbb kitüntette a „Hunyadiak“ c époszát. Nagy iro­dalmi sikere volt a Simonyi óbester és a Győr-* gyi Piroska c. verses regényének is. Tiszteletbeli tagja volt a Luther Társaságnak és nehány esz­tendővel ezelőtt közéleti érdemeinek elismeréséül a kormányzó signumlaudis-szal tüntette ki. Ma délután a tótkomlósi evang. templomban végzett gyászszertartás után az ottani uj temetőben temetik el. Repülőgépen jön a Miknlás! Bizony, a ki látni akarja, megnézheti azt a Szociális Misszió december hó 5-én, rendezendő tündéri délutánján. Mivel a Mikulás bácsi rengeteg csomagot hoz szebbnél-szebb, pompásabbnál pompásabb ajándé­kokkal és bizony az útiköltsége is sok, mert az Óperencián túlról, de még annál is messzebbről érkezik, fejenként egy pengőt kell fizetni, aki látni akarja Őt és a csomagok tartalmát. ©íven éves a Vállalkozók Lapja! Még két hete van. Ezalatt okvetlenül lépjen érintkezésbe a Vállalkozók Lapja Jubileumi Albuma szerkesztőségével, ha nem akarja elmulasz­tani, hogy cégét az albumban ismertessék. Ötven éves a Vállalkozók Lapja!

Next

/
Oldalképek
Tartalom