Békés, 1927. (59. évfolyam, 1-105. szám)

1927-09-17 / 75. szám

4 B é k <0 I 1927. szeptember 17. Áthelyezések Bállá Ernő vésztői állami ig. tanító és Balláné Cseh Gizella vésztői állami ta­nítónő Debrecenbe, Javoránszki Sarolta állami ta­nítónő Köröstarcsáról Örkénybe, Káldy Mihály állami tanító Nagyszénásról Enesére, Szász Ká­roly mezőtúri állami tanító és Szilágyi Erzsébet pándi állami tanítónő Vésztőre, Szocsics Jenő lajos- raizsei állami tanító a nagyszénási, Tóth Dániel dombóvári állami tanító a nagyszénás—orosházi-uti, Balassa János Orosháza—monori-uti állami tanító pedig az Orosháza belterületi állami iskolához át­helyeztettek. Halálozás. Mély részvéttel értesültünk, hogy özv. Kőrmendy Sándorné született Kajali Keszely Emma szeptember 13-án életének 61-ik, özvegy­ségének 20-ik évében súlyos szenvedés után csen­desen elhunyt. A tiszteletreméltó matróna halála mély gyászba borította a kiterjedt rokonságot. Általános részvét mellett szeptember 15-én temet­ték a róm kath. egyház szertartása szerint. Nyu­godjék békében! A Kagymagyarvárosl Misszió vasárnap dél­után 4 órakor gyűlést tart a nagymagyarvárosi róm. kát. iskolában. Filézi kérvényezők figyelmébe Felhívom mindazokat, akik az előirt kitüntetésekkel rendel­keznek és a követelményeknek megfelelnek, hogy vitézi telek elnyerése iránti kérvényeiket nyújtsák be. Tekintve, hogy a kérvénynek az előirt okmá­nyokkal való felszerelése hosszabb időt vesz igénybe, a megyei Szék folyó év végéig elha­lasztja azon kérvények beadásának határnapját, amelyek a jövő évi avatásig elintézést nyernek. Vitézi Székkapitány. Felhívás. A Gyulai Földmunkások Vállal­kozó Szövetkezete értesíti a különböző tanintéze­tek t. vezetőit és a szövetkezeti tagokat, hogy a szegénysorsu tagok gyermekei tankönyveit a folyó iskolai évre is megvásárolja a szövetkezet. Meg­jegyzendő, hogy csak azok a tagok vétetnek figyelembe, akik a teljes üzletrészt befizették s kötelezettségeiknek is eleget tettek Jelentkezés a tankönyvjegyzékkel f. hó 18-án (vasárnap) d. e. 9—10 orakor a a belvárosi r. kát. elemi iskolában. Felülflzetós A Gyulai Csizmadia Ipartársu­lat által szeptember 4-én tartott bál alkalmával a következők fizettek felül: Miskucza János 10, Hevesi Adolf 8, Balogh János 6'40, Névery Antal 6, Dávid István 540, Kurilla Miklós, Vlagyovits József. Lelik Gyula, Werner János, Wertner Já­nos, Gáspár István, N. N., Schwerthöffer András 5—5, Kocsis Lázár, Dobay János, Gerebenics Pé­ter, Biró György, ifj. Bakóh György, Tenczer Já­nos, Paulik István, Braun Vilmos, Stefanovics Ká­roly (Mezöberény), Pribék Mihály, Bujdosó József 4—4, Remele Gyula, Scheibert József 3'60-3'60, Bancsof Péter 3 50, Fejes Bertalan 3 40, Névery István. Lázár Jánosné, Csiszár Mihály 3-3, Ko~ lozsi János 260, Mülek József 2 50, ifj. Kiss Ká­roly 240, Kiss Péter, Juhász Kiss József, Merza Károly, Hunya Péter, Dávid Márton, Jankó Mózes, Kántor György 2—2, Soltész Vince P80, Stern Jenő, id. Bakóh György P60-P60, Szűcs István 1 50, Teibert János, Prosztellán György 1 40 — 1 40, id. Szabó Antal, ifj. Debreczeni Mihály, Köböl Gyula. Balogh András, N. N., N. N, N. N., Er- dödi István 1—1 pengőt, Demkó Jakab, Merza Mihály, N. N. 80—80, Nadabán Mihály, N. N. 50-50, Pikó István, Putnoki Sándor, Debreczeni Jeremiás, Kelemen Béla, Kovács Mihály, Dávid János, Gyepes Miklós, Szabó Sándor 40 - 40 fillért, mely felülfizetésekért hálás köszönetét mond a csizmadia ipartársulat elnöksége. A Hadirokkantai, Hadiözvegyek gyermekei és a szülötlen Hadiárvák részére a Nagyméltó- ságu m. kir. Népjóléti miniszter ur az 1927—28. iskolai évre ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj elnyeréséért folyamodhatnak azon gimnáziumi, polgári és iparos tanonciskolái tanulmányt végző fiuk és leányok, akik legalább jó eredménnyel végezték legutóbbi iskolai tanulmányaikat Az ösztöndíj folyamodásához a pályázati hirdetésb en előirt feltételekről kimerítő felvilágosítást a Hadi­rokkant iroda nyújt az érdekelteknek. ORVOSI HÍR. Dp. Kirchner Ferenc fog­orvos Munkácsy Mihály-utca 18. szám alatt (özv. dr. Kun Pálné házában) rendel 8 12-ig ás fél 3—6-ig. 696 2-4 Tűzoltóból Gyulaváriban. A Gyulavári Ön­kéntes Tüzoltóegyesület felszerelési alagja javára folyó hó 11-én műkedvelő előadással egybekötött táncvigalmat rendezett a gyulavárii Hagya szövet­kezet nagytermében. Gyulavári község lakossága ez alkalommal dicséretreméltó tauubizonyságát adta a közérdekű intézmények iránti rokonszenvé- nek és áldozatkészségének azáltal, hogy az impo­záns nagytermet zsúfolásig megtöltötte és a te­hetősebbek természetesen a felülfizetés elöl sem zárkóztak el. Felülfizettek, illetve jegymegváltást küldtek: gróf Pongrácz Jenő 30 P, Braun és Czinczár-cég 10 P, Vitéz Molnár Mihály 8 40 P, dr. Zimmer Jenő 6 80 P, Hyross László, Hyross Imre, Lili Erich és Erdödi Lajos 5—5 P, Vertán Emil 4-80 P, Guti Lajos, N. N. 4—4 P, Gyulai tűzoltók 3 P, Tóth József 2 P, Enyedi István P80 P, Szabó Zsuzsánna 1 P, Hangya szövetke­zeti főellenőr, Balog N. 40-40 fillér, Izsó Ká­roly 20 fillér. Mindezeknek, valamint azoknak, akik az előadott színdarab szerepeiben és a rendezés körül tanúsított odaadó támogatásukkal részesítet­ték az egyesületet, ezúton is hálás köszönetét mond az egyesület vezetősége. Belratásob. A gyulai református általános irányú, továbbképző iskolába (ismétlő), az 1927/28 tanévre a beiratások szeptember hó minden nap­ján délelőtt 11—12 óráig történnek az igazgató tantermében. Beiratási díj egy pengő. Különösen felhívja az iskolaszék a szülőket, gondozókat, hogy továbbképző iskolás gyermekeiket annál inkább igyekezzenek beíratni, mert a hanyag szülőket törvényes utón fogják erre kényszeríteni. 2—4. A nápolyi temetőbe nem engedik be a de­korált rnhájn nőket. A nápolyi temető igazgató­sága a városi hatóságokkal egyetértésben rende­letet adott ki, amelyben úgy intézkedik, hogy a rövid vagy túlságosan kivágott öltözetű nők a jövőben nem léphetnek be a temető területére. Műkedvelő előadás Dobozon. A dobozi ipar­testület futball felszerelése javára szeptember hó 17-én este műkedvelői előadással egybekötött tánc- mulatságot rendez. Színre kerül „A vereshaju“ 3 felvonásos énekes népszínmű. A vlrtnskodás halod ja. Vas Imre 17 éves gyomai ifjú a legutóbbi endrődi vásár után egy barátjával fogadást kötött, hogy egy ültöhelyében megeszik négy kiló szilvát és egy nagy görög­dinnyét. A könnyelmű fogadást állta is, de már másnap nagy lázzal ágynak esett. A láz néhány nap alatt megölte a szerencsétlen fiatalembert, aki egyetlen gyermeke volt megtört szivü szüleinek. Elhízott egyéneknél a természetes „Ferenc József“ keserüviz hatalmasan előmozdítja az anyag­cserét és a testet könnyeddé teszi. Több orvos- professzor a Ferenc József vizet szivelzsirosodás- nál is reggel, délben és este, egy-egy harmad- pohárnyi mennyiségben rendeli. Kapható gyógy­szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben ORVOSI HÍR. Dr. Gáli E. Mária orvos külföldi útjáról hazaérkezett és ismét ren­del orr-, föl- és gégebetegeknek Várme- gyeház-utca 5. szám alatt (a megyeházá­val szemben) kedden, csütörtökön délután 3—5-ig, pénteken délelőtt 9—12-ig '70S —3 Nagyváradi-ut 54. sz. alatt kiadó egy lakás. 721 1—1 Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az Uj Időknek 37. számában a két regényen kívül, amelynek egyikét Csathó Kálmán, a másikat Emerson Hough irta, elbeszélést, cikket és verset írtak: Bársony István, Farkas Imre, Falu Tamás, Bónyi Adorján, Ruzitska Mária és Andai Ernő. Apróbb cikkek és szerkesztői, kertészeti és gasz­tronómiai rovatok egészítik ki a lap tartalmát, melyet művészi és aktuális képek díszítenek. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 640 pengő. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- hivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16. ORVOSI HÍR Dr. Ehrenreich Erzsé­bet fogorvos k&íföidi aljáról hazaérkezett és újra rendel reggel 8-tól este 6-ig Pe­tőfi a. 5. sz. Fanlhaber ház. eső 4-* Özv. Szekeres Károlynénak 704 1—1 10 hold földje haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet S.ttye utca 32. szám alatt Különbejáratu csinosan búto­rozott parkettes utcai szoba azon­nal kiadó Megyeház-utca 7 szám alatt. Ugyanott egy használt tűzhely, für­dőkád és épüietfák eladok. Egy kukoricáit»ré eladd II Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatt. Érte­kezni lehet ugyanott. 720 1—2 Ifj. Kelemen Jőzsei agyagipari szakműhelye Gyula, Batthyány utca 5. sz. (Krinolin kert). Értesítem Gyula város és vidéke nagy­érdemű közönségét, hogy az agyagipar körébe vágó munkákkal állok az érdemes közönség rendelkezésére Cserépkályhákat úgy ha­zait, mint külföldit a leg­előnyösebb árban szállítok, továbbá kandalló, falbur­koló lemez, takaréktüzhely, fürdőkád burkolás, valamint vaskályhák samottolása tűz­álló samott téglával. Samott tégla bármely méretben. — Ócska kályháknak újból való rendbehozását szakszerűen ás a legmesszebbmenő ga­rancia mellett eszközlök. Fazekas áru, bármilyen, állandóan raktáron. Kerti várak a legcsinosabb alak­ban. Pálma és közönséges cserepek. Dísztárgyak saját vagy adott rajz szerint. Bármilyen görög vagy ro­mai antik edények utánzata a legprecízebben előállítva. Alag és szellőzőcsövek stb. Áraim oly szolidak, hogy megrendelését minden alku nélkül megteheti kötelezett­ség nélkül. A nagyérdemű közönség szives pártfogá­sát továbbra is kérem. 725 1 —6v Szentbenedeken, az iskola mellett 20 hold föld tanyával, 4 hold legelő, gyümölcsfákkal haszonbérbe ki­adó. — Ugyanott 2 részvénylegelö eladó. Bővebbet K sromáüváros, Első utca 13. szám 726 1--1 Nagyváradi ut 7. szám alatt egy utcai pados szoba, konyha, speiz kiadó. Értekezni lehet ugyanott. 722 1 ) Két teljesen jó kis Singer varrógép, egy szép biedcrmayer szoba berendezés orvo­soknak várószobába, vagy leányszobába ki­válóan alkalmas, egy fürdőkád, egy nagy mán­gorló, több apróság és egy ebédlő berendezés ez utóbbi darabonként is igen olcsón eladó. Bővebbet Városház utca 6 723 1-3 Mogyoróssy Sándor szőtt sírkőraktára, kőfaragó-, műkő- és betonárú-ipartelepe Gyula, Báré Wenckheim Bála-utca 25. Nagyraktár valódi márvány, gránit, kő, műkő és beton síremlékekből a legjobb kivitelben és legolcsóbb» árak mellett. Valódi márvány sírkövek 50 pengőtől felfelé. Beton síremlékek 10 pengőtől felfelé. = Kedvező fizetési feltételek. =====

Next

/
Oldalképek
Tartalom