Békés, 1926. (58. évfolyam, 1-104. szám)

1926-10-09 / 80. szám

1926. október 9 Békés 3 HÍREK. Zárt ülés volt a megyén. Tegnap délelőtt a vármegye közigazgatási bizottsága ülést tartott. Tárgyalták Szarvas község áldozatkészségét, mely egy középfoka gazdasági iskolát létesitett. Ez lesz az első ily iránya iskola az országban. A bizott­ság feliratot intézett az autóforgalom megrend- szabályozása éidekében. Panasz tárgyává tették a telefonhálózat rosszaságát. Vízvári műszaki taná­csos Győrbe való áthelyezésének hatálytalanítását kérték a minisztertő1. Majd az elnök zárt ülést rendelt el. Főnrl házasság. Bajczai Beliczeg Klárát — bsjczai Beliczeg Tibor fitéri és abonyi nagybir­tokos és neje sepsi-rétyi Antos Mária leányát szeptember 30-án vezette oltárhoz báró kanstadti Schilling Vilmos — báró kanstadti Schilling frigyes tiszaszentimrei nagybirtokos és neje báró Jósika Valéria Le. Násznagyok voltak: báró Jósika Gábor ób bajczai Beliezey Gézs. Koszorús leányok Wekerle Lyli, Kovács Dóra és Bagi Márta, vőfélyek voltak: Beliezey János, Be­liezey Miklós és K’nczig János. Az esküvőn, mely a fitéri (Biharm.) kastélyban folyt le, részt vettek : báró Jósika, br. Schilling, Beliezey, Geitzt, Wekerle, Pongrác és Kovács családok. Az esketést Iiácz Pál sarkadi plébános végezte, aki a fiatal párhoz megható beszédet intézett. Kitüntetett katonatisztek. A kormányzó a békésmegyei árvíz alkalmával teljesített önfelál­dozó szolgálatok elismeréseképen Pénzes János századosnak a magyar signom landist, vitéz Hadg Jenő főhadnagynak pedig dicsérő oklevelet ado­mányozott. Október 6 lka a reálgimnáziumban- A hely­beli rk. reálgimnáziumban folyó tanévben is ha­gyományos kegyelettel ünnepelték meg az Aradon kivégzett szabadsághősök emlékét. Heggel gyász­misét hallgatott az ifjúság, mely után az intézet tornacsarnokában megkezdődött az ünnepély. A szomorú emlékű nap jelentőségét tartalmas, szív* hezszóló beszédben Biró Béla tanár méltatta, mig Kidon László VI. oszt. tanuló Ábrányi Emil: »Október hatodikén«, Wiszt Márton VIII. oszt. tanuló Szathmáry István: >Mi nem feledhetünk« eimü költeményét adták elő nagy hatással. A Himnusz, Szózat, Magyar Hiszekegy éneklése ve­zette, illetve zárta be az ünnepélyt. Kitüntetett katonák. A kormányzó a békés­megyei áiviz alkalmával teljesített bátor maga­tartásukért a következő altiszteket és katonákat tüntette ki: Személyes bátorsággal véghezvitt tettek jutalmazására ezüstérmet piroB szallagon : vitéz Gyelvai Lajos utász törzsőrmester, Kopasz József utászőrmester. Magyar bronzérdemérmet zöld szalagon: Kasza István utász törzsőrmester, Págyi János utász szakaszvezető, Ónodi Mihály utász szakaszvezető, Babos Antal utász tizedes, Peicze János utász, Horváth János folyamőr, vitéz Szabó János 9. gyalogezredbeli őrmester, J. Tóth Benjámin 10. gyalogezredbeli szakasz­vezető, Takács György 10 gyalogezredbeli honvéd. A gyulavári körgát építése. Gyulavári köz­ség a körgát kiépítésére több milliárd korona államsegélyt kért a kormánytól. A miniszter egyelőre megbízta a folyammérnöki hivatalt a tervek elkészítésével, melyre 2 millió koronát utalt ki. A vármegye közigazgatási bizottsága teg­nap délelőtt 9 orakor tartotta folyó havi ülését a főispán elnöklésével. Az alispán jelentését mai számunkban külön rovat alatt közöljük, a szak­előadók jelentéseit pedig sorozatosan következő számunkban tesszük közzé. A Magyar Nemzeti Szövetség nj békés- megyei megbízottja. A Magyar Nemzeti Szövet­ség, melynek országos elnöke báró Peréngi Zsig- mond és «mely hazafias egyesületnek múlt szá­munkban közöltük a gyulai közönséghez intézett felhívását — ma értesítést küldött lapunkhoz, melyben közi', hogy a békésmegyei szervezéssel és az ügyek vezetésével Oroszláng Gábor szer­kesztőt bízta meg. Csorvás község megvette a Reek házat. Csorvás község 350 millió koronáért megvásárolta a községben levő és Keck Géza tulajdonát képező házat a csendőrörs részére, miután a községben nem kapott a csendőrség részére béreit helyisé­get. Egyben felirattal fordult a népjóléti minisz­terhez, melyben kéri, hogy a középületre ne mondja ki a kormány a felmordási lehetőséget* Meghívó- A gyulai »Bethlen Gábor-Szövet­ség« október 10 én délután 4 órakor a szokott helyen választmányi gyűlést tart, melyre a vá­lasztmányi és rendes tagokat szeretettel meghívja az elnökség. Tudósítás. A városi muzeum vasárnaptól fogva vasár- és ünnepnapokon, mig az idő engedi, délelőtt 10 órától 1 óráig nyitva lesz. „KIRÁLY“ í357 * mozgószínház Telelőn 82. GYULA. Telelőn 82. 1926. évi október hó 9~éu, szombaton délutáu 5 és e«ue '/29 órakor Honimat műsor ! Repriz! PÁRIS GRÓFNŐJE Szenznc:ós filmregény napjainkból 4 részben 24 felvonásban. Mind a négy rész együtt 1926. évi október Ki-én, vasarnap délután 3, 6 és este 9 órakor MACíYAR HÍRADÓ honi aktualitások 1 felvonásban. Akit olt felejtettek amerikai burioszk 1 felvonásban. DongtavS Fairbanks-film Világaítrakeió ROBIN HOOD hősi kalandok 11 felvonásban Október 6-től kezdve minden este Tombor Jucika vezetése mellett — beléptidij nélkül — Tambura zenekar hangversenyez a „Turul Borozőban ‘ Meleg és hideg ételek, frissen csapolt sör, elsőrendű tájborok álla­nak a n. é. közönség rendelkezésére. A n. é. közönség szives pártfo­gását kérve, tisztelettel 825 2-2 Árva Ernő, vendéglős. m--------------­--------------------» Ve ndéglői berendezés i ngymint: asztalok, székek, billiárd- aszfal, sőraparátus, mely szolgál min- ! den étel és italok hűtésére, eladó. Megtekinthető a Népkerti vendéglőben. jp 839 1—• j Vásár-utca 1. száma ház azonnali beköltözéssel eladó. Bővebbet ugyanott. 822 2—4 A Szociális Misszió Társulat folyó hó 10-én, vasárnap délután 5 órakor rendezi első műsoron előadását & rom. kát. reálgimnázium tornatérnél ben. Beszédet mond dr. báró Apor Vilmos bános. Szerepel még a Templomi Énekkar és a Kát. Kör ifjúsági önképzőkörének zenekara. Be­lépődíj nincs. Tetszés szerinti adományokat a Misszió karácsonyi akciójára hálásan fogadnak. Százezrek a Jászai temetésén- Meghalt Jászai Mari. A Nagyasszony szép magyar múlt tanúja, küzdő, bites harcosa, büszke, lelkes hor­dozója. Egy kincses emlék a múltból s nemes, nagy értéke a jelennek. Már nem halljuk többé beszédét, ezt a nemesen, kedvesen zengő, tiszta, magyar muzsikát, nem halljuk a jajját, a zokogá­sát, mely úgy tör elő, úgy zug fel, mint pusztán a vihar. Elment oda, ahol nincsen mosoly, kaca­gás, ahol nem zug fel a fájdalom, zokogás, nínc3 se színjátszás, se élet, ahol elnémul minden érték, szépség s minden zengő beszéd-muzsika. Száz­ezrek kisérték ki utolsó útjára, de milliók könnye beszél az ő nagy művészetéről és népszerűségéről. Dobozmegyer küldöttsége az alispánnál. Dobozmegver kisközség 10 tagú küldöttsége ma azzal a kéréssel járult az alispán elé, hogy a me­gye támogassa a község azon törekvését, hogy önálló lehessen. Dobozmegyer most közigazgatási­lag Doboz községhez tartozik, Doboz község pe­dig 18 kilométerre fekszik Dobozmegyertől és igy sok hátrányt szenved. Az alispán megígérte, hogy a dobozmegyeriek kérését a törvényhatóság elé viszi és támogatni fogja. Egy sikerúlt beszéd. A napokban tartott tisztviselői jubileumon — mint nekünk Írják — az éjféli kedélyes órákban egyik közismert »szónok« és volt képviselő a következő sikerült beszédet mondotta, melyet az utókor számára ezennel meg­örökítünk : 1526-ban gyütt a mohácsi visz. Ezer- kilenszáztizermigyben gyütt a világháború. 1926- ban gyütt a 25 ives jubilum. Még se mentünk tönkre. 1526-ban hun vót Gyula, 1914-ben hun vót Gyula, 1926-ban hun van Gyula ? ! Mindezek után bezárom beszidemet és kívánom, hogy az innepeltet az Isten sokáig iltesse. Vige ! (A ne­vetésnek természetesen még most sincs vége.) Lóháton a Komlóban. A napokban a kora hajnali órákban két vidéki fiatal gazdász lóháton állított be a Komló kávéházba. A személyzettől pezsgőt kértek és miután azt vig dalolás között elfogyasztották, fizettek, majd felültek a ló hátára és tovább álltak. A gazdasági nyomorúság és a szanálás idejében érthető szenzációt keltett az eset, mert a mai időkben még gyalogszerrel sem igen látogatják a kávéházat. A Kot. Kör Ifjúsági önképzőköre vasárnap 6ste 8 órakor táncos tea-estét rendez. A nagy­szerű műsorban az önképzőkör műkedvelői gár- gája gondoskodik a n. é. közönség szórakoztatá­sáról. A zenét az önképzőkör zenekara szolgál­tatja. Belépődíjat nem szednek, szives adományo­kat azonban az önképzőkör alapja javára köszö­nettel vesznek. Gyulai Testedző Egyesület által rendezett szüreti ünnepélyén felülfizettek: dr. N. N. 100000, Kállay Gábor, özv. Márton Sándorné 50—50000, Bendák N. 20000, Stern Jenő 25000 koronát és különböző adományaikkal hozzájárultak : Démusz Ferenc, Szabó József, Stéber András, Gyulai Ist­ván, Lebovits Mór, Faulhaber József, Nagy János, Leitner Menyhért, Első Gyulai Kötött Szövőgyár, Horváth Géza, Paczkó József, Lelik Gyula, B^rgel Rezső, Diosi Lajos, Galbács Imre, Steiner Frigyes, Yerner Károly, Hevesi Adolf, Abaházi Péter, Yidó György, Balog András, Yégh és Farkas, Lakos Jerö, Wertner János, Hakk Ferenc, Wink­ler Lajos, Weisz Mór K -T., mely adományokért bálás köszönetét mond a vezetőség. Unghváry József faiskolája Cegléd,[(Buda­pesten Andrássy-ut 56.) ^megkezdte az őszi szál­lítást. Fajtahiteles gyümölcsfák, szőlövesszők, ró­zsák, díszfák, díszcserjék stb. minden mennyiség­ben. Pompás főárjegyzéke ingyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom