Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-02-21 / 14. szám

1925. február 21. Békés 3 Pj 10000 és 30000 koroHás forgalmiadé- bélyegeket bocsát a pénzügyminisztérium a leg­közelebbi napokban forgalomba, a készlet kiáru­sításáig azonban még a régi adóbélyegeket is lehet használni. Az lparfestflletek országos nagygyűlése. A kézraüveskamara ügyében, az a kérdésben való végleges óllásfogla'ás oéljából az ország ipartes­tükéi február 22-én, vasárnap nagygyűlést tar­tanak Budapesten. A gyűlésre a gyulai ipartts tület is elküldi képviselőjét, hogy tolmácsolják a mi iparosaink véleményét a kézmüveskamara tekintetében. ötren éráig táncolt. New-Iorkból írják: A foxtrott régi távolsági világrekordját ismét megdöntötték. Egy Dang Camming nevű leány ötven óra hosszat táncolt szakadatlanul. Mutatva nyának utolsó hat órája alatt már jeges boroga­tásokat kellett a homlokára tenni, mert szörnyű fejszaggatása volt. Es ki tudja meddig táncolt volna még, de rettenetes fejfájása miatt végül is kénytelen volt felhagyni a tánccal. Uj rekordot azonban mégis sikerült felállítania, mert elődje csupán 46 óráig bírta egyfolytában a táncot. Teaestély. A kath. Kör ifjúsági szakosztálya folyó hó 23 án, hétfőn utolsó farsang estélyén a kath. Körben műsorral egybekötött teaestélyt rendez. Belépődíj nincs. Egy lea ára 10000 korona A teához éppen úgy, mint február 8-án rendezett tesdélutánoD, teasüteményt mindenki magával hoz. A tiszta jövedelem a Kör könyvtára javára for- dittatik, éppen ezért a jótékonycálra tekintettel felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlspilag nyugtáz a kath Kör ifjúsági szakosztály vezetősége. AnyakényvI hírek. Születések: Szász Anna Juliánná, Szabó Margit, Füiöp Eszter, Gállá Éva Margit Elenora, Mezei jaliánna Mária, Fekete Hilda, Fodor Juliánná, Fülöp Rozália, Markó Juliánná, Pomucz Ilona, Molnár Tibor János. — Házasságok: Gacsi Ferenc—Pfiaum Anna, Dínyi Pa;—Perei Rozália, Kása István—Fáskerti Er­zsébet Mária, Szferle Péter—Bottó Mária, Gróh Márton—Sobriffert Ezeczilia, Szenes József—Lu­kács Anna, Gergely András—Éva Ilona, Szabó Ferenc—Vidó Maria, Pálinkás Ferenc—Szász Maria, Kiss Mihály—Jankó Mária, Erdődi László— Erdődi László—S pos Rozália. — Halálozások : özv. Lumpéi B-rnatné Strasser 83, Km Gaborné Toldi Erzsébet 32, Kis Juhász Istvánná Sándor Viktória 38, Ladányi Rbefea 26, Vas Eszter 3, Oláh Tivadar 38 M-.gony István 39 éves korukban. Eladó fedéleserép a pénzflgyigazgatéságnál. A gyulai m. kir. pénzügyigazgaiósag M-gyehaz- utoa 3. szám alatt levő széképöletében (I. ein. 20. izámu sjtó) f. évi március hó 3-án d. e. 9 órakor mintegy 14—14 ezer drb. használt fedél­eserép ekdására nyilvános árverést hirdet. Az árverésen résztvenni szándékozók az igényien dő fedéleserép kikiáltási árának 10 százalékát bánat pénz gyanánt tartoznak az árverés megkezdést előtt lefizetni. A kikiáltási ár darabonkint 400. száz Négyszáz korona. Ctazdabálak A nagymsgyarvárosi földésztár- sulat február 22-én a Göndöcs népkerti pavilion- ban farsangi bált rendez A gyulai kisrománrárosi olvasókör máreius 1-én rendezi táncvigalmát a Tiszt-féle vendéglőben. Vefitöest. A katolikus köri vetitőesten febr. 21 én és 22-en délután 6 órakor előadásra kerül Jopáni katolikus bithirdetés. Utazás spanyol fői­dőn. Belépődíj az ifjúságnak 3000, felnőtteknek C000 korona. Teadélntán A »L&rántffy Z uzsánna Egye­sület« f. évi február hó 22-én, vasárnap tartja meg Il ik teadélutánját az »Újvárosi Körben« műsor tánc, és a tánc zene kíséretben. A te&délután 6 órától éjjel 12 ig tart, melyre a belépődíj, tea stb.-vel együtt 18000 koronába kerül. A nem s célra való tekintettel felülfizetése- köszönettel fogadunk s birlspilag nyugtázunk. A különleges magasfoka „HUNGÁRIA“ világos sör a Békósvármegyei íkcisxinóhan és az Otthon kávéháziban naponta frissen csapolva kapható. 32 9-* A magyar állami altisztek és egyéb alkalmazot­tak országos nyugdijpotló és segélyző egyesületének Békésvármegyei csoportja által február hó 8-án meg­tartott táncvigalraán felülfizettek : dr. Kovacsics Dezső 300000, Békésvármegye alispánja 200000, gróf Bolza Aljonz, dr. Keppich Frigyes, dr. Schriffert Ferenc, dr. Sail Gyula, dr. Kovalszky Róbert, Bekker Antal, dr. Csete József, dr. Lusztig István 100000—100000, Terényi Péter, Tarr Dezső 80000—80000, Tövisliáti György 60000 Kotzó Emil, Lindeisz Mihály, Schmitger János, Lusztig Adolf, Lakos Jenő, Kötött és szövöttiparárugyár, Pettner József, dr. Tuiy Ferenc, dr. Jantsovits Emil, Heilinger Kárnly, dr. Pecsenyánszky István, Bagi Sándor, Dobay János, dr. Takácsy Lajos, Rácz Pál, Portörő Lajos, Kar­dos Mózes, Vizváry Lajos, Popp István, Moldoványi Já­nos, Bakos Gyula, vitéz Aalogh Elek, dr. Bartha Béla, Krizsán Béla, E. Nagy János, Finta József, Oroszlány Gábor, dr. Gábor Imre, Ludvig Ferenc 50000—50000, Weisz Mihály (Békéscsaba) 45000, Gácsi József, Pocsai Péter 35000—35000, Tóth Ignác, Szaday Ferenc, Nem­zeti Hitelintézet, Nyegru Mihály, Bodoky Lajos, Góg István, Nádházy Gyula, Csűri András, Bocska István 30000—30000. Oláh János, Kazay László, Réthy Lipót, dr. Zöldy Miklós, Máthé Balázs, S. Tóth Mária, Iíováta Albert, vitéz Lajos József, Krausz Jenő, Szalatnay Endre Helmeczy Andor, Wiszt József, Zolya Kálmán, dr. Ba- ezuny Barna, Bánffy Sándor, Erdős Gyula, Góg András, dr. Titz N., Tövisháti Mihály, Virizlai Gizella, Wiszt Jó­zsef, dr. Hesbán N., dr. Puskás N. 25000—25000, Varga Károly, Tóth Ferenc, Daka János, Jakó János, dr. Kazay László, Zsögöny Rácz Mihály, dr. Altman állatorvos, Györfy Jenő, Kocsondi János, K. Szabó Imre, Soltész Béla, Bálint Béla, Elek Lajos, Germard Miklós, Papp Endre, Olarszon Miksa, Cseresznyés Ödön, dr. Kelemen István, Gabány Bertalan, dr. Sárkány Ernő, dr. Gyuró József, Tóbiás Dénes, Néveri Albert, Haász Szeréna, dr. Uhrin László, Kiss Lajos, dr. Csája János, É. Nagy Ferenc, Seres Imre, Antalóczi Nándor, Dubányi László, dr. Pánczél József, dr. Fekete László, Váiman Viktor, Tóth József, Sárossy Gyula, Szabó Emil, Schmidt István, dr. kiss László, Tóth Zsigmond, Semzsey Miklós, Konh Mór, vitéz Enyedi Gábor, Farkas Jenő, Gedeon János, dr. Oláh Imre, Matt Mátyás, Szij Bálint, Csűri János, F. Góg János, Hévézi György, dr. Schröder Gábor, Kardos György, Ilkó János, É. Nagy Mihály, dr. Lein János 20000 —2Ó000, Halmos János, Juhász János, K. Szabó Ferenc, Farkas Mihály, Gróh Ferenc, Berna Jó­zsef, Cs. Szabó János, Dobos Lajos, Kiss Károly, Sándor Mihály, Popp János I., Szöllősi Lajos, Gácsi István, Bernáth Mihályné, dr. Ondrus Pál, Szaxon Mihály, Csáki Béláné, Szabó Sándor, Erdődi János, ifj. Wolf József, Moldován László, Titz József, Rusz János, É. Nagy György, Popp János II , Donát János, Papp Zoltán, Dézsi Lajos 10000—10000, Csonka Péter, Gregu István, Tamás János, Frőhner Ferenc, Balassa János, Titz Mihály, Bá­lint Sándor, Puskás András, Sánta András 5000 -5000 K. Békéscsabáról: Rosenthal Adolf R.-T. 500000, dr. Feny- vessy Károly, dr. Margocsy Miklós, dr. Ottlakán Tódor, dr. Biró Emil, dr. Tardos Dezső, dr. Vértes Andor, N. N., N. N., N. N. 25000—25000, Perei János fogh. őr, dr. Amaszta Gyula, dr. Pándy, Vince Károly jb. altiszt, N. N., N. N., N. N. 20000-20000, dr. Láng Frigyes, N. N., dr. Csibész Alfonz 10000—10000, dr. Padrach Kálmán 50000 K. Békésről: dr. Sebők Elek, dr. Borbély János, dr. Blauer S. Lajos, dr. Telegdi Lajos, dr. Valentényi Károly, dr. Durkó Ferenc, dr. Bottár Benő, dr. Varga István, dr. Morvay János, dr. N. N., dr. N. N. 100000— 1000, dr. Durkó N. 50000 K. Orosházáról: dr. Romanik János, dr. Bocsiczki Dezső, dr. Schiff Jénő, dr. Jeszenszky Elek 100000—100000, dr. Bikády Antal, dr. Berthóty Károly, dr. Müller Jenő, dr. Hauser Leó, dr. Németh Lajos, dr. Szentetornyai György, dr. Külley Pál, dr. Tóth Imre; dr. Tobach István, dr. Kovács Albert, dr. Mitla- sovszky János, dr. Kökény Mihály 50000—50000, dr. dr. Bula Sándor 25000, dr. Harsányi Béla, dr. Brettány Sándor 20000—20000, dr. Tupler Elek, dr. Goldmann Imre 15000—15000 koronát, mely felülfizetésekért hálás köszönetét nyilvánítja a helybeli csoport vezetősége. A Király mezgószinház műsora. Szombaton és vasárnapon két napon keresztül 5 előadásban lesz alkalma Gyula város mozikedvelő közönségé­nek, hogy az évad legszebb filmjében gyönyör­ködhessen. ,,Königsmdrk“ Pierre Btniot „Király- kisasszony szeretője“ című regénye filmen 2 részben 12 feivonasbin (mindkét rész együtt) kerül bemutatásra a főszerepben Petrovich Szvetl szlárval. I. rész. A tatár hetc-gnö- II rész. Ármány és szerelem. Ezt megelőzőleg „A hollandi szív11 propagandafilm a holland gyermek nyaral- tatásáról 2 felvonásban. A rendkívül hosszú mű­sorra való tekintettel pontos megjelenésre a közönség figyelmét ezúton is felhívjuk. A nagy amerikai revflt ismerteti 90 szebb* nél-szebb képben és Szép Ernő, Szász Zoltán és Kálmán Jenő cikkeiben Iucze Sándor hetilapjának a Színházi Életnek legújabb szama. Ezenkívül az Idegen, Juhászlegény, szegény jahászlegény premierjeiről talál az olvasó érdekes képeket és cikkeket az nj számban, melyben Sztrokay Kál­mán irt novellát. Érdekes cikkek, tartalmas zene, vidék, sport, autó, divatrovat élénkíti a lapot. A mozirovatban Váró Andor irt szenzációs cikket, ezenkívül folytatódik a Fehér apáoa cimü gyö nyörüen illusztrált regény. Kottamelléklet és a Juhász legény, szegény jahászlegény teljes bzö- vege egészíti ki a Színházi Elet uj számát, mely­nek ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körnt 29. Magyar Lányok. Tatsek Anna kitűnő lapjá­nak e heti számában két érdekes regény folyik. Az egyik Szederkényi Anna »Márika«, a másik Keleti Márton »Leányvár«* E regényeken kívül mulattató , tanulságos és érdekes olvasmányok 8zebbnél-szebb képek egyes kincsesházát találja meg az olvasó a lapban, Előfizetési ára negyed­évre 30000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. kér. Andrássy-nt 16. Dickens »Copperfield Dávid« a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály »Bohóc Péter« cimü elbeszélése folytatódik az En Újsá­gom e heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék hasznes ismereteket tartalmazó egész garmadája vár az En Újságom olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. kér. Andrássy-ut 16. szám. Bangó tanintézet Budapest, Ráday- utca 14 Teljes anyagi garancia mellett készít elő vidéki magántanulókat is Jegyzetek. 13 * Több milliós adomány a gyulai iparlestölelaek. A Gyulai Általános Ipartestület kebelében a karácsonyi segélyakció befejeztetett, begyült ezen címen 10,900.000 K készpénz, 11 pár cipő, 25 pár készíttetett. 3 pár kiscsizma, 3 5 kg. szalonna, 150 kg. liszt, 65 kg. burgonya, 6 1. borsó 9 és fél 1. bab, 15 kg. búza, 100 kg. tűzifa, 15 kg. sertéshús, 17 kg. marhahús, 6 kg. zsír, 1 drb. dézsa, 1 drb. sapka. 1 m. vászon, 300 doboz gyufa, 24 pár harisnya, 2 drb. fejkendő. 1 pár cipőfelsőrész, 2 drb. kikészített, mely adományok szét­oszlattak s részben szétosztás alatt állanak. Hozzájárulások a következőkben soroltatnak fel. Falu Szövetség 2000000, Gyula városa 1000000, ár­verésből 450000, Geiszt György 225000, Stéberl Mihály. Fejes Bertalan, Faulhaber András, Pfaff és Schneider, Weisz Mór és Társa 200000—200000, Löwy és Lauter 150000, Békés­megyei Takarékpénztár, Misits János, Gyula városi Takarék- pénztár, dr. Wertheim Iváu, Földművelők Gőzmalma, Nemzeti Hitelintézet, Erdős Testvérek, Békés Dezső, Stéberl András, Balog Endre, Schwartz Zsigmond, Heilinger Antal, Szikes Antal Maurer Lajos, Licska Ferenc, K. Kiss Mihály, Braun és Cinczár, Garay János, Barát István, Szabó János, Remele Gyula, Mayar István ! 00000—100000, Faulhaber József 60000, Orsó szövődé, Lan pel Rezső, N. N., Mánásy Lajos, Rácz Károly, Oszuszki János, Hévízi György, Báoffy József, Juniszka Ferenc és Lajos, Kéri A. és Lajos, Ludvig Lajos, Hanzsala Gyula, Dermencsin János, Kukla István, Rostás András, Bekker Antal, Végh és Farkas, Ludvlg Ferenc SkorkR János, Jeszenszki Béla, Vecsernyés András, Rozsos és Szabó, Tenczer Rezső, Baudermann János, Bisitz Elek, Kolézsi Péter, Titz József, Titz Reinhardt, Juhász Szikes János, Kiss József. Krizsán János, Schriffert Márton, Kocsis Lázár, Goldberger Gyula, Kiss István, Schmidt István, Schillinger Lipőt, Körös­vidéki Áruforgalmi, Barna Sándor, Tóth Testvérek, Karácsony Mihály, Kalocsa István, ld. Makray Sándor, ,Oravecz Jenő, Wartner János, Árva Ernő, Lebovics N., Abrahám János 50000 —50000, Titz András, Sipos Endre, Lindenfeld Albert, Hisz és Kovács, Micsinai Sándor, Merza Károly SOOÜO—30000, Bajcsi Lajos, Csik és Halasi, Lakos Jenő, Nagy József, Kovács Karoly, Kiss István, Vlagyovits és Mihalik, Veisz Alajos. Ká­dár István, Ulelay Lajos, Gombos Mátyás, Juhai Lajos, Buj­dosó Lajos, Bíró György, Dávid Márton, Szilágyi Mátyás, Pongráez József, Schillinger János, Leitner Menyhért, Heczler Sándor Lelik Ferenc, Tóth János, özv. Csete Józsefné, Kopasz István, Priprata Emánuel, özv. Blaskovics Mihályné, Schwatz Lipót, Szabó Ferenc, Gáspár N.. Ludvig N., Szőke Ferenc, Högye László, Csillám Antal, Turóczy József, Szabó György, Kátai N., Hack Márton, Móri'z József, Tisch Rezső, Szilágyi Pál, Murvai István, Kertész Gyula, Sztarill Lajos, Heilinger János 25000—25000, Csomós István, Dimitrevics Naum, Pfaff Lajos, Balog Sándor, Merza Mihály, Szilágyi Károly, Braun János, Kiss János, Werner Károly, Ehrenfeld S.. Kéry A. és Lájos, Hajdú János, Macskási István. Budai János, , Papp Antalné, Varga Mihály 20000—20000, Grünbaum Ármin, Orgován Károiy, Fröhner R., Csiszka János 15000—15000, Frailer Gyuiáné, Moldován Dávid, Karácsony István. Ludvig János, Angyal Lajos, Túri László, Baki Imre, Kovács Sándor, Béres János. Balog Lajos, Hirschler Henrik, Macskási István, özv. Márton Sándorné, Szepesi Sándor, Kiska József, Kotván György, Magyar István, Szász Ferenc, Boros József, Szilágyi Lajos, Sail Antal, Sseigerwald N., Bánfíy Sándor, N.. N., N. N , Gartner Gyuiáné, Junászka Mihályné, N. N., Mayer N., Ko­pasz N., özv. Puczkó Mihályné, Gácsi József, Gergely János, Ülich Antal, özv. Schwartz Gáborné, N. N., Volent Mihály, Mózes József, Lehrmann Béla 10000—10000, Kiss Mihály (7500, Ujitz Pál 8000, Kása Mihályné 5000 korona készpénzt adományoztak. Sál József egy öltözet fiú szövetruha, Erkel- malom 20 kg. 0-ás liszt, Leopold Béla 20 kg. liszt, Sándor Mihály 10 kg. liszt, Soltész Béla 15 kg. liszt, Reiszner-féle gyufagyár 800 csomag gyufa, Wiszt István 1 drb. dézsa, líötögyár 24 pár különféle harisnya, Sell József 100 kg. vágott tűzifa. Bakkancsgyár 2 pár cipő, Névery Antal 1 pár cipó, Baráth Márton 1 pár cipó, Kiss Péter 1 pár cipő, Szarka Sándor 1 pár cipó, Tarjány Árpád 1 pár cipó, Kántor György t dár cipó, Gerebenics Péter 1 pár cipó, Bujdosó József 1 pár cipó, Modern cipőgyár 1 pár cipó, Gyepe» István 1 pár eipö, Alberti László I pár cipó, Sárga Simon 1 pár cipó, ifj. Mak­ray Sándor 1 drb. sapka, Pribék Mihály és id. Szarka Sándor I —i pár kiscsizma, Jankó Mózes 1 pár cipőfelsőrészt, Dávid István 2 pár cipőfelsőrész. Krausz Lajos és Pallag Lajos í — L cipőanyag, Implom János 4 pár, Schriffert Márton 2 pár, Lénárt Ferenc 2 pár, Steigerwald Simon 2 pár, Géczi Má- tyá 3 pár, Haek József 2 pér, Illick György 2 pár, Csiszár Mihály 2 pár, Pénzes Ferenc 2 pár, Szilvási Testvérek 2 pár, ;, papagáj lindenütt kapható!

Next

/
Oldalképek
Tartalom