Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-08-12 / 63. szám

1925. augusztus 12. B éjk é s 3 Léderer kivégzésének nincs akadálya hozzátartozók és a nagyszámú rokonság nevé­ben is mélységes fájdalomtól megtörve tudatják, hogy a leggyöngédebb férj, legszeretőbb apa, hálás gyermek, jó testvér és rokon Dubányi Gyula gróf Almásy Dénes gyulavárii uradalmá­nak intézője, szk. honvédfőhadnagy, a bronz ka­tonai érdemérem tulajdonosa folyó évi augusztus hó 8 án délután fél 5 órakor, munkás életének 50-ik, példásan szép házasságának 23 ik, odaadó szolgálatának 30 ik évében hirtelen elhunyt. Drága jó halottunkat folyó hó 10 én hétfőn, délután fél 5 órakor fogjuk a róm. kath. egyház szer tartása szerint a Kossuth Lajos utca 10. számú .gyászházból a Szent József-temetőbe utolsó pihe­nőjére elkísérni. Lelki üdvéért az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 11-én reggel 8 órakor fog az Ég Urának bemutattatni. Gyula, 1925 augusz­tus 8 Áldott emlékedet szeretettel őrizzük! Özv. jNuszbek Sándorné szül Márki Mária anyósa; özv. Técsy Józsefné szül. Dubányi Erzsébet, Dubányi Imre, Dubányi László, Dubányi Sarolta, Dubányi István testvérei; Dubányi Imréné szül. Kontur Irma, Dubányi Lászlóné szül. Kőrös Berta, özv. Dubányi Lajosné szül. Petróczky Vera, Nuszbek Sándor és felesége Uzon Mária, dr. Márki Zay Lajos és felesége Stettner Margit, Nuszbek Julia és férje Kaufmann Ödön sógorai és sógornői ; Técsy László és felesége Persa Antónia, Técsy Barna, Técsy István, Dubányi Ella, Dubányi Klára, Dubányi János, Dubányi Sarolta, Dubányi Viktoria, Nuszbek Mária, ifj. Márki-Ziy Lajos, Márki-Zay Margit unokaöccsei és húgai HÍREM. Dubányi Gyula. Isten szerette .... napfényes időkben Böpült csolnakja kék vizek felett, Virágosán borult reá az élet: Családi kör, becsülés, szeretet .... Ha vihart látott, örvények fölött is Könnyen suhant át s már siklott tova .... Védőn hajolt le álmai fölébe Kis Gyulavári .... boldog otthona .... Isten szerette .... nem kellett megérni, Hogy fénytelen öregség legyen része, Verőfényben pattant szét buborékja, És nevetés közt állt el szívverése .... .... Utána egy hely üresen maradt, S ott megfogyatkozott fénye a napnak .... A teremtésben nem ö lett a vesztes, De — kik utána árván elmaradtak .... Horthy Kormányzó átutazott Békéscsabán. Hétfőn délelőtt a Kormányzó Őfőméltósága Bin- kutról jővet anion átutazott Békéscsabán. Tíz órakor állott meg egy pillanatra gépkocsija a ltokká gyár előtt, hogy fogadja Őfőméltósága a katonaság, város és a rendőrség fejeinek tisztel­gését. A polgármestertől a csabai terméseredmé­nyek felől érdeklődött s nagy örömét fejezte ki a kedvező jelentés felett. Pár percnyi szives be­szélgetés után elbúcsúzott vitéz Rítvay ezredestől, Jánossy rendőrfőtanácsostól és Barthóty polgár­mestertől, majd s hatalmas autója elrobogott, hogy kenderesi birtokára vigye az államfőt. Halálozás. Részvéttel értesültünk, hogy Farkas Lajos miniszteri tanácsos, a szolnoki m. kir. folyammérnöki hivatal főnöke 59 éves korá­ban Szolnokon elhunyt. Temetése f. hó 8-ikán ment végbe nagy részvét mellett. Dr. Vargha Gyula ügyvéd és a Stojanovics család közeli ro­konukat gyászolják az elhunytban. A Stefánia Szövetség n] felügyelőnőle. A gyulai gyermekmenhely igazgatósága Kaisz Máriát, a Stefánia Szövetség békéscsabai telepfelügyelő­nőjét állásától felmentette és helyére Kajtár Saroltát nevezte ki. Budapesti munkatársunk illetékes helyen ma megérdeklődte, mit tartalmaz az orvosi véle­mény Léderer Gusztáv őrültségére vonatkozólag. Azt a felvilágosítást kapta, hogy az orvosok tel­jesen egységes véleménye szerint Léderer Gusz­távon csak egészen kisfoku degeneráltságot tud­tak hosszú vizsgálat után megállapítani. Léderer ma is azt állítja, hogy angyalokkal álmodik éj­(Saj. tud ) A Magyar Szőlősgazdák Orszá­gos Egyesülete aggódva figyeli az eseményeket, melyek a magyar bortermelést alapjában rendít­hetik meg. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete a borfogyasztási adó leszállítása ügyében újabb érintkezést keres az illetékes Felfüggesztették a boroshordók vámját. A kormány rendeletét adott ki, amelynek értelmé­ben a másfél hektoliter vagy ennél nagyobb ür- tartalmn boroshordók vámját ezévi november 30-áig bezáróan felfüggeszti CsődönklvülI kényszeregyezség. A gyulai törvényszék elrendelte a csődönkivüli kényszer­egyezségi eljárást Krejcsi János és neje, Lakácsik Anna kondorosi gazdálkodók ellen. A tömeges lovaglás afférben — Oroszlány Gábor ellenfelei dr. Jancsovits Emil és dr. Vargha Gyula ügyvédeket bízták meg az ügy lebonyolí­tásával. A felvett jegyzőkönyvet felterjesztették a katonai becsületügyi választmányhoz elbírálás és hozzájárulás végett. Velencei éj Gyulán. A Gyulai Közmivelödési Egyesület által a Homokbányán augusztus 20-án tervezett, népünnepéllyel egybekötött tűzijáték estjére javában folynak az előkészületek. A ren­dezőség eddigi tágyalásai, amelyek most, hogy a városi tanács a Homokbányát az ünnepség céljaira átengedte, fokozott buzgalommal folynak és máris az estély legszebb sikerét biztosítják s a közönség évdeklődése is napról-napra növekszik a Gyulán eddig még nem látott társadalmi ünnepség iránt. Az Egyesület vezetősége most már állandóan tájé­koztatni fogja részint hírlapok, részint falraga­szok utján az érdeklődőket a Szent István napi ünnepségről. Egy pincér számtlsztté neveztette ki magát a számvevőséghez. Néhány hónappal ezelőtt ne­vezte ki a miniszter Makóra Lósa Djzső szám­tisztet és szolgálattételre beosztotta a makói pénzügyi számvevőséghez. A fiatal, rokonszenves tisztviselő azonban az elmúlt héten hirtelen sza­badságot kért és eltűnt Makóról, nyomban rá idegenből egy feljelentés érkezett Lósa Dezső ellen, amelyből az tűnt ki, hogy Lósa Dezső alighanem szélhámos, aki azelőtt pincéri mester­séget folytatott Budapesten. A frakkot és a fehér- kesztyűt azonban alighanm megunta, mert egy szép napon érettségi bizonyítványt hamisított, aminek segítségével kineveztette magát számtiszt­nek Makóra. Közel 6000 dalos lesz együtt Sopronban. E heti országos dalárdaünnepélyre javában foly­nak az előkészületek. A rendezés munkáját Meix- ner Ernő, a jubiláló soproni férfidalkör elnöke irányítja. Eddig 76 dalárda jelentkezett az ország minden részéből és a résztvevő dalosok száma mintegy 5500 lesz. A Klrálymozgószlnház műsora. Csütörtökön csak 16 éven felülieknek Yiktor Margnerite világ­hírű regénye „A párisi pillangó“ (La Garcoi) 8 felvonásban kerül bemutatásra. A főszerep az ünnepelt, kiváló francia művésznő France Dhélia egyik legszebb alakítása. Rendkívül mérsékelt helyárak. szaka és most is a bibliát szorongatja állandóan kezében. Az alapos orvosi vizsgálat kiderítette, hogy ez csak szimuláció és igy az orvosi vé­lemény nem látja akadályát Léderer Gusztáv kivégzésének, amelyhez most már csak a kormányzó döntése szükséges. hatóságoknál és az adónak a felére való leszál­lítását sürgősen követeli. Az egyesület reméli, hogy meglesz az a belátás, amely szükséges ahhoz, hogy közel kétmillió ember, aki a szőlő- és borgazdaságban érdekelve van, ne legyen földönfutóvá. H Z I N B S fL B T. A színház műsora. Kedden a Vörös ember vígjáték 3 felvonás­ban Újdonság ! Szerdán Arany virág operett 3 felvonásban. Csütörtökön az Olasz asszony vígjáték 3 felvonásban, Benkö Ilona búcsúja. Pénteken Dinnyésy Rózsi búcsúja, Ham­burgi menyasszony operett 3 felvonásban. SPORT. Nagyszabású footballmérfcőzés. Folyó hó 15 én és 16 án nagyszabású footballmérkőzés lesz a sportpályán a szegedi „Kitartás“ Egyetemi Atlétikai Club footballcsapatával, melly első nap a Gyte I. csapata, második nap a Gyac I. csapata mérkőzik Az első napon előmérkőzés lesz a Gyte II és a Gyac II. csapatai között, mig a 2-ik napon előmérkőzésben revansmérkőzés lesz a győztes „Színészek“ és a Gyac Old-boy (öreg fiuk) csapatai között. Szerkesztő: OROSZLÁNT GÁBOR 833—1925. ikt. M. kir. állami kórház, Gyula. Árlejtési hirdetmény. A gyulai m. kir. állami kórház igazga­tósága 1925. évi augusztus hó 16-tól egy évre terjedőleg kenyér és zsemlye szállítására, fuvarozás teljesítésére ezennel árlejtést hirdet. Vállalkozók az ajánlati és szerződési fel­tételeket, a szükséglet megközelítő megjelölé­sével a kórház gondnokságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetik Az aranykorona egységárak szerint tett, szabályszerűen kiállított és bélyegzett ajánla­tok legkésőbb folyó hó 14-én délelőtt 12 óráig a kórház gondnokságánál közvetlenül nyúj­tandók be. A szállítás értékének megfelelő 5% bá natpénz ezen árlejtési hirdetményre való hi­vatkozással készpénzben vagy biztositékképes értékpapírban szintén a kórház gondnokságá­nál teendő le vagy az ajánlathoz csatolandó. Az ajánlatok a lejárati idő után azonnal bizottságilag nyilvánosan felbontatnak és az eredményről ajánlattevők értesittetnek, azon­ban az öaszes ajánlatok felsőbb döntésig kö­telezők maradnak. Gyula, 1925. augusztus hó 6 án. A. gyulai m. kir. állami kórház 8-20 l—l igazgatósága. Keresek a belvárosban egy bútorozott szobát 2 ággyal és dívánnyal. Cím Kossuth­tór 17. szám alatt. 827 l—l A borfogyasztási adónak felére való leszállítását kérik a gazdák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom