Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-12-31 / 101. szám

1925 december Bl. Békés sí 1 n e k. Boldog újévet kívánunk munkatársaink­nak, lapunk előfizetőinek és olvasóinak. Az újévi szokásos adományokat az árviz által sújtott családoknak juttatjuk. Egyházi zene Újév napjin a drju fel 12 órás szentmisén a katolikus énekkar P. Griesbach r müvét adja elő teljes zenekari kísérettel. Ismétel­ten kéretnek a hívek, hogy a temp’omajtókban a szabad bejárást ne akadályozzák. Evangélikusok Isten!tisztelete. Január hó l-én az istenitisztelet délelőtt 10 órakor lesz az evangélikus imaházban. Előléptetett gyulai bírák. Rendkívüli öröm mei vettük a hirt, hogy a kormányzó dr. Mada rász Kálmán gyulai kir. törvényszéki tanács­elnöknek, a kiváló bírónak, ki városunkban osz­tatlan közbecsülésnek és szeretetnek örvend — a bírák részére megállapított III. fizetési csoport jellegét adományozta, mellyel egyébként méltó- ságos cím jár. A kormányzó ugyancsak előlép­tette Ungváry János és Finta Józsii törvényszéki bírákat, kiknek évtizedeken át végzett kiváló munkásságáért a II-ik csoport jellegét adomá­nyozta. U| tanár a reálgimnáziumnál. A Gróh Béla rajztanár távozásával megüresedett s kinevezésé­nek fenntartott tanszékre a vallás és közoktatás- ügyi miuiszter Németh Gyula oki. rajztanárt nevezte ki, aki állását a közeli napokbaa el íb foglalja. Uj rendőrblré. A napokban tartott városi közgyűlésen a nem régen elhalt Besenyei Vendel örökébe Madarassy Pál csabai rendőrfogalmazót választották meg egyhangúlag. Kubovits János volt rendőrkapitányt nem kandidálták és így reá nem szavazhattak. Péntek. Uj év az idén péntekre esik. Ez- albalomból emlékezet okáért felnjitunk egy és más dolgot a pénteki napon történtekről. Pénte­ken érkeztek a zsidók az Ígéret földjére. Pénteken halt meg Mózes is, Dávid is. — Dávid pénteken parittyázta le Góliátot. Keresztelő Jánost pénte­ken fejezték le. Pénteken öletett meg Heródes 159 ezer ártatlan gyermeket. Pénteken kövezték meg István vértanút. Pénteken feszitették meg Krisztust. Mária pénteken ment a menybe. Pénte­ken végeztette ki Páter és Pál apostolokat Néró császár. Miniszteri megerősítés. Balogh Irén oki. polg. isk. tanárt, aki a gyulai egyesületi polgári fiúiskolánál már 3 és fél év óta, mint helyettes tanár működött s akit az iskolai bizottság kiváló működése alapján rendes tanárrá megválasztott, a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter állá­sában végleg megerősítette s polgári iskolai ren­des tanárok rangsorába felvette. A gyulai nőegylet az általa gondozott sze­gények részére küldött alább felsorolt karácsonyi adományokat a szegények nevében bálás köszönet­tel nyugtázza : özv. gróf Széchenyi Antalné kül­dött 2 métermázsa káposztát, továbbá adományoz­tak : Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár 24 pár harisnyát, Kocsis László tüzifáf, N. N. fél­mázsa vágott, Missziótársulat 2 mázsa, a Gyulai Ipartestület 1 és fél métermázsa tűzifát. Ugyanitt megemlítjük, hogy gróf Wenckheim Dénesné, az egylet elnöke, a nőegylet házában a menhely szegényei részére fenntartott éléskamara helyiségét saját költségén szilárd építési agyagból újjáépít­tette. A nő egy let nevében : Schröder Kornélnó alelnök. VJ női folyóirat Jelent meg. Az 0 f8Z. .Käti Nőegyletek Szövetsége karácsonyra Katolikus Nők Lapja cimen folyóiratot indított meg. Az ízléses kiállítású lap egyelőre havonta jelenik meg, a legkiválóbb írók és írónők közreműködésével. A Katolikus Nők Lapja megrendelhető VIII, Mária-utca 7. alatt, előfizetési dija egy évre 40000, egyes szám ára 4000 korona. Segítsünk az árvízkárosultakon! Értesíti a kát. kör ifjúsági szakosztálya az érdeklődőket, hogy a közbejött katasztro­fális árvizveszedelem miatt a tervezet Szil­veszter-estélyt nem tartja meg. Ellenben felkéretnek azok, akiket az Isteni Gondviselés az árviz veszedelmes rettenetes csapásától megmentett, hogy a Szilveszter-estre szánt ennivalót és pénzbeli kegyes adományukat, az árviz által különö­sen sújtottak pillanatnyi segélyezésére a kát. körben f. hó 31-én délután 3 — 8 óráig el­juttatni szíveskedjenek. Az összegyűlt ado­mányokat egy bizottság veszi át és ugyan­azon bizottság osztja szét. Az adakozások a helybeli lapokban részletesen nyugtázva lesznek. A vezetőség. Pálffy József gróf esküvője. özv. id. erdfldi gróf Pálffy Sandoiné, s?.ül. németujvári Batthyány Erzsébet grófnő csillagkeresztes hölgy, örömmel tudatja fiának erdődi gróf Pálffy Józsefnek nyir- laki Tarányi Hdéonel nyirlaki ifj. Tarányi Fe­renc és neje született kö'csei Kendő Gábriellé bárónő leányával 1926 január 4-én Nyirlakon tartandó házassági egybekelését. Az ifjú Páiffy József gróf vármegyénknél teljesít szolgálatot, mint tb. 8zolgabiró. Az ifja párt báró Apor Vil­mos gyulai plébános fogja megáldani. A lövy és Lanfer eég adománya A gyu­lai Lövy és Lanfer fakereskedö cég az árviz- vesz- delem sújtotta szerencsétlenség enyhítése céljából közölte a város polgármesterével, hogy két legjobban sújtott tanyai lakosnak újra fel­építendő házához a faanyagot teljesen ingyen adja Közölte tovább, hogy az árviz által károsultak bármily mennyiségű faanyagot a cég önköltségi áron boesájt rendelkezésre. Katolikus tanuló nem énekelhet protestáns templomban. Egy előfordult esettel kapcsolatosan a kultuszminiszter 40885—1925 szám alatt rende­letet adott ki és ezzel megszünteti azt az ano­máliát, bogy a más vallásu felekezeti iskolába járó katolikus tanulók az illető felekezet templomi és vallásos ünnepélyein az iskolai énekkarban szerepeljenek. A miniszternek ez a rendelete tel­jesen egybehangzóan intézkedik az egyházi tör­vénykönyv 1258 kánonjával, amely szigorúan tiltja a vallási együttműködést más felekezetekkel. Végleg megszüntették a gyorsított bűn­vádi eljárást. A gyorsított bűnvádi eljárás sza-. gályáit a kormány már négy évvel ezelőtt hatá­lyon kívül helyezte, az akkor még el nem inté­zett ügyekben azonban továbbra is a régi szabá­lyokat kellett alkalmazni. A kormány most rende­letét adott ki, amely szerint ezután az ilyen ügyekben is három bíróból álló tanács hozza az ítéletet 8 az Ítélet ellen helye lesz a rendes per­orvoslatoknak, ami eddig ki volt zárva. Felfflggesztellék állásától a gádoros! ev. lelkészt. Puss Zoltán evangélikus lelkészt az egy­ház felettes hatósága által elrendelt fegyelmi el­járás során állásából felfüggesztették és helyettesí­tésére vonatkozólag megtették a szükséges lépé­seket. iroda- és raktárhelyiségeit 1926 évi január hó l-én Kossuth-tér 15. szám alá ii „Magyar Király“ szálloda HMM helyezi át. Állandóan vesz bnzát a legmagasabb napi árak mellett. m6 i-i Telefon : 95 Sürgönyeim : Körtvélyesi. Törvényjavaslat készül a házasság előtti orvosi tanácsról. A népjóléti minisztérium több törvénytervezeten dolgozik. Ezek között a leg­érdekesebb az, amely be akarja vezetni, hogy a házasulandók a házasság előtt kérjék ki kezelő orvosuk tanácsát. A törvényt egyelőre nem köte­lező formában akarják életbe léptetni. Vásároljunk e részletre? A kereskedelem­ügyi minisztériumban ankét volt, amelynek ered- ményeképen hetven százalékbau állapították meg azt a százalékbázist, amelyet a részletkereskedők felszámíthatnak. A beszerzési ár alapulvétele mel­lett fölszámítható : 1. ügynöki jutalék 10 százalék ; 2. pénzbeszedői jutalék 15 százalék; 3. kétes követelések 20 százalék ; 4. kamatveszteség 4 szá­zalék ; 5. árurongálás 1 százalék, összesen tehát a beszerzési árhoz hozzáadva 70 százalék számít­ható fel, vagyis például ha valamely áru beszer­zési ára 200000 korona, akkor az eladási ára 340000 korona. Ez az önköltségi ár, amelyhez még hozzászámítható a kereskedő baszna. Erde- mes-e igy részletre vásárolni ? ! Elhalasztották a rokkant sorsjegyek hnzá Sát. A rokkant sorsjegyek húzását január 15-ére halasztották. Müklállitás Gyulán. A Békésmegyei Képző­művészeti és Iparművészeti Társulat ötödik kiállí­tását rendezi a vármegyeház nagytermében. A mintegy 150 műtárgyat kiállító minden elisme­résre és pártolásra érdemes művészgárda névsora a következő : vitéz Ákosfi Barna (mindkét képe tiszta művészet), Bíró György, Botyánszkg Já­nos, Dercsényi Aladár (Gonoszság és Lámpa fel­tűnően sikerültek), F. József Dezső (a Golyózó gyerekek, a pompás Arckép, Utolsó jóbarát és a Tavasz c. alkotásaival excellál.) Fábry Dezsőnek egyik képe szebb a másiknál. (Az ősz, Búcsúzó napsugár, Nyárinapsütése élettel teljes művé­szet.) Fáber József, Kohán Györgyben nagy örö­münk telik. Mind a két képe izmos, eredeti tehet­ség jele. Mészáros Jenő minden képe vérbeli mü- alkotó, napfényes művészet. (Az őszi verőfány, Sápadt holdvilág — szerintünk — szenzációja a kiállításnak.) Mokos József (Szembesütő nspja kü­lönösen sikerült.) Szilágyi István örvendetesen mélyül, fejlődik. (A Rongyosok és a Testvérkék után sokat várhatunk még tőle.) Wagner József képei közel a Begóniák beyégzett művészet. Mor- vay István iparművészeti dolgai meglepetésszám- bdinenő, komoly művészi alkotások. A hölgyek : Kristójfyné F. Margit gyönyörű perzsa szőnyege, vitéz Ákosfyné és Sz. Nagy Bella diványpárnái finomak, ízlésesek, szemet-szivet gyönyörködtetek. A Társulatot, mert komoly művészi törekvést reprezentál, ismételten ajánljuk a nagyközönség és az illetékesek pártfogásába. A kiállítás január 2-án zárul. Jubileumi hangverseny. A Közművelődési Egyesület mind népszerűbb hangversenyei iránt talán még soha sem volt olyan nagy az érdeklő­dés, mint a január 11-i iránt. Nem is csoda ez, mert az Egyesület olyan szép és gazdag műsor­ral lép föl, amely jogosan tarthat a legnagyobb érdeklődésre Bzámot. Különösen nagy kíváncsiság­gal nézünk Aigner Márta szereplése elé, kit egy év óta nem hallhattunk s ki utoljára kisebb dalo­kat énekelt az Egyesület múlt évi Jókai-estélyáu. A Bohém-élet Mimi-je absolut művészi kvalitáso­kat tételez föl s reméljük, hogy a mostani hang­versenyen városunk és a sok reményre jogositó énekesnő a hozzáfűzött reményeket be fogja váltani. De igen nehéz f-ladat elé állítja az egye­sület a tenor Rodolphet épp úgy, mint a zenekart, amely, utóbbi különösen dinamikai hatásokkal kellene, hogy támogassa az énekeseket. A jövő heti főpróbára a sajtó képviselői is hivatalosak s annak lefolyásáról részletesen beszámolunk. Az egyesület ezúton figyelmezteti az érdeklődőket, hogy a hangversenyre már alig nehány jegy áll r-ndelkezésre ; kén egyben az érdekelteket, hogy előjegyzett jegyeiket legkésőbb január 5-ig a Mozipénztárnál váltsák ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom