Békés, 1925. (57. évfolyam, 1-101. szám)

1925-01-03 / 1. szám

1925. január 3. , Békés 3 újévi gratuláció. A vármegye főispánját, Kovacsics Dezső dr.-t az újév alkalmával az összes állami hivatalok főnökei üdvözölték. A vármegye tisztikarának gratulációját dr. Daimel Sándor alispán tolmácsolta. A főispán ez alka­lomból a nála tisztelgő vendégeket a hideg büffé ben megvendégelte Gyűjtési engedély- A m. kir. belügyminisz­ter a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőig 18888—1924. sz. a. megengedte, hogy a gyulai állami elemi iskola tantestülete az iskolával kapcsolatos »Napközi Otthon* intéz­ménye áldásos és közérdekű működésének fenn­tartásához szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából 1924. évi december fcó 10. napjától számított bárom havi időtartamon át gyűjtőiekkel, hírlapi felhívások utján Békésvár­megye területén pénzbeli és természetbeni ado­mányokat gyüjthessen. A nemzet jövő reményei, a sok éhező gyermek néma ajakkal kéri a jómódn és jószívű emberbarátokat, hogy egy darab ke­nyeret számokra is juttassanak s ne utasítsák el ez egy ügyben hozzájuk fordulókat. E nemzeti és a jó igaz értelmében vett sociális intézmény támogatását magunk részéről is mindenkinek a legmelegebben ajánljak. Adományokat szerkesztő­ségünk is elfogad és illetékes helyére juttat. 492009 korona a bnzaár a vagyonváltság- flzetéseknél. A pénzügyminiszter a mezőgazda sági ingatlanok vagyonválísága fejében fizetendő búzaárát a földmivelésügyi miniszterrel egyetér­tőén januárra métermázsánként 492000 koroná­ban állapította meg. Szilveszter. Az idén nem valami nagy kedv­vel ülték meg az úgynevezett Szilveszter-estét. A hangulat általában nyomottabb volt, mint lenni szokott. A vendéglősök és kávéháztulajdonosok nem találták meg azt a számítást, amit ehez az estéhez fűztek. Pezsgő alig fogyott, bor is arány­lag kevés. A szórakozó közönség inkább a tánco­lásnak hódolt. Nagyobb összejövetelek voltak a Kereskedelmi Csarnokban, a Polgári Körben, az Újvárosi Olvasókörben és a Ludvig-féle vendég tőben. Sehandl államtitkár kitüntetése. Budapest­ről jelentik : A kormányzó Sehandl Károly állam­titkárt, aki Mayer Janos miniszter hivatalbalépé- séig a földmivelésügyi minisztérium miniszteriális ügykörét látta el, érdemei elismerésen! az I. osz­tályú polgári érdemkereszttel tüntette ki. A ki­tüntetésről szóló kézirat a hivatalos lap tegnapi számában jelent meg. A Katolikus Kör január 6 áa délután 4 óra­kor választmányiülést, 5 órakor pedig közgyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja a kör vezetősége. A vezetőség kéri azokat, akik a, kör január 4-ón tartandó báljára meghívót nem kap­tak, de arra igényt tartanak, hogy forduljanak a kör házgondnokságához. A Szociális Misszió Társalat folyó évi január hó 8-án, azaz csütörtökön délután fél 6 órakor tartja rendes havi értekezletét a Békés- megyei Takarékpénztári Egyesület üléstermében. Úgy a tagok, mint az érdeklődők minél nagyobb számban való megjelenését kéri a vezetőség. Nyugtázás, özv. gróf Széchenyi Antalná 400000 koronát adományozott a szegények kará­csonyára a Szociális Misszió pénztárába, mely adományért ezúton mond köszönetét a Szociális Misszió vezetősége, ELVESZEIT egy női hosszokás bőr- tárca a Petőfi-ntcától Leitner Menyhért üzletéig vezető utón. A megtaláiő hozza be e iap kiadóhivatalába. Eladó egy 8-as cséplőgép Román- utca 2. szám alatt. 1279 2 3 Színes divat-ing 2 külön gallérral 125.000 K Férfi kalap fekete 110.000 K Férfi kalap színes I-a 125.000 fi Férfi zokni párja 6.000 fi Valódi bécsi nyakkendők, hócipők, erős fiucipők, külföldi házieipők, harisnyák, kesztyűk óriási választékban kaphatók r NÁDOR divatáruházában Gyulán, a postaépületben. 5 1-3 Beszüntették a rendőri toborzást. A gyulai rendőrkapitányság vezetője közli: A m. kir. ál- iamrendőrség őrszemélyzetének toborzás utján zaló kiegészítése tárgyában ezideig közhírré tett rendelkezéseimet hatálytalanítom, mert az állami rendőrség részére való toborzást a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter ur további intézkedésig beszüntette. Táncaik m. kir. rendőrfőtanácsos. A gyulai Ipartestület bálja. A gyulai álta­lános ipartestület ezidei fényes éB nagysikerűnek ígérkező bálját február 1-én tartja. A telefonforgalom visszaállítása Magyar' ország és Erdély között. Legutóbb Nagyváradon a magyar postaigazgatóság delegáltjainak bevo­násával értekezlet volt az Erdély és Magyaror­szág között fennállott telefonösszeköttetés vissza­állítása ügyében. A nagyváradi értekezlet egyelő­re minden eredmény nélkül oszlott szét s most az a helyzet, hogy a napokban végre meg fog nyílni a bukarest—bécsi telefonforgalom s Buka­rest-Belgrad—Wienen keresztül esetleg buda­pesti kapcsolást is kaphatnak az erdélyiek. Elítélték sz békéscsabai boszorkánygyilkoso­kat. A bíróság most tárgyalta Csatári Imre, Kor­csok Mihály, Tímár György és Thurzó Mihály békéscsabai legények gyilkossági ügyét. A négy legény ugyanis tavaly agyonverte Fábián Zsófi öreg koldusasszonyt, akiről azt hitték, hogy bo­szorkány s hogy megrontja az embereket, A bí­róság mind a négy vádlottat egyenként másfél évi börtönre Ítélte. A vádlottak felebbeztek. A részletfizetés alkonya. A kuveepénzü pol­gártársak nagyon megörültök annak, hogy végre valahára megindul a részletfizetési üzlet, nem kell már egyszerre milliósat fizetni cipőért, ruháért, miegymásért. Meg is indult a részletfizetési for­galom, de nincs köszönet benne. Az árukat ter­mészetesen csak igen magas hitelkamatok bakai- kulásával adhatták a kereskedők részletre. A drága áru így még sokkal drágább lett azoknak a tisz­tességes fogyasztóknak, akik azt hitték, hogy könnyithetnek gondjaikon a részletfizetési kedvez­ménnyel. Ez a kategória tehát csakhamar beszün­tette az ő kis részletfizetési ügyleteit. A másik kategória nem törődött a drágasággal. Vásárolt drága árat részletfizetésre, de eladta olcsón prompt fizetésre. Ezt a kategóriát azonban a kereskedők unták meg, mert sok per és még több behajtha- tatlansági okirat keletkezett belőle. így jutott al- konyatra a jó reményekkel megindult részletfize­tési üzletforgalom. Egy béfeésmegyel Jegyző ünneplése. A bé­késmegyei Gádoros község főjegyzője, Papp Ká­roly most töltötte be közigazgatási működésének 25 ik esztendejét. A kiváló érdemes főjegyzőt e nevezetes évforduló alkalmából kartársai, felette­sei, tisztelői, barátai, továbbá községének népe jókivánataikkal elhalmozták. Dr Daimel Sándor Békésvármegye alispánja pedig meleghangú sür­gönnyel üdvözölte a jubilánst. A Király Mozgóban szombaton és vasárnap az amerikai Faramout filmgyár világhírű attrak­ciója : Hollywood regényes filmjáték 8 felvonásban a legismertebb film starok közreműködésével. Fel­lépnek Mary Pickford, Rodolpho Valaentino, Pola Negri, Charlie Chaplin, Gloria Swanson, Bebe Daniels, Betty Compson, Baby Peppy stb. Hétfőn és Kedden a lehiresebb Fox film újdonság Édes Anyám Hymnus az anyai szeretetről 8 felvonásban. Főszereplő: Mary Carr, kinek ideális alkotása mindeütt meghódította a sziveket. Súlyos kálváriája alatt szem nem marad szárazon hogy aztán végül is, boldog öregségére vele ör­vendezzünk, az őt körülvevő meleg szeretetben. De hatalmas propagativ erő is rejlik ebben a művészi filmalkotásban, mely a legmagassbb eti­kai és pedagógiai követelményeket messze felül­múlja s mire ezúton hívjuk fel a szülők figyel­mét. Bevezetésül a német szorgalom és zseni vi­lágraszóló sikerét jelentő Zepelin III. megérkezése Amerikába. — Áa olvasó figyelmébe! Hétfőn este minden jegy után 1 tábla legfinomabb Maul csokoládét ingyen kap a Király moagősainháa cukrdsafájában. Felülflzelések. A Nagyrománvárosi Olvasó­kör 1924 december 25-én rendezett táncmulat­ságán felülfizettek a következők : Sell József 80000, Gáspár István 75000, Dászkál Gergely, Braun és Czinczár, Békési Imre, Nyikora György, Lelik Ferenc, Lindenberger János és Vonyiga Tódor 50—50000, Kiss Páter 45000, Farkas Gyula 35000, Hotorán Mojsza, Lakos Jenő 30—30000, Krizsán János, Uogareán Tamisné, Bottó György, Bar- káesi Illés, Szabó Demeter, Rotyis János, Szilágyi Györgyná, Kiss Károly, Moldován László, id. Szilágyi Tódor 25—25000, Kardos István, Hoto­rán György, Hotorán János, Búj Demeter, Hévízi Gjörgy, Varga Dávid, Olá György, Nadabán Traján, Szabó Mihály, Nadabán Páter, Nyegru Mihály, Múlt Márton, Cséfai Péter, Sándor De­meter, Csomós István, özv. Bogyó Györgyné, Baranyik Ignác 20—20000 K, Hengye Mojsza, Kertes Miklós, Alb György, Mány György, Marián Illés, Misz Mihály, Borbély György, Kardos György, Moldován Páter, Nádor Mór, Krizsán Illés, Marian György, Bálán Mojsza, ifj. Szilágyi Tódor, Ottlakán Péter, ifj. Mány Jáuos, Jevuczó Jacos, Toldy Ferencné, Bsgy Katalin, Miskuca Péter, Lakács Péter. Sándor Mihály, Lázár Ist­ván 10—10000, Hódos György, Mány Mojsza, Galambos Péter, SántB József, Mihalik Kálmán, Bránya György, Váradi János, Szabó Péter, Na­dabán János, Kocsis Margit és Kerekes FJóra 5—5000 koronát, melyért ezúton is köszönetét mond a bál rendezősége. 100 milliö koronái sorsol ki Herczeg Fe­renc képes irodalmi hetilapja, az Uj Idők, fenn­állásának harmincadik évfordulója alkalmával olvasói között. A magyar sajtó történetében példátlan sorsjáték feltételeit tartalmazza az Uj Kiváló finom Tokaji-asztali és szamorodni, min­denféle palack és pecsenyeborok nagy választék­ban a legolcsóbb árak mellett szerezhetők be Bálint Ferenc-cégnél Gyula, Városház-utca 1. 687 37—f

Next

/
Oldalképek
Tartalom