Békés, 1924. (56. évfolyam, 1-104. szám)

1924-05-17 / 40. szám

1924. május 17. Békés 3 Első csabai ROSEiYTHÁL- lSorvő Afi llAPIIjl kicsinyben és nagyban gőziualmi M M S Ma l C S lm “ M U. kapható SOLTÉSZ BÉLA StTÉDÉJÉBEK GYULA, EBKEL-TÉK. 1924. évi ünnepélyes vitézi avatások Budapesten. A Békésvármegyei Vitézi Székkapitányság közhírré teszi, hogy a folyó évi ünnepélyes vitézi avatás juniua hó 15-én lesz Bndapesten, a Margit szigeti sport-telepen. A vitézek avatását a szokott ünnepélyes keretek között Magyarország Kormányzója, mint a Vitézek Főkapitánya személyesen fogja eszkö­zölni, az ország kormánya, egyházi és világi méltóságai, valamint az ország minden részéből megjelenő küldöttségek jelenlétében. A vármegye területéről ez alkalommal több, mint száz vitézjelölt fog avatásra kerülni, kiknek mindegyike az Országos Vitézi Széktől kellő időre névreszó'ó értesítést és részletes utasítást fog kapni. A vármegyei Vitézi Szék felkéri az avatáson megjelenni szándékozó egyes községi küldöttsége­ket, hogy azok számszerinti összeállítását a Szék­kapitánysághoz (Gyula, Vida u. 10) mielőbb adják tudtul, hogy az egyeB küldöttségek számára az ünnepség színhelyén, — tekintettel annak kis befogadóképességére és zsúfoltságára, idejében méltó helyet biztosíthasson. Az ez évi avatásra be nem rendeltek és a jövőben vitézi telekért folyamodni szándékozók tájékoztatása végett közli a vármegyei Vitézi Szék, hogy az 1925. évben megtartandó vitézi avatásra kizárólag csak azok jöhetnek tekintetbe, akiknek a Vitézi Bend >111. kiadású Kis Kátéja* szerint teljesen és hiánytalanul felszerelt kérvénye legkésőbb folyó évi szeptember hó 1 ig a vár­megyei Vitézi Székkspitánysághoz beérkezik. Minden kérvény az előirt módon felszerelve a községi elöljáróságnál, illetve hivatásos katonák részéről katonai parancsnokságuknál nyújtandók be. 91 I BB M. Temploffibnesu. A gyulai róm. kath. anya- templom felszentelésének évforduló napja husvét- utáni negyedik vasárnap a holnapi nappal köszönt ránk. Ezen templomot B. Harruckern János György fia: Ferenc 1775. évben kezdette építeni, amint azt a templom homlokzatán befoglalt fel­irat is hirdeti. A derék építtető azonban nem érte meg a templom teljes felépítését s a befejezés özvegyére Diriing Antóniára maradt. Az első istenitiszteletet 1777-ben tartották meg benne, de a templom még nem volt teljesen kész és tornya csak 1779-ben készült el a mai nap is látható formájában. Ez időtájt Gyulának lakossága volt: Magyar és Német Gyulán együtt 254 telkes földmives jobbágy, 436 házas zsellér, 219 házat- lan zsellér 185 iparos 11 kereskedő család, vagyis mintegy 5600 lélek,a házak összes száma volt 758 Az 1779. évben teljesen készen álló templom 1801. jalius 9-én az egész várost pár óra alatt elhamvasztó nagytüz áldozata lett, s újbóli helyrehozatala a Gróf Wenckheim közös kegyúri család áldozatkész­ségéből történt. Hegyegyfilés. A vármegye főispánja, a szer vezéBi szabályrendelet V. fejezetének rendelkezé­séhez képest a vármegyei törvényhatósági bizott­ság rendes tavaszi közgyűlésének határidejét, a folyó évi május hó 24-ik napjára (szombat) tűzte ki. A közgyűlés tárgysorozata eddg 122 pontból áll. A vasárnapi zenés mise. Holnap, az anya­templom felszentelésének századik évfordulóján az énekkar teljes zenekari kísérettel előadja Führer Köbért 267. sz. müvét, Witt F.: Immaculata és Belesnay A.: Szent László királyról 1675-ből való dicsőítő énekét. Képviselőnk Gyulán Lukács György volt miniszter, a gyulai kerület nemzetgyűlési kép­viselője, május 10. és 11. napján beszámolókat tartott Gyulán külön a gazdaközönségnek és külön az iparos társadalomnak. Beszédei keretében nem­csak az utolsó hónapok törvényhozási tevékeny­ségét ismertette részletesen, hanem kíterjeszkedett a közeljövő törvényhozói teendőre is. Kiemelte azt a nagy szolgálatot, amelyet a Nemzetek Szövetsége az állami jövedelmeket terhelő zálog­jogok feloldásával hazánknak tett, hangsúlyozta a kereskedelmi szerződések kötésének nagy fontos­ságát, valamint annak szükségét, hogy ezek kere­tében összhangba kell hoznunk a mezőgazdaság és az ipar egyaránt fontos és egyaránt jogosult érdekeit. A gyulai n] anyakönyvvezető A m. kir. belügyminiszter május 12-én kelt rendeletével Terényi Pétert a gyulai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé kinevezte. Técsy László szobrászművész, kinek mü­veiről a mücsarnokbeli tárlatok alkalmával több­ször megemlékeztünk, a múlt szombaton meg­nyílt tavaszi nagy tárlaton egy carrarai márvány portrét (Gróf Almásy Erzsébet) s egy kis méretű érmet állított ki. Három fővárosi lap kritikusa dicsérettel említi fel nevét. Ezek között vau a Pesti H'rlap kritikusa Kézdi-Kovács László, akinek mód fölött, szigorú kritikájától fél a művész világ, 8 akinek véleményére a müértő közönség is leg­többet ad. Miniszteri biztos az érettségi vizsgálatokra. A vallás és közoktatásügyi miniszter a gyulai róm. kath. főgimnáziumhoz az érettségi vizsgá­latoknak elnöki minőségben való vezetésével Gajda Bélát, a békéscsabai leánygimnázium igaz­gatóját bízta meg, A gynlal esperes! kerület papi gyűlése. Május 15-én tartották a gyulai róm. kath. espe- resi kerületbe tartozó lelkészek és segédlelkészek rendes tavaszi közgyűlésüket Gyulán a plébánián. Jelen voltak a gyulai helyi lelkészeken kivül: Barabás György esperes, békési plébános; Kuszka Zoltán tb. kanonok, dobozi ; Bart08s Ferenc békéscsabai} Kovács Márton njkigyósi; Gáspár István mezöberényi plébánosok, továbbá Szabó Imre békési ; Csillag Nándor és Barafyik Mátyás békéscsabai segédlelkészek és Hizsa Gyula szanatóriumi lelkész. A gyűlés kegyelettel emlé­kezett meg gróf Széchenyi Miklós életéről és haláláról, tárgyalt a lelkipásztori működés és iskolai igazgatás körébe tartozó dolgokról. Utána testületileg tisztelgett Brém Lőrinc prelátus kanonoknál. Az első vásár Okányban. Az okányi meg nyitó vásárt május 21-én fogják megtartani. Az állatvásár és kirakodó vásár egy napon tartatik. A gynlal katolikus földmunkások zászlóját május 18 án vasárnap a nagymiséu szenteli föl Brém Lőrirc pápai prelátus. A díszes zászlóra művészi kivitelű képeket Gróh Béla tanár festett. Steig.rvald János gyakorlott kézzel dús aranyo­zott mintákat helyezett a Jézus szent Szivét és más oldalon Szent László királyt ábrázoló képek köré, melyeken kivül az arató munkás s gyűjtő leány, öskeresztény sirásó képe is helyet foglalnak a zászlón a magyar szentek képeivel s címerrel együtt. A zászlóanyai tisztet gróf Altnásy Dénesné vállalta el, aki díszes szalagot fog adományozni a zászlóra, amiben azonban a család gyásza miatt akadályozva van. A szentelésre a Szentháromság- kápolnától felvonulásban viszik a földmunkások s családtagjaik az uj zászlót. Rendkívüli közgyűlés. A gyulai általános ipartestület május hó 25-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek fő tárgya az alapszabály módosítás. Házasságok- Felcser László Lengyel Maria, Gazsó István Reizik Rozália, Merza Mihály Damkó Agnes. Hirdetésre jelentkezett: Tokaji Lajos Tar Erzsébet, Gyepes József Hoffmann Teréz, Szele- zsán Péter Moldován Mária, Medve Pál Török Gizella, Murvai István Gara Juliánná, Schriffert András Endrész Anna. Felhívás a közönséghez. Felkéri a Gyula- gyürkehelyi Föidmivelők Olvasóköre mindazokat, akik a tanyai művelődést előbbre akarják vinni, hogy a szervezés alatt álló könyvtárát egy-két könyvvel gyarapítani szíveskedjenek. Szives ado­mányokat a kiadóhivatal és a gyürkehelyi iskola tanítója utján hálás köszönettel fogad A Gyula- gyüikehelyi Föidmivelők Olvasóköre. >A Lórántffy Zsnzsánna Egylet Gynlal Fiók« ­ja pénztárába április hóban a kővetkező pénzbeli adományok folytak be : Kiss Ernőné 20U00, Vészeli Lászlóné 14000, özv. Csonka Györgyné 11000, Hajdú Lászlóné, ifj. Puskás Andrásné, id. Makray Sándorné, Keresztessy Lajosné, Paksy Sándornó, id. Puskás Andrásné 10000—10000, Mátéffy Domokosné, Monori Lászlóné, Nagy Gyuláné, Szilágyi Lajosné, özv. Dimák Jáoosné, Ifj. Fábián Lajosné 9000—9000, Kálay Józsefnó 8000, Csol- naky Lajosné 6000, Borsi Istvánná, özv. Monori Mihályné, Herczeg Mihályné 5000—5000, Bagoly Márta 4500, Galbács Istvánná, Kesztyűs Vilma, Papp Józsefné, Fábián Lajosáé, Kristóffy Ferencaé, Bagoly Gézáné, Balog Jánosáé, özv. Nagy Ferencné, Horváth Károlyné, Rufl Ferencné, özv. Balogh Sándorné, Horváth Gyuláné, dr. Pánsél Józsefné, id. Sántha Mihályné, Nyíri Sándorné, E. Nagy Mária, Czecz Ilonka, Czecz Margit, ifj. Szabó Antalné, Atyimovits Istvánná 4000—4000, Ulelay Lajosné, Sáró Pálné, 2000—2000, özv. Fábián Ferencné, Némedy Lajosné, Diószegi Jánosné, Szőke Józsefné, Nagy Istvánná, Ifj. Sánta Mi- bályné, Szakszón Mihályné, Stir Póterné, 1000— 1000, Sinka Sárika 500 korona, összesen: 281000 korona. Természetbeni adományok: ifj. Fábián Lajosné 1 drb. szappan, 1 fazék lekvár, 5 klg. krumpli. Ifj. Puskás Andrásné 15 drb. piros tojás, 1 kosár kalács; az 5 gyűjtése: 15 tojás, Koch Mihályné 1 és fél kg. szalonna, mákos kalács. A kastélyból két szolgáló leány: mákos kalács. A nősgylet ezúton is köszönetét mond a jószivü adakozóknak. Halálozások. Gyulán a hét folyamán elhal­tak : Ardeleán György 69, Polgár Dániel 27, Grünbaum Armin 57, Papp Sándor 27, Makai János 51, Piros Kálmán 46, Farkas József 74, özv. Vidó Gyögyné szül. Bíró Erzsébet 76, Klavács Antalné szül. Kovács Róza 69 éves korukban. Pősa Lajos reilqulái. Mint a pesti lapokból olvassuk, május 19 én nyilik m?g ismét a vagyon­mentő vásár. E vásáron Pora Lajos, az örökszép gyermekverssé hagyatékából is több tárgy kerül eladásra. így a többek közül eladásra kerül az az ezüst koszorú is, melyet jóemlékü Eliznéni és a belvárosi óvóda akkori növendékei vittek Pósának Szegeden rendezett országos óvónői gyűlés alkal­mával tartott Pósa ünaepen. Pósa özvegye nagy nyomorúságban él s ezért kénytelen férjének ezüstbabár koszorúját is eladni. Vájjon nem kel- iene-e ezt az ezüst koszorút a városnak megvenni, mint a nagy költőre vonatkozó értékes emlék­tárgyat ? A »Lórántffy Zsnzsánna Egylet Gynlal Fiók­jának Leányköre f. hó 29-én, áldozócsütörtökön este a városi színházban műsoros estélyt rendez, amely iránt városszerte óriási az érdeklődés. A részletes- műsort a jövő számban hozzuk. A Gynlal Ipari Összmnnkásság holnap vasárnap este 8 órai kezdettel tartja műkedvelői előadását az [Erkel Ferenc színkörben. Előadásra kerül Gerő Károly 3 felvonásos népszínműve »Kis madaram * Pályázat dohány kisárndára, A gyulai m. kir. péozügyigazgatóság Újkígyós községben felállítandó 1 kizárólagos dohánykisárudára pályá­zatot hirdet. A pályázati kérvények a gyulai m. ki. pénzügyigazgató főnöknél 1924 junius hó 5-én 12 óráig személyesen vagy posta utján nyúj­tandók be. jutányost áron számítva tetszést szerinti malomban megőröltetek» línancn Eaiia liszt- és terménykereskedő, in tins/ tiemi TAiAPmi íí. X9.1 9—* T

Next

/
Oldalképek
Tartalom