Békés, 1924. (56. évfolyam, 1-104. szám)

1924-03-05 / 19. szám

2 Békés 1924. március 5. Halálozás. Mélyen megilletődve vettük a szomorú gyászhirt, hogy Kalandra Béla, sarkad— remetei uradalmi erdész folyó hó 2-án este fél tizenegy órakor életének 58-ik évében hosszas, súlyos szenvedés után elhunyt. A megboldogult nemcsak termetére nézve magaslott ki az átlagos emberi nagyság felett, hanem mindazon erények­ben is, melyek exponált hivatali állásának nélkü­lözhetetlen szociális kellékei. Halála mély gyászba borította híven szerető nejét és rokonságát, de egyúttal széles baráti és ismerősi körben keltett őszinte, mély részvétet. A derék férfi temetése Gyulán történt kedden délután a Szentháromság temetőben, az engesztelő gyászmise pedig márc. 6-án reggel fél 9 órakor tartatik Gyulán az anyatemplomban. A gyulai állami elemi iskolában működő Napközi Otthon intéző bizottsága miniszteri enge­dély alapján 4 hadirokkantat bízott meg, hogy a város területét gyűjtő ivekkel bejárja. Tisztelettel kérjük a város nemesen érző polgárait, hogy fo gadják szívesen az ez ügyben hozzájuk fordulókat, s a nemes intézményt tehetségükhöz mérten tá­mogassák. A rasull fuvarlevelek árának felemelése. A hivatalos lap február 27. száma közli a vasúti fuvarlevél-űrlapok árának felemelését. Eszerint a nemzetközi gyors és teheráru űrlapok eladási ára darabonkint 300 korona, a belföldi forgalom­ban gyors és teheráru űrlapok ára, úgyszintén a fuvarlevél másodpéldányok ára darabonkint 200 korona. A vagyonváltság fejében fizetendő búza árát március hónapra a pénzügyminiszter méter- mázsánkint 216000 koronában állapította meg. A „Gyula“ Bajtársi Törzs, — amint érte­sülünk — március 15 én disztáborzást rendez, amelynek keretében az ünnep méltatásán kívül díszes tagavatás is lesz. A tb. »dominusok« és alapitó tagok felkérése még folyamatban van és megelégedéssel Írhatjuk, hogy a társadalom részéről az ifjúság teljes megértésre talált. Kívánatos volna, ha ez az ünnepség lehető leg­fényesebb formában legyen rendezve, hiszen ezen úgyszólván egyetlen, magyar nemzeti ünnepet ma már csupán az iskolákban ünnepük meg. Vagy talán olyan régen volt 1848, hogy ős­apáink honszeretete már csak az ifjúságot lelkesíti? Szülői értekezlet. Az állami polgári leány­iskola tanári kara ezúton is meghívja az igen tisztelt szülőket a f. hó 9-őn (vasárnap) délután 3 órai kezdettel — a polgári leányiskola rajz­termében — tartandó szülői értekezletre. A »leány­tanulók szépérzékének fejlesztése« címmel József Dszső rajztanár fog előadást tartani. Meghívó. A gyulai Újvárosi Olvasókör évi rendes közgyűlését 1924 évi március 9 én dél­után 3 órakor tartja, melyre a Kör tagjait ez utón hívja meg az Elnökség. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. Igazgatói beszámoló. A számvizsgáló­bizottság jelentése. Költségvetés megállapítása. Indítványok. Tisztujitás. Részvényjegyzési határnapok A Gyulavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság uj részvényjegy­zési határideje március hó 8-án lejár s erre fel­hívjuk az érdeklődők szives figyelmét. Ugyancsak jeleztük, hogy a gyulai Képkeretléc- és Fa'par- árugyár R.-T. uj részvényjegyzése márc:u3 3-tól 15-ig gyakorolható. Országos vásárok a környéken. A gyomai vásár máreius 7., 8 és 9-én lesz, és pedig 7-én hasított körmü, 8-án lóvásár, 9 én a kirakodó- vásár. Vészmentes helyről mindenféle állat fel­hajtható. — Eleken az országos vásár március 8-án és 9-én fog megtartatni. A énkor ára esett. Szinte hihetetlenül hangzik, de megtörtént az a csoda, hogy a cukor- kartel kilónként 700 koronával leszállította a cukorárakat, melyek az utóbbi hetekben „in carrier“ vágtattak a legmagasabb csúcspontra. Igazában nincs is okuuk, hogy a cukorkartel ezen nagy­lelkűségét túláradó örömmel üdvözöljük, mert 700 korona nem túlságosan jelentékeny összeg a havonkint százezreket elnyelő háztartási költség­vetésben, de még inkább azért sem, mert ezt a cukorkartell nem saját emberségéből és belátásá­ból tette, hanem a pénzügyminiszter unszolására. Hozzájárult a külföldi fizetőeszközök árfolyamá­ban beállott javulás és a cukor világpiaci árának olcsóbbodása, melyek kényszerítő hatást gyakorol­tak a hazai cukorárakra is. A fogyasztóközönség mindenesetre elvárja a pénzügyi kormánytól, hogy a mai lehetetlen cukorárak leszorítását folytassa mindaddig, amíg az árak lefele el nem érik a fogyasztóközönség átlagos vásárlóképességének színvonalát. A gyulai rőm. kath. Olvasókör által rende­zett 1924. február 24-iki teadélutánján felülfizet­tek : Dávid Gyula 14000, Szabó József 12000, Faulhaber András, ifj. dr. Eollmann János, Reck Gézáné, Névery Béla 10—10000, Mihalik JáuoB, Remele Gyula 8000—8000, dr. báró Apor Vilmos 6000, Scheib8rt József, Bauer János 5000—5000, Wiszt Alajos, Schröder József, N. N , B íjcsi La­jos 4000—4000, Szverle János 3000, Krupitzer Kálmánné, Csőke Rózsika, Jámbor József, Bleyer Emil, Göz8y Jenő, N. N., Ludvig János 2000— 2000, Papp Endréné, dr. Megyesy Ágoston, Ju- nászka Ferenc, Bálint Ferenc, Toldi József, Gróh Ferenc, Fehér Demeter, dr. Uhrin László, Sza­bados Antal, N. N., Dámusz László 1000—1000 koronát, mely felülfizetésekért ezúton mond kö­szönetét a kath. olvasókör vezetősége. Budapesti áru- és értéktőzsde. Budapest, 1924 március 3. Hivatalos árfolyamok: Búza - - — 297—302500 K Rozs - — - 240-250000 K Árpa (takarmány) 260—280000 K Zab- - - — 240-245000 K Tengeri — — — 205—215000 K Korpa — — — 157-162000 K Ncmesfénipénzefc árai: Ezüst koronás 6400, arany huszkoronás 320000—345000 K. Ferencvárosi sertésvásár: könnyű 18000— 22000, közép 18500—23000, nehéz 23000— 23600 korona kilónként. Marhavásár: I. rendű ökör 12500—14500, közép 9500—10500, tehén jobb 9500—11000, kivételesen 11500—13000, növendék 7500— 10500 korona kilónként. A korona zürichi állása 0 0122 5 A takarókkorona árfolyama 104 papir- korona egyenlő 100 takarékkoronával. HmT.VÉB. E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a szerkesztőség. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen leányom és testvérünk temetésén résztvettek és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk köszönetét. Gyula, 1924. március 4-én. 235 í-i Özv. Ordő Györgyné és esaládja Gőzfürdő üzembe helyezés. Tisztelettel értesítem Gyula város és környéke nagyérdemű közönségét, hogy a Mandorff féle gőzfürdőt március hó 5-IŐI 9 lg bezárólag ismét üzembe helyezem. Felkérem a fürdeni szándékozókat, hogy ezeket a napo­kat kihasználni szíveskedjenek, mert a fürdő bizonytalan ideig ismét szünetelni fog. A hölgyközönséget arra kérem, szíveskedjen fürdőinget hozni magával, mert fürdőingek kiszolgálva nem lesznek. Szives pártfogást kér 236 í—i Lampel Dezső gőzfürdőé. Kiváló tőkebefektetési! Biczere megállónál egy holdnyi termő szilvás (gyümölcsös) és szüllőskert nya­ralónak is alkalmas, beköltözhető lakóház­zal 2*/4 waggon búzáért — részletekben fize tésre is — eladó. Csorvás főutcáján kőutnál fekvő egy holdas beltelkü — üzletnek is alkalmas — beköltözhető lakóház gyümölcsös és szöllős kerttel 10 waggon búzáért — részletekben fizetve is — eladó. Bővebbet Kovácsik vezér- igazgató, Békéscsaba, Bajza utca 4 888 4-8 Aranyág 37. számú ház szabadkézből eladó. 2*711 Eladó bérli áz. Gyulán, a főtéren, a róm. kath. nagy­templom mellett fekvő 7 bolthelyiség és 3 lakásból álló családi ház tágas udvarral, mellékhelyiségek és pincékkel azonnal eladó. Óim: Gyula, Városház utca 7 »Békés* kiadó- hivatala. Hajnal utca 4. szám alatt egy ebédlB berendezés eladó, esetleg darabon- kínt is. 66 9 -* aláírási felhívás. A Gyulai Herbadrog Gyógy- és Ipari Növény R.-T. folyó évi március hó 2-án megtartott rendes közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéje emelésére az eddig forga­lomban levő 10.000 darab 1000 korona névértékű részvény mellett, további 5000 drb. 1000 korona névértékű részvényt bocsájt ki és ezzel kapcsolatosan a befolyandó telpénzek felhasználásával az összes 15.000 darab részvény névérté­két 1000 koronáról 2000 koronára felül bélyegzi és igy részvénytőkéjét 10,000.000 koronáról 30,000.000 koronára felemeli. A részvénykibocsájtás feltételei a következők : 1. Az újonnan kibocsájtott részvények a régi részvé­nyeseknek ajánltatnak fel úgy, hogy minden részvényes két régi részvénye után egy darab uj részvényt jegyezhet 4.000 koronás vételáron, mely Összeg a jegyzés alkalmával befizetendő. 2. Tört részvények nem bocsájtatnak ki. 3. Az uj részvények a folyó év üzleti eredményében teljes osztalékkal részesednek. 4. Az elővételi jog folyó évi március hó 5-től bezáró­lag március hó 20-ig gyakorolható a Békésmegyei Taka­rékpénztári Egyesületnél, az ideiglenes elismervények alapján. 5. A jegyzésről ideiglenes elismervények adatnak ki, melyek rövidesen uj részvényekre lesznek becserélve. 6. A le nem jegyzett részvényeket a közgyűlés hatá­rozata alapján, az igazgatóság értékesíti. Gyula, 1924. évi március hó 2-án. Az igazgatóság. 1920. évi fényüzési és forgalmi adóval együtt literje 7000 K. Liszt és korpa állandóan kapható fűszer- és csemegeüzletében Gyula, postaépület. Eül M fielen. 233 1—1 r aj r r liez leállói felien. Lehetőleg kézimunkában gyakorlott kezdőket ki- tanitok. Goldmann Sándor szőnyegszövő műhelye, Mágocsi-u. 12. 234 1—1 ■liMa, 1984. ■ kladótulaldonoi Dobiur Mboi ayomdila.

Next

/
Oldalképek
Tartalom