Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-02-17 / 14. szám

1923. február 17.!j Békés 3 A tiynlavidékl Takarékpénztár Részvény­társaság f. hó 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Reisner Ede elnökigazgató elnöklete mellett tar­totta intézeti helyiségében évi rendes közgyűlé­sét. A közgyűlés a bemutatott zárószám»dásokat és az igazgatóságnak a kimutatott 1,223.181 K tiszta nyereség felosztására vonatkozó javaslatát elfogadta. Eszerint a tiszta nyereségből 266 509 K a tartaléktökéhez csatoltatotf annak 10,000.000 K-ig való kiegészítésére. Osztalékra 15 000 drb részvény után darabonkint 40 K, összesen 600.000 K fordittatott. A nyugdíjalap dotálása és az alap szabályszerű jutalékok levonása után felosztatla­nul maradt 63.335 K az 1923. üzletév javára át­vitetett. Az osztalékokat az intézet gyulai fő- és a szarvasi fiókpénztára, valamint a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fizeti ki Budapesten a rész­vényesek birtokában levő eredeti részvények 22. számú szelvényére, a Gyulavidéki Kereskedelmi Rt. részvények 5. száma szelvényére és az 1922. év júliusában kibocsájtott részvények ideiglenes részvényelismervényeinek felmutatása ellenében. A gyulai „Polgári Kör“ bálján jelmezben voltak: Hők: Antalóczy Margit és Duci török, Ament Ferencné (Elek) diszmagyar, Arazin Viktorné (Sarkad) ördög, Blasko- Vics Rózsíka pierette, Fröhner Mária bosnyák, Faulhaber Andrásné spanyol, Gulrich Ica csillag, Gyepes Etus bosnyák, Kocsis Mária ibolya, Kalocsa Mária ördög, Kalocsa Böske tulipán, Kalocsa Klári napraforgó, Kertész Gyuláné hajnal, Kertész Ilus nyár, Kiss Manci lepke, Kneifel Böske struc, Kállay Gáborné harlekin, Kiss juci tündér, Lénárt Kató zsoké, Lindenberger' Alajosné baba, Licska Ica kéményseprő, Móra Margit pierette, Móra Valéria hollandi menyecske, Marossy Illésné török, Marik Ella bosnyák, Makray Miéi szöllő, Niedermayer Ilonka (Elek) pierette, Pénzes Irén csillag­virág, Pfaff Gitta bajazzo, Scher Mariska tündér, Scher Rózsi pierette, Schneider Anna hollandi parasztleány, K. Schriffert Erzsébet magyar menyecske, Soltész Margit rózsa, Soltész Rőzsika tél, Szabó Manci tél, Várnay Ilonka (Sarkad) kéményseprő, Zöldy Ilonka baba. Fúr fiák: Ament Ferenc betyár, Baranyik Béla pierró, Bálint Ferenc paraszt, Cégényi István pierró, Dobay Jenő egységespárti, Jároly József mai politika, Dr. Kardos Elek hirdetőoszlop, Karácsonyi Emit bohóc, ifj Misley Elemér apacs, Somogyi Gábor galíciai, Töpfel Pál iskolástul, Faulhaber József török pasa, Tarjányi István bohóc, Zilahi Kálmán pierró, Nagy Ferenc csavargó, Gallyassy Béla skót katona. — Ezeken kivül még sokan voltak jelmezben, de legtöbben éjfélkor átöltöztek s így nem volt módunkban őket feljegyezni. Az Újvárosi Olvasókör által február hó 11-én rendezett Petőfi ünnepélyen felülfizettek: Kabay József 450, Biró György 200, Gyapjas Ferenc 150, Máté Albert és neje, Sán­dor Pálné, Szabó András, ifj. Puskás Andrásné, Tar János, Fábián Lajos, Megyeri Andrásné, Rostás János 100 -100, Szigeti Gáborné 70, Dancsovszki Jánosné 60, Ulelay Lajosné Arató Ferencné, Németi Péter, Képiró Mária, id. Puskás Andrásné, Cseke Sándorné, Kertész András, Gyarmati Gá­borné, Kohán Illésné, Mezey Lajos, Hollósi Ferencné, Nagy Ferencné, Arató Sándor, Fábián Ferenc, Fábián János, ifj. Szilágyi Gábor, Szilágyi Mátyás, Megyeri András, Tar Ferenc, Fábián Ferencné, dr. Pallmann Péterné, Miladovics Lajos, Paksy Sándorné, Monorí Mihályné, Sándor Pál, Enyedi Fe­renc, Szigeti István 50—50, Bállá Ferencné 20 koronát. — A jótékonycélra szánt ezen felülfizetésekért köszönetét nyil­vánítja az Újvárosi Kör vezetősége. Felfllfizetések. A Gyulai Újvárosi Olvasókör által feb­ruár hó 11-én rendezett táncmulatságon felülfizettek : ifj. Makrai János 300, ifj. Murvai István, ifj. Szilágyi Gábor, M. Szabó Ferenc 200—200, Szilágyi Mátyás, Schreiber Ottó, Pálinkás István, Puskás András, juhász Imre, Fábián Ferenc, Tokaji János, Arató Ferenc, Szilágyi Mihály, Nagy István, Szilágyi János, Gara István, Monori Mihály, Fábián János, ifj. Murvai Ferenc, Bányai György, V. Tar Ferenc, Ravai István, özv. Monori Mihályné, Kovács Lajos, Pikó András, Gyarmati Gábor, Földesi András 100 —100, Juhász István, Fábián Lajos, Nyíri Sándor, Nagy Jánosné, özv. Kertész Ferencné 50—50 koronát. — A jótékonycélra szánt felül­fizetésekért köszönetét nyilvánítja az Újvárosi Kör vezetősége, A gyulai Polgári Kör álarcos jelmezbálján felnifizettek: Ament Ferenc 1250, Kállay Gábor, Faulhaber József, Czégényi és Striffler 1000, dr. N. N. 75Ó, ifj. Lindenberger Antal, Neumann Márton, Pfaff Ferenc, Mészáros Sándor, Schneider Mátyás, F. Schriffert István, Faulhaber András, Garay János, dr. Major Simon, dr. Csete József, Steiner Frigyes, Vlagyovits és Mihalik, M. Kempf József, dr. Vangyel Endre, Dobay Ferenc 500—500, Sülé József, Végh Gábor, Démusz Ferenc, Gubicza János. Gyepes Erzsébet, Kalocsa István, Goldmann Miska, Jámbor István 300—300, Oravecz József, Frailer Já­nos, Szilágyi Jáhos, Farkas Ferenc, Schneider József, Scheer Konrád, Ludvig József órás, Licska Ferenc, id. Makrai Sán­dor, Nagy István, vitéz Szabó Jernö, N. N., Eugelhardt Antal, dr. Kaczvinszky József, Stéberl Mihály 250—250, Légrádi Ferenc, Zuzmann János, Gróh József, Schriffert Jakab, Schrif­fert Reinhardt, Papp Gyula, Fröhner József, Gyulai István, Szegedi István, Merza Károly, Junászka Lajos, Csiszár Mihály Klein Sándor, Alisits János, Róth János, Metz András, Hász Imre, Kukta István, Stéberl András, Nagy József, Krupiczer Kálmán, Heilinger Károly, Györy Lajos ‘00—200, Maurer Lajos, Nagy János 150 —150, Máró Gyula, Draskovics József, Merza Antal Szilbereisz János, Pribék Mihály, Evva András, Somogyi György, Hegyi József, Bányai György, Tisch Rezsöné, Merksz Ferenc, Szák György 100—100, Szabó Géza, Linden- berger József, Bálint Ferenc, Nagy Gyula és 6-szor N. N. 50—50, és N. N. i0 koronát, — mely felülfizetésekért ezúton mond köszönetét a vezetőség. A gyulai épitőmunkások táncmulatságán, mely február hő 12-én a legszebb siker jegyében folyt le, a kővetkező felülflzetések folytak be: Wiszt József vendéglős Í000, Kukla György vendéglős, Titz Mihály, Titz András 300—300, Implom János cipész, P. K., Csete Rezső, Gácsi József, Szikes Mihály kereskedő, Titz István 200—200, Gerebenics Péter 120, Wiszt József, Miladenovics Lajos, Gróh Ferenc, Ludvig János, Hack József, Lakatos Dezső, Wiszt Reinhardt, Kendrella János, Múlt Márton, Szikes András, Schriffert Jakab, ifj. Hoffmann János, Béres József, Titz József, Bogyi János, Hack József, Vencz Márton, ifj. Bájer József, ifj. Sál János, Gróh András, Hack István, Berndt József, Domokos György, id. Csábi Antal, Hoffmann Antal, Braun Antal, Titz József, Illicb Mátyás, Kneifel József, Ludvig András 100—i00, N. N. 70, Juhász Kiss József, Kecse Géza, Szikes Mihály, Hack Márton. Kaizer Antal, Ottlakán Tivadar, Illich János, Szabados Lajos, N. N., Hoffmann Konrád 50—50, Sál József 30. Tárnái Ferenc, Hack Ferenc, Spitzer Mátyás, Juhász István, Schriffert András 20—20, Kneifel József 15 koronát, — mely felülfizetésekért ezúton is köszönetét mond a gyulai épitö munkások szakcsoportja. A magyar állami altisztek, köz- és egyéb alkal­mazottak országos nyugdijpótlő és segélyző egyesületé­nek békésvármegyei csoportja által február 4-én meg­tartott táncvigalmán felülfizettek: Brandt Vilmos, gróf Bolza Alfonz, dr. Schriffert Ferenc 1000—1000, Radics Endre, dr. Csete József, Brém Lőrinc, Duber Péter, Reisner Gyufagyár, Reisner Emanueiné, Mály Mihály, gróf Alrnásy Dénes, dr. Hoffmann Károly, N. N., Konkoly Tihamér, Nájmann György 500—500, Pósta Ferenc, Baits Ferenc, Lusztig Adolf, Kéri Andor és Lajos 400—400, Leopold Sándor 380, Kotzó Emil, Mészáros Sándor 350—350, dr. Major Simon, dr. Pecsenyánszky István, Karácsony János, dr. Márky Barnabás, dr. Vangyel Endre, dr. Lusztig István, Kovács Mihály (fogh, őrm.), Vecsernyés N., id. E. Nagy György, Kögigazgatási Iroda, Terényi Péter, Szalatnay Endre, Lakos Jenő, dr. Jantso- vits Emil, Bagi Sándor, Pettner József, Klein Vilmos 300—300, Bujdosó Bálint 260, Bekker Antal, Wiszt Kon­rád, N. N., dr. Zöldy János, báró Apor Vilmos 250—250, Fekete István 240, Erdős Gyula, Hász és Kovács, Portörő Lajos, Nagy János, Bánfi Sándor, Újházi László, Dobricza Traján, Stifter Mihály, Farka Gábor, Körmendy Károly, Kovács Albert, Nádházi Gyula, Dupcza Jóasef, dr. Varga Gyula, Móricz István, ifj. Kazay László, dr. Madarász Kálmán, Heller Ferenc, Nagy Sz. Gábor, Klein Sándor, dr. Wertheim Béla, Felek és Stark, Ernszt Frigyes, Kar­dos György, dr. Pávó József, Farkas Gyula, Gyulavárosi Takarékpztár, N. N., Tamás István, Szabó Ferenc, Rácz Béla, Kiss István, id. Kocsondy János, Mayer Frigyes, Kardos Mojsza, dr. Uhrin László, dr. Fekete László, dr. Pánczél József, Sárossy Gyula, Schmidt Iván, dr. Kiss László, dr Szirbik Bálint, Vizváry Lajos, Vlagyovits és Mihalik, Mátéffy Domokos, vitéz Balog Elek, Lorbert Lajos, Bartos József, Szabó Imre 200—200, Kádár István. Sárkány Ernő, Kalocsa Ferenc 180—180, Szőke Péter, Gyuricza András, Csűri András, Tóth S. .János, N. N. 160—160, Kopasz István, Beleznai István, Kardos György, Hajdú László, Moldován Péter, Karakai Gábor, Fábián Lajos, Tóbiás Dénes, Baráth József Oszuszky János, Gaál Ferenc, Goldberger ígnácné, Rusz János, Láng Ernő, Daka János, Weinmann Viktor 150—150, Kovács József 140, Hidó Sándorné 130. dr. Paulinyi Gyula, Nagy István, Kazai László, dr. Zöldy Miklós, Gözsi Jenő, Matt Mátyás, dr. Técsy Endre, Krausz Jenő, Mészáros György, dr. Takácsy Lajos, dr. Venczel István, dr. Horváth Mik­lós, dr. Kiss Péter, dr. Venezel Julia, dr. Gombkötő Fe­renc, dr. Georgevits István, Murvai Ferenc (Zöldág), Kardos Illés, Dubányi László, Antalóczy Nándor, Bálint Géza, Horti Béla, Elek István, dr. Szórády István, Ond- rus Cyrill, Kiss Lajos, özv. Dubányi Lajosné, Kurcz Antal, dr. Schröder Gábor, Farkas Jenő, Tóth Ferenc, dr' Sinka Endre, dr. Konrád Ernő, Domokos László, dr. Paczkő Antal 120—120, Ravai István, Arató János, Bordé János 110—110, Nyegru Mihály, Gebei András, Gyulai István, Száraz Ferenc, Szabó Károly, E. Nagy György, Rozsos Jánosné, Csűri János, Szabó Ferenc, Enyedi Gá­bor, Potornai István, Dancsóczky János, E. Nagy János, Guba György, N. N., Vádi Imre, Kiss József, Sánta Mi­hály, Titz Mihály, Fábián Lajos, Nádor Mór, dr. Berkes Sándor, Tóth József, Steigervald János, Kelemen András, Gáspár János, Németi Sándor, Kőrös Etel, Jesztl Nándor, Urszedán János, N. L., F. Góg János, Jenei Mihály, Ludvig Ferenc, Hévízi György 100—100, Fazekas Mihály, Szűcs János, Tokay Lajos, Tar Ferenc, ifj Kocsondy János, Csomós Mihály, Borbély Péter, Szöílőssi Lajos, Gabányi Zoltán, Gabányi Kálmán 80—80, Barna Ferenc, Kukla Józsefné, Vincze Pál, Felföldi Ferenc, Pénzes Imre, Paulik István, Fazekas Antal, Sei Sándor, Seres Imre, Szirgucz Mihály, Fábián Gábor, Pálinkás Gábor, Jalesz Lajos, Kádár György, Monori János, Kiss József, Szabó Sándor, Vidó Lajos, Titz József, Cseke Sándor 60—60, Cséífai Péter , Varga István, Papp János, Enyedi István, Balázs András, Oláh Jánosné, Vidó János, Székely Já­nos, Sajti Mátyás, Szekeres Sándor, M. Szabó István, Rózsa István, Szalai József, Fruzsa János, Molnár János 50 - 50, Illich András 40,Pintér Imre, Nagy Zsuzsánna, Góg István, Volent János, N. N., Horváth Lajos, Kardos Mojsza, Muntyán Pál, N. N., Schneider Ferenc, Szommer Jószef, Pavelka János 30—30, Pluhár Mihály, Irházi Lajos, Mol­nár Mariska, Papp János, Siller Ferenc, Szabó János 10—10, mely felülfizetésekért hálás köszönetét nyilvá­nítja a helyi csoport elnöksége. Az Első Gyulai Kötött Szőtök Iparárugyár Részvény- társaság munkásai által február hó 10-én rendezett bálon felülfizettek: Szurdai Róbert (Budapest), Kovács Nővérek (Békéscsaba) 1000—1000, Spielmann és Grósz (Szombathely), Szántó Lajos (Békéscsaba), Neumann Márton, Grónieh Jakab 500 -500, dr. Blanár. László, Papp Ilonka 400—400, Székely József 350, Kasztner Vilmos, Terényi Péter, Silberstein Izidor Kiss István, Szilágyi Sándor, Leopold Sándor 300—300, Szabados Antal, Steib János, Goldberger ígnácné, Fehér Dezső, N, N., N. N., Bratyik Martos (Békéscsaba) 250 —250, Spielmann Gyula, Silberstein Sándor, Vágner Ferenc, Volent János, Kovács Endre, Debreczeni Károly, Feldmann Sándor, Gáspár István, Leopold Béla, Lusztig Adolf, Újházi László, Szilágyi Károly lakatos, Leitner Menyhért, Nagy Gy. István, Varga Mariska, Portörő Juliska, Csabai Textilcsoport, Je- szenszki Jucika (Békéscsaba), Orosz Teruska (Békéscsaba), Kutsera Boriska (Békéscsaba), Rácz Bözsike (Békéscsaba) 200—200, Szabó József, Szabó Józsefné, Borbély ’ László, Farkas Testvérek, Juhász András, Száraz András, Nemes Jánosné, Démusz Gyuláné, Kasztner Mártuska, Mészáros Ma­riska, Gergely Maca, Mik András (Békéscsaba) 150 — 150, dr. Kiss László, Enyedi Erzsiké, Filodelyi György (Békés­csaba) 120—120, Rottenberg Lorika, Szabó Ferenc, dr. Friedmann Bernát, Takács N., Pécsi N., N. N., Molnár Erzsiké, Csomós Erzsiké, Rozsos Bözsike, Szabó Rózika, Alberti Juliska, Szabó Bözsike, Kurta Mariska, Kiss Mariska, Papp Erzsiké, Kneifel Rózsika, Kocsis Rozika, Kocsis Mag- duska, Szikes Katóka, Darvasi Ferenc, Marksteiner Péter 100—100, Szabados N., Handra Ilonka 80—80, Szabó Fe­renc 70, Jakab Annuska 60, Körösi Juliska, Kovács Mariska Kneifel Józsefné, Gombos Mariska, Juhász Juliska, Oláh Juliska, Sípos Juliska, Kővári Mariska, Csomós Mariska, Veres Mariska, Háromházi Bözsike, Kovács Erzsiké, Steiger­wald Katica, Schriffert Teruska, Hoffmann József, Varga Ilonka, Ludvig Mariska, F. J. 50—50, Kirstenstein Adolf, Steiner Frigyes 30—30, Fazekas Juliska, Rácz Katica, Tóth Mariska és 3-szor N. N. 20 —20 koronát, mely felülfizetése­kért ezúton is köszönetét mond a rendezőség. A Jelenkor legjobb és legolcsóbb tetőfedő anyaga a cementcserép. Kiváló jó minőségben gyártja Mogyoróssy Sándor szobrász kőfaragó és cementáru ipartelepe, Gyula, Br. Wenckheim Béla utca 10 szám. 1192-10 JSTYIIjT-TÉB. E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a szerkesztőség. Értesítés. Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy Maurer és Vidó eddigi társas cé­get megszüntettük. A n. ó közönség párt­fogását megköszönve és további pártfogást kérve tisztelettel 148 1—2 Vidó Lajos Maorer Lajos mübutor-asztalos mübutor-asztalos Mágocsi u 12. Br. Wenckheim Béla-u. 21. Meghívó. A gyulai Polgári Kör f. évi rendes közg’ ülését folyó hó 25-én délután 4 órakor tartja, melyre a tagokat tisztelettel meghívja Az elnökség. Tárgy : Elnöki megnyitó. Igazgatói jelentés. Számvizsgáló bizottság jelentése. Költségvetés megállapítása. Indítványok. . Tisztujitás 137 1—2 Gyűjtő állomás: Dénes, Herman és Weisz Budapest, VL, Lovag-utca 20. sz. Telefon: 129-93. Sok időt és pénzt takarit meg, mert Budapesten raktárban veszi át s rövid idő alatt szállítja házhoz az árut.

Next

/
Oldalképek
Tartalom