Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-04-21 / 32. szám

liV. évfolyam 3S. szám» Szombat Gyula, 1933. április 31 Előfizetési árak: Negyedévre helyben 300 K Negyedévre vidéken 400 K Hirdetési dij előre fizetendő. BÉKÉS POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KfiZOAZDÁSZATT HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza Egyes szám ára 25 korona Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Megjelenik szerdán és szombaton Cscnba MagjErcmsíg nem ország, Egész Magyarország mennyország! zdsi sá gepolt! ik á nk • Az ország sorsának intézésétől távolállók csak azt érzik, hogy sehogyan sincsen rend­ben ennek íz országnak a közgazdasága. Azt érzik, hogy ebben a csonka-országbaD, ahol azért minden élelmiszer bőven megterem, nem volna szabsd ilyen állapotoknak lenniök, nem volna szabad ilyen drágaságnak lennie. Nem lett volna szabad odajutnunk, hogy szé­les rétegei a lakosságnak alig tudják mun­kájukkal a mindennapi kenyeret is megsze­rezni, uem is beszélve a ruházkodásról és a legminimálisabb szellemi szükségletekről és egészen elejtve a jövőről való gondoskodás szükségét. Pedig ma százezrek, munkabíró és dolgozni is akaró százezrek épen csak a mindennapi kenyeret tudják maguknak bizto­sítani, azt is szűkén, minden egyébről le kell mondaniok és arról, hogy valami tisztességes módon jövőjükről, öregségükről is gondoskod­ni tudjanak, még álmodniok sem lehet. Ennek azután az a következménye, hogy munkabíró férfiak ezrei hagyják el csonka-országunkat és oda mennek megélhetést keresni, ahol ennek kedvezőbb feltételei vannak. Mit jelent nekünk a munkaképes lakosság számának csökkenése, nem kell bővebben magyarázni. Mit jelent az integritás szempontjából, a nemzeti jövő szempontjából ez a külföldre igyekvés, felesleges fejtegetni. Ennek pedig nem kellene igy lennie. Megdöbbentő tényeket és adatokat olvasunk a közgazdasági szaklapokban azokról a soro­zatos és rendszeres hibákról, amelyeket köz- gazdasági ügyeink intézői elkövettek és el­követnek. Korlátokat létesítenek ott, ahol teljes kereskedelmi és forgalmi szabadság állana a lakosság és az ország közgazdaságá­nak érdekében ; korlátlan szabadságot enged nek ott, ahol szigorú korlátozásra volna szük­ség. Elkésnek minden jó intézkedéssel, siet­nek minden rosszal. Lanyhán megy a helyes rendelkezések végrehajtása, kíméletlen szi­gorral a rosszaké. Mindezen hibák pedig nem elszórtan előforduló, minden közintózkedésnól előforduló tévedések, hauem egy rendszernek, egy szellemnek a következményei. Alinak a szellemnek, annak a rendszernek, amely azt hiszi, hogy egy ország közgazdaságát is úgy lehet intézni, mint egyéb politikáját: párt- szempontokból, rokonsági, barátsági »kéz kezet mos« alapokon. Amely politikailag, pártpolitikailag ! »gutgesinnt« embereket állít oda is, ahol ennek a szegény csonka-ország­nak közgazdasági életét kell irányítani és a legkisebb gondja sincs arra, hogy ezek a fér­fiak a feladatukra termett, nagytudásu és bő tapasztalata emberek legyenek, akiknek mun­kája előtt minden pártpolitikai tendenciáktól mentesen csak egy cél lebegjen: az ország közgazdasági érdekeinek védelme. Amig ez a rendszer gyökeresen meg nem változik, amig ez a szellem ki nem pusztul, addig pana*zkodhatuuk és sirhatunk, közgazdasági helyzetünk jobbra nem fordul, esőn ka-országunk népének megélhetése ked­vezőbbre nem fog fordulni. Akkor emelked- hetik a koronánk értéke, elmaradhat a jóvá­tétel, bővülhetnek határaink, mi maradni fogunk, amik voltunk: gazdaságilag tehetet­len, javainkat okosan felhasználni nem tudó, szomszédainknak kiszolgáltatott koldus náció. Külpolitika. Bukarest. A szakminisztériumokban tanács­kozások folynak arra nézve, hogy a gabonakivitel: illetéket vagononként 30.000 leire emeljék. Ezt a terhet hír szerint azzal is súlyosbítani akarják, hegy kötelezni fogják az exportőröket, hogy min­den tranzakció után bizonyos kvótát leadjanak a vámok javára. Az nportőrök között nagy izgal­mat vált ki a készülő rendelkezés. Athén. Az Agence d’Ocient athéni tudósítója beszélgetést folytatott Plastiras tábornokkal, a görög forradalmi bizottság vezetőjével, aki a laueannei konferenciával kapcsolatosan a követ­kező kijelentéseket tette: »Nem hiszem, hogy a törökökkel meg le­hessen egyezni, emig meg nem verik őket. A görög hadsereg győzelmet tudna aratni fölöttük, ha a szövetségesek pénzügyi támogatást nyújta­nának nekünk. Tíz gyalog- és egy lovasezredünk áll a Mariea partján 350 ágyúval, repülőgépekkel és munícióval felszerelten. A görög hadsereg ellátása, ruházata és felszerelése jó s bármely pillanatban kész felvenni a harcot. A csapatok szelleme kitűnő. A katonák égnek a vágytól, hogy kiköszörüljék a Szmirnánái szenvedett csorbát. Nem akarunk háborút, de attól félünk, hogy csakhamar ismét harcokra kerül a sor s hogy az ántántnak a görög hadsereg utján kell majd békét teremtenie Kís-Azsiában. Ctynla város közgyűlése, A városi képviselőtestület április 17-én dr. Csrte József h. polgármester vezetésében rend­kívüli közgyűlést tartott, melyen a tagok nagy számban vettek részt. A napirend előtt több fel­szólalás történt a nyomorenyhiíő adó címen ki­vetett buzaegyenértéknek magas kulcsban való megállapítása és az adónak egyes esetekben aránytalan kivetése miatt. A felszólalók szava­zásra kívánták bocsátani a kérdést, különösen azon szempontból, hogy a segéiyadó a megszava­zás napján érvényes búzaárban vettessék ki, mely akkor 9 ezer korona körül volt és nem a kive­téskor már felemelkedett 12 ezer koronás buza- egyenértékben. A felszólalás és interpellálás felett a közgyűlés napirendre tért, mert az ügy külön­ben is általában felebbezés alatt áll, az esetleges aránytalan kivetések pedig külön is megfeleb- bezhetők. A fővámbivatal felállítása ügyében dr. Csete József ismertette a fővárosban történt tárgyalá­sainak anyagát és a közgyűlés jóváhagyólag tu­domásul vette a város részére és nevében felaján­lott engedményeket, felhatalmazta a polgármes­tert a szerződésnek a kincstárral való megköté­sére. Az újonnan szervezett városi mérnöki állásra Szaday Ferenc választatott meg. A pűcí helypénz­díj négyzetméterenkint 30—120 koronára emelte­tett. A közgyűlés elfogadta a közlegelőkön termő szélfüvirág gyűjtésére nézve az állandó választ­mány javaslatát és átengedte a Gyulai Atlétikai Clubnak, illetve a Testnevelési Egyesületnek sport­célokra a vásártérből kérelmezett területet. Sajnálattal vettük tudomásai, hogy az ipa- rostanonc iskola elhelyezésének ügye még min­dig nem jutott nyugvópontra. Amennyiben ez a kérdés akár a helyiség hiánya, akár más okokból a jövő tanév kezdetéig sem jutna dűlőre, elenged­hetetlennek tartjuk, hogy az összes iparostanon- cok részére legalább is a közismereti osztályok — ismétlőiskohiszerúen — megszerveztessenek és pedig, ha másképen nem lehet, az egyes feleke­zetek szerinti megosztással és elkülönítéssel. Mert sz mégsem járja, hogy a tanoncok önhibáinkon kívül és saját mestereik jóindulata sürgetése da­cára éveken át ne juthassanak valami olyan alka­lomhoz, hogy az elemi iskolában megszerzett ismereteiket, tudásukat rendszeresen ismételhessék és a haladó éyekkel mindent elfelejtsenek. Kü­lönben e tárgyban április 16-án jelent meg a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 32321. VII. száma rendeiete, mely az iparosíanouc iskolai ta­nítás zavartalan menetét biztosítja. A közgyűlés végül 1 millió korona segélyt szavazott míg a Szentpálfalván újon felállítandó református elemi iskola felépítésére és ezzel a tényével a város egy nagy nyűgöt vett a nya­kába, mert megnyitotta a felekezeti iskolafenntar­tók segélyezésének eddig gondosan zárva tartott zsilipéit. Az OMKE alakuló gyűlése. Mint már lapunk előző számaiban is jelez­tük, e hó 18 án, szerdán este városunkba érke­zett dr. Balkányi Kálmán az OMKE ügyvezető- igazgatója és dr. Bodroghy József titkár, adó­ügyi szakreferens abboi a célból, hogy az OMKE gyulai fiókja megszervezésében részt vegyenek s a város kereskedelmét az aktuális és a kereske­delmet érdeklő kérdésekről tájékoztassák. Dr. Balkányi Kálmán és dr. Bodroghy Jó­zsef esti 8 órakor a Gyulai Kereskedők és Ke­reskedő Ifjak Társulatának Koralóbeli helyiségé­ben tartott értekezletén Reianer Arthur a Gyulai Kereskedők és Kereskedő Ifjak Társulatának el­nöke fogadta és üdvözölte. Beszédében rámutatott azokra a snlyos viszonyokra, melyek között Csonka Magyarország kereskedelme él s egy szép hasonlattal, melyben a Csonka Magyarországban megmaradt városokat a kisebbik fiúhoz hasonlította, kinek a háborúban elesett bátyja ruháit kell el­viselnie, rámutat arra a fontos hivatásra, melyet az OMKE egész Nagy Magyarországra szabott, de ezidő szerint csak Csonka Magyarországot szolgáló szépín kiépített szervezete betölteni hivatott s melyei az OMKE az eddigi tapasztalatok szerint nagy és erős akarattal, tudással és szorgalommal eredményesen b8 is tölt. Az üdvözlést dr. Balkányi Kálmán köszönte meg s egyúttal megtartotta széleskörű tudással, látókörrel s tapasztalatok birtokában felépített előadását a kereskedelmet érdeklő kérdésekről. Bevezetésében az OMKE tradieióktíszteietét emelte ki s azt a tényt, hogy az OMKE maga elé s tagjai elé mindig régi, tapasztalt s hosszú mun­kás múltra tekintő kereskedőt áüit példaként. A gyulai kereskedelmi életnek magának is megvan­nak azok a tényezői, kik a jófeereskedő példa­képei. Ezek élén a most közelmúltban betöltött 50 éves fordulót ünneplő Braun és Czinczár cé­get látja, melynek jelenlévő alapitóit Braun Mórt és Gyulai Czinczár Adolfot az OMKE budapesti vezetősége megbízásából és nevében 50 éves jubi­leumuk alkalmából melegen köszönti. Előadása során megemlékezett mindazokról a nehézségekről, melyek a magyar kereskedelem zavartalan műkö­dését gátolják, igy a devizaellátás, a behozatal és kivitel, lakásrendelet, lakásépítő akció körüli ano­máliákról s az ezek megszüntetése érdekében az OMKE által kifejtett munkásságról. A kereskedő­ket összetartásra buzdította s felhívta őket, hogy az összetartás és érdekképviseletük keretéül az OMKE szervezetét válasszák s ezért alakítsák meg az OMKE gyuiai szervezetét. Különös érdeklődés kísérte előadásának azt a részét, mikor a jóvá- tétefi problémának a kereskedelmi kamarák nem­zetközi konferenciáján Rómában történt megbe­szélésének során szerzett tapasztalatairól számolt be, ahol az amerikaiak részéről az a vélemény jutott kifejezésre, hogy a jóvátétel kérdését dip­lomaták nem, hanem okos kereskedők és pénz­emberek fogják megoldani. Utána dr. Bodroghy József titkár, sdóügyi szakreferens tartotta meg adóügyi előidását, me­lyet már előzőleg nagy és széleskörű éidekiődés előzött meg. A hozzáfűzött várakozásokat teljes mértékben beváltotta, mert nagy elmélyedéssel és hozzáértéssel megboncipiált előadásában mind­1. a punk mad Máma 4 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom