Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-12-01 / 96. szám

1923. december 1. Békés 3 Svéd tornatanfolyam. A szülök b. figyelmét felhívjuk arra, hogy a közel jövőben 6—10 éves fin és leánygyermekek részére svéd rendszerű testnevelési tanfolyam nyilik meg. E tanfolyamra már most lehet jelentkezni Dobay János könyv- kereskedésében. Baleset a vHianytelepen. Szerdán este va­csora közben éppen egy jöl megalapozott tóaztom utolsó bombáját kívántam az együttülö hölgyek és urak emelkedett hangulatában kirobbantani, amikor a gyulai — állítólag 100 gyertyafényü — villamos fényesség hirtelen vakító sötétségre változott. Nagy katasztrófát sejtve a telepre fntottam információkért. Itt felvidultam, mert nem történt nagyobb baleset, csupán átmeneti üzemzavar, annyi, hogy az indító fögépszij el­szakadt, és felmondta a szolgálatot. Az után­pótlás megtörténtével a nagy gép újból vissza­nyerte akcióképességét és én elmondhattam félban- maradt tősztomat. SPORT. ízléses kék-fehér plakátok hirdetik szerte a városban, hogy ünnepe lesz a gyulai sportnak, A GyAC. egy magas színvonalú disstornával kívánja megörökíteni annak emlékét, hogy Gyula város sportéletének megalapítására és fejlesztésére vállalkozott. Hogy e nemes kulturmisszió betöl­tése mennyire sikerült a törhetetlen ambícióval dolgozó egyesületnek, azt Ítéljék meg azok, akik a vasárnapi tornaünnepélj8n megjelenni erkölcsi kötelességüknek tartják. Reméljük, hogy Gyula város megértő közönsége méltó módon fogja honorálni az egyetemes magyar sportért önzet­lenül fáradozó ’ sportegylet munkáját és nagy számban való megjelenésével emeli fényét s bizto­sítja a sikerét a GyAC. vasárnapi jubiláns torna- ünnepélyének, melynek programaja a kővetkező : I. Ünnepi megnyitó. Tartja : Szakolczay Lajos kir. törvsz. elnök, a GyAC elnöke. 2. Általános szab.-gya- korlatok zenére, bemutatja a GyAC. női és férfi csa­pata. 3. Gyakorlatok a maga3 korláton, bemutatja GyAC. férficsapata. 4. Faboü gyakorlatok zenére, bemutatja a GyAC. férfi csapata. 5 Gyakorlatok a magas korláton, bemutatja a HTVE. bajnok csapata. 6. Vívás (assout). 7. Buzogány gyakorla­tok zenére, bemutatja a GyAC, férfi csapata. 8. Gyakorlatok a magas nyújtón, bemutatja a GyAC. férfi csapata. 9. Gyakorlatok a magas nyújtón, bemutatja a HTVE, bajnok csapata. 10. Fiizér- táncok, bemutatja a GyAC. női csapata zenére. II. Gúlák, bemutatja a GyAC. férfi csapata. Helyárak: számozott ülőhely 3000 K, tagoknak 2000, középiskolai tanulójegy 500 K. Felülfizeíé* seket köszönettel fogadunk. Jegyek elővételben Dobay János könyvkereskedésében válthatók. A terem fütve lesz. Kezdete pontban 4 órakor. Budapesti áru« és értéktőzsde. Budapest, 1923. november 29. Hivatalos árfolyamok: Búza — — — 107—111000 K Rozs - — - 79-80000 K Árpa - — — 68-78000 K Zab- - - — 76-78000 K Tengeri — — — 75—77000 K Repce — — — 190-200000 K Korpa — — — 42—43000 K Zsir — — — 13600 K A Nemzeti Hitelintézet Részvénytársa­ság Gyulai Fiókja a Városház-utca 18. szám alatti saját házában működését megkezdte. Anyaintézete révén a Devisaközpontnak tagja. Külföldi (devisák) és belföldi átuta­lásokat a lehető leggyorsabban eszközli. Teljes garancia mel­lett elfogad „Hetipénzt“ (Kosztpénzt) s azt ki is helyez. Kül­földi pénznemeket (valutákat), arany és ezüst pénzt bevált. Elfogad tőzsdei megbízásokat. Takarékbetéti kőnyveeskére, vagy folyószámlára befizetéseket elfogad, azokat a legelő­nyösebben kamatoztatja és a mai nehéz pénzügyi és gazda­sági helyzet daeára is a fél kívánságára — külön felmon­dás nélkül — bármikor azonnal visszafizeti. Óvadékot letesz. Tranzakciókban résztvesz s minden a takarékpénztári és bank­szakma keretébe Yágó üzletek lebonyolítását vállalja. A pénz- gazdálkodás minden ágazatával foglalkozik. 982 1—15 RIZS I kilogramm 3200 korona Hálsz és Movácinál. 987 I—1 Vöröshagyma kicsinyben és nagy­ban kapható N. Szabados Józsefnél, Báró Wenckheim Béla-utca 5. szám alatt. 979 1—l Arckrémet vegyen f£ Á ft % XŐTÉBEK illafe^ertárában Gyulán, Báró Wenckheim Bála-utca 19. szám. A legrövidebb idő alatt elmu­lasztja a szeplőt, májfoltot, min­dennemű arctisztátalanságot és azt üdévé és széppé teszi. Ij|| 984 1—4 Egy suszter könyök varrógép, tü­zesre is alkalmas, keveset használt, eladó Szentpálfalva, Faiskola utca 40. szám alatt, Ambrusnál. 989 l—1 Értesítés ! Tisztelettel értesítem a helybeli cipész- mestereket, hogy Damjanich utca I. szám alatt cipőfelsőrész üzletet nyitottam. Elvállalok e szakmába vágó munkákat, úgy mérték után, valamint tucatos felsőrészek készítését úgy saját, mint hozott anyagból. A tisztelt mesterek becses pártfogását kérve, vagyok tisztelettel 990 i-i llasztokm Gtyula. Szobaleány, szakácsnő és bejárónő kerestetik. Cim a kiadóhivatalban. 986 1—l Most jelent ine§£ dr. Pongrácz Jenő: A főieméit illetékek, okirati, törvénykezési, közigazgatási illeté­kek, fokozatos illetékíáblázatok. Zsebalak­ban. Érvénybe lép decemder 1-én. üoiti ára JÍSOÖ korona, kapható Dobay János könyvárusnál. Kórház-utca 20. sz. ház eladó. i-i Ml magyar Író M) könyve Kabos Ede, Komáromi János, Lázár Miklós, Bán Ferenc, Drégely Gábor stb. 1500 oldalon Magyar írók sorozata I. 40.000 korona bolti ár helyett 15.000 korona leszállított áron árnsitjuk. Az Est könyvkereskedése, Rákéezi-ut 54. szám, 2—5 Rutáié és asztalos munka leg­I® IllUI olcsóbban és legjobban be­szerezhető Wegroszte Ferenc asztalos mesternél, 977 2—8 (Nagyrománváros) Galamb-utca 24. szám. Hasai és will tizifa kapható m 38—* Molnär Albertné fakereskedésében, Kossnth-tér 18. szám. VESZEK tökmagot, napraforgót, kendermagot a legma­gasabb napi árban. KBAVSZ JJESTÓ liszt- és terménykereskedő. Kossuth-tér 31. Telefon 77. 538 27­A Nemzeti Hitelintézet Részvénytársa­ság Gyulai Fiókja Városház-utcai saját házában fólyó hó 2n-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartotta alakuló és megnyitó gyűlését. Az anyaintézet részéről Sztamorai János ügyvezető igazgató jelent meg a gyűlésen. A fiók igazgató- választmánya a következőképen alakult meg: dr. Brandt Vilmos vármegyénk főispánja, mint elnök, dr. Csete József városunk h. polgármestere, mint alelnök, Ament Ferenc eleki földbirtokos, v. nemzetgyűlési képviselő, Balog Endre lakatos mester, dr. Csige Varga Antal, a Turul szövőgyár és Kultúra nyomda igazgatója, Demkó György gazdálkodó, Erdős Mihály gazdálkodó, Gőg András gazdálkodó, Heilinger Károly városi adóügyi tanácsos, dr. Konkoly Tihamér vármegyénk főjegy­zője, Pfaff Ferenc építési vállalkozó, Sál József ipartestületi elnök, Soltész Béla pékmester, Szabó József szalámi és hen­tesárugyár tulajdonos, Szilágyi István gazdálkodó, Steigervald Adám földbirtokos, dr. Vangyel Endre, a gyulai járás föszol- gabirája. Ügyész dr. Felföldy Sándor gyulai ügyvéd. Fiók­vezető Bogár Márton h. igazgató, központi fötisztviselö. Már régen vártuk ezen bankfiók megnyitását. Megálla­pítható, hogy az anyaintézet ezen immár 31-ik fiókintózete a legszebb jövőnek néz elébe. Eltekintve attól, hogy az anya­intézet, mely a fejlődés olyan magaslatán áll, hogy a legkö­zelebbi időben, az ország egyik legnagyobb és legtekintélye­sebb pénzintézete lesz, maga a gyulai fiók is feltétlen garancia, amidőn választmányában a vármegye, a város, a járás és a vidék, a különféle társadalmi intézmények vezető embereit As jobbmódu polgárait, a gazdákat, iparosokat, kereskedőket és tisztviselőket látjuk összefogni, akik ott mindannyian nagy érdekeltséggel is vannak képviselve. Az anyaintézet a nyár végén emelte fel alaptőkéjét 200 millióról 600 millióra, mely­nek felemelése 1 milliárd 800 millióra most van ismét folya­matban, az igy felemelt alaptőke és a tartalékok összege a 4 milliárd koronát meghaladja. A közel jövőben ismét alap­tőke emelést emlegetnek, circa 6 milliárd koronára. Az inté­zet az uj vezetők alatt rohamosan megerősödött s az egész országra kiterjedő fiókhálózatával (31 működő fiók) óriási jelentőségű közgazdasági tényezőjévé lett országunknak. Úgy az anyaintézet, mint összes fiókjai a pénzgazdaság minden ágazatával foglalkozik. 982 1—1 Kivételes karácsonyi árak ! 25 ooo K 23 500 K 37.000-40.000 K 26 000 K Flanel iDg gallérral Egyszínű munkás ing gallérral .................... Fr ancia french ing 2 külön gallérral, saját készítmény .... Tiszta selyem nyaksál Női gyapjú reform nadrág 12.500 K Selyem nyakkendő (Moggador) külön­legességek. — Férfi kötött ujjas (unterzug) kiváló minőségben. — Harisnyák min­den cipőszinben, női és férfi kesztyűk, divat és téli sapkák nagy választékban £ Hí AI 25! 6% S Br. Wenckheim 1 fill -IMII Bála-utca 19. sz. 988 az államrendörsóg mellett i—7 Veszek) legmagasabb árban arany, ezüst, ékszertárgyakat és hamis foga­kat, magyar 20 és 10 koronás ara­nyat, 1, 2, 5 koronás és I forintos ezüstpénzeket. — Elzálogosított tárgyakat kiváltok, napi áron át­veszek. Ehrenfeld S. 1672 54 -* aranyműves. Ha szép és kiválóan alkalmas karácsonyi ajándékot akar vásárolni, úgy keresse fel Máisz líóvéreb illatszertárát Gyulán, Báré Wenckheim Béla ntea 19. sz. Megérkeztek a legszebb manikür- és fósükazetták, nesszeszerek. Francia parfümök, orosz 4711-es és a Molnár- ós a Mózer-féle kölnivizek. Angol ■szappan, díszes csomagolású szappa­nok, különféle illatokban, mélyen leszállított árakban. 983 1—4 *"‘l

Next

/
Oldalképek
Tartalom