Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-06-27 / 51. szám

L LV. évfolyam SÍ. szám. Szerda Gyula, 1923. juntas 27. Előfizetési árak: Negyedévre helyben 300 K Negyedévre vidéken 400 K Hirdetési dij előre fizetendő. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS EŐZGAZDÁSZATI HETILAP, Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Templom-tér Dob&y János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza Egyes szám ára 15 korona. Felelős szerkesztő: DOBAY FERENC Megjelenik szerdán és szombaton Légy résen! Jó ideje már, hogy a világ nem nagyon bővelkedik tökéletes jellemekben, igazi férfiak ban. Azok az erők, amelyek valamikor ilye­neket tudtak alakítani, régen elvesztették hatásukat és befolyásukat a lelkekre, külö­nösen a férfiak lelkére. Tudománnyal, igye­keztünk teletömni az ifjúság fejét, de szivét üresen hagytuk, jelleme alakítására jóformán semmit sem tettünk. Az iskolák a tantárgyak légióit tanították, de jellemeket nevelni el felejtettek. így született meg azután sokszor az a szörnyű emberi lény, aki pergamentre Írott diplomákat akaszt szobája falára, de erkölcsről, tisztességről, férfiúi becsületről, emberszeretetről gyatrább fogalma van, mint a Fidsi-szigetek bennszülöttjének. Talán ezt vette észre a hires angol ezredes, ma már 2 millió cserkésznek tiszte­letbeli főnöke, Baden Powell, mikor vagy tizenöt esztendővel ezelőtt hozzáfogott hazá­jában az ifjúság jellembeli neveléséhez. Ép testben ép lelkű férfiakat akart képezni, akiknél a tudás, az ismeretek gyarapodásá­val arányosan gyarapodjék a jellemerő, a férfiúi erények szilárdsága. Az a harminc-egynehány tanuló-ifju, aki vasárnap délelőtt a gimnáziumunk előtt fel­állított oltárnál cserkésszé avattatott, ezt a két szót választotta élete jelszavává: légy résen. Ez a két szó pedig első sorban azt jelenti, hogy légy résen ösztönös, alacsony szenvedélyeiddel szemben, légy résen ren­detlen és közönséges hajlamaiddal szemben, légy résen, hogy mindig, minden pillanatban, az ólet minden mozzanatában igazi, egész férfiú, félelem- és gáncsnélküli lovag lehess. Legyen résen a lelked, hogy mindenkor ura lehessen a testednek. Egyéniségednek isten­től alkotott hallhatatlau része minőig tartsa uralma alatt azt, amely a földből vétetett. Mennyire szükségünk van ilyen férfiakra, azt csak az érzi, aki kétségbeesetten keres­géli a mai társadalom számtalan súlyos be­tegségének végső, valódi okát. Nincsenek igazi férílaink, nincsenek jellemeink. Ha végigolvassuk a cserkészek törvé­nyeit, akkor jövünk reá, hogy ezeket az egy­szerű, minden erkölcsiségben egészen magá­tól értetődő szabályokat mennyire figyelmen kívül hagyja, mennyire megfeledkezik azok­ról a modern társadalom embere. A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond, ez az első szabály. A diplomáciának már-már szinte eréuyszámba menő hazudozásaitól le egészen a szokásos mindennapi hazugságokig, mennyit vét ezen erkölcsi parancs ellen a modern élet embere. És vájjon merné-e va­laki kétségbe vonni, mennyi mérhetetlen rossz származik ebből az egész emberiségre. A cserkész híven teljesiti kötelességeit, mondja a második szabály. Milyen szükséges ezt a parancsot a legszigorúbb életelvvó tenni, felismerhetjük, ha napjaink emberének laza kötelességtudására gondolunk, ha látjuk, hogy szinte teherré vált a munka, a köte­lességnek pontos, hü teljesítése és erény­számba megy a vállalt kötelességeknek min­denféle módon való megszegése. A cserkész felebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik, igy szól a he­tedik parancs. A tekintélytisztelet első és legfontosabb szabálya ez, amelyre ugyancsak reászorult korunk hányaveti, dölyfös, a maga esze után járni akaró embere. Adná az Isten, hogy a cserkészet igazi férfiakat tudna nevelni minden egyes felava­tottjából. Egy szebb, jobb, testben-lélekben egészségesebb, boldogabb korszak virradna reánk. T A A'CO S. A főgimnázium újoncai. A gyulai róm. kath’ főgimnázium I. osztályába felvételre jelentkezett rendes tanulónak 53 fiú és magántanulónak 10 leány, összesen 63 növendék, kiknek felvételi vizsgálatuk junius 25 én és 26-án ment végbe. Beiratások a rőm. kath. elemi iskolába, a gyulai rom. kath. elemi iskolákba a jövő tanévi beiratások, az illető tantermekben és osztálytaní­tók előtt julins 1-én éB 2-án azaz vasárnap és hét­főn 8—12 óráig tartatnak. Beíráskor 100 K fize­tendő az ifjúsági könyvtár és nyomtatványokra, vidéki, vagy nem róm. kath. vallása tanulók ezen­felül iskolafentartó költségjárulék oimeD 500 ko­ronát fizetnek, mely két részletben is fizethető. A 100 K beirási díj fizetése alul igazoltan szegény többgyermekes szülők felmentetnek. ■■ Ünnepélyes cserkészavatás Gyulán. Díszes keretek közt folyt le vasárnap dél­előtt a főgimnázium »Maróthy«, s a polgári is­kola »Petőfi« cserkészcsapatának együttes ünne­pélyes fogadalomtétele. Már jóval 10 óra előtt az érdeklődők nagy tömege lepte el a gimnázium előtti térséget, ahova egymásután érkeztek meg a katonaság és rendőrség diszszakasza, a.testneveléBi Szervezet Le­vente csapata, majd mindkét cserkész újonc csapat vezetőivel, festői látványt nyújtó cserkészfelszere­lésben 8 valamivel később vitéz Marék Endre vezetésével a békéscsabai testvércsapatok kikül­döttei. Midőn Domanek Pál főgimn. hittanár a gimnázium bejárata előtt felállított tágas lomb­sátorban emelt, ízlésesen díszített oltáron tábori miséjét elkezdte, a felemelő, s ritka festői lát­vány igaz áhítattal és ünnepélyességgel töltött el mindenkit. Csakhamar felhangzott a férfi énekes- quartett által a főgimnáziumi zenekar kíséretében előadott Greizinger-féle D-dur ünnepi mise, mely precíz előadásával méltó kiegészítője volt az ün­nepélye» aktusnak. Mise végeztével Faragó Ede főhadnagy az Országos Cserkész-Szövetség főtitkára és kikül­dötte lépett az emelvényre s keresetlen, kedves szavakban üdvözölte a két nj testvércsapatot, figyelmeztetve azt a fogadalomtétel következtében reájuk háruló nemes kötelességek hűséges telje­sítésére. Ezután az avatandók félkört alakítva a szokásos ünnepélyes szertartás keretében Erizsán Béla cserkésztiszt szavai után leteszik a fogadal­mat, s megkapják a cserkész jelvényt. Egyidejűleg az ifjakkal tették le fogadalmukat az uj cserkész vezetők is, u. m. Ila Tóth József, Schreiber Ottó, Szantboffer Sándor és H. Fekete Péter tanátok. Ezután Németi József főgimnáziumi igazgató emelkedett szólásra, aki lendületes buzdító beszé­det intézvén a cserkész ifjakhoz, megköszönte mindazoknak a nemesszivü adakozóknak áldozat­készségét, kik szives adományaikkal a gyulai tanulóifjúság e szép uj intézményének, a cserké­szetnek alapvetéséhez hozzájárultak. A Szózat el­hangzása után lelkes hangulatban és egy feled­hetetlen kedves esemény emlékével oszlott szét a szépszámú ünneplő közönség, melynek soraiban Gyula város társadalmának szine-java volt kép­viselve. m i Bű k. Lapnak legközelebbi száma a közbeeső ünnep miatt szombaton délután jelenik meg. Szent László király napja. A mai nap a magyar királyok egyik legnagyobbika: árpádházi Szent Lászlónak tiszteletére van szentelve. Fáj­dalom! A szép város, Nagyvárad, hol a nagy király hamvai ismeretlen helyen porladnak, ide­gen járom alatt nyög és nem ölheti meg régi fényben és nyilvános örömben az emléknapot. Ami késik, nem múlik. Nem, nem, soha! Szent Péter és Szent Pál. Az apostolLje­delinek emléknapja, melyen Krisztus hitéért vér­tanú halált haltak, pénteken köszönt be hozzánk. Szent Péter apostol volt az aDyaszentegyház első római püspöke Krisztus születése után a 42—67 évig, ki a 67. évben keresztre feszittetett, de kívánsága szerint fejjel lefelé, mintán nem tar­totta magát arra méltónak, hogy nagy Mesteré­vel egyenlő háláit haljon. Ugyanaznap Ráma fő­terén fejeztetett le Szent Pál apostol. Haláluk színhelyén épült a világ legnagyobb építménye, a pápa székesegyháza, a római szent Péter tem- p'om. A magyar népélet és gazdasági életben fontos terminus e nap, melyeu mint mondani szokták : megszakad a busa töve. Az aratá« kez­detét jelenti. A megyés püspök és helynőkének elutazása. Gróf Széchényi Miklós varadi püspök, ebi három betet a püspöki helynökségen városunkban töltött, csütörtökön a németországi Bad-Nauheimba uta­zik, ahol tavaly is gyógyfürdőt használt, minek következtében beteg állapota sokat javult, úgy hogy most immár csaknem teljesen visszanyerte egészségét. A Szt. Péter és Pál ünnepre a gyu­lai anyatemplomban tervezett papszentelés elmarad, mert a külföldi egyetemen elhelyezett papjelölt a tanévet később fejezi be. A megyés püspökkel el­utazik Bad-Nauheimba Brém Lőrinc püspöki helynök is, aki a püspökkel együtt több hetet fog ott tölteni s a nyár végére fog városunkba visszatérni. Találkozó. Az 1917—18. évben végzett Gyu­lai Női Kereskedelmi szaktanfolyam hallgatói ez évben julins hó 1-én, azaz vasárnap tartják meg öt éves találkozójukat az iskola helyiségében, (Károly Sándor-ut 5. sz.) hol a további program- mot is megbeszélik. A Slöjd kiállítás. A gyulai egyesületi pol­gári fiúiskola kézügyességi kiállítása az ipartestü- let helyiségében jnnius 29 ig, péntek délutánig még megtekinthető. ? Lapunk mai száma a oldal­l

Next

/
Oldalképek
Tartalom