Békés, 1923. (55. évfolyam, 1-103. szám)

1923-06-06 / 45. szám

2 Békés 1928 junius 6. Időjárás. A gyulai Kis Kalendárium által a júniusi holdfogytára bejövendőlt eső keddre virradó éjjel megérkezett. Hatalmas vihar vonult át a gyulai határ felett, mely folytonos villámlás és dörgés közben két részletben kiadós esőt ered­ményezett, a növényzetet felüditette, értékben megbecsülhetetlen hasznot okozott. Az eeő dél­nyugati irányból jött, messze vidékek felett elte­rült és folytatása következni fog. A jelek szerint még nagyobb és megújuló zivataros esőkre, eset­leg Medárdusi esőkre van kilátás. Ax Erkel Ferenc Sakk-kör u. n. osztályozó versenye befejeztetett. A megállapított és a Sakk­kör választmánya által elfogndott programm sze­rint az I, osztályba sorozottak közül a legkisebb egységet elért két sakkozó osztályozót játszik a a II. osztályba sorózottak közül a legtöbb egysé­get elért két sakkozóval. A versenynek ez a be­fejező része junius 10-én délután 3 órakor kez­dődik a Polgári Körben. A vezetőség tehát ez- ‘ utón is felkéri dr. Gyarmatby Béla, Licht Lipót, Seres Lajos és Goldmann Imre sakktársakat, hogy a jelzett időben a Polgári Körben megjelenni s a játszmákat megkezdeni szíveskedjenek. Ax Ipari munkásság szlnielóadása. A gyulai iparos ifjakból és az általuk erre felkért leányok­ból álló gárda vasárnap este Felhő Klári nép­színművet adta elő az Erkel Ferenc színkörben ^számottevő anyagi és meglepően szép erkölcsi si­kerrel. Felhő Klári nem tartozik a könnyű mű­kedvelői zsánerű darabok sorába, mert sok drámai átérzést és kifejezést kíván. Annál inkább méltá­nyoljuk a szereplők egyéni és összjátékát, mert a nehéz feladatnak helyes felfogással, hangulattal, .élettel éa hű kifejezéssel feleltek meg, A dicséret megilleti úgy a fő, mint mellékszereplőket egyaránt. Az előadott énekszámok is hangtaiálással és megfe­lelő hanganyaggal ízlésesen voltak előadva ; a cso­portjelenetek, mint pl. a lakodalmi felvonulás, jó betanulást, rendezői ügyességet mutatnak. A da­rab gördülékenyen, minden zökkenés nélkül per- gett, a felvonásközök rövidek voltak, beállítás és diszletezés megfelelő. Az előadást zsúfolt ház nagy tetszéssel, sok-sok virágcsokorral és zajos tapsok- . kai jutalmazta, de- ezt meg is érdemelték. A községi orvosok felemelt díjazása. Bó- kósvármegye legutóbbi; közgyűlésén a községi or­vosok díjazása tárgyában a következő határozatot hozta. Az orvos lakásán történt megvizsgálás 200 K, látogatás a beteg lakásán 400 K. Éjjel a di- j , jak kétszerese, hét éven aluliak után a dijak fele jár.1 Műtétek után a régebbi miniszteri rendelet­ben megállapított alapdijak ötvenszerese, a 2 kiló­méternél távolabbi látogatás fuvardija kilóméte- renkmt külön 100 korona. Eleven Újság. A gyulai mindkét nembeli . aranyifjuság junius 9-én este 8 órakor az Erkel- azinházban méltóságos Brandt Vilmos főispán ur védnöksége alatt szinielőadást rendez. Színre ke­rül : A tterkesatő álma (Eleven Újság) énekkel és táncokkal. Szerkeszti: (jaj.) Leadjak: Gróh . Manói, Kertész Uns, Kneifel Bőske, Lind*»nberger Margit, Blaskovits Maca, Hamar Árpád, Bálint Feri, Démusz Feri, Jároly József, Kardos Árpád, (iKörmendy Bála, Messinger Irma, Nasohitz Kató, Somogyi Irénke, Schneider Panny, Nagy Feri, N. Szabados Buci, Reinhardt Manói, Somogyi Gyula, Szilágyi Lajos, Véesey Pali. Súgó Farkas . Klári. Az előadáp után reggel 4 óráig tartó tánc­mulatság lesz a Polgári Körben, melyen Ricz Karcsi teljes zenekarával muzsikál. HMyárak: ■ Páholy l 1580 és 1280 K, Zsölye I. sor 520 K, II. sor 470 K, III. sor 420 K, IV-IX. sor 320 K; Zártszék X—XIV. sor 270 K, XV-XX. sor 220 K, Karzati ülő I. sor 270 K, II—III. sor 170 K, Földszinti álló 100 K, Karzati átló 80 korona. A jegyek előre válthatók a Kultúra könyvkeres­kedésében. Részletes műsor az előadáson kapható. Meghívó. A Békésvármegyei Általános Ta­nító egyesület folyó évi junius bó 9-én, szomba­ton délelőtt 10 órakor Békéscsabán a Kulturház- ban évi rendes közgyülétt tart. Tárgysorozat: folyó ügyek, értekezés a fizetésrendezésről, az iskolánkivüli népművelésről. Személyre szóló meg­hívókat az egyesület /.cm küld, hanem ezen az utón hivj» meg a tagokat és tanügybaráíokat. Az elekl Ifjúság folyó évi junius hó 10-én, vasárnap az eleki községi nagyvendéglőben zárt­körű tánovigalmst rendez. Belépődíj személyen- kint 250 korona. Kezdete este 8 órakor. A zenét az almási első fuvózenekar szolgáltatja. ízletes ételekről és italokról Bauer György vendéglős fog gondoskodni. Uasutl menetrend Junius 1-től. Gyulára ér­kezik: Budapestről 4 27, 15 26, 20 33, Szegedről 9 57, 15*36, 2033, 23*37, Békéscsabáról 7 37, Kótegyánból 7*45, 11*44, 22 10. Gyuláról indul: Budapestre 3-20, 815, 11*56, 22*23, Szegedre 3 20, 815, 14*31, Kötegyánba 5*02, 15*26, 20*33. Ismét megdrágul a dohány. Az állam sa­nyarú pénzügyi helyzete, mint Hírlik, ismét fel­színre vetettä a kincstári dohánynemüek drágítá­sát. A dohányjövedék központi igazgatósága érte­sülésünk szerint már ki is dolgozta az uj tarifát, amely a legközelebbi napokban életbe is lép. A Kötegyán vasútállomási Ifjúság folyó hó 9 én, szombaton Kötegyán állomáson a szabadban a megalakítandó vasutas Bport egylet javára bog­rácsgulyással és kabaré előadással egybekötött nyári tánoestélyt rendez. Belépődíj személyenkint 350 korona. Kezdete este 8 órakor. Egy adag bográcsgulyás 800 korona. Felüffizetések — te­kintettel a jótékony célra — köszönettel fogad­tatnak. Milliomos koldus, aki autón jár. Kassáról Írják: Az egész felvidéken ismerik azt a Halaska nevű koldust, aki motorbioiklin járja be a falva­kat és úgy gyüjíi össze adományait. A motorbi­cikli bevált, sok községet és várost megjárt egy nap, sokat is összegyűjtőit, mert a könyörületes embereknek tetszett az njitás. A napokban azon­ban egy vadonat uj 4 üléses autót vett a koldus, de ez már nem vált be, mert nem adakoztak neki. A rendőrség is beleavatkozott a dologba és egy­szerűen eltiltotta a koldulástól úgy gyalog, mint autón. A Magyar Lányok a legkedveltebb magyar leányujság uj száma a két regényfolytatáson ki- vül elbeszéléseket, tudományos oikkeket és verse­ket közöl. Előfizetési ára negyedévre 400 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó- hivatal Budapest, YI.,. Andrássy-ut 16. sz. A Szeghalom—vésxtöl hid építése. A szeg- halom—vésztői híd építése, mely a Sárrét közön­ségének régi óhaját vau hivatva kielégíteni, Viz- váry Lajos műszaki tanácsos vezetése mellett igen örvendetesen halad előre. A szükséges ut és földmunkálatok már befejeződtek s az értesülés szerint igen csinosnak tervezett bid építésére már kiírták a pályázatot. Beöthy album. Beöthy Lászlónak huszonöt éves igazgatói jubileuma alkalmából gazdag albu­mot adott ki e heti számául a Színházi Elet. Heltai Jenő, Rákosi Jenő, Herozeg Ferenc, Rákosi Szidi, ifj. Wiassits Gyula báró, Márkus Emma, Heve88Í Sándor, Jób Dániel, Babits Mihály, Frá­ter Jenő tábornok, Darvas Lilli, Rózsahegyi Kál­mán, Roboz Imre, Szomaházy István, Petráss Sári, Márton Miksa, Szirmay Albert, Lázár Ödön, Porzsolt Kálmán, Sebestyén Géza, Ritkay Már­ton, Simonyi Mária, Faragó Jenő, Harsány! Zsolt, Somlay Artúr, Tihanyi Vilmos, Vágó Béla, Király Ernő, Tarnay Ernő, Illés István, Tdrsánszky J. Jenő, Kálmán Jenő iriak az albumba érdekes cik­keket, mely rengeteg illusztrációt, érdekes cikke­ket, Kováosné cimü háromfelvonásos darabot hoz­za. A 120 oldalas album ára 200 korona, negyed évi előfizetés 2000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-kőrut 29. szám. Dolgoznak ax orosz monarehist&k. Az orosz monarohiBták újabban nagyarányú szervezkedésbe fogtak, többen nagy adományokat adtak, hogy a szervezkedést elősegítsék. A monarohiBták abból a körülményből, hogy a szövetséges államok tá­bornokai sorra látogatták Lengyelország és Ro­mánia határszéli városait, azt következtetik, hogy a szovjettel való leszámolás ideje elérkezett. Ezen feltevésükben megerősíti őket az a tény is, hogy a francia kamara megszavazta Románia részére a fegyverkezésre kért 100 millió frank hitelt. Herozeg Fereno képes irodalmi hetilapjának, az Uj időknek 23. számában folytatódik Szeder­kényi Anna és Rudolph Stratz érdekes regénye, közli ezen kívül a lap Ceerzy Mihály és W. W. Jabobs elbeszéléseit, Tóth Árpád két művészi fordítását, Mühlbtck Károly elmés fejléceit, szá­mos művészi és időszerű képet és a lap rendkí­vül népszerű és kedvelt rovatait a szerkesztői üze­neteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előfize­tési ára negyedévre 1000 korona. Mutatványszá­mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Buda­pest, VI. Andrássy-ut 16. Értesítés. A „Központ“ kávéházat és éttermet folyó hó 4-től kezdve átvettem. Minden tekintetben szakszerű vezetésről és kiszolgálásról gondoskodom. Állandóan hideg és meleg ételek kaphatók. Minden nap friss osapolás. Minden este elsőrangú cigány­zene, Szive* pártfogást kór 4851—a Pataki József bérlő. Jókai Mór-ntea 23. szám alatt egy fatengelyes koesi, 2 lóra való szerszám, egy száraz bejáratú kapn és 200 drb ócska zsák eladó. 4341 _3 Bú torozott szobát keresők konyha­használattal a nyári hónapokra. Ajánlatot kérek Komló szálloda 11. szoba. 483 1—1 Egy jókarban levő újonnan lakkirozott hintó eladó Báró Wenckheim Béla-ntea 7. szám alatt. 488 1 -* wr.............................. m El őjegyzés esetén vagontételben és kicsinyben jutányos áron szállítok száraz bfikkhasáb tűzifát. Feltételeket közli és előjegyzéseket felvesz «es 1—10 Béniié János ópitkezési anyagok raktára, Gyula. ZsidótemDlom mellett. Kerestetik 20—30 hold főid bérletbe Cím a kiadóban. 451 4 -10 Pénztárkezeiőnőt keresek mielőbbi belépésre. Sehillinger Lipót vaskereskedő. 487 1-1 Fűszer üzlet berendezés felszere­léssel együtt eladó. Megtekinthető Nagy­váradi-ut 48, szám alatt. 486 1—3 Értesítés! 77-^ ' sütemény, liszt, korpa,, gyümölcs tíIiy&Z) kapható a JLeopold-féle élelmi­szer kereskedésben. — (Hász és Kovácscsal szemben). 46i 2—3 Leopold Sándor. leas. « ktaddifUaldfmos Itebsy dános syondij«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom