Békés, 1922. (54. évfolyam, 1-104. szám)

1922-05-13 / 38. szám

1922. májas IB. Békés Halálozások. Gyulán, az utóbbi napokban elhaltak: Ottlakán Jánosné sz. Jevnczó Petronella 60, özv. Kocsis Mátyásáé sz. Csúcs Mária 69, Armoczki Mátyás kováossegéd 24, Rozsnyai Já­nosné sz. Csáki Rozália 28, Illioh Adám izöllő- csósz 61, Gattmann József szobafestő-segéd 84, őzt. Argyelán Mózesáé sz. Lsazkó Flóra 75, Szabó Lajos máv. munkás 44, Yandra Antal 44, Kolecska Józsefné sz. Szirály Bozália, Dudás Mózesné sz. Szelezsán Katalin 59, özr. Haber Jakabné sz. Blau Bozália 83, Hajdú Péter furdő- tulajdouos 73, Simon Juliánná 70, Márkus György földmives 71, Ráfi Mihály főldmÍTes 72, Király Jánosáé sz. Tamás Éra 43, Vig Sándor 53, An­tal András toldmires 69, Schriftart Márton aszta­los-segéd 74, Rákóczi Mihály 66, Portörö Jánosné sz. Szilágyi Julianna 40, Pali Istrán napszámos 56, Feimayer Lajos szőlőbirtokos 74, Varga Lajos 57, Lsszár Györgyné sz. Moldorán Mária 18, Rácz Ferencnó sz. Pettner Anna 24, Kohlmann József napszámos 62, Szafián Lajos gazdatiszt 44 és Mészáros Lajnsné sz. Portörő Erzsébet 70 érés korában. A forgalmi adó köréből. Az Országos Köz­ponti Árviz8gáló Bizottság hivatalos rendeletet közöl, mely szerint a közszükségleti oikkek árait a kereskedők és iparosoknak egységes módon kell az üzletekben és kirakatokban feltüntetniük és pedig annak világos kiírásával, hogy a jelzett árakban a forgalmi adó már be van-e számítva, vagy nincs ? Aki ennek kitüntetése nélkül jelzi meg az árakat, kihágást követ el, 0kirA(megsemmi(é8. Az 1. Gyulavárosi Ta­karékpénztárnak 981. szám alatt Hack András és neje névre kiállított eredeti betéti könyve, mely elveszett, meg lett semmisítve és a kérdéses be­téti könyv idegen kezekben érvénytelen. »Magyar Jörő< ünnepély és hangverseny a főgimnáziumban. A helybeli róm. kath. főgim­názium ifj. zenekara a tanintézet »Magyar Jövő* ünnepélyével kapcsolatban 1922. május hó 21-én, vasárnap délután fái 5 órai kezdettel a főgimná­zium tornacsarnokaban a »Magyar Jövő* ifj. egye­sület és a zenekar felszerelési alap javára hang­versenyt rendez, melyre a tanuló ifjúság szülőit, a zenekedvelő közönséget, a tanügybarátokat az intézet vezetősége tisztelettel meghívja. Műsor a következő: 1. Rossini: A sevillai borbély. Nyi­tány. Előadja a zenekar. 2. Végvári: Bujdosó vitézek. Szavalja Osváth T. VI. o. t. 3. Bihari J : Bercsényi nótája. Előadja a zenekar. 4. Tavrinecz M: Tu es Petrus. Előadja a főgimnáziumi ének­kar. 5. Vecsey F.: Valse Triste. Előadja a zene­kar. 6. Alkalmi beszédet mond Donanek Pál fő­gimnázium! tanár. 7. Régi magyar tánenóta. Elő­adja a zenekar. 8. Ének Szent László királyról 1675-ből. (Bol8znay A. harmonizálása után hang­szerelte Róth Árpád). Zenekari kísérettel előadja a főgimnáziumi énekkar. 9. Straus3 János: Fan­tázia »A cigánybáró* c. operettből. Előadja a zenekar. 10. Sajó S.: Magyar ének 1921-ből. Sza­valja Praznovszky V. VII. o. t. 11. Eilenberg : Szentpétervári szánkázás. Előadja a zenekar. A hangversenyre külön meghívókat a vezetőség nem bocsát ki. Belépődíj szemályenkint 30 korona* Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Aí »Intim kabaré* pompás műsora esemé­nye Budapest művészi életének. Nem csoda, ha minden este elegáns, nBgy közönség tölti meg a Teréz-körut 46. szám alatti kedves kis színházat. A műsor fénypontja Kalmár Tibor és Grósz Al­fréd rendkívül mulatságos operettje a »Baroneszt, melyben Szeles Elza, a kabaré népszerű primadon­nája, Ihász Aladár, a Király Színház tagja és dr- Erdélyi Géza kapnak sok sok tapsot. Szenzációs szkeccs a Mr. Chaíteriy, ebben Knczur Mária, Bállá Kálmán, Békésy, Czeglédy stb. produkál­nak művészi összjátékot. A kabaré többi művésze : Kabók Győző, Víg Miklós, Babrik János, Kürtby Teréz, Ferenczy Magda, Lánczy Mici stb. mind remekelnek a kitűnő darabokban és nagyszerű magánszámokban. Legelőbérbeadás. A közelmúltban Gyula vá­ros tulajdonát képező 270 katasztrális hold sziket legelőért, melyért 1920. évben 25.060 koronát. 1921-ben 88.000 koronát fizettek, nyilvános árveré­sen a folyó érre 215.000 korona bért fizetnek. A Gyulai Testedző Egyesület felszerelésének beszerzéséhez kölcsön illetve adományaikkal hoz­zájárultak. K. Schriftart József kölcsöne 30000 K, Dobay Heren«, Kállay Gábor, Schneider Mátyás, Verner József, Reisner Emánuel, Galbács Imre, Weisz Mór és Társa, adományai 500—500 K, Braun és Czinczár 400 K, Schneider József, Sál Béla, Reisner Ede, Első gyulai Kereskedelmi Rt. 300—300 K, özv. Márton Sándorné, Lakos Jenő, Gróh Testvérek, Steinör Frigyes, Lebovits Mór, báró Apor Vilmos, gróf Almásy Dénes, Első gyu­lai Kötött-Szövött Iparárugyár, I. Gyulavárosi Takarékpénztár 200—200 K, Gronich Jakab 150, Tenczer Rezső, Abaházy Péter, Farkas István, Szilasy Pál, Veres Lajos, Krausz és Vidó, Ritter Imre, Czégényi István, Politzer Sándor, Viagyovits és Mihalik, Remele Gyula, Guba György, Molnár Albert, Kis István, Balog Endre, Groh József, Gyepes István, Rácz és Király, Püspöki helynök- ség 100—100 K, Verner Károly, Volent Mihály, Moldvay Gyula, Hanzsala Gyula, N. N. 50—50 K, N. N. 20 K. Mely adományokért hazafias köszö­netét nyilvánítja az egyesület választmánya. Egy­ben kéri a választmány az egyesülettel rokonszen- vezőket, hogy miután a gyűjtés a hazafias cél érdekében tovább folyik esetleges adományaikat szíveskedjenek az egyesület ügyv. alelnökéhéz (ipar- testületi iroda) juttatni. A gyulai református énekkar által az Új­városi Olvasókörben 1922. évi április hó 29-én tartott jótékonycélu dalestélyen felülfizettek: K. Schriffert József 5000, Pálinkás István 1000, Brandt Vilmos, Fábián Lajos, Fábiánná Felek Mária, özv. Monori Mihályné 500—500, Névery Antal 350, dr. Major Simon, dr. Schriffert Ferenc, dr. Tury Ferenc, Újvárosi Olvasókör 300—300, dr. Csete József, Germán Sándor. Heilinger Károly, dr. Készt Zoltán, ifj. Makray Sándor, ifj. Pus­kás András, Puskás Károly, Szegedy Gábor és neje, özv. Varga Györgyné 200—200, dr. Csiga- Varga Antal, Keresztessy Lajos, Sebestyén Béla 150—150, Erdős Gyula, Gyulai István, Bergel Rudolf. Fábián Gábor, Filipp Manó, Gyar­mati Gábor, Gyöngyőssy Mariska, Kiss Andrásáé, Leopold Sándor, Mály Mihály, N. BT., Oroszlán Gábor. dr. Pallmann Péter, dr. Scherer Ferenc, Szigeti István, dr. Torkos Kálmán, dr. Urmössy Károly 100—100, Fábián Lajos 90, Pikó Ferenc 80, Monorí Mihály, id. Balia Fereue 70, Gyulai Lajos, Hévízi Balint 60—60, Berényi Árminná, Csiszár Mi­hály ,Dancsov8zky János,Dámusz Lajos, Diósi József, Fikker Ferenc, Gróh Józsefné, Hadházy Aodrásné, Hajdú László, Hevesi Adolf, dr. Igaz Gusztáv, Jámbor István, Kertész Ferencnó, K. Kiss Mi­hály, Konkoly, Krausz és Vidó, dr. Lukács György, Mészáros Mariska, Mészáros Sándor, id. Murvai István, Neumann Márton, N. N., Oláh Péter, Farka György, Rostás János, Schülinger Lipót, Schwartz Margit és társa, Stern Jenő, Tarjám Árpád, Tar Mihályné, özv. Tury Károlynó 50—50, Biró Fe- rencné, Csordás János, Gyulai Gábor és neje, Kertész Mariska, Kiss Lajosné, Murvai Ferenc, Schillinger Jakab 40—40, Szilágyi Béla 30, Enyedi IstváD, ifj. Fábián Lajos, Gróh Ferenc, Gyarmati Sándor, Kocsis László, id. Makray Sándor, Messingsr Hermann, N. N., N. N., N. N., Sajti Máryás, ifj. Szabó János, Szatmári Lajos, Szilágyi István, Tar János, Viszt Alajos 20—20, Jakucs Mariska, ifj. Pefcróczki F-.renc 15—15, Csiszár Sámuelué, N. N., N. N. 10—10 koronát. Tombola tárgyakat ajándékoztak : Balog András, Bálint Ferencné, Berényi Arminné, Diósi József, Dobay Ferenc, Dobos József, Első Gyulai Keresk. r.-t., Első Gynlai Kötött és Szövött Iparárugyár r.-t., Fauíhabsr József, Fábián Lajos, Farkas Testvérek, Felek és Stark, Fried J„ Goldberger I., Gróh József, Gyulai Képkeratiéc és Faipsr- árugyár r.-t., Hász és Kovács, Hangya Szóvetk., Hanzsaláué és Fia, Hermann Olga, Junászka, Klein Aranka, dr. Kovalszky Róbert, Kultura- nyomds r.-t., Lakos Jenő, özv. Líndeiszné, Lud­vig Ferenc, Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete, Messzinger Herman, Nádor divat- áruháza, Nagy János, Nagy József, Práger Fri­gyes, Rácz és Király gyógyszertára, Reiogruber Róza, Reisner Emánuel, Schwartz Zsigmond, Weisz Salamon, Veres Lajos, Wieland Dénes, Wiagyovits és Mihalik. — Fogadják a nemes- szivü adakozók az énekkar hálás köszönetét. Dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma Buda­pest, Andrássy-ut 8. és Szeged, Pallavicini u. 3. felelősséggel és biztos sikerrel készít elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-bérlet! Rekapitulá­ció! Minden felvilágosítást szóval, vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság. 7»7 1—1© A „Magyarság“ című, Milotay István dr. kitűnő tollával szerkesztett, minden tekintetben tartalmas, keresztény nemzeti irányú napilap arról értesíti szerkesztőségünket, hogy minden negyed­éves előfizetőnek ingyen ad egy regényt, ingyen ellenőrzi a sorsjegyhuzások eredményét, ingyen ad minden közérdekű kérdésben tanácsot szerkesztői üzeneteiben és bárkinek ingyen küld mutatvány- számokat. A lapra használt bélyeggel is elő lehet fizetni. A lap kiadóhivatala Budapest, VII. kér., Miksa-atta 8. ______________ ___________________________« SP ORT. A gyulai Testedző Egyesület választmányá­nak folyó hó 8-íki ülésen hozott határozata értel­mében folyó hó 20-án este 8 órakor az ipartestü­let nagytermében közgyűlést tart, melyre az egye­sület tagjai ezúton is meghivatnak. Tárgy: az egyesület alapszabályainak a miniszteri leirat sze­rinti módosítás és felterjesztése iránti határozat. GyAC. GyTE. 2:1 (0:0) Izgalmas szép mér­kőzés, melyben mindkét csapat tudása javát adta. Kár, hogy hűvös és szeles időjárás következtében a közönség esak mérsékelt számban jelent meg a fontos sporteseményen. A helyválasztásánál a GyTE.-nek kedvez a szerencse s a széltől támo­gatva az első félidőben sok szép támadást vezet a védekezésre szoruló GyAC. ellen. Lövésre azon­ban nem igen került a sor, mert a két hátvéd rendületlenül áll. Mindent leszerelnek s igy a kapusnak alig akad dolga. Néhány izgalmasabb helyzet azonban mindkét kapu előtt akad. A fél­idő végén az eldöntetlen eredmény már sejti a GyAC. győzelmét, mert ellenfele a széltől segítve sem tudja előnyös helyzetét kiaknázni. Bár a szél csaknem teljesen eláll s nem befolyásolja már most oly hátrányosan a GyTE-t, mint előzőleg a GyAC-t, mégis azonnal szembeötlik utóbbinak határozott fölénye melynek eredménye hamarosan egy szép gólban jut kifejezésre. A GyTE-nek csakhamar alkalma nyílik egy jogosan megítélt ll-68ből kiegyenlíteni, de Gál teljesen indokolat­lanul, vagy amint egyesek tudni vélik, túlzott udvariasságból félre rúgta. Szerencsére azonban az igazságon nem esik csorba, mert kevéssel utóbb a bíró — egy indisponált pillanatban — a kapus ellen (!) egy indokolatlan 11-est ítél, amelyet most már a GyTE. góllá értékesít. A GyAC. azon­ban nem csügged s 10 emberrel is fölénybe jut és a balszélső szép egyéni akciójából megszervezi a vezető gólt, mely a mérkőzés sorsát el is dön­tötte. Mert bár mindkét csapat még több veszé­lyes támadást vezet, de a védelem mindenütt ré­sen áll s igy a végeredmény a GyAC. javára 2:1. Minden más egyoldalú és laikus beállítással szemben teljes 'tárgyilagossággal megállapíthatjuk, hogy a GyAC. győzelme reális amit az eredmé­nyen kívül a kornelarány (2:0) is eléggé mutat. Megérdemelt győzelmét fejlettebb technikai tudásának és jobb védelmének köszönhette melyben főkép Horváth kiválót produkált. A biró Kován (CsAK.) az említett 11-estől eltekintve — precizen és pártatlanul végezte munkáját, ami a közönségre megnyugtató hatással volt. Megelőző­leg az ifjúsági osapatok mérkőztek eldöntetlen eredménnyel (0:0.) Vasárnap folyó hó 14-én délután 4 órakor a GyAC. a Békési AC-ot látja vendégül. A mérkőzés valószínű győztese a GyAC. jóformában levő csapata lesz. NE MULASSZA EL MEGTEKINTENI HARISNYA ÉS KÖTÖTT SZÖVÖTT KÜLÖNLEGESSÉGEIT % VfomthMim-Ais. 41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom