Békés, 1920. (52. évfolyam, 1-105. szám)

1920-01-01 / 1. szám

a / Békés 1920. január 1. Karácsonyi hangulatban 19i9. Születésed emléknapján Oh Megváltóm, én Jézusom ! Én is megyek a jászolhoz És szivemet bemutatom. Oh ! vizsgáld meg rejtekeit S, bűnös mocsok ha van benne: Áldó kezed tisztítsa meg, Hogy igazén fényes lenne­Tiszta szívvel fogok aztán Imádkozni szent Atyádhoz: Ne büntessen milliókat, Milljó oly ért, aki átkoz. Te meg Jézus, járd be, kérünk, Még egyszer a föld határit, Hatalmaddal tedd meg : legyünk Mindannyian tanitványid. Tanításod magyarázza Szüntelenül s ismét újra, Merre menjünk, hogy rátérjünk Az Atyádhoz vivő útra. Tanítsd, hogy a közeledő Uj évvel uj korba lépjünk, Bűnös szivet, bűnös lelket Tiszta ujjal fölcseréljünk. Jer, jer Jézus, járd be, kérünk, Még egyszer e föld határit: Megváltásod érdemében Részesítsd, ki egészében Befogadja tanításid. Domonkos János. HÍREK. Előfizetési felhívás. A mai nappal beköszöntő 192Ü. óv első napjával uj előfizetést nyitunk a BÉKÉS cimü politikai, társadalmi és közgazdasági lapra, mely ezzel fennállásának 52. óvót kezdi meg. Az uj előfizetési árak: Egész évre 5Q korona Fél évre 25 korona Lapunk egyenkinti példány ára : 4 olda­las, ára 60 fillér, kétoldalas szám ára 40 fillér. Az előfizetési árak valamivel emelve let­tek, de csakis oly mértékben, amennyit a papir és nyomtatási mellékköltségek szerfe­letti drágasága kónyszeritőleg parancsol. A lap iránya ezentúl is a megszokott marad; első sorban a helyi érdekeket szol­gáló, konzervatív, tárgyilagos, minden izgatás és szenzáció hajhászattól mentes, a békés együttélést, a közérdeket és hazafias érzést ápoló. Ilyen vezérelvek mellett kezdjük meg az uj évet s felkérjük szives előfizetőinket és olvasóinkat, hogy akik velünk azonos eszmék ős világnézet alapján állanak, szíveskedjenek zászlónk alá sorakozni. A BÉKÉS szerkesztősége és kiadóhivatala Boldrg újévet kivárunk összes előfizetőink­nek, szives olvasóinknak, lapunk munkatársainak és lapunk barátainak. A ránk köszöntő 1920-ik szökőév — fájdalom — nem kecsegtet biztató kilátásokkal, sőt inkább szigorúnak ígérkezik. Bíznunk kell azonban a mindenható Gondviselés­ben, saját erőinkben igyekezetünk és szorgalmunk­ban, hogy a most letűnt évnek lázas gazdasági hatásait a jövő évben sikerülni fog részben enyhí­tenünk. Bíznunk kell abbau, hogy hat év rettentő szenvedései után végre ránk derül a béke meg­váltó napja. Ez azonban nem jelenti még minden bajunk és szenvedésünk végleges megszűnését, mert arra készen kell lennünk, hogy ezer sebtől vérző gazdasági életünk csak hosszas és beható orvoslás után fog talpra állaui. A gyulai internált tisztek és legénység liazaboesátása. Megemlékeztünk annak idején, hogy dr. báró Apor Vilmos gyulai plébános hosz- szabb időt töltött Bukarestben, mely al­kalommal fáradságot és utánjárást nem kímélve működött azon, hogy a Gyuláról még ez óv má­jus havában Brassóba internált tisztek és le­génység az internálásból hazabocsáttassék. Mint köztudomású, az internáltak egy része már útban volt hazafelé, amikor a plébános akciója folyt, nagyobb részük azonban, különösen az altisztek és legénység még visszatartatott. A plébános buzgolkodá8ának eredménye azon francia nyelvű sürgöny, melyet dr. Damján Virgil főhadnagy, Mardarescu tábornok volt hadsegéde, aki jelenleg Bukarestben a hadügyminisztériumban van és az internáltak ügyeit intézi, hétfőn küldött Gyulára, melyben tudósítja a plébánost, hogy kérvénye folytán a kívánt rendelet az 54 internált haza bocsátása iránt kiadatott. így tehát remélni le­het, hogy az internáltak kivétel nélkül hazajöhet­nek. Meg kell említenünk, hogy a bukaresti ki­hallgatáskor az ottani vezetőség inkább hajlott «sakis a tisztek hazabocsátasára, de a plébános a királyné előtt különös nyomatékkai hangsúlyozta az altisztek és legénységi állományuakat is, igy tehát, az átadott névsoron foglaltak mindnyájan azonos elbírálás alá esnek. 'A gyulai róni kath. hitközség egyháztaná­csa dr. báró Apor Vilmos elnöklete alatt vasárnap látogatott közgyűlést tartott, melynek első tárgya Székely Lajosnak a hitközségi jegyzőségről és könyvelői állásról való lemondása volt. Az egy­háztanács a lemondást minden módon visszavo­natni kívánta, de mert a lemondó hajthatatlan maradt, a tanács legteljesebb bizalmának és köszönetének kifejezése mellett a lemondást el­fogadta. Jegyzőül Zimmer József lett meg­választva az egyháztanács hátralévő működési időtartamára. Az anyatemplomi és belvárosi isko­lai gondnokságra, mely Nóvák Árpád elhunyta óta betöltetlenül állott, Lukács Endre tanácstag lett megválasztva. A hitközség jövő évi költség­vetésének elkészítésére egy bizottság küldetett ki. mely azt a fennálló és mutatkozó szükségletek számbavételével fogja összeállítani s január 6-án tartandó közgyűlésre beterjeszteni. Sajnálattal vette tudomásul az egyháztanács dr. Márky Já­nosnak a világi elnökségről írásban is beterjesz­tett lemondását s egyhangúlag elhatározta őt felkérni, hogy e tisztet az egyháztanács még pár hónapig terjedő hátralévő idejére megtartani szíveskedjék. Elöljárók választása a ref. egyházban. A ref. egyház múlt év december 26-án tartotta meg az elöljárók választását. A választáson 150 szavazat adatott le. Eőgondnokká dr. Kiss László választatott meg 139 szavazattal, gondnokká Krasznai István 68 szavazattal, tanító presbyterré Bene Ferenc 110 szavazattal. Presbyterek lettek : id. Csordás Ferenc 107, Bordé György 99, Ro­zsos Mihály 92, Gyulai Gábor 80, Oláh Péter 77, Marcsó István 67, id. Puskás András 54, dr. Kun Pál 54, Pikó András 52, id. cs. Fábián Ferenc 44, id, Pikó István 38 szavazattal. Pótpresbyterek lettek: Sinka Endre 37, ács Papp István 33, B. Nagy Sándor 24, Kocsis László 22, Gyarmati Gábor 17, Gyarmati György 16. K. Tar Ferenc 15, Papp Gyula 14, Tarkó Gábor 14, Szilágyi Lajos kovács 13 szavazattal. Egyházközségi kép­viselő lett: Monori János 96, Perei György 94, Szilágyi Lajos 90, Szncs Gábor 90, ifj. Csordás Ferenc 89, Nyitrai Mihály 87, Fábián Péter 86, Gyarmati György 84, Oláh Ferenc 82, Gomb­kötő József 81, Tar György 81, id. Seres András 72, Tokaji Gábor 70, ifj. Pikó István 60, Tarkó Gábor 57, K. Szász György 50, Kiss P. János 40, Takács Ferenc 32 sza azattal. Pótképviselők lettek: Ravai István 25, J). Nagy Mihály 24, ifj. Nádházi András 17, Arató Mihály 16, ifj. cs. Fábián János 14, Arató János 14, Krasznai La­jos, Csűri András, D. Nagy István, Megyeri András 13—13, Eoyedi János és Tar Lajos 12—12, Erdős Mihály és Tar József 11—11 szavazattal. A választás teljes rendben és a törvénynek meg­felelően folyt. Eljegyzés. Daubner László kereskedő Nagy­szénásról eljegyezte Illich Sebestyén fürdőtulaj­donos kedves leányát Bözsikét. 1695 l—l A kórház karácsonyfája Ha nem volt is, s a mai viszonyok között nem is lehetett ajándé­kokban olyan dús és bőséges a kórházi kará­csonyfa ünnepély, mint a béke boldog éveiben, szeretetben, melegségben semmivel sem volt sze­gényebb, mint hajdan. Három karácsonyfa volt felállítva : a sebészeti, a belgyógyászati és az elme­beteg-osztályon. Minden karácsonyfán volt annyi adomány, hogy örömöt lehetett varázsolni a sok szenvedő beteg arcára. Gróf Almásy Dénesné úrnő és mások jóvoltából minden beteg gyermeknek jutott játéktárgy, képeskönyv és édességek. A díszes vendégkoszoru, amely végig szemlélte a kórházi karácsonyfa ünnepélyt, kényekig meg volt hatva a kis gyermekek örömétől. Legmeghatóbb volt az elmebetegek osztályán a karácsonyesti ünnep. A mennyezetig érő, fényárban úszó, szé­pen feldiszitett karácsonyfa körül gyülekeztek az összes betegek s az ünnepély vendégei. Előbb egy férfi, majd egy nő beteg fejezte ki a betegek há­láját és köszönetét. Végül az elmegyógyitó osz­tály főorvosa dr, Szórády István szólott nehány vigasztaló szót a meghatott betegekhez. A kórház igazgatósága ez utón fejezi ki leghálásabb köszö­netét mindazoknak, akik pénz és egyéb kegyes ' adományaikkal lehetővé tették és elősegítették a szép ünnepély megtartását. A letartóztatottak karácsonya. A gyulai törvényszéki fogház gondnoksága december 27-én délután rendezett a fogházban letartóztatva levők részére karácsonyi üilnepséget, melyen nagy és előkelő meghívott közönség jelent meg. A fogház tágas folyosóján felállított karácsonyfa körül gyűltek össze a letartóztatottak, kiknek legna­gyobb része fiatalkorú elítéltekből áll, úgyszintén a Szeretetház növendékei. Dr. Konrád Ernő ál­lamügyész megnyitó beszéde után Steib János katholikus káplán és dr. Pallmann Péter reformá­tus lelkész tartottak szívhez szóló, magas szár- nyalásu beszédeket, melyek a fiatalkorú bűnösöket a könnyekig meghatották. Néhány fiatalkorú bet­lehemi játéka után Szabó Margit és Aigner Mártha urleányok énekelték el Beathowen Áldozó dalát, melyet ifj. Szabó Emil kisért harmóniu- mon. A műsor két utolsó száma, mint a fiatal­korúak nevelésének feladatával alig összeegyez­tethető szórakoztatás, bátran elmaradhatott volna. Jólelkü adományozók, különösen a gróf Almásy- caalád jóvoltából, a jókedvre hangolt foglyok kalácsot és kolbászt kaptak, minek szétosztása után az ünnepség vég8t ért. A korcsolya pálya megnyitása A hideg idő beálltával remélhető, hogy a Gyulai Korcsolyázó Egyesület jégpályája néhány napon belül meg­nyílik. Az egyesületi ház az utolsó esztendőben rendkívül sokat szenvedett, úgy hogy az egye­sület c?ak a legnagyobb erőfeszítéssel volt képes az épület földszinti helyiségét melegedő céljaira használható állapotba hozatni. A világítási be­rendezések teljes elpusztulása folytán az sem remélhető, hogy egyelőre a jégpálya este nyitva tartható legyen. Az egyesület választmánya a napokban fogja megállapítani az idény és napi jegyeknek az adott helyzettel arányban álló árait. A választmány határozata a Dobay cég kirakatá­ban kifüggesztendő hirdetménnyel fog köztudo­másra hozatni. Az egyesület tagjai és családtagjaik, valamint a középiskolai tanulók jelentékeny kedvez­ményben fognak részesülni. Mindaddig, amíg a választmány a dijak tekintetében nem dönt, a napi korcsolyajegy árát egységesen 1 (egy) K-ban állapította meg az egyesület elnöksége. Mindazon napqkon, amikor a jégpálya a közönség számára nyitva lesz, ezt a Dobay cég kirakatában ki­függesztett tábla fogja hirdetni. Eljegyzés Qróh József fakereskedő múlt év december hó 25-én eljegyezte Török Margitkát. (Minden külön értesítés helyett.) 1886 1—1 Házasságok. Utóbbi héten házasságot kö­töttek Gyulán : Nagy Gáspár István földmi vés Veres Ágnessel, Gácsi György kőmives Illich Te­réziával, Dányi Tóth Károly cipész K. Kiss Iza­bellával, Farkas Mihály csizmadia P. Nagy Ju

Next

/
Oldalképek
Tartalom