Békés, 1918. (50. évfolyam, 1-54. szám)

1918-06-02 / 22. szám

1918. junius 2. M é Ss é * Ösztöndíjak hadlárvák és hadirokkantak gyermekei részére, az Országos Hadigondozö Hivatal az 1918—19. tanévre pályázatot hirdet a hadiárváknak és hadirokkantuk gyermekeinek adandó ösztöndíjakra. Pályázhatnak a hadiárváb és hadirokkantuk gyermekei közül azok, akik kö­zépfokú és felsőbb iskolába járnak, magyar állam­polgárok, 24 évesnél fiatalabbak, az iskolában megfelelő magaviseletét tanúsítottak és megfelelő tanulmányi eredményt értek el. Az ösztöndíj mértéke évi 400—800 K között változik, a sze­rint, hogy a növendék a középfokú iskola négy alsó vagy négy felső osztályába avagy felsőbb iskolába jár-e és hogy az iskola a növendék lakó­helyén van-e, vagy más városban. Ezekből az összegekből azonban a növendékeknek járó kato­nai vagy polgári ellátás, (nevelési járulék, élet­járadék, kegydij stb.) továbbá az esetleg már élvezett más ösztöndíj le fog vonatni. Az ösztön dij elnyerésénél előnyt biztosit: a gyermekek nagyobb száma, a szülő keresetképtelensége, az a körülmény, hogy a tanuló lakhelyén nincsen ah­hoz az Í8kolo.nemhez tartozó tanintézet, amelybe a tanuló járni kivan, az a körülmény, hogy a tanuló szülőtleu árva, végül a jobb magaviselet és a jobb tanulmányi eredmény. A kik pályázni akarnak, azok az Országos Hadigondozó Hivatal által erre a célra kiadott űrlapokat vegyék igénybe. A pályázati kérelmet csak ilyen űrlapon lehet előterjeszteni. Ezeket az űrlapokat a polgármes­teri hivatalokban (Budapesten a Népjóléti Köz­pontnál, Fiumében a városi Tanácsnál) és a já­rási főszoigabiráknál ingyenesen adjak ki. A ki­töltött űrlapot a városban lakók a polgármesteri hivatalban, a községbeliek az illetékes vármegyei árvaszéknél nyújtják be. (Budapesten a Népjóléti Központnál, Fiumében és kerületében a fiumei városi tanácsnál.) Az ösztöndíj engedélyezése iránt a 2000—1917. M. E. sz. rendelet értelmé­ben alakított adományozó bizottság dönt. Az en­gedélyezéseket a Budapesti Közlönyben fogjak közzé tenpi, s erre a napi sajtóban a közönség figyelmét felhivni. Akiknek a neve a Budapesti Közlöny e közleményében nem szerepel, annak a kérelme nem teljesítetett. Az engedélyezett ösz­töndijat fél tanévi előlege» részietekben (szeptem­berben és februárban) a Pesti Hazai Eiső Taka­rékpénztár fogja posautalvánnyal a tanuló törvé­nyes képviselőjének megküldeni. A kiutalás cél­jából a kellően bélyegeit a törvényes képviselő névaláírásával, pontos lakcímével és a tanintézet vezetőségének szabályszerű igazoló záradékával ellátott nyugtát az Országos Hadigondozó Hiva­talhoz (Budapest, YE Vilmos császár-ut 87 sz.) kell beküldeni. A kibocsátott Pályázati Hirdet­mény a Budapesti Közlöny 113—115-ik számá­ban jelent meg. H i r @ k. űrnapját a szokott fénynyel ünnepelték meg ragyogó napfényes időben. A helyben állomásozó katonaság csaknem teljes számban kivonult és a templom előtt a Városház.utcán végig sorfalat állott. A körmenetben a hívők óriási tömege kö­zött Nagy Arthur ezredes, állomásparancscok és Rsiha ezredes vezetésével a katonai tisztikar is részt vett. Urfelmutatáskor s a négy lombsátornál végzett szertartás folyamán a templott előtt ma­radt kivezényelt diszszázad sikerült diszsortüzeket adott. A fenkölt szellemű szép egyházi beszédet a papiak lombsátora előtt Cserms Mihály segéd­lelkész tartotta. Dr Lindenberger János kinevezése Dr. Lindenberger János apát-plébánosnak a nagyváradi káptalan kanonokjává és debreczeni kispréposttá történt kinevezésének hire hétfőn este érkezett Gyulára és terjedt el a városban. A népszerű ki­váló főpapot az első hírre sokan keresték fel üd­vözletükkel. Az elsők között hétfőn este a kath. dalárda üdvözlő énekkel lepte meg illusztris tagját és védnökét, akit a dalkör nevében dr. Barthóty István vármegyei főjegyző meleg hangú beszéd­del köszöntött. Az uj prépost-kanonok meghatot- tan mondott köszönetét a meglepetésért s jókivá- natokért. Á kitüntetett főpapot gyulai hivei köré­ből és az ország minden részéből tisztelői töme­gesen keresik fel gratulációjukkal. Mint értesülünk, Lindenberger János kanonoki installációja csak junius végén lesz meg és csak ezután fogja el­hagyni a gyulai plébániát, hogy elfoglalja Debre- czenben uj állását, Hősök kitüntetése. A király az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül Brebovsski Jenő 101. gyalogezredben tart. hadnagynak a 3 oszt. katonai érdemkeresztet a hadiékitménnyel és kardokkal, az ellenséggel szemben kitűnő és ön­feláldozó szolgálatai elismeréséül Teréngi Gedeon 7 ik vonatosztálybeli hadnagynak a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adomá­nyozta. (Előzőleg már az arany érdemkereszttel is ki lett tüntetve.) Megparancsolta, hogy az újólagos legfelső dicsérő elismerés a kardokkal tudtul adassák Szobovits Sándor századosnak, Me- dovarsskg Mátyás és Lestgán Kálmán t. főhad­nagyoknak a 101. gyalogezredben. A legfelső di­csérő elismerés a kardokkal tudtul adatott Bödő Pál 101. gyalogezredbeli t. hadnagynak. A had­seregparancsnokság a 2. honvéd gyalogezredben Pincés Henrik őrvezetőnek a másodosztályú ezüst vitézségi érmet, Kiss János népf. őrvezetőnek és Reiner József népf. c. őrvezetőnek a vasérdem- keresztet a vitézségi érem szalagján adományozta. Katonai előléptetések A közös hadsereg Rendeleti Közlönye a 101. gyalogezred kebelében a következő előléptetéseket közli. Kineveztettek : Liptai Béla és Eritsch Károly főhadnagyok szá­zadosokká, Kalinka János főhadnagy tart. száza­dossá, Molnár Rúzs Ferenc, Csordás Janos, Tevan Rezső, Kajdi Lajos, Fekete Géza, dr. Bodó Alfréd, Torna János, Lakos József, Kiss János, Ilovszky István, Lestyán Kálmán, Boros Pál, Valentiny István, Bérezi András, Sailer László, Bartos Zol­tán. dr. Gróf Ignác, Fodor László, Faragó Géza, Kristofory János, Szabó Imre, Németi István, Győző Andor, Makula Béla, Józsa Elek, Győrffy Kálmán, Oláh György, Kovács Béla, Blurn Ferenc, Tokai József hadnagyok tart. főhadnagyokká. Előléptetés. A főrendiház elnöke és a kép­viselőház elnöke dr. Márki-Zag Lajos országgyű­lési gyorsírót, városunk szülöttét országgyűlési gyorsirodai segédtitkáirá nevezte ki. Értekezlet a gyermeknyaraitatás ügyében. Megírtuk már, hogy Károly király kezdeménye­zésére hatalmas akció indult meg ausztriai gyer­mekeknek nálunk való nyaraltatása iránt. Ez ügy­ben múlt szombaton délután a megyeháza kister­mében népes értekezlet volt, melyen részt vett Buffg Pal ministen tanácsos, az állami gyermek- menhelyek országos főfelügyelője is, valamint megjelentek a meghívottak közül dr. Lindanberger János apát-plébános, dr. Széli Imre, dr. Diimel Sándor, Sárosy Gyula, dr. Vangyel Endre, dr. Lovich Ödön, Nizsalovszky Endre, dr. Lovich Ödönné, dr. Márky Jánosné, dr. Novák Kamillné, dr. Novák Kamill, dr. Adler Ignác, dr. Pallmann Péter, Scherer Benedek, Csőke István, Bene Fe­renc, Balog János stb. Az értekezletet dr. Lin- denberger János, mint az akció helyi megbízottja nyitotta meg a vendégek üdvözlésével, beszámol­ván a gyulai akció eddigi eredményéről. Utána Buffg Pál szép és tartalmas beszédben ismertette a nemes és humánus mozgalom célját. Körűibe- lül 100 000 osztrák gyermek jón nyaralni a szép magyar rónára és körülbelül 30 000 gyermeket visznek a tengerparti városokba, főleg a budapesti gyári munkások füstös, poros, sötét lakásokban lakó beteges, senyvedt gyermekeit, akikre nézve kétségkívül nagyon jó hatással lesz egy hat hétig tartó tengerparti nyaralás. A beszéd nyomán tá­madt eszmecserében dr. Daimel Sándor alispán, dr. Lovich Ödön és Csőke István vettek részt. Áz alispán a hatóság legmesszebbmenő támoga­tását helyezte kilátásba, de felhívta a főfelügyelő figyelmét arra, hogy a vendéglátó családok ré­szére megígért liszt és cukor ne csak Ígéret ma­radjon, hanem az tényleg meg is érkezzék. Ruffy Pál kijelentette, hogy az élelmi cikkek feltétlenül le fognak érkezni és ajánlotta, hogy miután az ausztriai gyermekek augusztus 1-től kezdődő hat hátig lesznek nálunk, a gazdák vigyék ki az osztrák gyerekeket a tanyákra, akik libát, disznót, birkát őriznek, segítenek apróbb dolgokban, pl. gyümölcsszedósnél stb. Ezek nemcsak hasznára lesznek a gyermekeknek, de határozottan mulat­ságos, szórakozható és olyan uj dolgok lesznek az ő számukra, melyekre egész életükben szíve­sen gondolnak majd. Megállapodtak végül abban, hogy az egyes egyházak lelkészei hiveiket, a ta­nítók, tanárok tanítványaikat, a jótékony egyesü­letek pedig tagjaikat buzdítják az osztrák gyer­mekek befogadására. — Ezzel kapcsolatban dr. Fü- zesséry Zoltán főispán értesiti a közönséget, hogy a közélelmezési minister engedélyt adott arra, hogy a nyaralás végett itt elhelyezendő osztrák vendéggyermekek lisztkvótája az uj termésből a vendéglátó családok számára visszahagyassék. A vendéglátó családok a fejkvóta szerinti cukorral szintén el fognak láttatni, a zsírral való ellátás kérdésében pedig a tárgyalások folyamatban van­nak. A vendéglátó családok gvüitésének határ­ideje junius 15-ig meghosszabbittatott és miután most már az élelmezés kérdése megoldást nyert, kívánatos volna, hogy lehetőleg mentői többen vállaljanak osztrák gyermekeket. Mait számunkban adott Ígéretünkhöz mér. ten folytatjuk azon vendéglátó családok névsorát, akik a király őfelsége gyermeknyaraltatási akció­jában készek gyermekek elfogadásával részt venni. # A közönség megnyugtatására, de tájékozás végett azt is jelenthetjük már, hogy a vendégül fogadott gyermekeknek liszttel való ellátásáról a közélel­mezési minister már gondoskodott és hogy a zsir- é8 cukorral való ellátás ügye tárgyalás alatt van : Lengyel Pálné, Ricz Antainé 3—3 gyermek, Gyapjas Sándorné, Gyepes Mihályaé, Herczeg Mihályné, Perei Györgyné, Farkas Józsefné, Tarkó Istvánná, Tarkó Jánosné, Erdei Györgyné, özv. Oláh Mihályné, özv. Csikós Mihályné, Szabó La- josné, Vidó Jánosné, T leki Ferencué, özv. Nagy JaDOsné, TJjitz Palné, Vecsernyés Andrasné, Feth Miklósné, Kukla F-rencné, Kovács Mihályné, Ju­hász K. Istvánné, Raczkó Mihályné, Sípos István­ná, Oláh Jánosné, Kukla Palné, Jámbor Pálné, Vidó Róza, Kovács Gaborné, Domokos Andrasné, hartha Józsefné, Mészáros Andrásné, Dopczai Józsefné, Tamás Józsefné, Vidó Jánosné 2—2 gyermek, Tollas Mihályné, Kristyak Györgyné, Vidó Ferencné, Tokaji Jánosné, Szegedi Lajosné, Kiss Istvánné, Sebestyén Mihályné, Sebestyén Istvánné, Furka Balintné, Balázs Istvánné, Fülöp Istvánné, Bránya Mikáiyné, Kádár Ferencné, Oro- vecz Adátnné, Nádudvardi Andrásné 1—1 gyermek, Emandity Konstantinná 6 gyermek. (Múlt heti közleményünk helyesbítése.) A kath énekkar hangversenye elé osztatlan érdeklődéssel néz városunk közönségé. Dr. Zóldy János várm. főorvos ünnepi beszéde, ifj. Szabó Emil művészi zongorajátéka, Mundruczó Eta és Marik Samu szavalata, a dalárda ügyesen kidol­gozott éneke nagy élvezetet ígér a jegyeket már most is élénken kereső közönségnek. A jegyek mindennap délután 4—6 óra között a Nővédő Irodában válthatók. A képviselőtestület juaius 5-én délután 3 órakor rendes közgyűlést tart a következő tárgy- sorozattal : 1. Az 1917. évi közpénztári, Erzsébet- ápolda, benedeki, közmunka és nyugdíjalap költ­ségelőirányzata. 2. A közpénztár stb. pénztárak és alapok 1916 évi számadásai és a vagyonleltár előterjesztése. 3. Dr. Sulyok Kálmán h. arvaszéki ülnök kérelme fizetésének újabb nrjgállapitasa iránt. 4. Bókésvármegye törvényhatósági bizottsá­gának határozata az Eekel-maiom előtti városi terület ügyében. 5. Bébésvármegye törvényható­sági bizottságának határozata a városi nyugdíj- szabályrendelet módosítása tárgyában. 6. Molnár Albert főmérnök kérelme javadalmazásának meg­állapítása iránt. 7. A m. kir. belügyminiszter ur­nák rendelete a csatornázás és vízvezeték tervei­nek elkészítése tárgyában. 8. Az Első Gyulai Kép- keretlécgyár kérelme a város által jegyzett rész­vények árának kifizetése iránt. 9 Előterjesztés a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület újonnan kibocsátott részvényekből való jegyzés iránt. 10. E őterjesztés a vadászterületek bérbeadási feltéte­leinek megállapítása tárgyában. 11.Békésvármegye törvényhatósági bizottságának határozata a Bé­késmegyei Villamossági Részvénytársaság felebba- zóse folytán, mellyei a varos áram árának emelé­sét kérte. Ezzel kapcsolatban a Villamossági rész­vénytársaság újabb beadványa, melyben az áram árának újabb emelését kéri," valamint a kóztiszt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom