Békés, 1918. (50. évfolyam, 1-54. szám)

1918-01-06 / 1. szám

50. évfolyam Gyula, 1919. január 6 1. szám Előfizetési árak: Egész évre . 14 K — f Fél évre . 7 K — f Évnegyedre . 3 K 50 f Hirdetési dij előre fizetendő Nyilttér sora 20 fillér. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Szerkesztőség, kiadóhivatal: Gyulán, Templom-tér Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdeté­sek és nyiltterek intézendők. Kézirat nem adatik vissza. ' Egyes szám ára 28 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: KÓII\ DÁVID. Megjelenik minden vasárnap Rekvirálás. Rövidesen jeleztük múlt heti számunk egyik hírében, hogy a közélelmezési minisz­ter a folyamatban levő gabonaátvételi eljárás megszüntetésével a búza, rozs, árpa, zab, tengeri, köles és hüvelyes készletek uj álta­lános rekvirálását rendelte el és pedig a termelőknél és nem termelőknél egyformán. Az uj eljárás elrendelését azzal okolja meg a miniszter, hogy a gabonaátvételi eljárás koráu sem mutat fel olyan eredményt, mint azt a termés mennyisége után várni lehetne és ami a hadsereg és a közélelmezési ellá­tást biztositauá. A rekvirálás során Békésvármegye által beszolgáltatandó terménymennyiséget 3000 waggon kenyérmagban és 2500 waggon ta- karmánymagban szabta meg a miniszter és személyes felelősség mellett kötelezte a vár­megye alispánját, hogy ezt a mennyiséget a járásokra arányosan kivetve, annak rekvirálá­sát és beszolgáltatását feltétlenül biztositsa. Nem akarunk most annak vitatásába bocsátkozni, bogy a vármegyére kirótt meny- nyiség milyen hibás statisztikai számitások alapján állapíttatott meg és hogy a támasz­tott követelésnek egészben való teljesítése milyen okok folytán lehetetlenség, csupán azt a tényt szögezzük le, hogy vármegyénk­nek és vele együtt az egész országnak kö-. zönségét a háború, az önmegtartóztatás és hazafias kötelességteljesités uj erős próbája elé állította és hogy ezt a próbát kielégítő eredménnyel csak úgy tudjuk kiállani, ha hatóságaink és a rekvirálással megbízandó egyének fáradságos nehéz munkájának min­den egyes polgár céltudatos támogatására siet. Súlyosan felelősségteljes feladat hárit- tatott e munkával közigazgatásunkra, mely­nek, hogy a követelményeknek eleget tegyen, nemcsak végsőkig nenő erőfeszítésre, de a végrehajtásban teljes szigorúságra van szük­sége. Minket és közönségünket azonban meg­nyugtathat alispánunknak a múlt szombati megyegyiilésen a rendelet kiadásáról való referálásakor tett az a kijelentése, hogy a reá rótt súlyos feladat és nehéz felelősség mel­lett is gondja lesz arra, hogy az országos érdek kielégítése mellett a rekvirálás szigo­rúan igazságos lefolytatásánál a vármegye lakosságának valódi életszükségleteit és gaz­dasági igényeit a megszabott szoros korlátok között ugyan, de mindenütt figyelembe vegyék. Ezen kijelentés nyújtotta megnyugvás viszont azonban kell, hogy arra indítson mindenkit, hogy a rekvirálás során házi és gazdasági szükségletének biztosítását teljes bizalommal várja a hatóságtól, őszintén tárja fel minden készletét, ne igyekezzék azokat eltitkolni vagy elrejteni, mert csak igy vár­hatja azt, hogy az igénybevételt nagy fele­lősség melett intéző közigazgatási szervezet vele szemben is bizalommal, zaklatás nélkül járjon el és fentartás nélkül visszahagyja azt a mennyiséget, a mire háztartásában és gaz­daságában szükség van. A rekvirálás előkészítése érdekében az alispán, a járási tisztviselők, több jegyző és a gazdasági egyesület kiküldötteinek, vala­mint dr. Szalay József miniszteri megbízott­nak részvételével szerdán értekezletet tartott Békéscsabán, a melyen behatóan megvitatták azon kérdéseket, a melyek a rekvirálás sike­rének biztosítására, másrészt a figyelembe veendő magánérdekekre vonatkoznak. Az ér­tekezlet megállapodásai alapján az alispán a rekvirálás megkezdését az egész vármegyére nézve január 14-ére tűzte ki, részletes ren­delettel intézkedvén a végrehajtáshoz szük­séges nagy apparátus megszervezése és a munkálat módozatai tekintetében. A jövő hétfőn tehát az egész vármegyé­ben széjjel indulnak a fáradságos munkát végző rekviráló biztosok, hogy a harctéren küzdő fiainknak, valamint szűkölködő honfi­társainknak a szükséges élelmet összegyiijtsék. Addig helyesen teszi mindenki, ha a ház­tartásában és gazdaságában levő minden kész­letét pontosan felméri és házi és gazdasági szükségletét számba veszi, összeírja és ezeu adatokkal készen várja a rekvirálókat. Ily előkészület mellett megnyugvással fogja oda adni a nagy célra feleslegét, még ha saját igényeit meg kell is szorítania, mert minden­kinek tudnia kell, hogy a jelen rekvirálás eredményétől függ a haza sorsa és függ az a kérdés is, ha vájjon ki nem elégítő eredmény esetén fog-e jönni egy leszállított fejkvótá­val és gazdasági adagokkal járó ujább, Kímé­letlen rekvirálás. A vármegye közgyűléséből. A törvényhatósági bizottság múlt szombati közgyűlésének csupán kezdetéről tudtunk techni­kai okok folytán referálni. A fontosabb közérdekű ügyekben hozott határozatokat az alábbiakban ismertetjük, megjegyezvén, hogyegy helyi érdekű jelentékeny ügy kivételével a többinél felszólalás nélkül és megfogyatkozott érdeklődés mellett fo­gadták el az állandó válaszmány javaslatát ■Kassa város megkeresése alapján a közgyű­lés feliratilag üdvözölni határozta gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minisztert a nem­zetiségi tanitóképzők hatályosabb ellenőrzését célzó rendeletének kiadása alkalmából, a mely rendszabályok kiadását a vármegye hazafias irányú népnevelés és a nemzetiségi kérdés helyes meg­oldása érdekében már évek előtt sürgette. Hasonló tartalmú felirattal támogatni hatá­rozta a közgyűlés Kolozsvár városnak a magyar íomán határ stratégiai biztonsagot nyújtó kiiga zitasa, és Komárom városnak március 15-ének nemzeti ünneppé avatása iránt, a képviselőházhoz intézett f liratat. Nijitravár megye megkeresésére felirt a Köz­gyűlés a kormányhoz a vasúti utazás kedvezmé­nyének a városi és közsfgi alkalmazottak család­tagjaira való kiterjesztése, Szabolcs vármegye megkeresésére pedig a muukasszcrződésekben a pálinka javadalmazás kikötésének eltiltása iránt. A hadiárvák, özvegyek és rokkantak sürgős hatékony segélyezése érdekében elhatározta a közgyűlés, hogy a vármegyei hadijótékonysági alapból a járási hadi gondozó bizottságok részére 30000 koronát, a gyampénztári tartalékalapból P' dig a vármegyei árvaszék részére 5000 koronát rendelkezésre bocsát, hogy ezen összegek keretén belül a feltétlenül szükséges sürgős segélyek fo­lyósíthatok legyenek. Dr. Fábry Sándornak a vármegye volt ki­váló alispánjánák és főispánjának a vármegye szolgálatában kifejtetett nagyérdemű munkásságát alkotásait és érdemeit hálás elismeréssel méltató határozat keretében kimondotta a közgyűlés, hogy az elhunyt művészi kivitelű arcképét a vármegye közgyűlési terme részére megfesteti. A varmegyei utbiztosok és a kir. államépi- tészeti hivatal úti átalányát a drágaságra tekin­tettel olyan arányban emelte fel a közgyűlés, a mint az a kereskedelemügyi miniszter által az állami utakra és azok kezelőire vonatkozólag fel­emeltetett. Belicsey Gézáné hősi halált halt fia emlé­kére 100 00U koronás alapítványt tett, a melynek kamataiból megszabott határidőig hadi árvák, azontúl vármegyebeli tanulók lesznek segélyezen­dők. A közgyűlés az alapítványt elfogadta az arra vonatkozó alapitó oklevelet jóváhagyta és az ala­pítványt tevőnek jegyzőkönyvi' köszönetét sza­vazott. Dércsy Péter bizottsági tag indítványt nyúj­tott be a varmegyei szabályrendelet azon rendel­kezésének megváltoztatása iránt, amely a tisztvi­selőket eltiltja attól, hogy pénzintézeteknél igaz­gatósági tagságot vállaljanak. A közgyűlés az indítvány mellőzésével a szabályrendeleti intézkedés további érvényben tartását határozta el. A vagyonadó, jóvedelem és hadinyereségadó kivetésére hivatott bizottságokba Békéscsabán az elhunyt Haraszti Sándor helyére dr. Margócsy Miklóst, Békésen pedig a lemondott Borbothy Géza helyére dr. Máltái Martont választottak meg. Oömör- és Kishont vármegye kezdeményezé­séhez csatlakozván feliratot intézett a közgyűlés a kormányhoz, hogy a vidéki közigazgatási hiva­talokra rótt rendkívül sok és nagyfontosságu fel­adat megoldhatasa végett a vármegyei és községi hivatalok személyzetét a rendes létszámra kiegé­szíthesse, illetve, hogy ezen hivatalok hadba vo­nult tisztviselői a hadiszolgálat alól mentessenek fel. Néhai Rohoska Mihály főszolgabíró, vala­mint R5da István vármegyei utkaparó özvegye részére a szabályszerű nyugdijat folyósította. A napirenden szereplő nagyszámú helyi ér­dekű tárgy közül felemlítjük még, hogy Gyula városnak a városi alkalmazottak családi pótlékát megállapító valamint az Erkel féle malom részére telek adományozása tárgyában hozott határozatait a közgyűlés jóváhagyta, ellenben a villamos áram egységára ügyében hozott és a villamostársaság által megfelebbezett határozatnak felvilágosító adatokkal való kiegészítését rendelte és az érdem­leges határozathozatalt a legközelebbi közgyűlés elé utalta. Tanügy. / A karácsonyi vakáció meghosszabbítása. Csütörtökön januar 3-an kellett veget eruie az iskolák karácsonyi vakációjának, de a kultuszmi­niszter, tekintettel a mostani körülményekre, a fűtőanyagokkal való takarékoskodás végett rende­letileg akként intézkedett, hogy valamennyi állami iskolában, az elemi és a középiskolákban két hét­tel hosszabbítsák meg a karácsonyi vakációt. Ilyen­formán a rendes tanítás csak január 17-én kez­dődik. A kultuszminiszter egyidejűleg felkérte a nem állami iskolák fentartóit, hogy hasonlóképen intézkedjenek. A gyulai állami elemi iskolákban és polgári leányiskolában a tanítás meg sem kez­dődött, a róm. kath. főgimnázium csütörtökön megkezdte ugyan a tanítást, de tegnap szomba­ton reggel megérkezvén a felsőbb utasítás, újból kiadtak a vakációt. Hírek. A közigazgatási bizottság e hónapi rendes ülését a jovo heten, január 14-én fogja megtar­tani. Az ülésnek folyó ügyeken kívül tárgya lesz a bizottság újra alakulása és ennek keretében a külörabözö albizottságok megválasztása is. Hősök kitüntetése. A király az arany érdem­keresztet adományozta Götche Oszkár egy hadtest kiképző csoportnál beosztott 2 honvéd gyalogez­redbeli t egészségügyi zászlósnak; megengedte, hogy Walthier György az 1/28 uépf. gyalogzászló­aljnál beosztott 2 honved gyalogezredbeli t. had­nagy a porosz királyi 2 oszt. vaskeresztet elfogadhassa és viselhesse, Megparancsolta,'hogy Lapunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom