Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-12-16 / 50. szám

4 Békés 1917.' december 16 választotta meg egyhangúlag. Bagdy Dániel éve­ken át volt az egyháznak közszeretetben álló szép képzettségű segédlelkésze s amilyen őszinte saj­nálkozás kisérte a múlt ősszel történt távozásakor, ópoly őszinte örömmel fogadják hírei s a gyulai társadalom hozzánk való mostani visszatértét. Tu­domásul vette a presbitérium, - hogy a tiszántúli egyházkerület püspöke dr, Palmann Péter segéd­lelkészt osztotta be az egyházhoz segédlelkészül s egyben a segédlelkészi javadalmat az eddiginél magasabbra emelte fel. Dr. Palmann Péter mint tábori lelkész 34 hónapot töltött a különböző harctereken s onnan hazaérkezve állását már el­foglalta. A presbitérium jelen volt tagjai a Bu­dapesten alakult Bethlen Gábor nyomdai és iro­dalmi társulatnál jegyzendő 1 részvény árára rögtönzött gyűjtés utján 200 koroát adtak össze s a vásáriandó részvényt .az egyháznak "aján­dékozták. Hősök kitüntetése- A király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51. gyalogezredbeli t. főhadnagynak, Hódi János dr. gyulavárii községi orvos fiának a 3 oszt. katonai érdemkeresztet a hadiékitménnyel és kar­dokkal másodszor, Brunnhof er Emil 101. gyalog­ezredbeli századosnak, Ember József 101. gyalog­ezredbeli t. hadnagynak a hadiékitményes 3 oszt. katonai érdemkeresztet a kardokkal adományozta. Megparancsolta, hogy a legfelső dicsérő elismerés a kardokkal tudtul adassák Elek Lajos a 2. népf. gyalogezrednél beosztott népf. főhadnagynak, Sán­dor József a 301. honvéd gyalogezrednél beosz­tott 2. honvéd gyalogezredbeli t. egészségügyi hadnagynak, Horváth Károly t. hadnagynak és Biró Szilárd János népf, hadnagynak a 101. gya­logezredben. A hadsereg parancsnokság az ellen­ség előtt különösen kötelességhü szolgálatai elis­meréséül Üveges János népf. őrmesternek a 2. népf. parancsnokság nyilvántartásában a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, Heinrich Márton t. honvédnek a 2. honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet, továbbá vitéz magatartásukért a 2. honvéd gyalogezredben Lu- pej^János népf. tizedesnek a 2. oszt. ezüst vitéz­ségi érmet újólag, Popp István népf. őrvezetőnek, Grutsch János, Schleicher Ambrus, Lupp Illés, Mihó Géczi János népfölkelőknek, valamint az ellenség előtt elesett Petneházi Ferenc népf. őr­vezető, c. tizedes, Nagy Juhász Antal, Dávid Já­nos, Kiss F. József, Nagy S. Károly népfölkelők­nek a 2. oszt. ezüst vitézségi érmet, Kun Lajos , népf. tizedes c. szakaszvezetőnek, Józsa Mózes népfölkelőnek a bronz vitézségi érmet adományozta. A vármegye közbiztonsága. A debreczeni csendőrkerületi parancsnokság kimutatása szerint a Békésvármegye területén elhelyezett csendőr- őrsök november hó folyamán 333 esetben végez­tek nyomozásokat. Az eljárás tárgyává tett bűn­cselekmények közül 108 lopás, 33 orgazdaság és bűnpártolás, 15 egyéb vagyon elleni vétség, 10 testi sértés, 8 tüzokozás, 45 fegyveres erő elleni vétség és 89 különböző kihágás fordult elő, mig a többi nyomozás egyes egyéb vétségekre vonat- kodott. A jövedelemadó, vagyonadó és hadinyere­ségadó kiszámítási javaslatokkal a vármegye négy járására nézve a gyulai pénzügyigazgatóság elké­szült és bárom kerületben az adófelszólamlási bi­zottságok már a holnapi napon meg is kezdik a kivetési munkálatokat. A békéscsabai adófelszó­lamlási bizottság a csabai járáshoz tartozó adó­kötelesek javaslatait tárgyalja. Kincstári előadó Morvay Zoltán pénzügyi tanácsos; a békési adó­felszólamlási bizottság a szeghalmi járás javasla­tait veszi tárgyalás alá. Kincstári előadó dr. Bérczy Ernő adóügyi biztos; az orosházi adó­felszólamlási bizottság, a szarvasi járást tárgyalja dr. Sulyok Kálmán adóügyi biztos előadása mellett. A gyulai adójavaslatok szintén elkészül­tek és nyolc napi közszemlére vannak kitéve a városi adóhivatalban, azonban Gyulán csak január hó első felében ül össze a felszólamlási bizottság. Zeneeslély a Komlóban. A közkedvelt zene­estély ma, vasárnap este a Komló kávéházban ismét megtartatik. A tisztviselők i beszerzési csoportja raktár és elosztó helyiségül az Árpád utcai Nevery ház­ban üzlethelyiséget bérelt. Itt fogják elosztani a csoport részére kiutalt cikkeket. A közeli napok­ban 6 mázsa árpakása kerül kiosztásra. A Köz- élelmezési hivatal az utóbbi napokban a jövőre nézve biztató élénkebb érdeklődést tanúsít a cso­port iránt, mert 5 mázsa mákot és 1 mázsa cso­koládét utalt ki részére. Természetesen a kiuta­lástól az áru tényleges megérkezéséig még sok idő fog eltelni. Adomány. Bartos József adóhivatali ellenőr az általa festett képek eladásából befolyt 30 ko­ronát lapunk utján fele-fele részben a rokkant és vak katonák javára adományozta. Rendeltetési he­lyére juttatjuk. A Misszió Társulat szegény jólét gondozó szegényei részére a következők adakoztak : Barek Andrásné krumpli, bab, szalonna, liszt és hagyma, Farkas Sándorné bab és liszt, özv. Góg Mihályné egy fejkendő, Révész Mihályné egy véka búza, 2 liter liszt és 2 liter bab, melyért ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a Misszió Társulat. A gyulai korcsolya egylet felélesztése céljá» ból — mint megírtuk — a sport hívei a polgár- mesterhez beadvánnyal fordultak. Dr. Lovich Ödön polgármester felhívta az egyesület alelnökét Nagy Jenő gyógyszerészt, hogy miután az egye­sület 10 év óta közgyűlést nem tartott, azt most 15 nap alatt hívja egybe. A közgyűlés összehívása tehát meg fog történni, most már aztán a tago­kon van a sor, hogy határozatképes számban je­lenjenek meg, különben akkor sem lesz jégpálya — hajagy. Éjjel csavarjuk le a villanyt. A villamos telep panasszal fordult a városhoz, hogy éjjel fél tizenkettőkor, mikor az áramszolgáltatás megszű­nik s a lakásokban a lámpák maguktól kialszanak, a közönség legnagyobb része elmulasztja a lám­pák lecsavarását vagyis az áram kikapcsolását. Ennek aztán az a kellemetlen következménye, hogy másnap délután, mikor az áram megindul, a lakásokban egyszerre gyulnak ki az égők, a vezeték egyszerre hirteleu olyan nagyarányú ter­helést kap, hogy a telepen vagy a gépek mond­ják fel a szolgálatot, vagy a biztosítékok olvad­nak ki. Ennek tulajdoníthatók azok a zavarok is, amelyeknek a multhét három napján részesei voltunk. Hasonló zavarok elkerülése végett figyel­mezteti a telep a közönséget, hogy saját érdeké­ben is kapcsolja ki az üzem megszűnésekor az áramot, mert ennek elmulasztásával olyan károkat okozhat az áramfejlesztő gépekben, hogy napo­kon keresztül az egész város sötétben maradhat. Házasság. Nagy István békéscsabai gyógy­szerész 4. honvédgyalogezredbeli egészségügyi zászlós f. hó 13-án házasságot kötött y gyulai anyakönyvi hivatalban Vidó Rozáliával. Halálozás. Zilahy János nyugalmazott pénz­ügyőri szemlész, aki hosszabb időn keresztül a gyulai, később az orosházi pénzügyőri szakasz ve­zetője volt s eme tisztét mindvégig nagy tapin­tattal, jóindulatú magatartással töltötte be s mű­ködése alatt csupán rokonszenvet s jó barátokat szerzett magáuak, folyó hó 10-én este életének 61-ik, boldog házasságának 31-ik évében hosszas szenvedés után meghalt. Neje szül. Mandorf Ilona, három gyermeke s rokonsága fájlalja elhunytát. Temetése szerdán délután volt a református egy­ház szertartása szerint, nagyszámú résztvevő jelen­létében, a Bzentkereszt temetőben. Béke poraira ! Almássy Endre szegedi színigazgatóé lett további három évre újra a gyulai Erkel Ferenc színkör. Almássy Endre színigazgató — mint an­nak idejében megírtuk — már az idei szezon vég­napjaiban kérte a következő esztendőkre is a színi előadási jogot. A színművészeiét pártoló egyesü­let választmánya azonban akkor még érdemlege­sen nem tárgyalta az ajánlatot és pedig azért, mert arra számított, hogy más igazgatók is fog­nak színkörünkre pályázni, ami azonban, mint az előrelátható is volt, nem történt meg. Nem pe­dig azért, mert minden elsőrangú színtársulatnak meg van a maga nyári állomása. Meg lesz jövő­re, melyet néhányan szívesen láttak volna, a nagy­váradinak is és pedig Maramarossziget, amely a múlt években, mint hadműveleti terület kényte­len volt nélkülözni a színészetet. A szinmüvésze- tet pártoló egyesület választmánya tehát folyó hó 10-én délután tartott ülésében, amelyben részt vett Almássy Endre szegedi színigazgató is, újólag tárgyalta az igazgató kérvényét. A tanácskozás két és fél óráig tartott és igen beható volt. A tagok között néhányan ama óhajt nyilvánították, hogy az igazgató a tél folyamán is tartson több előadást Gyulán. Almássy Endre a kérdést min­den oldalról megvilágító szakszerű beszédében bi­zonyította ennek rendkívüli nehézségeit, bár nem zárkózott el annak megkísérlésétől az esetben, ha az egyesület a téli előadások tartására terem, színpad és díszletek rendelkezésére bocsátását le­hetővé teszi. De ha ez meg is történnék, amire pedig nincs kilátás, hangsúlyozta, hogy a téli elő­adások művészi színvonala egyáltalán nem fogja kielégíthetni a nyári előadások következtében igen magasra fejlődött gyulai igényeket. Amint nem elégíti ki Békéscsabán sem, ahol is úgy az or­szágos szinészegyesület, valamint az aradiak tilal­ma folytán az aradi színtársulat is ez év végén beszünteti a téli előadásokat. Az egyesület a ta­nácskozás eredményeként a legközelebbi három nyári szezonra egyhangúlag elhatározta Almássy Endrének az előadások kizárólagos tartási enge­délyét, egyben mintegy 20 percenttel felemelte a szinköri helyárakat. Az igazgató minden nyári szezonban legalább 40 előadást tartozik játszani. Ezek közül 36-ot bérletben és pedig az eddigi páros és páratlan bérlettel szemben A, B, C rendszer szerint 12—12 előadást. A választmány kebelében még két eszme vetődött fel. Az első, hogy meg­kerestetik a város képviselőtestülete aziránt, hogy a letarolandó városerdő jövedelmét kulturális, elsősorban állandó téli színház létesítési alapul tőkésítse; a második eszme pedig, hogy a tél fo­lyamán ugyanily alap javára hangversenyek ren- deztessenek. A hangversenyek rendezésére a vá­lasztmány dr. Lovich Ödön, dr. Décsi Károly, dr. Major Simon és Dobay Ferencből álló bizottságot választott és kért fel. A gyulai iparoslanonciskola tanuló-ifjusága hazaszeretetének és hazafiás gondolkodásának fé­nyes jelét tanúsította, midőn a hősi halált halt katonák sírjainak kegyeletes gondozására 60 kor. 12 fillért, a katonák karácsonyi szeretetadomá- nyára pedig 71 kor. 09 fillért gyűjtött. A »hadi- sir“ gondozásához az előkészítő osztály 3 K 40 f, az I. A) és B) osztály Í3 K 92 f, a II. A) és B) oszt. 25 K, a III. A) és B) osztály 17 K 80 fillér­rel járult. A karácsonyi szeretetadományhoz az elő­készítő oszt. 4 K ö2 f, az I. A) oszt. 4 K 80 f, I. B) 7 K 68 f, II. A) oszt. 14 K 70 f, II. B) oszt. 9 K 22 f, III. A) 14 K 40 f, III. B) oszt. 15 K 47 fillérrel járult. A begyült összegeket a rendelte­tési helyére beküldötte az igazgatóság. 533 1—1 Bál a hadiözvegyek ós hadiárvák javára. A hadigondozo bizottság mindenképen igyekszik eszközökre szert tenni, a melyekkel a hadiözve­gyek és árvák segélyezését és támogatását sike­ressé teheti. E hó 16-án ennek érdekében tarta­tott meg a második bál a Wiszt vendéglőben. Ezek a bálok ezentúl is lehetőleg hetenként fognak megtartatni. A cél lehető legnemesebb s igy már csak ennél fogva is közkedveltségüekké lesznek, a mint az eddigi jelek mutatják s a rendezők agi­litásából méltán következtethető. E bál alkalmával felülfizettek : Szegedi Gáborné 14 kor, Múlt Jó­zsef 10 kor., Hercz Lenke 10 kor., Balassa Ar- pádné 5 K, Wiszt Józsefné 6 K, Puskás Andrásné 4 K, Szikes Pál 4 K, Szegedi Zsuzsika 2 K, Szabó Ferenc 2 K, Krausz János 2 K, Haran­gozó Istvánná 2 K, Kneifel Istvánná 1 K. Felfordulás a kocsival. Szarka Sándor gyu­lai csizmadia mester a bakancsgyárba jár s a vásárokra a felesége szokott járni a 14 éves Jó­zsef nevű fiával és Gabrucz György nevű tanonc- cal. Ez év november 8-an is hárman együtt mentek kocsin a gyomai vásárra, Szarka Sándor saját lovaival. Az egyik ló, 1 és fél éves csikó létére, ijedősen ugrált és nem is messzire mentek, amikor valamitől megijedt, a kocsit elragadta és Szarka József és Gabrucz György, a kik elől ül­tek, a lovak közé estek. A lovak azonban a kocsit tovább ragadták, míg egy faba meg nem akadt a kocsi, mely felborult. Ekkor a lovak magállottak. Szarka Sándorné kirepült a kocsiból, de sem neki sem a tanoncnak nem történt semmi baja, csupán Szarka József sérült meg súlyosan a kit a kór­házban ápolnak. Kinevezés. A pénzügyminister Visst Konrád 2. honved gy.-e.-beli tart. hadnagyot a gyulai m. kir. adóhivatalhoz adóhivatali tisztté nevezte ki. Segélyezés a Sznrmay Sándor-alapból. A társadalom áldozatkészségé immár lehetőve teszi, hogy a Szurmay Sandor-alapból a segélyezés megkezdhető legyen. Ennélfogva a m. kir. hon­védség, a m. kir. népfelkelés, a m. kir. horvát- , szlavón csendőrség ama tisztjei, lelkészei és tiszt­viselői, valamint tiszt és tisztjelöltjei, kik a há­borúban rokkantak lettek vagy hadisérültekké vál­tak és segítségre szorulnak és a kérelmezés ide­jében tényleges katonai szolgálatban nem állanak, továbbá a háborúban hősi halált halt, sebesülés, vagy a harctéren szerzett betegségek (sérülések) vagy hadifaradalmak következtében elhaltak öz­vegyei és árvái segélyezés iránti kérvényeiket a m. kir. honvédelmi minister úrhoz benyújthatják. A kérvények szerkesztésének egyszerűsítése és megkönnyítése céljából űrlapok lesznek a m. kir, honvéd állomásparancsnokságoknál (Budapesten a m. kir. honvéd térparancsnokságnál) egyszerű szó­beli vagy levelezőlapon beküldött Írásbeli kérelem alapján díjmentesen kiszolgáltatva. A kérvényező az általa kitöltött és aláirt kérvényt lakhelyének (községi elöljáróságánál, polgármesterénél, Buda­pesten a kerüti elöljáróságnál) nyújtja be, mely a kérvényben foglalt adatokat átvizsgálja és az­után a kérvényt haladék nélkül a kérvényező lak­helye szerint illetékes honvéd kiegészítő parancs- sághoz juttatja el. Meglíigyult az idő. A december eleji kemény hideg nem bizonyult tartósnak. Hétfőn virradóra R. szerint 10 fok hidegre virradtunk, de ezzel a

Next

/
Oldalképek
Tartalom