Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-09-16 / 37. szám

6 Békés 1917. szeptember 16. sza és használhat fel, az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter vagy ennek meghatal­mazásával a törvényhatóság első tisztviselője álla­pítja meg. (Ez a megállapítás még nem történt meg.) A zár alá vett termést köteles a termelő az elöljáróság utján az Orsz. Burgonya Központ irodájának felajánlani, de eladhatja háztartási célra közvetlenül annak, aki nem termelő, vagy termése házi szükségletét nem fedezi. Ez az elöljáróság vásárlási engedélyével bármely községben és bár­mely termelőtől vásárolhat. A vásárlási engedély a vásárláskor az eladónak átadandó, aki köteles azt megőrizni s a hatóság felhívására bemutatni. A burgonya maximális ára 100 kg.-monkint étke­zési célokra szolgáló 22 kor., nem étkezési célokra szolgáló, vagy hibás 20 korona. Olcsó hatósági burgonyát kapnak a város utján: vagyontalan rokkantak és családtagjaik, hősi halált haltak vagyontalan özvegyei, azok, a kiknek családfenn­tartójuk hadbavonult, akik hatóságilag nyilvántar­tott közjótékonyságban részesülnek, embeibaráti és jótékonysági intézmények, tápdíjban részesült ipari munkások. Ezek a maximális árnál méter­mázsánként 10 koronával olcsóbban kapják a bur­gonyát. A rendelet többi része a szállításról, ter­melési szerződésekről és büntetés rendelkezések­ről szól. KTyilt-tér­E rovatban közöltökért nem vállal felelősséget a szerkesztő. T. vevőimet értesítem, hogy Messinger Hermann urat megbíztam kintlevőségeim be­hajtására szükségessé vált felszólításokkal. Fizetéseket pedig csak azokat ismerem el, amelyek Feuer Márk utóda céghez, vagy közvetlenül hozzám Budapestre, Károly király-ut 22. sz. a küldettek. Feuer Márk 393 1-3 ___________ Budapest. Als ó-fehér körösi ármentesitő, belvizszabályozó és vizliaszuosKó társulat Gyulán. 517—1917. szám. Hirdetmény. Az Alsó-fehér-körösi ármentesitő, belvizsza­bályozó és vizhaszuositó társulat a „Bánom“-ok- ban levő Itczeéri csatorna mentén a sarkadi országút és a vasút keresztezésénél fekvő 2 drb szántóföldjét folyó évi szeptember hó 24-ón délelőtt 10 óra­kor, a társulat hivatalos helyiségében tartandó nyilvános árverésen el fogja adatni. Bővebb telvilágositás nyerhető a nevezett társulatnál a hivatalos órák alatt. Gyula, 1917. évi szeptember hó. 394 1—1 Dr. Jantsovils Emil, társ. alelnök. Kisváros, Fecske-utca 8. szám alatti háx szabad­kézből eladd füszerkeres- kedés italméréssel együtt. Értekezni lehet a fenti szám alatt a tu­lajdonossal. 398 1—2 f Kiadó 3 szobás lakás, elő­szoba, verenda és egyéb mellékhelyiségekkel Mun­kácsy Miliály-ulca 15 szám alatt. 400 1—1 Egy kitűnő hangú hangverseny cimbalom azonnal eladó. — Megtekinthető Báró Wcnckhcini Béla-nt 23 szám alatt. 404 1—1 Eladó ház. Gyulán, Haláesi-ntea 11 szánt alatti szép lakóház nagy-' telekkel eladó. Értekezni lehet a házban lakó tulajdo­nossal. 401 1-2 Hirdetmény. Biharmegye Kötegyán község ha­tárában fekvő 1934 holdas Csókás puszta parcellázás alá kerül. 1917. október 15-ig tartó jegyzés alkalmával a vételár V4 része készpénzben vagy értékpapírban leteendő. A vételár többi része a föld átadásakor, azaz 1918 szeptember 30-ig fizetendő. — A vételár 3/4 részét előnyös feltételek mellett kölcsönözzük. A birtokból igen szép fekvésű 100—400 holdas parcellák kihasithatók. Legkisebb jegyzés 5 hold (á 1100Q öl). A helyszínen elbontásra kerülő épületek és épület anyagok megvehetők Felvilágosítást ad Kötegyán község­ben a községi jegyző, Nagyszalontán a Nagyszalontai Takarékpénztár Részvény­társaság. 402 1—4 Eladó háztelek. Gyulán, Hajnal-utca 25-ik számú háztelek szabadkézből eladó. Értekezni lehet a tulajdonossal Árpád- utca 22 szám alatt- 399 1—1 Eladó ház. A város központján a Munkácsy Mihály- utca 14 szám alatti négy szoba, konyha, ka­mara, üvegezett folyosó, pince, mosókonyha, istálló és egyéb mellékhelyiségekből álló lakó­ház eladó Értekezni lehet a házban lakó tulajdo­nossal. 403 1—1 Kossuth-tér 24 számú ház, amely áll emeleti lakásból, 3 üzlethelyi­ségből, udvari 2 szobás lakásokból, külön virágos és baromfi udvar és kerttel sza­badkézből, azonnal eladó. Értekezni lehet a házban lakó tulaj­donossal. 392 1—2 Egy újonnan épült ház azonnal eladó Enyves­utca IT-ik szám alatt. 395 1—1 Hereszéna és más vegyes takarmány eladó, ugyanott 3 kocsi szintén eladó Gyulán, Szlányi- dttlő 41 szám alatt. 391 1—1 Néhai Szilágyi Lajosné Rostás Rozália árvái Szabadka-düiőben fekvő 10 hold szántóföldje a rajta álló tanyával és néh. Rostás Péter örökösei tulajdonához tartozó, Gyulán a Zöldág-utcában, a törvényszéki szék­ház szomszédságában fekvő 45. sorsz. ház folyó évi október 7 én délután 3 órakor, Gyula város közgyámi hivatalában, önkéntes árverésen el fog, adatni. Árverelni szándékozók 1200fvkorona biz­tosítékot tartoznak lefizetni árverés megkez­dése előtt úgy föld, mint külön a ház eladá­sánál. 389 1—1 Figyelem ! Mindenkit bámulatba ejtett ruhafesték­jeim jósága és tartóssága Vásznat, szövetet, selymet, bármely elavult ruhafélét újjá lehet festeni vele; nem fog és gyönyörű tartós szinü marad, minden színben kapható nálam. I levél 60 fillér. Teljes tisztelettel: 396 1—1 Dobos József kereskedő a „Polgári Kör“-rel szemben. Ugyanitt a hires Fischer-féle folyékony pótkávé is kapható. Kolonics Mártonné háza a Pá­linkaház-utca 2 szám alatt eladó. Értekezni lehet a tulajdonosnál. Kolonics Mártonné tanyáján minden gazdasági gép eladó, úgyszintén mag­kocák, fejős tehén, éves csikók és lovak eladók. Értekezni lehet Kolonics Mártonnóval, Köröspart 56 szám alatt. 390 1—2 Negyven éve fennálló jóforgalmu vendéglő a vasúttal szemben, betegség miatt azon­nal eladó. Értekezni lehet a házban lakó tulaj­donossal. 397 i_i ad 717-1917. Hirdetmény. Békés község Elöljárósága a község bér­házában levő második számú bolthelyiséget a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt 1917. évi októaer 1-től számított 6 évre folyó hó 18 án délelőtt 10 órakor a községháza tanácstermében tartandó nyilvános árverésen bérbe adja. — Feltételek a számügyi jegyzői hivatalban tudható meg. Békés, 1917 szeptember 1-ón. 387 2- 2 Koesor András, jegyző. Kiadó lakás. Gyulán, Kisrománváros, Templom­utca 17. számú házban levő szép lakás 1917. évi október hó 1-től kiadó. Értekezni lehet a lakáson a délutáni órákban. 2—3 BÄreiötanoncok, 3b4 3—4 gépeken végzendő könnyebb munkára nők alkalmazást nyernek Sál István fémáru és elektrofechnikai vállalatnál Gyulán. leggyorsabban elmulasztja a Dr.Fles-féle eredeti „BARNA ZSIR(< Nincs szaga, nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes Dr FLESCH-félét kérjünk. — Próbatégely 1 K 60 fill., Nagy tégely 3 K, Családi tégely 9 korona. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készítőnél rendelhető. Dr. FLES CD E. „Korona“ gfisztrön, (SÍR. 307 8—12 Oynlán 1917. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom