Békés, 1917. (49. évfolyam, 1-52. szám)

1917-12-02 / 48. szám

3 Békés 1917. december 2. hangulag Ambrus Sándor nyugalmazott főispánt választották be a törvényhatósági bizottságba, a kiknek megválasztását vármegye szerte helyeslés­sel és örömmel vették tudomásul. Előléptetések a közös-hadseregben Lapunk multheti számában közélteken kívül nov. elsejével előléptek még a 101. gyalogezredben : Gullán Pál, Mahalek Pál, Riesler József, Bertly János, Szüts Lajos és Kutschera Alfréd főhadnagyok századosokká, Rozs Lajos, Böszörményi (Blum) Emil. Tottál Iván, Pongrácz István, Láng Emil, Vajda Ferenc, Csillag Aladár, Czibulas László, Vitán Zoltán, Gál József, Bimavecz János, Dem- C3ák Lajos, Gross Ernő, Horváth Miklós, Hegedűs Mihály, S. Nagy László, Molnár Vilmos, Kallós Armin, Laurovics János t. hadnagyok főhadna­gyokká és Szondy Lajos 34 t. t. ezredbeli tart. hadnagy főhadnaggyá, Bálint Imre államépitészeti hivatali mérnök, a 3. vártüzér zászlóalj t. főhad­nagya századossá. Hősök kitüntetése. A király Papházy János 101. gyalogezredbeli ezredesnek a katonai érdem- kereszt 3. osztályát a hadiékitménnyel és kardok­kal adományozta. Elrendelte, hogy a legfelső di­csérő elismerés a kardokkal másodszor tudtul adassák Littomericzky János és Huszti Ignác 101. gyalogezredbeli főhadnagyoknak, tv. vábbá a leg­felső dicsérő elismerés a kardokkal tudtul adatott dr. Hoffmann Pál 101. gyalogezredbeli t. főhad­nagynak, Poszt Ferenc az 5 népf. gyalog ezred­nél beosztott 2. honvéd gyalogezredbeli t. had­nagynak. A hadseregparancsnokság a 2. honvéd gyalogezredben Szenes Antal szakaszvezetőnek és Koch Ferenc tizedesnek az első oszt. ezüst vi­tézség! érmet, Ambrus Mihály népf. szakaszveze­tőnek a 2. oszt. ezüst vitézségi érmet, Euyedi Lukács t. szakaszvezetőnek, Szilágyi Tivadar népf. szakaszvezetőnek, Tóth Mihály népf. tizedesnek, Hesz Antal, Morári Illés, Klorák Emil őrvezetők- nek, Ollár György, Lile Demeter, Török Pál t. honvédeknek, Gúnya János, Krisza András hon­védeknek, Görönyi Sándor, Tóth András, Ead- rejka Miklós, Molnár Imre, Tar István, Apponyi Lajos, Diós Ignác, Parász Károly, Kuzman Pé­ter, Balázs Károly, Heinrich András, Schütt Sán­dor, Kocsubán Miklós népfőlkelökuek, továbbá Murvai István őrvezetőnek, Enyedi István nép- fölkelőknek (utóbbi kettő a 301. honvéd gyalog­ezrednél) a bronz .vitézségi érmet adományozta. Az ellenség előtt különösen kötelességhü szolgá­lataikért Hack Ferenc épitő mesternek a koronás ozüst, Wersching Ferenc népfólkelési kötelezettség alatt álló kovácsnak és Ganz János népfólkelő- nek a 2. népf. parancsnokság nyilvántartásában a vas érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján. Házasság. Földes József fővárosi műszaki kereskedő november hó 27-én tartotta esküvőjét Stern Lenkével, Stern László, a Gyulavidéki ta­karékpénztár részv. társ. vezérigazgatójának leá­nyával. nek, legádázabb ellenségednek is: önmagadnak. Ott fenn, a széditő magasságba nyúló hegy­oromról, hosszú felhőfoszlány szabadul el. Siet­ve vitorlázik délnek, oda, ahová a nyár szállott, vándormadarak szárnjmn. A felhőnek olyan a formája, mint a nagy hajónak. Igen, ez a nagy kivándorló hajó. Száz ember áll a födélzetén és mind a száz búcsúzva int feléd. Es mind a száz a te arcod vonásait viseli. Éz a nagy elválás órája, midőn önmagádnak mondasz búcsút. Egy- től-egyig jól ismerted őket, a távozó ködembere­ket. Köztük van a te mámoros szemű ifjúságod. Ott van egy, az mosolyog és lehunyja a sze­mét: ő a nagy titok tudója. Ott látod önzésedet mohóságodat, kegyetlenségedet. Ott van — a többitől távolabb — a te vágyad a tisztaság után. O bénán született és sohasem tudott járni. Ott van a te nagy gyöngédséged is. Némán szü­letett és nem tudott megnyilatkozni. a ködhajó tova úszik és a semmiségbe enyészik. A nyomában, suhanó szárnyakon, ezer fantóm száll; ezek mind a te egyéniséged távo­lodó törmelékei, vágyaid, reményeid, pillanatnyi ötletek, hajlamok, indulatok, melyek sohasem fognak visszatérni hozzád S az erdő harasztja ezer ütemesen lépő láb alatt zörög. Akik ott dél­nek sietnek, azok is mind a te arcod vonásait viselik, mert belőled lettek, a te fantáziád szüle­ményei és most előled menekülnek. A hadsereg, mely most tőled búcsúzik, az mind te vagy. Egyedül maradtál. A tűlevelű fák halkan megborzonganak az őszi szélben. A szél zizegésé- ből most már tisztán hallod az elfojtott suttogást: — Csend legyen az erdőben! A nagy Pán haldoklik! Előadás hadifogságban levő fiainkról Ga­ramszegluj Sándor a budapesti Nemzeti Színház művésze, aki két évet orosz fogságban töltött, dr. Márky Barna gyulai szolgabiróval egy fogoly­táborban, oroszországi éleményeiről és orosz fog­ságban élő katonáink sorsáról december 3-án, hétfőn este 8 órakor a Király Mozgószinházban vetített képekkel kisért előadást tárt a következő műsorral: 1. Hadifoglyaink élete Szibériában, vetített képekkel. A forradalmi Oroszország sze­repe a közeli béke kérdésében. 2. Rabköltőink Szibériában a) Gyóni Géza, versek, b) Két levél, költemény, c) Moszkva ég, két költemény, d) Ernőd Tamás verse Yajjon mit csinálnak ? Hogy mi mit csinálunk ? költemény. — E végtelenül érdekfeszitő, irodalmi színvonalú előadásra felhív juk mindenkinek a figyelmét. Belépő dijak : Pá­holy 10 K, földszinti ülőhelyek 2 K, II. rendű ülőhely 1 K. Jegyek előre válthatók a Mozgó - színház pénztáránál. A kath. férfikar hétfőn este 8, a nőikar szerdán d. u. fél 6 órakor énekpróbát tart a ren­des helyen. A missió társulat gyüjtőkoesija A szociális missió társulat gyulai szervezetének népgondozó szakosztálya a. gyulai nép nyomorának enyhítésére gyüjtőkocsi járatokat rendezett és actiója Gyuia város népének reményen felüli áldozatkészségével találkozott, A gyüjtőkocsik november hó 13- és 14-én járták be a várost. A kocsik közül egyet a város polgármestere, egyet Oadrus Cyrill, hármat pedig a gyulai Szeretetház igazgatója, Péczely József bocsátott a szakosztály rendelkezésére. Minden jótékony célú mozgalom iránti előzékeny­ségéről tett tanúságot ezúttal is Rziha ezredes, aki a gyüjtőkocsik mellé kisérőkül a helyben állo­másozó 11. gy. e. kürtöseit adta. Minden elisme­résre méltó buzgósággal, fáradtságot nem ismerő tevékenvkedéssel és a magasztos cél iránti önzetlen lelkesedéssel kisérték a gyüjtőkocsikat: Csaponé Geiszt Rozina, özv. Laczkó Tituszné, Berndt Teréz, Féhn Margit, Féhn Mariska, Kukla Franciska,. Mayer Böske, Pap Juliska, Pap Mariska, Pénzes Iránj Remele Rózsi, Schmidt Bella, Somogyi Er­zsiké, Szabados Bella, Weisz Mariska. Szorgos tevékenységüknek és különösen a Nagymagyar város, Újváros és a Józsefváros lakosságának jó szive eredményezte, hogy két délután alatt 4 mm. káposzta, 5 mm. 30 kg. krumpli, 90 liter bab, 20 liter borsó, 2 és fél min. liszt és 7 kg búza gyűlt össze. Ruhanemüekből 18 pár harisnya, 30 darab külömböző fehérnemű, 12 darab zsebkendő, 32 darab különféle felsőruha, 9 pár cipő, 4 darab kendő, 2 darab trikó, 4 darab sapka, egy muff és 2 boa gyűlt össze. A Sál János által ajándé­kozott perselyekben 711 korona 93 fillér gyűlt be, melynek egy részéből 40 kg zsirszalonnát vásárolt a népgondozó szakosztály. Nov. 23-áp ért véget az élelmiszereknek a szegények közt való szétosztása, melyben elismerésre méltó buzgalom­mal vettek részt : Dr Berényi Arminné, Csapó Jánosné, Hadházy Andrásné, dr. Konrád Ernőné, özv. Laczkó Tituszné, Dr. Lovich Ödönné. Dr. Márky Jánosné, Dr. Novát Kamillné, Nizsalovszky Endréné, Ossutzki Jánosné, Palasovszky Sándorné, Soltész .Margit, Tóth Ferencné, Dr. Varga Gvu- láné, Zádor Mórné Lindl Etta a nővédő iroda elnöknője és Dr Zöldy Jánosné, a nép­gondozó szakosztály tagjai, összesen 83 szegény részesült a begyült adományokból és pedig úgy, hogy átlagosan minden szegény 3 kg, lisztet, 5 fej káposztát, 1 liter babot, fél liter borsót, 7 kg. krumplit-és 54 dkg szalonnát kapott. Bármennyire is szeretnénk, helyszűke miatt az összes adakozók neveit nem tudjuk ide iktatni, ki kell azonban emelnünk, hogy a Missió társulat gyulai szerve­zetének elnöknője gróf Széchenyi Antalné 4 mm. káposztát, a Részvénytársulati,- Reisner és Erkel Gőzmalmok pedig egy-egy zsák ^lisztet adomá­nyoztak. A szegény gondozó szakosztály úgy az összes adakozóknak, mint mindazoknak, akik az eredményes munkában bármi módon részt vettek, ez utón fejezi ki legmelegebb köszönetét. Legyen jólelküségük jutalma az a tudat, hogy sok ember­nek a végső nyomortól való megmentésében mű­ködtek közre. A begyült készpénz egy harmada és a gyermek ruhanemüek a hadiárva szakosztály­nak adattak át és ennek nemes céljára fognak felhasználtatok A népgondozó szakosztály vezetője Nizsalovszky Endréné. Az ismertetett fényes ered­mény az ő fáradságos rendező és vezető munká­jának eredménye. — Ma a hosszú háború által felfokozott nélkülözés és nyomor enyhítésének minden szeretetteljes munkája a nemzet életerejé­nek egyik jele, melyre a hála és megbecsülés érzetével gondol minden tagja a társadalomnak és nemzetnek. A villamossági társaság felebbezése. A bé­késmegyei villamossági társaság azon kérését, hogy az utcai közvilágításért járó teljes átalány összeg folyósittassék részére, annak dacára, hogy a féléjeles lámpák takarékossági okokból kikap­csoltattak, Gyula város képviselőtestülete, mint szerződés ellenest, nem teljesítette. A társaság a képviselőtestület határozatát nagyrészben a múlt lapszámunkban közölt indokolással megfelebbezte a vármegye törvénvhatóságához, azon hozzáadással, hogy ha kérelmét a megyegyülés sem teljesiti, követelését per utján fogja érvényesíteni, Uránia előadás. A gyulai tanítók testületé 1917. dec. 7. és 8.-án este 8 órakor a Király Mozgószinházban a harctéren hősi halált halt ta­nítók özvegyei és árvái javára Uránia előadást rendez. Ez alkalommal Szeghalmi Gyula — ki a háború folyamán mint hadi fényképész és festő teljesít katonai szolgálatot: „Az oroszok a Kár­pátokban“ és „Az olasz harctér'^ cim alatt 180- 180 darab a harctéren felvett színes vetített kép­pel kisérve ismerteti a titáni küzdelmet, melyet a haza védelmében csodás hősiességgel harcolt vé­gig a magyar. A képek és szöveg a m. kir. had­felügyeleti sajtóbizottság cenzúráján ment keresz­tül, a képek művészi szinezésüek, ebben a keret­ben látja a szemlélő a magyar sereget, a háború drámai jeleneteit, a kifejlődő ütközeteket, szurony­rohamokat. rommálőtt ütegeket, szilánkká tört erdőket, halotakkal borított csatamezüket stb. stb. Mindkét előadás a rendes helyáraknak egy har­maddal való felemelése mellett történik. Bővebbet a jövő héten megjelenő falragaszokon. A jegyek dec 5 tői fova előre lesznek válthatók s felülfize- tések köszönettel fogadva. Mindkét nap délután egy-egy ifjúsági előadás is lesz tartva. Halálozás. A városháza erkélyéről tegnap reggel óta gyászlobogó hirdeti, hogy városunk iparos társadalmának egyik megbecsült, vezető tagja Krizsán András csizmadia mester november 30-án este életének 64-ik évében rövid betegség után elhunyt. A boldogult élénk részt vett Gy ula város közéletében és ipari mozgalmaiban. A csiz­madia ipartársulatnak évtizedek óta elnöke, a vá­lasztott iparhatÓ3ági megbízottak elnöke, az ön­kéntes tűzoltóság alparancsnoka s a városi képvi­selőtestület tagja volt. Egyik megalapítója a bak- kancsgyárnak s ugyancsak alapitó s egyben elöl­járóság! tagja a gyulai ipartestületnek is. Halála fájdalmas vesztesége városunk iparos társadalmá­nak, melynek körében a gyászhir élénk sajnálko­zást és részvétet kelt. De elmúlása legmélyebb gyászba borítja özvegyét Sebestyén Terézt, kivel 4L évet élt boldog házasságban, négy gyermekét, vejeit, unokáit és rokonságát. Temetése ma, va­sárnap délután fél 4 órakor lesz, bizonyára a ba­rátok, tisztelők s őt gyászoló testületek igen nagy részvét nyilvánulása mellett, a róm. kath, egyház szertartása szerint, a Szentháromság temetőbeu. • Béke hamvaira ! Az élűink november hő elődjénél valamivel esődusabb volt ugyan, de a csapadék meg sem közelitette azt a mennyiséget, amennyire mező- gazdasági szempontból szükségünk lett volna. Mindazonáltal örömmel állapíthatjuk meg, hogy az őszi búzával bevetett terület nemcsak eléri, hanem némileg meg is haladja a múlt esztendeit, dacára annak, hogy a kötött talajú réti földek igen na y részét a talaj kökeménysége következ­tében ouetetlen volt felszántani. A búza túl­nyomó része ki is kelt, habár nem egyenletesen ; igen sok gazda másodszor is bevetette vele földjét. A mezőgazdasági munka különben nem szünetel, mert aki csak t heti — igen helyesen —' igyek­szik tavaszi alá ugárolni és pedig mindaddig mig ezt az időjárás csuk megengedi. Bál a polgári körben. Ma egy hete igen kedves emlékű bal volt a hadigondozó bizottság céljai javára a polgári körben. A záróráig a fiatal­ság vígan táncolt, talán a közelgő béke előérzeté- ben is, mert érezték, hogy a hadi állapot nyomo­rúságainak enyhítése — habár vigadva — kedves és hasznos dolog. A bálát a gyulai hadigondozó bizottság elnökének neje dr. Berényi Arminné, légióként Puskás Andrásné és Szegedi Zsuzsika segédkezésével rendezte. A . szükséges és nemes törekvésű bal megismétlésére és lehetőleg állan­dósítására van kilátás. Felülfizettek: dr. Berényi Armin 20 koronát, Szegedi Gábor 10 kor., Nagy Andrásné, Szegedi István, Kálmán- István 5—5 kor., Puskás Andrásné, N. N. 4—4 kor., Kristyák Györgyné, özv. Gárdonyi Gáborné, Rostás István, Csomós Jánosné 2—2 kor., Magda Mariska, Titz József 1—1 koronát. Betörések, lopások. Ezen cim alatt — úgy látszik állandósuló rovatunkban a múlt hétről a következő eseteket jegyezhetjük fel : Tar Fe­renc Szlányidülő 5 számú tanyai lakásának be­zárt szobájából múlt hó 23-án, a tanyán egyedül maradt két orosz fogoly, a szekrényben elhelye- lyezett 6000 koronából 1751 koronát kilopott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom