Békés, 1916. (48. évfolyam, 1-53. szám)

1916-12-24 / 52. szám

1916. december 24. Békés 5 miniszter 149802—1916. számú rendeletében most kijelenti, bogy a régi bélyeg fokozat hasz­nálatának kedvezménye szempontjából közszolgá­lati alkalmazottaknak azokat kell tekinteni, aki­ket az 1915. évi XXII. törvénycikk azoknak te­kint és akik e törvény rendelkezései alapján há­borús segélyben részesitendők. Az adófelszólamlási bizottság, dr. Már kg János elnöklete alatt f. hó 14-étől kezdődőleg tárgyalta s egyúttal befejezte az 1916. évben III. oszt. kereseti adó kivetés ellen beadott fe- lebbezéseket. Ezenkívül letárgyalta á háború mi­att jövedelem csökkenés címén főleg a hadbavo- nultab, vagy azok hozzátartozói részéről III. oszt kereseti adó törlés, illetőleg mérséklés érdekében beadott kérvényeket.. Feltűnő sok volt az elkésett kérvény, amennyiben ilyen irányú kérvények az 1914 és 15 évi adótörlés és mérséklésre vonat­kozólag 1916 január 31-éig voltak beadandók, amit azért említünk meg, hogy az 1916 évre ki­vetett adók elleni folyamodások 1917 évi január 31-ig adassanak be, mert azontúl mint elkésettek szintén vissza fognak utasittatni. Hősök kitüntetése. A király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101. gy. ezredbeli főhadnagynak a III oszt. vas- koronarendet és Ferencz József rend lovagkereszt­jét a hadiékitménnyel adományozta. Bally László a IV—8. népf. gyalogzászlóaljnál beosztott 2 honv. gy. ezredbeli főhadnagynak és Gaál József a 2. népf. gy. ezrednél beosztott népf. főhadnagynak, Márky Barna gyulai szolgabiró, orosz fogságba esett 2. hgy.-ezredbeli hadnagynak a hadidiszit- ményes 3. oszt. katonai érdemkeresztet adomá­nyozta. Elrendelte, hogy vitéz magatartásukért a legfelsőbb elismerés tudtul adassák Pichler Nándor századosnak, Molnár Mihály és Vetter Ödön főhadnagynak a 101. gy. ezredben Az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatai elis­meréséül Vámos Imre gyulai nagykereskedő, 8 (20) honv. tábori ágyusezredbeli tart. főhadnagy a signum laudissal lett kitüntetve. Mészáros Sándor a 37. gy. ezrednél beosztott 101. gy. e. tizedes, Mészáros Lajos gyulai kertész fia Írja szüleinek az orosz frontról, hogy december 12-én tűzte neki és 60 bajtársának, mellére a vezénylő tábornok a 2. oszt. ezüst vitézségi érmet, amelyre azzal tették magukat érdemessé, hogy éjjeli pokoli ágyutüzben visszavertek egy erős orosz támadást. Képviselő testületi tag választás Hétfőn választották meg Békéscsabán az uj képviselő testületi tagokat. A választás meglepetéssel vég­ződött, amennyiben a régi s úgyszólván a képvi­selői székbe beleöröködött tagok felerésze kima­radt. A tiz választott városatya közül csak öten tudtak győzelmesen kikerülni, a másik öt elbukott. Újak jöttek be. Friss erők. Az eredmény kerüle- tenkint a következő : I. kerület : Rendes tag : Achim László 84 szavazat, póttag Drinyovszky János. II. kerület: Rendes tag: Botyánszky Pál 193, Kraszkó Mihály 41, póttag: Kazár Mátyás 194 szavazat. III. kerület: Rendes tag: Dr. Szé­kely Lajos 112, póttag: Szaszák Pál 112 szavazat. IV. kerület: Rendes tag: Kovács Sz. Mihály 163, Fekete Géza 22, póttag: Petrovszky S. János, V. kerület: Rendes tag: Novák György 145. póttag : Maczák György. VI. kerület: Rendes tag : Lipták L. Pál 63, póttag : Vidovenyecz György. VII. kerület: Rendes tag : Kiss László 44 póttag : Zahorán György. VIII. kerület: Rendes tag: Bohus M György 50, póttag : Belanka Pál. IX. kerület: Rendes tag: Gécs László 101, Kiszely Pál 60, póttag ; Blaskó András. X. kerület : Ren­des tag : Szalay Lajos 149, dr. Herzog Henrik 8, póttag ; Sukk Kálmán 167 szavazat. Gyulaváriban a községi képviselők választása Csete György elnök vezetése mellett f. hó 16-án tartatott meg. A választóközönség csekély érdeklődést tanúsított. Leadatott 86 szavazat. Rendes képviselőkké vá­lasztottak 6 évre : Megyesi Péter, K. Dandé Sándor, K Túri Ferenc, Dandé Albert, Megyesi Mihály, Erdődi Lajos, Nagy Gy. János, Arató A. Póttagokká választattak 3 évre : V. Arató Ferenc, F. Dobra Sándor, Arató Antal, F. Bálint József. Ugyanaznap ejtették meg Kétegyháza községben is a képviselőtestület tagjainak választását. Ren­des tagok lettek« Böhm Miklós, Neumann Antal, Kádas Mihály, Borbély Dénes, Némedi Gábor, Szántó György F, Szántó György M, Sztán Ti­vadar P (uj), Czábik Traján (uj), Gállis György. Póttagok: Ludescher György (uj), Málik András (uj), Popa Vazul F, Bosztán Mihály. Katonazene a Komlóban A cs. és kir. 11. gyalogezred zenekara, hétfőn, ünnep első napján este a Komló kávéházban hangversenyt tart. Kez­dete este 8 órakor. Karácsonyi adományok. A gyulai hitel- és böranyag beszerző szövetkezet, a karácsonyi ün­nepek alkalmából lapunk utján a következő ösz- szegeket adományozta : a Vöröskereszt kórház katonáinak, a Békésmegyei közkórház beteg ka­tonáinak, a fronton levő katonáknak a gyulai nőegyletnek, az Erzsébet ápoldának 10—10 koro­nát. A 11. gy. ezred lábadozó osztagának 20 K, ösz- szesen 70 koronát. B. 0. a vöröskereszt korház sebesült katonáinak 6 koronát mely öszegeket ren­deltetési helyükre elküldtünk. Gálosi András árváinak. A tragikus véget véget ért Gálosi házaspár árvainak, a gyulai hitel és bőranyag beszerző szövetkezet tagjai és mun­kásai 102 koronát gyűjtöttek és adtak át pillanat­nyi nyomoruk enyhítésére és a temetési költsé­gekre, mig ugyancsak Czóbel Károly postafőnök utján dr. Major Simon 20 K, ifj. Balog József 10 K, Neumann Simon 5 K, Läufer Sándor 5 K, Papp Miklósné 4 koronát adományoztak. A hét szegény árva gyermek sorsát különben társadal­munk emberbaráti érzéssel felkarolta. Hatot közü­lük különböző családok vettek magukhoz, egyikü­ket pedig a gyulai árvaház fogadta gondozásába. Karácsony a Vöröskereszt kórházban. A Vöröskereszt Egylet elnöksége pénteken szép ka­rácsonyi ünnepet rendezett a kórházban ápolt 267 sebesült katonának. Az épület egyik termé­ben gyűltek össze a katonák, ahol fényesen fel­díszített karácsonyfa volt felállítva, Dr. Linden- berger János apát plébános szívélyes szavakkal köszöntötte a sebesült hősöket, kiknek nevében egy fiatal káplár köszönte meg az ajándékokat. A hatalmas asztalon felállított »Kriszkindliket« gyulai hölgyek osztották szét. A családias jellegű kedves ünnepély méltó kifejezése volt annak a bensőséges háláuak, melyet mindnyájan érezünk azokért, kik a hazáért véreztek. Halálozások. Lindenberger Simon kiérdeme­sült kovács iparos, a régi kovács céhnek még remekes mestere s előkelő állásokat betöltött elöljárója, f. hó 21-én 82 éves korában elhunyt. A boldogult, aki dr. Lindenberger János apát- plebánosunknak nagybátyja volt, négy gyermeket, nagyszámú unokát s kiterjedt rokonságot hagyott maga után. Rajtuk kívül igen számosán gyászol­ják a tetőtől talpig derék, becsületes és jó em­ber halálát. Ten etése tegnap d. u. volt, a r. k. egy­ház szertartása szerint, a Szent József temetőben, özv. Vörösmarthy Károlyné, Tury Róza, özv. Tury Ferencné leánya hosszas súlyos betegség után f. hó 20-án 33 éves korában meghalt. Anyján kívül testvérei gyászolják a boídogultat akit csütörtök délután temettek el a református temetőben. Nyugodjanak békében. A tél naptári beköszöntével, ha nem is szi­gorúan télies, de mégis beköszöntött a hideg idő is. Mindazáltal, hacsak az utolsó 24 órában nem fordul meg, ami különben télen gyakori eset, fe­hér helyett fekete karácsonyunk lesz. Mazőgaz- dasági s főleg egészségi szempontból nem volna felesleges, ha legalább pár hétre kemény fagyok állanának be, mert csak a nagy hideg képes a vetéseket pusztító férgeket és betegség okozó bacillusokat kipusztitani. Az enyhébb időjárás mellett is nagy érv azonban a háború okozta súlyos anyagi helyzet, különösen a szállítási ne­hézségek miatt bekövetkezett nagy szén- és fa­hiány, amely, ha rövid időn belül nem lehet segíteni, igen súlyos következményeket fog maga után vonni Biinbóhullás. Ritter Artur Nagyváradra el­származott magántisztviselő földinket és nejét Goldmann Erzsikét mélységes fájdalom sújtotta. Gyulán tartózkodásuk ideje alatt két éves és négy hónapos egyetlen kis leánykájuk Rózsika megbetegedett s a városunkban szórványosan fel­lépett difteritisz, három napi kínos betegség után folyó hó 17-én elrabolta őt a szerető szü­lők ölelő karjaiból. Az életkorát felülhaladó szel­lemi fejlettségű kedves kis gyermeket sokan is­merték és az angyalok honába távozását mélyen fájlalják. Kedden délután kisérték ki a csöpp halottat a békésmegyei közkórházból az izr. te­metőbe. Dr Bácskai Albert halála. {* Országszerte, különösen pedig vármegyénkben és elsősorban Szarvason mélységes részvétet kelt dr. Bácskai Albert fővárosi ügyvéd váratlan halála. A boldo­gult Szarvas község szülötte, az ottani hírneves főgimnáziumnak egyik legnagyobb tehetségű tanít­ványa volt, aki közéleti szereplésével a hozzá fű­zött várakozásokat be is váltotta. A fővárosi ügy­védikarnak egyik kiválósága lett, ezenkívül publicis- tailag is fényesen érvényesült Legjelesebb élclapunk a Borsszem Jankó gárdájának évtizedeken át meg­becsült beltagja volt s a nevezett élclapnak egyik legnépszerűbb alakját, Bukovay Absentiust ő kre­álta s tette országos hírnevűvé. Élte delén tör­tént elhunyta porig sújtja szeretteit, barátai nagy táborát, de súlyos veszteség a magyar publicisti- kára is. Áldás és béke hanvaira. Műkedvelői előadás Gyulaváriban- A gyula­vári-i állami óvoda nagytermében december 26-án kedden délután 5 órakor jótékonycélu műked­velői előadás lesz, melynek tiszta jövedelmét egészben a háborúban elesett tanítók özvegyeinek és árváinak adják. Felülfizetéseket a jótékony­célra való tekintettel szívesen vesznek és a »Bé­késiben nyugtáznak. Helyálak : Az I-ső 6 sorban 2 korona, a többi sorokban 1 K, 50 f, állóhely 1 K. Műsor : 1. »Ima a hazáért« énekli a kar. 2. A katonák karácsonyi álma« élőkép, alakítják: Bene Margit, Kádár Bertuska, Nagy Margit, Er­dődi Erzsi, Irházi Lajos és Kender Albert. 3. »Csukaszürke sapka* énekli a kar. 4. Kárpáti őrszem, szavalja: Kender Albert. 5. »Házassági költségvetés« előadja: Hotorán Erzsébet és Irházi Lajos. 6. »Gyurkovics leányok« élőkép, alakítják : Farkas Károlyné, Balássy Anna, Bene Margit, Farkas Ilonka, Kozák Erzsébet, Papp Mariska, Sváby Emma, Z. Tóth E>zti. 7. »Az első pon­gyola« előadja : Kozák Erzsébet. 8. »Bocsássa meg, hogy hirt nem adtam« éneklik: Balássy Anna, Farkas Ilonka és Papp Mariska. 9. »A csapda« előadja : Papp Mariska és Z. Tóth Eszti. 10 »Az ezredeséknél« vígjáték 1 felvonásban, irta: Dezső József. Személyek: Sziklay ezredes Balássy A. Klára, felesége Papp Mariska, Piros és Feri jogász gyermekek Kozák Erzsébet, Irházi Lajos, Kenessey Ilonka, Hotorán Erzsébet, Fehér Gabi Kender Albert, Gábor kertész Dormán Imre, Juci unokája Farkas Juliska. 12. »Tótoska« sza­valja : Farkas Ilonka. 13. „A három grátia“ élő­kép, alakítják : Balássy Anna, Kozák Erzsébet és Z Tóth Eszti. 14. „Német hymnus“ énekli a kar 15. „Magyar hymnus1 énekli a kar. Dohánylopás A gyulavári Dénes majorban dohánylopást vettek észre, a mit bejelentettek a gyulai csendőrségnek. Ez elkezdett nyomozni és a feljelentés szerint a Ladányi Gábor dohány­kertész lakása padlásán megtaláltak 8 kiló do­hányt. Minthogy ez a dohány Szabó Gábor ura­dalmi napszámos zsákjában' volt Szabóék is nyo­mozás alá kerültek és a kemencéjükben elrejtve meg is találta« 15 kg. dohányt. Most azután megindult a lavina Szabó Gábor a nyomozás szerint eladott Csuta Ferencz kötegyáni lakos­nak 5 kg dohányt, Ladányi Gábor pedig eladott Berke Józsefné dénesmajori lakosnak 4 kg-ot, de Cs Kovács Sándor, F. Szénási Imre, Dávid János és Szilágyi Lajos anti lakosoknak is adott a lopott dohányból. Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat ré­szesítette a tilos dohányból. Azután még Kiss Mihályné dénesmajori lakos is belekerült a do­logba, mert Ladányi Gábornétól átvett 2 kg. dohányt, azt 12 koronáért eladta Cs. Kovács István anti lakosnak. így ágaznak szerte ennek az ügynek szálai, a melyeket persze a bíróság fog kibogozni. Betörések a tanyán. D. Nagy István bicerei 1 számú tanyáján folyó hó 18-án virradóra kel­lemetlen látogatók jártak. A tető cserépfedelei­nek felbontása után behatoltak a padlásra és 10 kg. szappant, 5 kg. szárazkolbászt, 1 bőrsajtot és disznóhust elemeitek. Ugyancsak feltörték a mult- héten özv. Gyarmati Sándorné sióréti tanyáját is, ahonnan élelmiszereket vittek el. A rendőrség a betörők nyomában van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom