Békés, 1916. (48. évfolyam, 1-53. szám)

1916-10-22 / 43. szám

3 Békés 1916. október 22 hét folyamán tűzött maga elé. Arról van ugyanis szó, hogy Bziha Alajos alezredes és Liebig fő­hadnagy lábadozó osztag ritka tudásu és szervező képességű parancsnoka, a közeli napokban nép­konyhát szándékoznak felállítani s fentartani a menekültek élelmezésére. A népkonyha berende­zéséhez szükséges anyagi eszközök előteremtésére f. hó 17-én a lábadozó osztag a moziban két dél­utáni és egy esti katonazenés ünnepi előadást rendezett, amely 498 korona tiszta jövedelmet eredményezett. — A népkonyha a Göndöcs nép­kerti pavillonban lesz felállítva és az olcsó ételeket valószínűleg mozgókonyhán is fogják a város utcáin szállítani. A népkonyha létesítését a város maga is tervezte, de ennek az intézménynek katonai kéz­ben és apparátussal való létrehozatala sokkal könnyebben és praktikusabban oldja meg a ne­héz feladatot, s a város közönsége hálás elisme­réssel fogadhatja a katonaságnak ezirányu támo­gatását. De a katonaság még más irányban is óhajt a menekülteken segíteni. A lábadozó osztag kü­lön műhelyt állít fel, ahol a menekültek ruha­neműit és cipőit ingyen, vagy igen csekély díja­zásért javítják meg. A cipőjavitáshoz részben ka­tonai célra hem alkalmas bőranyagot is adnak. * A kormány egyébként a menekültek vissza­telepítésének előkészítésével is foglalkozik már. Elrendelte a menekülteknek két csoportra osztott összeírását, egyik csoportba véve azokat, akik saját költségükön személy- vagy gyorsvonattal szándékoznak hazautazni, másik csoportba járá­sonként azokat, akik menekülő vonattal fognak hazaszállittatni. Intézkedett a belügyminiszter, hogy a vasúti éttermekben a hazatérő menekültek ellátására elkészüljenek, másrészt, hogy a nagyobb állomásokon társadalmi szervezkedéssel esetleg állami segítséggel üdítő állomások létesittesenek, ahol a szegény menekültek ingyen jussanak éle­lemhez. Ily üdítő állomás lesz Békéscsabán a hol a szervezés munkáját már megkezdették. A haza­utazás a harctéri helyzethez képest csak kellő in­tézkedés után és vidékenként lesz lehetővé téve, azért az ez iránti intézkedéseket a menekültek­nek be kell várniok. * Kormányrendelet érkezett arról is, hogy a menekültek sorsa iránt azoknak a harctéren levő hozzátartozói tömegesen érdeklődnek és a bizony­talanság e hozzátartozók között nagy nyugtalan­ságot okoz. A hatóságok a tudakozódásokra le­hető leggyorsabban válaszolnak, de az általános nyughatatlanságot igen enyhítené, ha maguk a menekültek kérdés nélkül is értesítenék tábori lapon a harctéren levő hozzátartozóikat hollétük­ről és állapotukról. Mi is felhívjuk erre a mene­kültek figyelmét. A Pénzintézeti Központ közhírré téteti, hogy kötelékébe tartozó erdélyi intézeteknél levő be­tétekre a következő békésmegyei pénzintézetek fi­zetnek ki előlegeket: Gyulán a Békésmegyei Ta­karékpénztár, Békéscsabán a Békéscsabai Taka­rékpénztár és a Békéscsaba Városi Takarékpénz­tár, Orosházán az Orosházi Takarékpénztár és az Orosházi Népbank, ezen kívül a Szarvasi Takarék- pénztár és a Mezőberényi Gazdasági Takarék- pénztár. Tanügy­Menekült tanerők kirendelése. Az ellensé­ges betörés folytán Erdélyből menekült tanerők közül vármegyénk iskoláihoz immár többen ki­rendeltettek ideiglenes szolgálattételre. így a val­lás és közoktatásügyi miniszter szolgálattételre beosztotta : Incze József, szárazajtai állami elemi iskolai tanítót a gyulavári-i-, Szabó Kálmán bodolai áll. el. isk. tanítót a vésztői, áll. el. is­kolához-, Nagy Lajos baróti róm. kath. isk taní­tót az endrőd-csejti községi elemi iskolához, Bene­dek Irén segesvári áll. óvónőt pedig az orosházai II. kér. állami óvodához. Békésvármegye kir. tan- felügyelője szolgálattételre beosztotta: Balássy Gyula sepsiszentgyörgyi áll. el. isk. tanítót a gyulavári-i, Márton Mihály torjai áll. el. isk. ta­nítót a gyula-ajtósfalvai-, Imrék Benedek komollói és özv. Dr, Csutak Lajosné kovásznai áll. el. is­kolai tanítót, illetve tanítónőt a gádorosi-, Simon Anna bölöni áll. el. isk. tanítónőt a vésztői áll. el. iskolához-, Benke Pál torjai áll. el. isk. taní­tót a mezőberény-kereki-i-, Szabó Pál szacsvai áll. el. isk. tanítót és Demes Elek dálnoki áll. el. isk tanítót a békéssámsoni-, Sándorné Benedek Jolán segesvári, Sándor Mihály erősdi és Bartók János felső csernátoni áll. el. isk. tanítót illetve tanítónőt az orosházi-, Balássy Anna erősdi áll. el. iskolai tanítónőt a gyulaváriig Jakó Pál szé­kely tamásfalvai áll. el. isk. tanítót a szarvasi-, Hadnagy Ilona dobollói áll. el. isk. tanítónőt az orosháza-gyopárhalmi-, Tóth Kelemen kézdi- martouosi áll. el. isk. tanítót a pusztaföldvári- Zaida Irén papolci áll. el. isk. tanítónőt a nagy- szénás-ujpusztai-, Albert Károly maksai áll. el. isk. tanítót a nagvszénás-kecskeméti-uti állami elemi iskolához, továbbá Molnár János bodolai áll. el. iskolai és Sidó János uzoni ref. el. isk. tanítót a szentetornyai-, Szőts Béla székelytamás- falvi áll. el. isk. tanítót pádig a szentetornya- székács-majori községi elemi iskolához, Hadnagy Mihály lisznyói és Szinte Vilmos kézdimárkos- falvi áll. el. isk. tanítót a Gyomára menekült tanulók tanítására-, végül Kanabé Mihály osdolai áll. el. isk. tanítót a békési belterületi községi, elemi iskolához-, Jancsó Gábor sepsiszentgyörgyi áll. polg. isk. igazgatót és Székely Malvin ugyan­ottani áll. polg. isk. tanitónőt a békéscsabai ma­gán polg. leányiskolához, Czirjék Ida kovásznai és Papp Mariska árapataki állami óvónőt a gyula- várii állami óvodához-, Nagy Kálmán sepsiszent­györgyi állami gazdasági szaktanítót a békéscsa­bai gazd. népiskolához. Hírek. Csak egy virágszálat! A József Szanatórium Egyesület Mindszentek napján a halottakra való emlékezés szomorú, elmélyedésre késztető ünne­pén megtartja »Csak egy virágszálat« jelige alatt országos közgyüjtését, amely alkalommal azt kéri a temetőkbe zarándokló hívektől és általában a társadalomtól, hogy. azokból a koszorúkból, ame­lyeket kegyeletesen ráhelyeznek az elkötözöttek, a drága halottak sírjára, egyetlen egy szál virág­nak értékét ajándékozzák a szegény szenvedő tüdővészesek megmentésére. A Szanatórium Egye­sület Elnöksége ezúton is kéri, hogy mindazok, akik koszorú megváltás cimén a jótékony célra adakozni óhajtanak ezen adományokat juttassák az egyesület helyi fiókja elnökének ifj. NovákCamill- nénak kezeihez, vagy pedig küldjék be a »Békés* szerkesztőségéhez illetőleg a Dobay üzletben el­helyezett gyüjtőivre. E helyen közöljük, hogy a szanatórium egyesület helyi választmánya hétfőn 23-án délután 5 órakor a vármegyeház kistermé­ben a halottaknapi gyűjtési akció megbeszélése végett ülést tart és ezúton is kéri az érdeklődők­nek a szives megjelenését. Hősök kitüntetése. A király a háborúban kitűnő szolgálatáért Marcsek György dobozi közs. jegyzőnek, 2. népf. gyalogezredbeli főhadnagy, a Visztulái vasúti hidak őrj. parancsnokának, továbbá az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis­meréséül Vámos József a 2. honvéd gyalogezred­nél beosztott szolgálatonkivüli viszonybeli főhad­nagynak a signum laudist adományozta. Az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatar­tásuk elismeréséül Hnzly Imre, a 300, honvéd gyalogezrednél beosztott 2. honvéd gy. ezredbeli tart. egészségügyi zászlós, Foltényi Sándor és Takácsy Lajos ugyanott beosztott tart. egészség- ügyi hadapródok az arany érdemkereszttel a vitéz- ségi érem szalagján lettek kitüntetve. Honvédségi kinevezés. A király kinevezte Stósz Frigyes tartalékos századost százados-gaz- dászati tisztté a 2. honvéd gyalogezredhez, a tényleges állományba való egyidejű áthelyezéssel. Botka István — pénzügyigazgató A király Botka István királyi tanácsosi címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruházott pénzügyi tanácsost, gyulai pénzügyigazgató helyettest, aki tudvalevőleg ez év eleje óta a dévai pénzügy­igazgatóság ideiglenes vezetésével volt megbízva, ezen állásra pénzügyigazgatóvá véglegesen ki­nevezte. A hadiadó kivetése. Multheti lapunkban közöltük a húszezer koronán felüli jövedelemmel bírók megadóztatására vonatkozó pénzügyigazgató­sági kiszámítási javaslatokat. Ezeknek a javasla­toknak tárgyalására, illetőleg az adónak tulajdon- képeni kivetésére a pénzügyigazgatóság már ki­tűzte a tárgyalási napokat. A kivetést tudvalevőleg az adófelszólamlási bizottság végzi, amelynek elnöke Wenckheim Dénes gróf, alelnöke Beliczey Géza, tagjai pedig Haraszti Sándor, dr. Török Gábor, Kohn Dávid és dr. Berthóty Károly. Pót­tagok : Braun Mór, dr. Jantsovits Emil és Kon- sitzky János. A bizottság f. hó 25-én, szerdán kezdi meg működését a pénzügyigazgatósági szék­ház emeleti tanácstermében. A tárgyalások napon­ként reggel 9 órakor kezdődnek s á szükséghez képest délután 3 órakor folytattatnak. A kincstári előadói teendőket Szerdahelyi Sándor pü. segéd­titkár és dr. Vertán Jenő pü. fogalmazó fogják ellátni. A tárgyalási napok a vármegye egyes községeire vonatkozólag a következők: október 25-én Békéscsabáról a következők adóit álla­pítják meg : Bakos Mátyás, Réthy Béla, Omaszta Gyula, Kovács Mihály, Weisz Mór, Varságh Béla, Róth József, ifj. Kocziszky Mihály, dr. Debreczeny Lajos és Fábrv Károly. Október 26-án: Beliczey Géza, Galgócy Géza, özv. Kulpin Jakabné, Lipták G. Pál, Lipták G. János, Weisz Éliás, Guttmann József, Kun Ede, Haraszty Sándor, Rosenthal Adolf. özv. Szalay Józsefné. Október 27-én: Lepény Mátyás. Bohnert József, Weisz Ede, Wallfisch Ferenc, Petrovszky Mihály, Rosen­thal Ignácné, Neumann Manó, Weisz Mihály, Iritz Gyula, Iritz Aladár, Lerner Géza, Adler Lajos, Weisz Fülöp, Uhrin János és Kovács L. Mihály. Október 28-án: Markovits Miksa, Böhm Izidor, Grünwald Kálmán, Klein Gusztáv, Mar­kovits Zsigmond, Schreyer József, Böhm Pál, özv. Flamm Miksáné, Fekeífe Sándor, ifj. Kocziszky Mátyás, Hanesz József, Apjáry János, özv. Seiler Elekné, Grigolon Gyula, Grigolon Jakab, Grigolon Kajetáo, ifj. Lőrincz József. 30-án Orosházáról: Bein Géza, Mikolay István, Csicsova András, Farkas Antal, Rózsa Miksa, özv. Singer Miksáné, Singer Sámuel, Szénási Bálint, Horovitz Mór, Ravasz Ferenc. 31-én : Pollák Kálmán, Őhlsch- léger Márton, Nyáry Mihály, Kovács Lajos, Já- roli András, Anisfeld József, Fischer Sándor, gróf Wenckheim Dénes, gróf Szécheny Antal, gróf Wenckheim Ferenc és gróf Wenckheim Géza Doboz. November 2-án Szarvas, Kigyós, Körösla- dány, november 3-án Gyuláról: Dr. Ladies László, Braun Mór, Czinczár Adolf, Weisz Mór, Nájmann György, id. Novák Kamii, Reisner Emánuel, Reis- ner Arthur, Reisner Béla, Dr. Márkus Mihály, Reisner Endre, Dr. Kaczvihszky János, Scherer Benedek. 4-én : Soltész Béla, Vámos Imre, Zuz- mann János, Schillinger Lipót, Reisner Ede, Sif­lis István, Baráth Ferenc, Puczkó Mihály, Ora- vecz József, Scheibert Jakab, Kliszek Antal, Tóth Lajos, Sándor Pál, Mandorf Gyula, Rostás János. — 6-án: Békés, Békéssárason, Bókésszent- andrás, — 7-én: Csorvás, Füzesgyarmat, Gyoma, — 8-án : Kétegyháza Kondoros Köröstarcsa, Mezőberény, — 9-én: Szeghalom, Nagyszénás, Gádoros, 10-én : Szentetornya, Tótkomlós, Vésztő. Kórházak ápolási dijai. A belügymister értesíti a vármegyét, hogy f. é. julius 1-től kez- dődőleg a gyulai vármegyei közkorbáz napi ápo­lási diját 3. K 44 fil-re, a békéscsabai közkorház ápolási diját 3 K 32 fil-re emelte fel. A feleme­lést az élelmezési cikkekben is általában minden

Next

/
Oldalképek
Tartalom