Békés, 1916. (48. évfolyam, 1-53. szám)

1916-12-24 / 52. szám

6 Békés 1916. december 24 Szélhámos menekült asszony. Dr. Bara­bás Andor, háromszékmegyei 820lgabiró felesége bejelentette a rendőrségen, hogy Jókai Mór-utca 11. számú lakásáról f. hó 14-én ellopták felső kabátját, azonkívül egy női és egy férfi ernyőt. Ugyanaznap este, a betegen fekvő Yáczi Mihályné téglagyári alkalmazott feleségének lakására beál­lított egy 40 év körüli alacsony, vézna testal­katú, barna arcú, fekete hajú, menekült kinézésű asszony, karján egy nagygombos női kabáttal és azt megvételre kínálta. Miután elutasító választ kapott, aziránt érdeklődött, milyen könyvvel vannak ellátva az ezen a vidéken szolgáló cselé­dek. Vácziné megmutatta neki leányának, Boros Erzsébetnek cselédkönyvét, amelyet az idegen asszony nézegetett s aztán észrevétlenül kicserélt egy Mayer Rozália névre, Rákoskeresztúron ki­állított munkásigazolvánnyal, azután eltávozott. Néhány nap múlva a békéscsabai rendőrség át­írt Gyulára, hogy nyomozzanak Boros Erzsébet nevű gyulai cseléd után, aki ilyen névre szóló könyvvel Róth Etel csabai magánzónőhöz szol­gálatba állott s az első éjjel, minden kezeügyébe esett értékes holmival felpakoltan megszökött, hátra hagyva cselédkönyvét. A rendőrség meg­állapította, hogy Boros Erzsébet nem is volt tá­vol Gyuláról és könyvét az eddig ismeretlen ide­gen szélhámosnő cserélte el, aki minden valószí­nűség szerint a szolgabiróné holmijainak eltulaj­donításában is bűnös. Az ellolrajolt kézi koffer. Ez év október havában Rusznyak Mihályné kétegyházai lakos Budapesten volt és hazafelé utazása közben a vasúti kocsiban megpillantott egy jóképű kézi koffert. Mostanában nagyon megszokták a laza erkölcsű emberek a vasúton levő csomagok mtg- dézsmálását. Ez már a levegőben van. Rusznyák Mihályné is elkanyaritotta a magában levő kuf- fert, a melyet haza vitt, a férjével kinyittatott és a benne levő ruhákat eltulajdonította. Isten tudja hogy jutott ez a csendőrség tudomására, de az bizonyos, hogy ez ügybe most már a kir. ügyész­ség is beleszólott. Halálos gázmérgezés. Az Orosházához tar­tozó Gyopárhalmon ez év december hó 17-én Balog István, Bikádi István és Bakos Ferenc csőszök egy csőszházban a boglya kemenczében tüzet raktak, amely egész éjszaka égett azonkívül egy kis mécsest is égettek. Reggelre mind a hár­mat eszméletlen állapotban találták, azonban Bi­kádi Istvánt és Bakos Ferencet eszméletre lehe­tett téríteni, mig Balog Lajos meghalt. Ennek a fején sérülés volt észlelhető. Az emberek a ke­mencéből kiáradó és a mécses által okozott gőz- tői vesztették eszméletüket. E közben történt, hogy Balog Lajos elesett és a fejét valamibi megütötte. Halálát azonban a gázmérgezés által előidézett szivszélhüdés okozta. Bikádi és Bakos túl vannak a veszélyen. Közgazdaság. A Békésmegyei Gazdasági Egyesület folyó hó 19-én igazgatóválasztmányi s azt követőleg közgyűlést tartott amelyen Beliczey Géza elnök kegyeletes szavakban emlékezett meg I. Ferenc József király haláláról és hódolattal az uj ural­kodóról, akinek pár nap múlva fogják fölkent fe­jére tenni Szent István koronáját. A közgyűlés­nek legfontosabb tárgya a Sólyomy Lipót titkár által nagy körültekintéssel elkészített munka- programm és költségvetés volt, amelyet változat­lanul elfogadtak. Almády Géza a jelen voltak köz­helyeslése mellett nagy elismeréssel emlékezett meg az egyesület vezetőiről és jegyzőkönyvi kö­szönetét indítványoz munkásságukért. Ábrái Lajos a munkaprogramhoz szólva essay-szerü felszólalá­sában lesújtó kritikát mondva a mezőgazdaság érdekei iránt tapasztalható közönyre, amire nézve szomorú tapasztalatai vannak, Mezőgazdasági ta­nács alakítását indítványozza és ezt pártolás végett valamennyi gazdasági egyesületnek megküldeni kéri. A jelenvoltak ilyen értelemben határoztak. Az elhalt igazgatóválasztmányi tagok helyére megválasztották dr Daimel Sándor alispánt, Almády Gézát (Nagyszénás), Nagy Lajost (Orosháza), Zahorán Pál intézőt, Bohnert Józsefet, Moldoványi Jánost (Békés), Zsilák Mihályt, Botyánszky Pált, Frank Ferencet (Füzesgyarmat) Almády Géza mint hadiadó köteles szenvedett sérelmét terjesz­tette elő s a panaszból kifolyólag feliratot intéz­nek a pénzügyminiszterhez. Hosszas tárgyalás folyt az éppen most folyamatban levő rekvirálás felett. Felszólaltak Szalay Lajos, Almády Géza, Frank Ferenc, Bajcsi Gusztáv és ismételten Beliczey Géza elnök is. Nagy sérelme Békésvár- megyének, hogy itt 10 kg. fejkvótát állapítottak meg, mig hasonló földmivelő Csanád-, Szolnok és Pestvármegyékben 14-et, Aradon pedig 18-at, Az elkeseredett felszólalásokután elhatározták, hogy ezügyben monstre küldöttséget küldenek a fő­városba, a békésmegyei sérelem orvoslására. Ezt megelőzőleg azonban deputációval járulnak gróf Wenckheim Dénes békésmegyei élelmezé.-i biztos­hoz. A nemes gróf a határozatról értesülvén, meg­akarta kímélni a küldöttséget a Dobozra utazás fáradalmától és maga jött be Békéscsabára s az egyesület székházában fogadta a Szalay Lajos elnök által vezetett 35 tagú deputációt, amikor is alaposan kifejtette Szalay, hogy nem maguk, hanem a cselédség s a nehéz föld- s ipari mun­kát végző munkások számára — ha lehet — emelje fel a 10 kgr. fejkvótát. Wenckheim gróf igen szí­vesen hallgatta míg a kérést és kifejtette, hogy csak küldjék el báró Kürthyhez az egyesület fel- terjesztését, a másolatot pedig adják át neki s a napokban amikor felutazik Budapestre, ő szemé­lyesen interveniál Kürthynél a kérelem ügyében. Természetesen nagy örömmel vették tudomásul a választ s különösen annak azt a részét, amikor azt mondta a gróf, hogy a rekvirált gabonát a Hadítermény nem szállítja el a vármegyéből s ha történetesen sikerül nagyobb kvótát kicsikarni : ebből az ittlévő gabonából kapja vissza minden gazda az őt megilető hányadot. Wenckheim gróf szívesen beszélgetett el a deputáció tagjaival, ki­ket beoiutatlatott magának egytől egyig, s azután mindenkitől szives kézszoritással búcsúzott. Meg­állapíthatjuk, hogy a küldöttséget szivszorongva várták a gazdák a körökben és kávéházakban, hogy megtudhassák a választ, s nagy örömet kel­tett a gróf azon ‘kijelentése, hogy ha csak van mód a segítésre, ő azt keresztülviszi. S most bíz­nak a magasabb fejkvóta megállapításában. A rekvirált tengerit be kell szállítani Az október hóban közszükségleti célokra lefoglalt tengeri készletek beszállítását a föidmivelésügyi miniszter elrendelte. A rendőrfőkapitány a beszál­lítás megkezdéséül 1917. január 4 napját tűzte ki és az érdekelteket névszerint fogja felhívni, hogy melyik napon tartoznak a tengerit a Hadi- termény RT. gyulai megbízottjához a Reisner malomhoz beszállítani. Az átadás körülményeiről Tanczik Lajos rendőrfőkapitány a következő tá­jékoztatást adta ki. Az átveendő tengeri készlet vételárát a Haditermény Részvénytársaság meg­bízottja, az átvételkor azonnal kifizeti. A tengeri csöves állapotban szállítandó. Figyelmeztetem, hogy az emberi élelmezésre alkalmas, továbbá az állati takarmányozásra alkalmas, s végül a rom­lott készletet még morzsolás előtt válogassa ki és ezt a háromféle minőséget elkülönítve mor­zsolja és illetőleg szállítsa, mert ha az átvételnél egyes zsákokban kevert készlet fog találtatni, az átvételi ár megállapításánál rövidséget fog szen­vedni, s amennyiben szándékos megtévesztés kí­sérlete forog fenn, a megtorló eljárás is folya­matba fog tétetni. Ép így külön zsákolandó a fajtengeri is, mert az ezzel kevert készletért csak a közönséges tengerire megállapított maximális ár fog fizettetni. Figyelmét felhívom arra is hogy a bizományos a requirált mennyiségen fe­lül bármily mennyiségű tengerit átvesz. A rekvi­rált tengeri átvételi ára : a) emberi élelmezésre alkalmas, egészséges száraz tengeri cäöves K 28-70 morzsolt 36 K, ezen felül mtm.-ként 6 K térítés fog fizettetni ; b) emberi élelmezésre nem, de állati takarmányozásra alkalmas tengeri után csöves 28,70 K, morzsolt ;6 ií; c) csak sörgyár­tásra alkalmas, romlott tengeri után az érték- csökkenésnek megfelelő, de a legalkalmasabbnál alacsonyabb ár ; d) fajtengori (csinkvantin), putyi és fehérgömbölyü után, csöves 30 95 K, morzsolt 39 K, ezenfelül mtmként 6 korona térítés fog fi­zettetni. Aki a jelen felhívás ellenére tengeri készletét morzsolt állapotban adja át, minden mé­termázsa tengeri után 15 kgr. tengeri csutkát is köteles beszolgáltatni. A tengeri csutka térítési ára mtmként 8 korona. A burgonya összeírást a gyulai rendőrség alkalmazottai e hó 8—14-ike között befejezték. Az eredmény, amint az előrelátható volt, oly csekély, hogy semminek mondható. Talált kész­let mindössze 27 métermázsa, mig a .kormány- rendeletben megállapított fejenként és naponkénti 1 kg. alapul vétele mellett jelentkező szükséglet 23 270 mázsára rúg. Hogy ezt a mennyiséget csak megközelítő burgonyát is kapunk-e, arra tel­jes bizonyossággal felelhetjük, hogy nem. Hiszen a közélmezési hivatal által a város részére Ung- várról már kiutalt tiz waggont sem vagyunk ké­pesek Gyulára szállítani, mert a járhatatlan utak miatt a burgonyának a vasúti állomásra fuvaro­zása lehetetlen. Pedig égető szükség volna na­gyobb mennyiségre, kenyérpótlónak, a most fo­lyamatban levő gabona rekvirálás következtében. A multhét folyamán ebből mindössze négy wag­gon érkezett meg. A békéscsabai országos vásárok álhelye­zése. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy Békéscsaba községben az országos vásáro­kat a háború tartama alatt nem pénteken, hanem a rá kővetkező vasárnapon tartsák meg. Törvényszéki csarnok. Heti bünkrónika. Izgatás Gyulán történt az eset. Schreiber Karolin gyulai lakos három év óta jó ismeretségben van Stefán Miklósné sz. Exner Anna szintén gyulai lakossal, akinek Gyulán Kossuth-tér 1. sz. a bor­bély üzlete van. A Schreiber Karolinnal közös háztartásban élő Tokai nevű szobafestő a Stefán Miklósné üzletében szokott borotválkozni és egy­szer másszor Schreiber Karolin is ellátogatott oda. A román hadüzenet utáni néhány nap múlva, tehát ez év szeptember hó első napjaiban este fél 8 óra tájban ismét megjelent a borbély üz­letnél Schreiber Karolin és az ajtó előtt beszél­getett Stefán Miklósnéval. A nyitott ajtón ke­resztül persze minden jiehallatszott az üzletbe, a hol többen voltak. Éppen arra haladt Fábián Sándor rendőr, aki az újságot olvasva, azt mon­dotta : a fene egye meg a gazember románját, megüzente a háborút. Erre Schreiber Karolin azt mondotta Stefán Miklósnénak : »Hála Isten­nek, jönnek a románok, én is fegyvert fogok és vezetem őket, megmutatom, hogy merre menje­nek.« A főtárgyaláson azzal védekezett, a vádlott hogy ő mondott ugyan ilyen félét, de a romá­nokat, akiket gyűlöl, nem a magyarok ellen akarta vezetni, hanem őket innen elvezetni gon­dolta. A törvényszék azonban a tanuk vallomása után ezt nem hitte el Schreiber Karolinnak és izgatás büntette miatt hat hónapi börtönre Ítélte. A kir. ügyész megnyugodott, míg vádlott és vé­dője felebbezést jelentettek be. Gondatlanság V. Kovács Lajos gyomai lakos a tanyáján 2 orosz fogollyal egy tiz méter hosszú, négy méter széles és három méter mély árkot ásatott, amely alkalommal elmulasztotta az árok oldal­falait kiducoltatni. Ez pedig nagy hiba különösen ott, ahol az árok falai függőlegesek, Ezenkívül még ráadásul esős idő volt és a talaj nagyon el­ázott. így történt azután a V. Kovács Lajos előrelátásának hiányából, hogy az árok egyik ol­dala ez év január 5-én beomlott és Búrja Ger­gely orosz hadi foglyot maga alá temette, annak halálát okozta. A kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vétségével vádolta meg Y. Ko­vács Lajost, az ellene kitűzött múlt heti főtár­gyalást azonban el kellett napolni, mert a a vád­lott nem jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom