Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-03-07 / 10. szám

1915. március 7. Békés 3 lag a tavalyi tisztikart választották meg, ezzel is dokumentálván azt, hogy a vezetőséggel meg van elégedve. Elnök lett: Dr. Lindenberger Já­nos, igazgató Táby Andor, alelnök Moldoványi István, ügyész Dr. Felfóldy Sándor, pénztáros Bekker Endre, jegyző könyvtáros Székely Zsig- mond. Az igazgató-választmány tagjai: Dr. Dai- mel Sándor, Winkler Lajos, Papp Gyula, Braun Mór, Biberea Péter, Czincár Adolf, Rácz Károly, Payer Béla, Kovalszky József, Szecsey István, Péczely József, Schmidt József, Székely Lajos, K Schriffert József,* Sál József, dr. Szirbik Bá­lint, Takácsy Lajos, Ila Tóth József, Zuzmann János, Misits János, Moldoványi János, Bekker Antal, Csizmazia Kálmán és Schneider János, Póttagok: Beke Géza, Eikker Ferenc, Licska Fe­renc és Tar Gyula. A számvizsgáló bizottság el­nöke: ifjú Schmidt Gyula, tagjai Werner József és Zimmer József. A gyulai vöröskereszt egyesület február 28-án délután 5 órakor a városháza tanácster­mében közgyűlést tartott, Dr. Lindenberger János elnöklete alatt. A gyűlés megnyitása után Czin- czár Dezső titkár helyett dr. Novák Kamill jegyző terjesztette elő a titkári jelentést, mely­nek főbb pontjai a következők : A gyulai vörös- kereszt múlt év szeptember 13-án a Szanatórium egyesület helyi fiókjával együttes ülést tartott, amelyen Dr. Lukács György vöröskereszt főmegbizotthelyettes közölte, hogy a szanatóri­umot felajánlotta a vöröskeresztnek, s azt a meg­lévő 130 ággyal együtt 250 ágyra óhajtja ki­egészíteni. Ehhez kérte a gyulai vöröskereszt se- gitsógét, amelynek választmánya egy permanens bizottság utján beszerezte a szükséges kellékeket és lehetővé tette a szanatóriumnak 250 ágyas kórházra való kiegészítését. Az egyesület az ér­kező és keresztül utazó sebesültek számára, a múlt év szeptember 15-től fogva vasúti inspekciót szervezett, amelyet azonban később a fellépett kolerajárvány miatt, be kellett szüntetni. A vö­röskereszt egylet tudakozódó és tudósító irodát tart fenn, amely hozzávetőleg 2500 esetben adott felvilágosítást, tanácsot és útbaigazítást és 74 esetben talált meg olyanokat, akiket a hozzá­tartozói már eredménytelenül kerestek. Az iroda- helyiséget, fűtést, világítást a Dr. Ladies—Dr. Tury iroda szívességéből élvezi az egyesület s a fenntartási költségek a Gorove Jakabné által adott összegből fedeztetnek. Az irodát elismerésre méltó nagyarányú munkássággal, Laidl Etelka vezeti. A múlt év november 17-én nyitotta meg az egyesület az állami iskola épületében 288 ágyas kórházát. A kórház megnyitása óta a múlt év dec. 31-ig abban 451 beteg ápoltatott, össze­sen 3638 betegápolási napon. A kórházban eddig egy katona halt meg, Bosnyák Mariu pozsega vármegyei illetőségű gyalogos, kinek temetésén az egylet testületileg megjelent és a hős vitéz sírjára koszorút is helyezett. Karácsony előtt az egyesület kadikiállitást rendezett, melynek 413 korona 15 fill, tiszta jövedelmét a sebesültek karácsonyára fordította. A most említett kará­csonyi ünnep kiterjedt mértékben való iétesitését nagy mértékben megkönnyítette Gyula város 500 koronás adománya. Az egyesület saját kór­házán kivül a katonai lábbadozó beteg osztag ka­rácsonyára 287 koronát adott s ugyanazon alka­lommal a szanatóriumi betegek között 2000 da­rab cigarettát osztott ki. Az egyesület 1600 drb meleg ruhát szolgáltatott be a Hadsegélyző hi­vatalnak, s ilyet több Ízben osztott ki a harctérre induló katonák között is. Az egyesület szeretet- adományok részére urnát állított és a kórházban könyvtárt rendezett be. Az egyesület titkára Czinczár Dezső katonai szolgálatra bevonulván, ezen állásáról lemondott. Érdemei méltatásául a közgyűlés az állását nem tölti be, hanem azt számára fentarja. Elismeréssel és köszönetének nyilvánítása mellett vette tudomásul a közgyűlés, hogy a vöröskereszt-kórház részére Gróf Szé­chenyi Antal és neje 10, Braun Mór, Czinczár Adolf és Czinczár Dezső 150 és Jancsovics Emil és neje 5 felszerelt ágyat adományoztak, hogy Weisz Mór a szanatóriumi kórház kiegészítéséhez nagy mennyiségű és értékű (500 pár harisnya, 240 drb párna, 400 párnahuzat stb. stb.) ado­mánnyal járult hozzá, —'hogy Gyula város, en­nek társadalma, Gyulavári, Gyulavarsánd és Si- monyifalva községek a legmesszebbmenő áldozat- készséget tanúsították az egyesület és az ügy iránt. — A tagok száma jelenleg : 19 alapitó, 341 rendes és 69 rendkívüli tag. A titkári jelen­tés után Künzl Ernő a számvizsgáló bizottság jelentését terjesztette elő. E szerint az egyesület­nek a múlt év december 31-ig terjedő időre eső összes bevétele 39406 k. 78 f„ kiadása 36254 k. 72 f. volt, pénztári maradvány 3152 k. 06 f. — A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, a szo­kásos felmentvényeket megadta és a bizottság tagjainak Künzl Ernőnek, Weisz Mórnak, fezto- janovics Szilárdnak és Kliment Ferenc póttagnak munkásságukért köszönetét nyilvánította. Ezzel áz ülés véget ért. A gyulai Vöröskereszt egyletnek adakozá­sok : Török Józsefné 10 K, Török Mátyásné 10 K, Hajdú Bálintné 1 K, Haragos László 4 K, özv. Horváthné és Eeingruber Adámné 20 K, Ocsai Sándor 1 K, Kapatkás Ti vadamé 1 K, Gyulai Györgyné 1 K, Farkas Istvánná 4 K, Bostyi János 6 K, Kádár Istvánná 40 f, Oláh Jánosné 20 f. Cs. Puskás Sándorné 2 K, Puskás Márton (Sarkadkeresztur) 2 K, Kiss Györgyné 1 K, Szilvássy Lajosné 2 K, Tolnai Teruska 400 drb cigarettát, ifj. Junászka Mihály Tolnai füze­tek, 1 fazék lekvár, 1 csupor zsir, 6 drb tojás, Pettner Józsefné 2 párna, 2 lepedő, 2 párnahuzat, 2 törülköző, 2 törlő ruha, Hack Józsefné 1 üveg vizes ugorka, Reichenberg Zsigmond képes folyó­iratok, Leopold Béla 20 drb sütemény, Leitner Menyhért 20 drb sütemény, özv. Frőhner Fe- rencné 2 drb tolipárna 2 drb huzattal, 3 drb törülköző, 2 drb szappan, 16 drb sütemény, 2 üveg bor. Halálozás. Bodoky Károly gyógyszerész, jó- emlékü Bodoky Mihály volt gyulai gyógyszertár tulajdonosnak fia f. hó 2-án este súlyos betegség után meghalt. A halálesetek száma a most folyó szörnyű háborúban oly nagy, az ösmerős kato­nák hősi halála fölött érzett fájdalmunk oly gyakori, hogy az elmúlás lesújtó gondolatával kénytelen kelletlen igen sokat kell foglalkoznunk, mindazáltal az élte tavaszán, alig 19 éves korá­ban váratlanul elhalt jóravaló, rokonszenves, de­rék ifjú elhunyta nagy megdöbbenéssel és a leg­fájdalmasabb részvéttel borítja el mindazokat, akik őt ösmerték és ami az ösmeréssel elvá- laszthatlan volt, megszerették. De elsősorban szerető nagyanyját és testvéreit sújtja a rajongá­sig szeretett ifjú korai elmúlása. Temetése csü­törtök délután volt, nagy részvéttel a reformá­tus egyház szertartásai szerint a ref. temetőben. Áldás és béke hamvaira. Halálozás. Jóemlékü Gyóji Miklós gyulai református tanítónak özvegye Csáki Klára febr. 27-én, 78 éves korában meghalt. Az évtizedek óta csendes visszavonultságban élt derék matróna végtisztessége vasárnap délután volt nagy rész­véttel, a református temetőben. Béke hamvaira! A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Félhold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország­házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke­reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak azoknak kiszolgására, akik a török-magyar test­vériségnek ezt a szép jelvényét felfűzni óhajtják. A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bérmentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre beküldi, Házasságok. Bally János a gyulai 2. hon­védgyalogezred századosa február 28-án délben vezette oltárhoz Szilassy Ilonkát, özv. Szilassy Ivánné leányát. Balogh Mátyás ref. gyulai segédlel­kész március 3-án délután esküdött örök hűséget néh. Balogh János gyulai törvényszéki irodaigaz­gató Anna leányának. A Király mozgó színházban ma, vasárnap délután fél 5 és este 8 órai kezdettel a szokott humoros és természetes felvételű filmek között, bemutatásra kerül : »Az üldözött vad« nagysza­bású film. Jelenetek az orosz élet mélységeiből 4 felvonásban. Irta Wilhelm Hagpucst. Csütörtökön március 11-én »A kék egér« vígjáték 4 felvo­násban. Ez lesz a kék egér második része, amely felülmúlja a múlt évben oly nagy sikert aratott első részt. Szombaton márc. 13-án kerül vászonra »Kitört a háború!« Kémkedési történet 6 fel­vonásban, Irta és rendezte Christensen Benjamin. Modern milliőben játszott szenzációsan izgalmas jelenetekkel, a legkiválóbb dán színészek bravú­rosan mesteri játékával. Házasságok. Scheicher József cipész február 27-én házasságot kötött Küriy Juliannával, Kürty István leányával.— ifj. Schriffert József és Wilb- mann Erzsébet előkelő földmives családok gyer­mekei március 2-án kötöttek házasságot, Zenedélután. Február hó 20-án délután a csabai »Kötődé« társaság szépen sikerült zene­délutánt rendezett a Kultúrpalota nagytermében. A kitűnő műsor első száma dr. Rell Lajos fő- gimn. tanár háborús vonatkozású felolvasása volt, mellyel osztatlan nagy sikert aratott. Utána dr. Horváth Dezső, vármegyénk művész s. tan- felügyelője a tőle megszokott nagy virtuozitással Chopintől és Chovantól játszott el egy-egy nehéz zenedarabot kiváló nagy hatással. Ádám Pepi hazafiias verset, Csernus István saját szerzeményű dalokat énekelt, majd Koppány Gyula szavalt. Mindhárman kiérdemelték a közönség tetszését és tapsait. A zenedélután szép jövedelmet hozott a nemes, hazafias célra. Időjárásunk immár nemcsak kedvezőlen, ha­nem határozottan aggasztó és ha rövidesen for­dulat nem áll be, valósággal kétségbeejtővé vá­lik. Ujhold óta, tehát idestova három hete állan­dóan csapadékos, harmadnap óta pedig szakadat­lanul esik az eső, mert az időközi havazás is csak esőnek számítható be. A lapos földeket sik- viz borítja el, temérdek kárt okozva a bennük levő vetésekben. A föld árja, mint a kutak vize is bizonyítja, olyan magasan áll, mint évtizedek óta nem volt rá hasonló eset. A legnagyobb ag­godalmat mégis az okozza, hogy a mezei munka teljesen szünetelni kénytelen és a lehullott csa­padék tulnagysága következtében legalább 8-10 napi abszolút száraz, verőfényes és szeles időre volna szükség, hogy a hátas földeken is fölve- hessék a február közepén megkezdett, de pár nap múlva az eső miatt akkor is elejteni kény­szerült szántás és vetés munka fonalát. Március első fele, a tavaszi munka szempontjából tehát, sajnos teljesen elveszettnek mondható. Rablás kísérlete Szeghalmon. R. Papp Já­nos szeghalmi lakos panaszt tett a csendőrségen, hogy február hó 15-én este hét óra tájban, amidőn egyedül volt otthon, két álarcos ember toppant be hozzá, akik kést tartottak a mellének és tőle pénzt követeltek. R. Papp János azon­ban nem ijedt meg és a felé villogó késre ügyet sem vetve, kijelentette, hogy neki pénze nincs és pénzt nem tud adni, ha agyonütik sem. Viszont az álarcos emberek ezt a kijelentést nem vették figyelembe és nemes egyszerűséggel benyúltak az R. Papp János zsebébe, ahonnan egy noteszt húztak ki 200 korona pénzzel együtt. Ezután a rablók a szekrényben lévő papírok között, nem­különben az ágyban is még tovább kutattak, de pénzt nem találva, feltűnés nélkül gyorsan el­távoztak. R. Papp János aznap a szeghalmi or­szágos vásáron egy lovat adott el 800 koronáért. Úgy látszik, a két rabló ezt meglátta és ehez a

Next

/
Oldalképek
Tartalom