Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-08-15 / 33. szám

4 Békés 1915 augusztus 15. fogyasztási és italadóban: szeszadóban: bélyeg- és jogilletékben: söradóban: dohány jövedelem: ___ 35 068 K 07 f, 38927 K 13 f, 51772 K 31 f, - K - f, 635213 K 10 f, összesen: 750981 K 61 f. halasztást 3 Ízben adott a kir. Adófizetési pénzügyigazgatóság. A pénzügyigazgató helyettes által előadott többi ügyek behajthatatlan adók törlésére vonat­koztak. Adóügyi felszólamlási bizottság megalakít­ható nem lévén, ezért a bizottság ezúttal sem ülésezett. Mikler Sándor kir. tanfelügyelő jelentésében mindössze csak azt említette meg, hogy mivel most van a nagy szünidő, ezért csupán irodai teendők elvégzése volt a feladata. Az általa előadott ügyek közül felemlítjük az alábbiakat. Balogh János gyulai ref. tanító javadalmi jegyzőkönyvét a bizottság nem hagyta jóvá, mert abban több rendbeli hiba van, egyik ezek közül az, hogy a javadalmi jegyzőkönyv nem a nevezett tanító nevére van kiállítva, holott a javadalmi jegyzőkönyvben az illető állással egybekötött ja­vadalmat kell kitüntetni, a dijlevél azonban a ta­nító javadalmát állapítja meg, miért is az illető tanító nevére állíttandó k . Ennél az ügynél Dombi Lajos bizottsági tag, ref. iskolaszéki elnök két Íz­ben felszólalt és felemlítette, hogy ebben a tárgy­ban, a múltban ellentétes rendelkezések adattak ki, s Így az iskolaszék nem tudta magát mihez tartani. A tanfelügyelő felvilágosításai után .a bi­zottság elfogadta a fenti előterjesztést. Lovass Sándor szeghalmi tanító részére a ref. iskolaszék által kért fizetést kiegészítő állam­segélyre vonatkozó kérvényt a bizottság nem ter­jesztette fel a miniszterhoz, mert az illető tanitó nem 4, hanem 5 évi szolgálat után tarthat igényt az államsegélyhez. Illés Mihály füzesgyarmati uradalmi ta­nitó kérte az uradalmat arra kötelezni, hogy eltöltött szolgálati évei után fizetését évi 400 koronával emelje fel. A közigazgatási bizott­ság a kérelmet nem teljesítette, mert az uradalmi tanitó, magántanitónak tekintendő és igy a tör­vénynek a községi és felekezeti tanítókra vonat­kozó rendelkezései reá nem vonatkoznak. A békési községi iskolai tanítók, s óvónők családi pótlékot kértek a községtől; a képviselő- testület a kérelmet elutasította, mert annak tör­vényes alapja nincs. A képviselőtestület határo­zatát a vármegye törvénvhatósága is jóváhagyta. A beadott felebbezés folytán a miniszter vissza­küldte az iratokat, s utasította a közigazgatási bizottságot atekintetben való határozathozatalra, jár-e a békési tanítóknak s óvónőknek a községi szabályrendelet alapján családi pótlék. A bizott­ság kimondotta, hogy a családi pótlék nem jár, mert a községi szabályrendelet csak az állami tanítóknak s óvónőknek járó fizetést biztosította a békési tanítók s óvónőknek, a családi pótlék azonban fizetési jelleggel nem bir. Czabán Samu volt nagyszénási állami tanítót — a vallás- és közoktatásügyi miniszter, tudva­levőleg hivatal vesztésre Ítélte, vallás ellenes vi­selkedés miatt. Nevezett tanitó, most egy éven belül újra felvételi kérelemmel élt, mert oly bizonyítékok birtokába jutott, amelyeket az alap-eljárásban nem használhatott, s amelyektől felmentését, eset­leg a szigorú Ítélet enyhítését remélheti. A közigazgatási bizottság a kérvényt felter­jesztette a miniszterhez, mert a fennálló szabály­zat szerint őt illeti az újra felvételi kérelem meg­engedése tárgyában a döntés. A bizottság maga részéről a kérelem teljesítését javaslatba hozta. Horváth Béla műszaki tan., áll. épit. hivf- jelentésében arról tett említést, hogy a fedanyag kifuvarozása az úttestekre, a múlt hóban teljesen szünetelt, a fuvarosok hiánya miatt. A va­súton már leszállított kavics, az állomások mellett bérelt területeken raktároztatok. Az orosházi vá­mos ut vámszedési jogának újabb 10 évre le­endő meghosszabbítását a bizottság a keresk. mi­niszternél javaslatba hozta. Sárossy Gyula árv. ein. jelentése szerint az előadók szorgalmasan dolgoznak — a hátralékok száma jelentékenyen leapadt. A segédhivatalok működése kifogástalan. Holló György gazdasági előadónak nem volt előterjeszteni valója, a kir. ügyész pedig az ülésen nem volt jelen. A közigazgatási bizottság teljes ülése d. e. fél 11 órakor piár véget ért. Nyomban utána az árvaügyi felebbviteli kül­döttség ülésezett s Sárossy Gyula árv. elnök elő- dása alapján 3 ügyben határozott másodfokulag. Még délelőtt tartott ülést az adófelszámolási bizottság is és Moldoványi János másodfőjegyző előadása alapján több felszólamlás felett döntött. Egyéb albizottsági ülés nem tartatott. 2681—1915. Hivatalos hirdetés. Gyula városa nyilvános számadásra kö­telezett vállalatok és egyletek, valamint a III. osztályú kereseti ádójára vonatkozó 1915. évi adókivetési javaslat az 1883. évi XLIY. t.-c. 18. §-a értelmében augusztus hó 12-től 20-ig terjedő 8 napra közszemlére kitéve tartatik oly célból, hogy azokat mindenki megtekintheti, s az őt, vagy másokat illető adó javaslatokra nézve netaláni észrevételeit megteheti. Ezen észrevételek a fenti határidő alatt Írásban a kir. pénzügyigazgatóságnál, utóbb az adókivető bizottságnál terjeszthetők elő. Gyulán, 1915. aug. 14. Szikes György, 278 1—1 adóügyi tanácsnok. Hírek. Ő Felsége a király születésnapja alkalmából augusztus 18-án, szerdán az összes templomok­ban ünnepi istentisztelet tartatik, amelyen az ál­lami, törvényhatósági s városi tisztviselői kar testületileg jelenik meg. — A róm. kath. anya­templom elé pedig a Gyulán állomásozó katona­ságteljes létszámban fog felvonultatni. Az izr.temp- lomban az istentisztelet d. u. 5 órakor lesz. Az aug. 20 iki Szent István napi ünnepi misén a hatósá­gok és a katonaság szintén részt fognak venni. Kitüntetés. A király, mint a hivatalos lap egyik legutóbbi száma közli, elrendelte, hogy az ellenség előtt tanúsított kitűnő szolgálatai elis­meréséül Góczi Béla 8. h. tábori ágyusezredbeli főhadnagynak a legfelsőbb dicsérő elismerés tud- tul adassák. A signum laudissal kitüntetett fő­hadnagy a polgári életben textil mérnök s az Első gyulai kötött és szövött iparárugyár aligaz­gatója és legfelsőbb kitüntetését gyulai ismerősei örömmel veszik hírül. — Ő Felsége az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Krauss Ka­mill cs. és kir. 101. gyalogezredbeli századost a hadiékitményes katonai érdemkereszt 3. osztá­lyával tüntette ki. Az oroszdulta felvidéki falvak újjáépítésére a lapunk multheti számában közölt három ado­mányon kívül újabban ismét három lakóház fel­építésére küldtek be adományt Kéry Gyula főis­pánhoz és pedig: a Gyulai kereskedők és keres- kedőifjak társulata 600 K, Reisner Béla, Arthur és Endre gyulai gyufagyárosok 600 K és Schwarcz Miksa kárászmegyeri bérlő és nagybirtokos szin­tén 600 koronát. A tüdövészes katonák részére a következő adományok folytak be a gyulai Yöröskereszt egy­lethez : Horváth Mihály, központi vendéglő pin­cére Gyula, Bakonyi Sándorné Gyulavári 2—2 kor. Nagy Sándorné Gyulavári 4 K, Pántye Gáborné Gyulavarsánd 20 fill., Szilágyi Lajosné Gyulavári 5 kor., Náfrádi Jánosné Gyula 2 kor., Szabó Má- tyásné Gyulavári 1 kor., Gombos Jánosné Nagy- Szalonta 10 fill. — Hack Márton 10 kor., Hack József és neje Pettner Katica 5 koronát a rok­kant katonák részére adományoztak. — Wittmann Andrásné szül. Kempf Anna, hősi halált halt fér­jének emlékére 20 koronát adományozott a gyulai Yöröskeresztnek. — Hack József és neje Pettner Katica katonák árvái részére 5 kor. A vármegye közbiztonsági állapota a csen­dőrség jelentése szerint, a múlt hóban a követ­kező volt. Előfordult: 113 bűneset, ebből kide- ritettett: 102, elfogatás 52 esetben történt; a feljelentett egyének száma: 114 volt. A fontosabb bűntettek a következők : ember élete elleni támadás : 1, testisértés: 14, lopás: 33 gyújtogatás: 7, a fegyveres erő elleni vétság; 6, rágalmzás: 3, csalás 1, orgazdaság, sikkasztás 9 stb. A 43—50 éves nópfóikelők bemutató szem­léjének határidejét, a vármegye alispánja a katonai hatóságokkal egyetértőleg megállapította s elren­delte annak közhírré tételét. A szemlék 2 bizott­ság előtt, a sorozó járási székhelyeken az alábbi napokban tartatnak meg: és pedig a Il-ik bizott­ság előtt: Gyula városában: aug. 23, 24, 25 és 26-án, a gyulai járásban Gyulán: aug. 26, 27, 28 a békési járásban Békésen: aug. 30, 31, szept. 1, 2, 3, 4, 6, 7, a szarvasi járásbati Szarvason: szept. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 és 22. Az I ső bizottság előtt: a békéscsabai járásban Békéscsabán: aug. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 31 a gyomai járásban Gyomán: szép. 1, 2, 3, 4, 5, az orosházi járásban Orosházán: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22. A bemutató szemléken polgári elnökök nem vesznek részt, azokban kizárólag a katonai elnök dönt. A 43—50 évesek bemutató szemléje a szeg­halmi járásban a f. évi szeptember 3, 4., 6., 7., 9., 10., 11. és 13. napjain fog megtartatni Szeghal­mon, mint a járás székhelyén. Gyulaváros 1914. évi költségvetése ellen többrendbeli felebbezés adatott be ; a törvény- hatósági. bizottság a felebbezéseket tárgyalván, azok felett másodfokulag határozott. A képviselő- testület azonban a törvényhatósági bizottság ha­tározatának azon része ellen, amely szerint a polgármesternek a költségvetésbe fel nem vett tiszti szolga illetményét a költségvetésbe beállitota s Csordás István gátőr fizetését 400 koronáról 600 koronára emelte fel, megpanaszolta a köz- igazgatási bírósághoz. A bíróság hozott Ítéletében a polgármesteri tiszti szolga járandósága ellen beadott panaszt elutasította, tehát kimondotta, hogy a polgármesternek joga ván, a város által még az 1911. évben engedélyezett s személyes szolgá­latára rendelt tisztiszolga illetményéhez, ellenben Csordás István gátőr javadalmának felemelését nem hagyta helyben, mert a fizetés felemelés ter­mészetével bíró 200 korona többlet viselésére — bármennyire méltányos legyen is a fizetés fel­emelés, a képviselőtestület — akarata ellenére — nem kötelezhető. A vasárnapi népünnepély anyagi eredménye. A végső eredményhez hozzájárultak felülfizetéssel: Yajda Arthur 10 K, Id. Novák Kamill 10 K, özv. Bredesen Ottóné 5 K, Szikes Rózsika 1 K, Müller Erzsiké 1 K, Müller Frigyesné 1 K, Steigerwald Ádám 6K, özv. Sál Andrásné 1 K,jDr. Márki Jánosné 3 K, Szikes Mártonná 2 K, özv. Gróh Mihályné 2 K, Schwimmer Arnold 5 K, Kállai Gábor 2 K, Reisner Emánuel 10 K, Reisner Endre 10 K, Faulhaber 1 -20 K, Ondrus Cyrill 2 K, Benkő Jáuos l-20 K, F. Schriffert József 2 K, Ludwig Ferenc 20 K, Fábián Lajos 2 K, Schillinger Lipót 5 K, Czinczár Adolf 10 K, Fodor Gyula 5 K, Dr. Bucskó Koriolán 5 K, Dr. Lovich Ödön 15 K, N. N. 2 K, özv. Reinhardt Józefné 4 K, Dr. Berényi Á. 5 K, Barát Ferenc 1 K, Yizvári Lajos 5 K, Reisner Ede 10 K, B. O. 2'50 K, Goldberger Ilonka 5 K, Dubányi Gyuláné 8 K, Dr. Farkas- házy Zsigmond (Dr. Décsi Károlyné utján) 50 K

Next

/
Oldalképek
Tartalom