Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-05-16 / 20. szám

1915. május 16. Békés 7 Szerkesztői üzenet. GógVéter nagymagyarvárosi földmives gazda, érdemes polgártársunktól kaptuk az alábbi verset, amelyet hazafiul érzülete s poétái tehetsége mél­tatása képen azzal közlünk, hogy a Magyarok Istene hallgassa meg Góg uram fohászát. Hadi állapot. Hadi állapotban Írtam e sorokat Megvallom őszinte gondolkoztam sokat, Mikor lesz már vége e nagy vérontásnak ? Mely könyhullatást okoz anyáknak s árváknak. Verje meg az Isten mnszkák vezér karát, Mert ez biztatta fel ellenünk Szerbiát Orozva lelőtték a trónörökös párt, Csordultig megtöltik a majdnem telt pohárt. Ám ezen kihívást el kellett fogadnunk, Ha nem akartok, hogy gyáváknak tartassunk! Le is számolunk most szerbbel és muszkával, Hiába jön reánk tengernyi hadával ! Mert nem a túl erő s nem a nagy mennyiség Dönti el e csatát, hanem a minőség; Már pedig a magyar ha létéért harcol, Az ellenség mindig véres fejjel lakói! Daliás leventék, hős magyar vitézek, Imádott hazánkért sokat szenvedettek ; Küzdve az idővel, küzdve ellenséggel, Fent marad nevetek örök dicsőséggel, Hiszen Ti Írjátok most a történetet! Ti képviselitek a magyar nemzetet, Tudjuk méltók lesztek apáink nevéhez, Segítsen az Isten döntő győzelemhez. A csata hevében kívánom ti nektek, Őrizze az Isten ifjú éltetek, Győzelmes harc után viszont lássuk egymást, Békében tarthassunk egy szerény áldomást ! Magyarok Istene ! szánd meg a sok árvát, Hitvesek és anyák zokogó fohászát; Add meg öröm napját a régvárt békének. Szálljon szent nevedhez hálaadő ének! fióg Péter. özv. Schwartz Ferenezné szül. Sternthal Mária úgy a maga, mint a nagyszámú rokonok nevében fájdalmas szívvel tudatja, hogy forrón szeretett férje, a legodaadóbb testvér és rokonnak SCHWARTZ FERENCMEK életének 72-ik, boldog házasságának 46-ik évében május hó 13-án rövid, de súlyos szenvedés után történt gyászos elhunytát. Drága halottunk földi maradványai május hó 16-án délelőtt 7all órakor fog­nak az Andrássy-ut 118. számú gyász­házból a Rákoskeresztúri izr. temetőben örök nyugalomra tétetni Bőké hamvaira! (Csendes részvét és koszorú mellőzése kéretik) özv. Rosinger Adolfné, gyermekei és unokái, özv. Gross Antalné, „ ^ „ „ Bleyer Lajosné, „ „ Gyémánt Mihályné, „ „ „ özv Sternthal Farkasné, Ehrlich Sándorné, gyermekei és unokái, Farkas Bertalan, „ „ Sternthal Arthnrné, „ „ „ Schreiber Izidorné, „ „ „ mint testvérek. özv. Sternthal Adolfné, gyermekei és unokái, nagypéli Sternthal Salamonná, Farkas Bertalanné sógornők. Rosinger Lajos, gyermekei és unokái, Steiner Adolf, nagypéli Sternthal Salamon, gyermekei és unokái, Bleyer Lajos, Gyémánt Mihály, Ehrlich Sándorné, Sternthal Arthnr, Schreiber Izidor sógorok. 105 l-i Mátra-Körös vidéki Egyesült Helyiérdekű Vasutak Részvénytársaság. 181—1915. sz. Meghívó a »Mátra-Körösvidéki Egyesült Helyiérdekű Vasutak Részvénytársaság «-nak 1915. évi május hó 28-án (huszonnyolcadikán) pén­teken délután y25 (félöt) órakor Budapes­ten, II., Szilágyi Dezső-tér 1. sz. atatt (II. emelet) tartandó ' rendes közgyűlésére. NAPIREND: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizott­ság jelentése és az 1914. évi mérleg vég­leges megállapítása. 2. Határozat a tiszta nyereség hova- forditása iránt. 3. Határozat az igazgatóság és fel­ügyelő-bizottság részére adandó felment­vény iránt. 4. Határozat az átmeneti forgalom meg­osztására vonatkozó egyezmény tárgyában. 5. Az igazgatóság és felügyelő-bizott­ság kiegészítése. 6. Az igazgatóság, végrehajtó-bizott­ság és felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapítása egy évre. Budapest, 1915. május hó 7-én. Az igazgatóság. Kivonat az alapszabályokból: Azon szava­zatra jogosult részvényesek, kik a közgyűlésen akár személyesen, akár képviselőik által részt venni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a köz­gyűlésre kitűzött határnap előtt öt nappal a le nem járt szelvényekkel együtt Budapesten: a „Magyar általános hitelbankinál (V., József-tér2.) vagy Mm. Frankfurtban: a „Dresdner Bank“-nál letenni. Miuden egész (600 írt = 1200 kor. n. é) részvény egy szavazatra jogosít. Az államkincs­tár. Békés-, Bihar-, Jásznagykunszolnok- és Heves­megye, továbbá a kir. közalapítványi igazgatóság és Dévaványa község szavazati jogát a részvé­nyek letétele nélkül gyakorolhatja. 101 1—1 10? 1-3 olykár ellen való megvédés! Tisztelettel hozom a n. é. közönség tudomására, hogy a nyári idény be- áltával saját házamnál (Virág-utca Tűzkár ° ellen is 7. sz.) felügyeletem alatt molykar el- bizto- leni biztosítást létesítettem, melyre sJan* elfogadok mindennemű téli ruhákat és szőrme-árukat. — Tisztelettel Makray Sándor, szücs-mester. Eladó ház. : 3 Árpád-utca 19. és Corvin-utca 29. számú sarokház eladó. — Feltételek megtudhatók : Schröder Kornél ügy­véd irodájában Jókai Mór-utca 6. sz. Egy óra reklámképen!! Aki ingyen akar egy órát. még hozzá ele­gáns precíziós órái, urak vagy hölgyek részére választás sze- 98 2-5 rint írjon azonnal az Uhrenhaus Fr. SCHMIDT Prag Weinberge.--------Egy egészen nj (ölcsér uél---------­= kuli két ajtós (Euffon) = beszélő-gép 44 drb duplalemezzel és egy csinos elzárható szekrénnyel (összesen 240 kor. értékben) fele árban eladó, esetleg egy jókarban levő kerékpárral kicserélhető. Megtekinthető: Kerecsényi ii. 10. sz. Nádházy _____asztalos féle ház (Újváros).______ _______A_______ re ndkívül ízle­tes, malátadús mely a külföldi ,Salvator-Sört* teljesen pótolja kapható minden jobb vendéglőben, sorcsarnokban, kávéházban, csemege- és füszerüzletben . Weisz Mór és Társa »Első Magyar Részvény Sörfőződe“ főraktára, palackozó-telep Telefon 26 Gyula Telefon 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom