Békés, 1915. (47. évfolyam, 1-52. szám)

1915-04-25 / 17. szám

1915. április 25. Békés 3 róbbra kell fűteni és a kenyeret két órát meg­haladó ideig kell a kemencében hagyni. Megemlítjük, hogy a város a megőrlött első száz mázsa búzát már kiárusította. To­vábbi 4 vaggon búza vasútra adását a gaz­dasági bizottság pénteken jelezte. A földmi- velésügyi miniszter a múlt héten már közölt 11 vaggon búzán felül még 500 mázsa búzát, 80 mázsa árpát és 10 mázsa rozsot utalt ki a városnak. Ezidőszerint nagy hiány van tenge­riben, mert az, bár az ára régen ki van fi­zetve, még nem érkezett meg. Hogy a város a bejelentett 66 vaggon gabonából mennyit fog tényleg megkapni, még mindig bizonyta­lan s igy az egy ember részére megállapított és mindenki által kévéséit 6 kiló liszt meny- nyiség felemelése iránt nem lehet intézkedni. Hírek. Május 1. Nemrég, a béke nyugalmas idejé­ben a nyugtalanság szellemét a szakszervezetbe tömöritett munkásság képviselte. Egy nyugtalan tömeg, mely állandóan fenyegetőzésre emelt ököllel a fenálló társadalmi rend oszlopainak meg­támadásával igyekezett rémitgetm a könyen hí­vőket. Forradalmi szellemet pózolt, ablakot tört, villamos kocsit forgatott fel, a mi már majdnem hasonlított valami barrikádhoz. — És forradalmi volt abban is, hogy mint elenyésző kisebbség, mást akart, mint a nemzet egésze, mellyel szem­ben akaratának rombolással és revolverrel kívánt érvényt szerezni. Nem is igen törődött a nemzet akaratával, mert a hazát csak mint tényleges, de nem kívánatos állapotot tekintette, melynek majd, az ő idejének betelésével pusztulni kell minden szervezetével együtt. — A munkásság ünnepe : a május 1. ugyanazért nemzetközi ünnep volt, — s a piros zászló minden nemzeti orga­nizáció ellen harcot hirdetett az egész világon. A szervezettségében bizakodó és nagyralátó soci- lismust azonban szinte agyontaposta a világhá­ború. Nemcsak elfujta egyetlen lehelete a há­ború kezdetének, de gyökerét is elpusztította. A nemzetközi, hazát nem ismerő socialis munkássá­got a nemzet védelmezi a nagy világfelfordulás­ban. — A fenálló és ledönteni akart társadalmi rend az, ami nyugtot, enyhet, védelmet nyújt számára. A hadsereg a csapásokat felfogó paizs, amelyet pedig a socialismus elakart törölni a föld színéről. — Nagy, véres tények szolgáltattak csattanó cáfolatot a socialismus minden sarkigaz­sága ellenében, kiheverhetetlen cáfolatot. A meg­rémült, a megszelídített, a csaknem megsemmi­sült socialismus bevonta a piros zászlót, nem ünnepel május 1-én. A nagy nemzetközi ünmp világszerte csöndes hétköznappá törpült, melyen csendes jótékonyságot gyakorol a hajdan forra­dalmi socialista. — És mi visszafogadjuk a meg­tévedt, de megtért gyermeket, ott, ahol nem for­radalmat, hanem békét teremteni, szenvedést enyhíteni, segíteni, alkotni lehet és kell. Most hívjuk őket: jöjjenek velünk a nagy időkhöz si­muló áldozathozatal útjára. Akik valamikor vé­tettek, most feledhetlenül jóvá tehetik azzal, hogy a hajdani ünnepet jótékony adományaikkal megváltják. Kinevezés. A pénzügyminister Borbély Gá­bor beregszászi pénzügyi számgyakornokot, a bé­kési ref. egyháztanács volt jegyzőjét, pénzügvi számtisztté nevezte ki, a hősi halált halt Odry János helyére, a szeghalmi járási számvevői te­endők ellátásával bízta meg. A hadiadó kivető bizottság tagjai. A húsz ezer koronán felüli évi jövedelemmel bíró egyé­nekre tudvalevőleg a törvényhozás hadsegélye­zési célokra szolgáló, egyszersmindenkorra fize­tendő jövedelemadó kivetését rendelte el. Az adókötelesek összeírása és a kivetési javaslatok előadói tervezetei a pénzügyigazgatóságnal már nagyrészt elkészültek. Az adó tényleges kiveté­sét a törvény értelmében első fokon a törvény­hatósági kerületenként alakított adófelszólamlási bizottságok fogják végezni, amelynek határozata ellen a közigazgatási bírósághoz lehet panasszal fordulni. Az adófelszólamlási bizottság hét rendes és hat póttagból áll. A bizottság elnökét a bel- ügyminister, három rendes- és három póttagját a pénzügyminister nevezi ki és ugyanannyit vá­laszt a törvényhatósági hizottság. Mint már meg­írtuk, a belügyminister a Békésvármegyében ala­kítandó adófelszólamlási bizottság elnökévé gróf Wenckherm Dénes nagybirtokost nevezte ki, a vármegye februári közgyűlése pedig rendes tago­kul dr. Törők Gábor, dr. Berthóty Károly és Kohn Dávidot, póttagokul Omazta Gyula, Haviár Gyula és Kovács Laiost választotta meg. A napokban érkezett le a pénzügyminister intézkedése, mely- lyel a bizottság rendes tagjaiul a maga részéről Beliczey Gézát (h. elnök), Weisz Mórt és Ha­raszti Sándort, póttagokul pedig Braun Mórt, dr. Ladies Lászlót és Konatzky Jánost nevezte ki. A hadba vonult és a harctéren eltűnt egyé­nek hozzátartozói köréből tömeges tudakozódások érkeznek oly helyekre, amelyek a kérdésekre fel­világosítást nem adhatnak, mert az illetőknek a csapatoktól beérkezett jelentések alapján csupán az eltűnés tényéről van tudomásuk. Az eltűnt katonai egyének nevei, az összes meglevő adatok feltüntetése mellett a kiegészítő parancsnokságok által az illetékes községi elöljárókkal közöltetnek, ezenkívül még felvilágosítás adásra csupán a Bu­dapesten és Becsben alakult tudakozó irodák van­nak hivatva. Más hatóságoknál való tudakozódás tehát céltalan. Uj távbeszélő előfizetők A legutóbbi tele­fon előfizetők névsorának megjelenése óta Gyulán a következő uj állomások kapcsoltattak be: 109. Részvénytársulati gőzmalom, 110. Weiss Mór és társa (vasúti pályaudvar), 111. Vöröskereszt kór­ház, 113. Leopold Béla sütöde és cukrászdája. A Békésmegyei kaszinó az előfizetők közül ki­lépvén, a 97-es szám alatt a Gyulai Tejszövet­kezet kapcsoltatott be. Adományok a hadifoglyoknak. Zádor Mór kir. tanácsos, pénzügyigazgató a magyar szent korona országai Töiöskereszt egyletének hadifog­lyokat gyámolitó és tudósitó hivatala részéről ki­adott gyüjtőiven a hadifoglyok részére 184 ko­ronát gyűjtött. Ezen gyüjtőiven a következők adakoztak : Weisz Mór 20 K, Első gyulai kötött­szövött gyár r. t. 20 K, Gyulai tejszövetkezet 10 K, Braun és Cincár cég 20 K, Békésmegyei ta­karékpénztár 20 K, Gyulavidéki takarékpénztár 20 K, Reisner Artur (Reisner Emánuel cég) 20 K, Rosenzweig Hermann 5 k, Scherer Benedek 5 k, R isner Ede 5 K, Vadas Márton 3 K, Dr. M.jor Simon 2 K, dr. Follmann János 10 K I ső Gyulavárosi takarékpénztár 20 K, dr. Beré- nyi Ármin 4 K. A jelzett összeg a központnak beszolgáltatott. Isteni tiszteletek nyári rendje. Katholikus polgártársainknak figyelmét arra hívjuk föl ez utón is, hogy a katholikus templomokban szent György napján életbe lépett a nyári rend. Az sfM tisztelet hétköznap reggel fél hét és fél nyolc órakor, vasárnap és ünnepnap fél nyolc, kilenc és tizenegy órakor kezdődik. Továbbá ma lévén szent Mark ünnepe, a buzaszentelő körme- net az anyatemplomból reggel fél nyolckor indul a Kálváriára, miért is kilenckor és tizenegykor csak csöndes szentmisék lesznek. Temp om búcsú. A jövő vasárnap, mely hus- vét uiau 4-ik vasarnap, május 2-án lesz a gyu­lai rom. kath anyatemplom fölszentelésének év­fordulója : I úc ú|a. A vidékről jövő bucsusok miau e v saru. p kivételesen a szentmisék reggel nyolc és hz órakor, valamint délelőtt féltizenkettő- kor li sznek. A gyulai Vereskereszt egyletnek. Gróí Széchényi Antal és mje Wenckheim Krisztina grófi ő a gyulai vöröskereszt egyesület em bér baráti cnjait ri-mes szívre való érzékkel istápol­ják és a napokban ismét 400 korona adományt, 400 darab szivarkát és ruhanemüeket adtak a kórház rendelkezésére. A szülők adományához csatlakozott hozzájuk méltó leányuknak, Ilona grófnőnek 100 korona adománya, mely összeget a finom lelkű gróf kisasszony művészi kézzel rajzolt levelező lapjainak eladásából gyűjtött össze. Adományoztak továbbá: Dombi Lajos 4 imakönyvet és 6 vallási dolgokat tartalmazó fü­zetet adott a református katonáknak; Gombos Illésné 50 drb tojás, Licska Jánosné 2 párna tol), Varga Lajos 15 drb. tojás, Dr. Bucskó Kor- jolánné 100 drb. tojás, özv. Csengeri Jánosné 1 nagy üveg vizes uborka, 2 üveg ecetes uborka, 1 üveg meggylekvár, Leopold Béla és Leitner Menyhért 20—20 drb sütemény, Lorber Lajos 4 üveg befőtt, 2 üveg zöld bab, 5 üveg para­dicsom, 1 nagy üveg uborka, 1 évf. képes folyó­irat, Fekete Ádámné 14 üveg befőtt és paradi­csom, Marosán Józsefné 10 üveg paradicsom Reichenberg Zsigmond képes folyóiratok, Turay Ferenczné 1 csomag tépés, 3 csomag dohány és 2 csomag cigaretta-papir, Károlyi Gáborné 2 üveg savanyu paprika, Szabó Sándorné 2 korona, Szabó Mihályné 1 korona, Megyesi Lajos 60 fil­lér Hotorán Flora (Gyulavarsánd) 2 korona. A vak katonáknak, özv. Reinhart Józsefné a Vöröskereszt egylet utján 10 koronát adomá­nyozott a vak katonák részére. A vármegye nyugdijválasztmánya április 17-én délután Ambrus Sándor alispán elnöklete alatt ülést tartott, amelyen megállapította a néhai Névery József volt vármegyei iroda s. tiszt öz­vegyének özvegyi ellátását és gyermekeinek ne­velési járulékát. Az özvegyi ellátást évi 1200 ko­ronában, a három gyermek ellátását egyenként évi 240 koronában állapította meg 24 éves koru­kig. Minthogy az özvegyi ellátás és a gyermek- nevelési járulékok összesen nem teszik ki azt az összeget, amelyet az elhunyt legutoljára fizetés­eimén élvezett, ennélfogva az ui vármegyei t. nyugdíj szabályrendelet értelmében három havi. időre a külömbözetet az özvegy szintén megkapja Ugyancsak megállapította a tiszti nyugdíj választ­mány az özvegy részére járó temetési költség mennyiségét is. Utóallitások. A vármegye alispánja a ka­tonai hatóság előterjesztésére az utóállitásokat május, junius és julius hónapok y-ik napjára, délelőtt fél 9 órára tűzte ki Békéscsaba község­házához. Halálozás. A gyulai iparos osztálynak egyik érdemes tagja Túri Károly csizmadia mester f. hó 17-én hosszas bntegség után 48 éves korá­ban meghalt. A boldogult a közügy terén szá­mos tisztet töltött be, igy a gyulai hitel és bőranyag beszerző szövetkezet igazgatósági tagja, a gyulai csizmadia ipartársulat elnöke s az aradi kereskedelmi és iparkamara egyik Gyuláról vá­lasztott tagja volt. Halálát özvegye, agg édes­anyja, rokonai fájlalják. Temetése kedden délután volt nagy részvéttel a református egyház szer­tartása szerint. Koszorúkkal ékesített ravatala felett az iparos ifjúsági egylet kebelében alakult Erkel Ferenc dalkör, a gyászoló közönséget mé­lyen megható gyászdalokat énekelt. Béke poraira ! Az anyakönyvi hivatal a mai naptól a béke bírói hivatal helyiségébe helyeztetett át. S ent-György napja. A régi jó időkben nem is volt az esztendőnek több olyan nevezetes napja, a Szent-Mihály napján kívül, mint a Szent-György napja. A föld egyszerű népe ugyanis vagy Szent- Mihálytól vagy Szent-Györgytől számította a ka­lendáriumot. Leginkább is Szent-Györgytől, mert­hogy a nagy természet megújhodása is, mint az tudnivaló, ezzel a dátummal van még ma is összekapcsolva. Itt kezdődött a voltaképeni esz­tendő. Az életsor változás. A szolga, munkás, cseléd emberek elhurcolkodása, leszegődése, vagy helvbenmaradása egy ujabbi esztendőre. Most már nincs olyan nagy érvénye a György és Mi­hály napnak, merthogy a szegődtetési formulák

Next

/
Oldalképek
Tartalom