Békés, 1914. (46. évfolyam, 1-52. szám)

1914-08-23 / 34. szám

1914 augusztus 23. Békés 3 tor bevezető éneke után dr. Adler Ignác főrabbi tartott meg. A király életéért és a haza üdvéért mondott, mindenkit könnyekig megható, megkapóan szép könyörgő imáját, amellyel ünnepi szónoklatát befejezte, szintén lapunk mai tárcarovatában kö­zöljük. A templom elé vezényelt katonai diszszá- zadot itt dr. Hoffman Károly tart. hadnagy vezette. Féltizenegy órakor a nagyoláhvárosi gör. kel. templomban tartottak hálaadó istentiszteletet, ame­lyen Popovics Sándor lelkész pontifikáit. A tem­plomban itt is megjelentek a hivatalok képviselői. A honvédség itt is kivonult és dr. Keppich Frigyes századparancsnok vezényletével többször disztüzet adott. Délben a tiszti étkezdében ünnepi diszebéd volt, amelyen résztvett a Gyulán tartózkodó tiszti­kar teljes számban. A harmadik fogásnál Hauber Henrik ezredes lelkes pohárköszöntőt mondott a királyra, melyet a jelenvoltak állva hallgattak vé­gig és végül zajosan megéljeneztek. A honvédle­génység is bort és sültet kapott ebédre, az ünnep alkalmából. _______ A katonák családjainak segélyezése. A katonai szolgálatra bevonultak családtagjai­nak országszerte megindult segélyezési mozgalmá­ból, mint ismeretes, Gyula város hazafias közönsége is kiveszi részét. A város által e célra megszavazott tiz százalékos pótadón felül társadalmi gyűjtés is történt, amely — sajnálattal tapasztaljuk — bár első tekintetre látszólag számottevő összeget hízott össze, a jelentkező szükséglet méreteihez képest, nem mondható eredményesnek. Nem pedig azért, mert egy ilyen népes lakosságú várostól keveselnünk kell azt a 6000 koronát, amelyet a hölgyeknek, erre a magasztos célra, ügybuzgó és fáradságos munkával összegyüjteniök sikerült. A gyűjtő-ivek áttekintése után fájó szívvel tapasztaljuk, hogy most is túl­nyomó részben csak a középosztály teljesítette humánus kötelességét. A társadalomnak az a rétege hozta meg ezúttal is a jótékonyság oltárára áldo­zatait, amely osztály máskor is és mindenütt, erejét meghaladó módon jelen van, amikor nyomort kell enyhíteni, kultúrát és közintézményt támogatni. Ellenben a soha, semmi közcélra igénybe nem vett jómódú vagyonos íöldmives osztály legnagyobb része vagy teljesen elzárkózott az adakozástól, vagy pedig két koronán aluli összegekkel járult a haza védelmezői hozzátartozóinak segélyezéséhez. Ezeket az érzéktelen embereket kérjük : gondoljanak a be­vonultak tenger keservére, velünk itthonmaradottak- kal szemben aránytalan, nehéz helyzetére, érettünk is vérehullására és szeretteink oltalmára — a meleg tűzhelyre, amelyeknek mi még mindég birtokában vagyunk, de a melyet az ő védő karuk nélkül mi is elveszthetünk. Embereljék meg magukat és adakozzanak önként, amennyit csak adakozhatnak, az majd hullik-bomlik utána De hát csalódni fog­nak, mert a szabad magyar nemzet halálmegvető bátorsággal fogja megvédeni a királyt és hazát, apáinkat, anyáinkat, a templomok szentélyét, a szi­vek nyugalmát, a házak békéjét Nagykegyelmü Isten, jó Atyánk ! ki eddig is védelmed erejét terjesztetted édes hazánkra: óh tartsd meg, őrizd meg továbbra is, hogy ellenség ne gázolja barázdáit, ne tapossa füvét, ne pusztítsa virányait. Add, hogy vitéz katonáink hűsége keményebb legyen a tömör acélnál, bátorsága el- lentállóbb a kovácsolt mellvértnél, melyről zúgva pattan vissza a puskának ónlelke. Őrizd meg testük épségét, erejét és egészsé­gét. Küldj gyógyító balzsamot, mielőbbi gyógyulást sebesült katonáinknak, kik a hazáért hullajtják vérüket. Adj csöndes pihenést, édes álmodást mind­azon hőseinknek, kik a harctéren elestenek. Hogy álmodjanak ott messze földön hazánk boldogságá­ról, jövendő nagyságáról 1 Adj belátást, bölcs szivet vezetőinknek. Vedd körül lelkednek szentséges ke­gyével dicső hadvezetőségünket és adj erőt lelkes szivüknek, hogy ne rettenjenek, vezesd őket, hogy ne tévedjenek és légy megáldó édee atyja e város­nak és községemnek. Oh hallgass meg és légy védelmünk, pajzsunk az időben és örökkévalóságban Ámen 1 hiszen a katonák az ő vagyonukat is védik. Vesse­nek őszintén számot, s ha több nem jut, a kis adomány sem szégyen dolog. Nem mondjuk, hogy ki-ki annyit adjon, amennyit roskadásig megbir, de amennyit igazán nélkülözhet, jó szive sugallata szerint kedvvel adhat, családjától különös nehézség nélkül megvonhat, mert ez a jelenlegi nehéz idők­ben elsőrangú hazafias kötelesség. Ez a kötelesség- érzet, követendő példaképen örömmel regisztrál­hatjuk, nehány íöldmives polgártársunkban a gyűj­tés alkalmából meg is nyilatkozott. így Csőke Istvánt kell kiemelnünk, aki 50 korona készpénz, 2 zsák búza, 1 zsák burgonya és 1 véka babot; Wittmann János polgártársunk 5 mázsa árpát és l véka babot adományozott a gyüjtő-iven. Külön kell megemlékeznünk egy nemes szivü leányról, dr. Bucskó Koriolán főjegyző szobalányáról: Streborovszky Stefániáról, aki csaknem egy havi fizetését 14 koronát irt alá a segélyezés céljaira. Kiveszi részét az adakozásból az állami és vármegyei tisztviselői kar is. Azon felül, hogy a város gyűjtéséhez is hozzájárult, a pénzügyi tiszti­kar az országos bizottság céljaira önkéntes adomá­nyokat szavazott meg és pedig a gyulai pénz­ügyi tisztikar nőtlen tagjai évi állami adójuk 20%-át, a nősek 15%-át, a családosok 10% -át, a vármegyei tisztviselők pedig állami adójuk 10%-át ajánlották fel, amely havi részletekben fog fizetésükből állan­dóan levonatni. A gyűjtő-ivek közül néhány még nein érke­zett be s igy a begyült összeg mennyiségét még pontosan nem közölhetjük. Alább megkezdjük a gyűjtések nyugtázását, az ivek beérkezésének sor­rendjében. Azokat az adakozókat, akik több ivén is adakoztak *-al jelöljük meg. Dombi Lajos ref. esperes gyűjtése íjo korona. Éhez hozzájárultak: Dombi Lajos 30-50, Dombi Lajosné sz. Béldi Mária 30 50, Dombi Lajos tanár 30'—, Dombi Lajosné sz Gallaez Paula 30'—, Dombi Lajoska 3'—, Dombi Editke 3'—, Dombi Palika 3’— korona. Tar Gabriella gyűjtése Sj'3° koronáé Éhez hozzájárultak: dr. Schröder Gabor 3—, Berndt Kornél 4’—, Kazai László 2'—, Sonnenschein Miksa 21 — , Kovács Albert 1 —, Kurcz Antal 2- —, Gedeon János 2’—, Marik Sámuel Ív-—, Stachó Lajos 1’ — , Domanek Pál p—, Kotzó Emil 2"—, Csűri András 1- —, dr. Márkus Mihály* 2*—, Tar Bezső 2'—, Liszkai Sándor 2 —, Osvath Pál P—, gróf Bolza Alfonz* 10 —, dr. Kóhn Mór* 4 —, Szabó László 2- —, dr. Madarász Kálmán 2 —, dr. Bíró Béla 2'— dr. Vertán Jenő P—, Fodor Sándor 3’—, Kukla György —'30 korona Alcser Antalné és Pay Leontináé gyűjtése 99 60 korona. Éhez hozzájárultak: dr. Lindcnberger Janos 20*—, Lázár János —’50, Soltész Béla 20'—, Frailer István 20'—, Takácsi Lajosné 2'—, Petik József — '50, Stern Mórné 5—, Nádor Mórn'é 5'—, Szegedi Gábor 5-—, N, N. 1*—, N. N. —'50, Somogyi Lajos 2'—, Goldoerger Ilonka 3—, Bíuin Norbert 1'—, Kardosné 1'—, Kulka Dezsőné 2'--, N. N. 2' — , N. N. 2'—, N. N. 2-—, Feuer Mark utóda 5'—, N. N. —'40 korona^ Steberl Mihályné hetenként. V8 klgr. sertéshús. Urszedán János gyűjtése 23-50 korona Éhez hozzájárultak: Tóth János 2'—, Kitter János 120, Kolozsi Mihály 2 —, Barát Ferenc 1'20, Pocsai Peter 1—, Kiska Péter P—, Merza Ferenc 1'—, Pfaff István P—, Búj Flóra —'40, Juhász Kiss István —'50, Bende Mihály 1—, Veres Mihály — '50, Faskerti Pál —'40, ifj. Juhász Mihály —'40, Braun József P—, dr. Major Simon* P—, Balassa Árpád 2-—, Szigeti István 1-—, Murvai Ferenc —'30, Sándor Pál 1'—, Máró Gyula 1'—, Kardos Mihály 1'—, Kasztner Vilmos —'50, Réti András —'50 korona. Szűcs Gábor né gyűjtése 3-84. korona. Éhez hozzájárultak: Rusz Janosné P20, Búj Györgyné —'14, Korácsony Istvánná —'50, Tóth Mihály 1' — , Tamás Mihály —'60, Nagy Ferencné —'40 korona, Busz Jánosné 2 liter bab, Búj Györgyné 1 liter bab, Brád Koszti 1 véka burgonya. Czinczár Dezőné és Gödri Ilona gyűjtése 292-80 korona. Éhez hozzájárultak : Czinczár Dezső 100' —, Czinczár Ferkó 10 —, Braun Mór 100’ — , Varga Gyuláné 10'—, özv. Kombayné 10—, Puskás Andrásné P—, Ulicska Istvánná 3-—, Bekkerné P—, Székely Lajos 5'—,g Schyarcz Simonné 2'—, Molnár Gáborné P—, Sal P—, Braun Izsóné 5'—, Lampel Dezső P—, N. N. P—, Soltész Béláné 20'—, Hegyi —20, Kolozsiné —10, dr. Madarászná 5-—, Farkasházy Vilmos 10'—, N. N. —'40, B B 2'—, N. N. —'10, Dénes Izor 4'— korona. Hummel Gyuláné, Nagy Stefi és Antalóczyné gyűjtése 19p— korona. Éhez hozzájárultak : Czóbelné 2'—, Nagy Jenő 5-—, Destek Károlyné 5'—, Weísz Mór* 10-—, Czingulszkyné 5-—, Haviárné 5'—, Zádor Mór* 3-—, Goldberger Iguácné 3'—, Bekker Antal 2-—, Barth Izsó 3—, Novák Manci P —, özv. Hofferné 2'—, Vadas Mártonná 4-—, Tisztv. fogy. szöv. 10'—, dr. Follmann János 20'—, Kiss Ilonka 3 —, N. N. 5'—, Mayer János 4'—, dr. Konrád Ernőné 3'—, dr. Aigner Dezsőné 3'—, Diósi Béla P—, Blaskovicsné P—, Gulrich János 1'—, Ambrus Sándorné 2—, dr. Kovács Károlyné 2-—, Ambrus Ilona 2-—, Lukács Endréné 10'—, özv. Kalmár Mihályné 2'—, Künzl Ernő 10'—, Szarvassy Mária 5'—, Andrássy Akosné 10'—, Erkel Károly és fia 5-—, Schmidt Ivánná 3'—, özv. Hajósi Ottóné 3'—, Arvaház 2-—, Hevesi Ignác 5-—, Serbán József 3-—, Kalló János 3'—, Du- bányi Gyula 10'—, Antalóczyné 2—, Csura Miklós 3'—, Mike János p—, Preszlynó 2'—, Berenthaler E. P—, Nuszbek Sándorné 5*—Kaufmann Ödönné 5 — korona, Fuksz Lipótné 1 zsák burgonya, Leopold Béla 50 klgr. kenyér, Lelik Gyula 5 klgr. zsir, Tisztv. fogy. szöv. 19V2 klgr. lencse, 2'/a klgr. borsó, 7 üveg menthol szesz, 3 üveg likőr, 30 üveg borpataki viz, Andrássy Ákos naponkint 5 liter tej. Balogh Istuánné és Volent Mihályné gyűjtése 233'— korona. Éhez hozzájárultak: özv. Kulka Pálné 1'—, Kohn Bella P—, Kádár Ferenc —'40, Krausz Jakabné 1'—, Németi Sándorné —'40, Werner Károly — 60, Fóris P—, Nagy I.-né —40, N. N. 1'—, Baloghné 2'— Balogh Bella 2'—, Sipos Endréné P—, Névery P—, Kocsis Jánosné 1-—, Gáspár Ferencné —'50, Juhászj Imréné 1'—, Csőke István 50'—, Sebestyén Mihályné P—, Jeszenszki Nándor P—, Olvashatlan aláírás P—, Opris György P—, özv. Fiala Sándorné P—, Sehriffert Márton 10'-—, Bengeriné 1-—, Góg Jánosné 10' — , Fejesné P—, özv. Licskáné 5'—, Tóth Miklósné —'50, Zug Ferenc P—, Szabó Istvánná —'60,, Lengyel Palné —'40, Góg Istvánná —'30, özv. Kecskés Jánosné P—, Csomós István 1'—, Balogh Györgyné —'20, Juhász Mátyásné P—, Horváth Józsefné —'20, Kántor Györgyné —'30, Szabó János 5—, Lakatos Sáodorné 1'—, Gyepes Gáspárná 1'—, Szekeres Bálintné P—, Páifi Ferencné —’80, Beleznai N. —'40, Pásztor Ferenc P—, Farkas István P—, Biluska Péter 2-—, Volent Mihály 2'—, Góg András 10-—, Csomós Istvánná 2'—, Steigeiwald Jánosné 2-—, Balogh István 25 klgr. zsir, özv. Kulka Pálné 2 liter bab, Németi Sándorné 2 tök, egy kosár zöld bab, Csőke István 2 zsák búza, 1 zsák burgonya, 1 véka bab, Volent Mihály 10 liter bab, Csomós István 50 klgr. búza, 20 liter bab, Csőke Péterné 3 liter bab, Misits János 3 klgr. zsir és 3 klgr. lekvár. 5200—1914. Hivatalos hirdetés. Gyula városban az 1914..évre előirt III-ad oszt. kereseti adókivetési lajstrom a kir. pénz­ügyigazgatóság által száinvevőileg megvizsgál­tatván, az 1883. XLIV. t.-c. 18. §-a értelmében augusztus hó 23 tói augusztus hó 31 ig a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitéve tartatik. Azon adózók, akik ezen lajstromban fog­lalt adónemmel már a múlt évben meg voltak róva, a lajstrom közszemlére tételének napját követő 15 nap alatt, akik pedig most első ízben lettek megróva, adójuknak könyvecskéjükbe történt bejegyzését követő 15 nap alatt fel­szólamlásukat hozzám adják be. Gyulán, 1914. évi augusztus hó 21-én. Szikes György, '404 1—1 adóügyi tanácsnok. Tanügy­Az iskolák működésének megkezdése tárgyá­ban a kultusmiuiszter a tanfelügyelőnek kiadott ren­deletét a vármegyének is megküldvén, annak értel­mében az állami és községi iskolákban a szorgalmi idő az eddigi rend szerint szabályszerűen kezdendő meg, azonban az ismétlő iskolai tanítás a háborús idő tartamára felfüggesztendő és a mindennapi tan­kötelesek utolsó három: IV., V. és VI. tanfolyama további intézkedésig, a gazdasági munkában való részvétel céljából az iskolába járás kötelezettsége alól felmentendő; ugyancsak felmenthetők az isko­lai gondnokságok által azon harmadik évfolyamú tanulók is, akik szellemi és testi fejlettségüknél fogva, a gazdasági munkák végzésében segíthetnek. A rendelet részletesen intézkedik arról, miképen kell eljárni akkor, ha az iskolai helyiség kórházi célokra le van foglalva és tanító sincsen, miképen akkor, ha helyiség nincs rendelkezésre, de tanító van és

Next

/
Oldalképek
Tartalom