Békés, 1914. (46. évfolyam, 1-52. szám)

1914-04-12 / 15. szám

13 Bek«» 1914 ápri lif 12. Értesítem tisztelt vevőimet, hogy a tavaszi áruk megérkeztek, valamint joM?' linóleumok és zoiuánclakkok minden színben. — Bel- és külföldi angol kocsilakkokból nagy raktár. Nagy választók festő-, mázoló- és pingáló-ecsetekbon. Saját készitmé- nyü olajfestókek minden színben, valamint iszapolt porfestékek leg­jobb minőségben jutányos árban kapható. Kertibutor-, szalmakalap- lakkok és parkett-fónymáz is leg­jobb minőségben kapható. Marx-féle legjobb linóleum • egyedüli eladása • 190 3-3 j Féhn István i főszer és festékkereskedése Kossnth-íér 1. @a@©m©o©©o©©o© Feuer Márk Utóda női, férfi és gyermek konfekció üzlete és angol úri szabósága :: Gyula. y Van szerencsém a n. é. közönség p] b. tudomására hozni, hogy az év­tizedeken át vezetett női, férfi és gyermek konfekció üzletemet, valamint a női és férfi angol szabóságomat, melyet az igen tisztelt vevőim leg­nagyobb megelégedésére vezet­tem, folyó évi március hó 1-én átadtam s az Ja 1 j® M i I I & 1 ö 8 i I § 1 I 1 8 ö I y 8 U 8 U 8 8 ö Feuer Hark Utóda cég alatt fog tovább vezettetni. Felkérem az igen tisztelt vevői­met, hogy az uj céget is a leg­nagyobb bizalommal támogatni szíveskedjék, mert főtörekvése oda fog irányulni, hogy a n. é. vásárló közönségtől azt kiérde­melje. Nem mulaszthatom el ez alkalommal, hogy hálásan meg ne köszönjem a cégemmel szem­ben mindenkor tanúsított jóindu­latot és pártfogást. Gyula, 1914. márc. hó. Kiváló tisztelettel Feuer Márk, Gyula. Vonatkozással a fenti értesítésre, tudatom a n. é. közönséget, hogy raktáromat dús választékban megnagyobbítottam s azt minden tekintetben a mai kor igényeinek megfelelően ren­deztem be. Kérem engem továbbra is az eddig tanúsított bizalom és becses pártfogásban részesíteni. Ennek reményében maradok leg­mélyebb tisztelettel Feuer Márk Utóda ©0©©0©@Ö© ©0©©0© 154 4-4 ©o©©o@ ©o@©o@©o© Gyulán, Báró Wenckheim Béla>utca 14—16 jtiianaoan raKtaron tart kész márvány-, gránit- siénit- és labrador-siremlékeket a legszebb ki' vitelben és legolcsóbb árak mellett ::: Kész! minden e szakba vágó szobrász- és kőfaragó' munkát :: Tervrajzok és költségvetések dijtalanu 2 6 1-6 Rőfös és divatáru üzlete Gyula, Városház-utca 5. (Frattini-féle füszerüzlet m mellett) mt Elsőrendű bevásárlási forrás :: rőfös és divatárukban :: 148 5-10 Corvin-utca 3. sz. ház, mely áll 5 szoba, előszoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből szabadkézből eladó. — Értekezni lehet Braun Dávid és Fia cég szállítási irodájában. Ugyancsak szabadkézből eladó a Petőfi- utca 3. sz. ház, amely áll 3 üzlethelyi­ségből, egy 2 szobás lakásból és mellék­helyiségeiből. — Értekezni lehet a házban lakó tulajdonossal. 170 3-10 Eladó ház. Árpád-utca 24. és Huszka-utca 2. sz. a. sarokház, amelyben 7 szoba, konyha, kamara, pince, mosókonyha és .szélei üveges folyósó van, disz és gyümöl­csöskerttel, udvarral, amelyben egy különálló épület 1 szoba, konyha, kama­rával és 5 színnel van, ,kedvező felté­telek mellett eladó. — Értekezni lehet 76 8-io a házban. Gróf Potocki Uradalom Honcztő, Aradmegye. ~ Ajánlja szigorúan osztályozottl., II., III. osztályú bükk hasáb, L, II. osz­tályú dorong, valamint I. osztályú 175 3—15 cser hasáb A fa száraz és szigorúan osztályo­zott minősége dacára kedvező árért szállittatik. — Árajánlattal mindenkor készséggel szolgál: Gróf Potocki Uradalmak Jószágigaz- gatósaga Honcztő, Aradm. Telefon II. M Legjobb találmány! v A FERRENIT S asbest-pala a legtartósabb, M a legjobb és legolcsóbb. M Miiül (dili Ismert plii lelüiil. v A FERRENIT asbest-pala tartóssá- M gáért 8—10 évi szavatosságot vállalok, Költségvetés és árajánlattal díjtalanul M' szolgál: Riracker Mihály és fia gj Gyula, IV., DUrer-utca 14- M 514 19-26 M Gyulán 11114. a kiadátulaidonos llnhay János nvomdaja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom