Békés, 1914. (46. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. szám

2 Békés 1914 január 4. B. Horváth Mihály , I-ső esküdt. Sinkó István Ilik » Id. Szennyei Lajos III-ik Kristóf Lajos IV-ik > Dimák György V-ik » Madarász Antal VI-ik •* Nagyszénáson. Nagyszénáson a f. hó 2-án megtartott elöl­járói választás eredménye szerint megválasztat­tak az alább nevezettek : Medvegy János, bíró. Gondos Bálint, albiró. Soós Sándor, pénztárnok. Kondacs György, pótadószedő. Luczó József, közgyám. Juhász Lajos I-ső esküdt. Ivacska Adám Il-ik » Benkó Mihály 111-ik » (uj) Békésen. Békésen december 29-én megtartott elöl­járói választás eredménye szerint megválasztat­tak az alább uevezettek : R. Nagy Imre, biró. (Eddigi biró Kon- sitzky János.) Hídvégi Imre, törv. biró. Lipcsei András, gazda. Lovas Gábor esküdt Csávás Gergely * R. Nagy Péter » Yad Mihály » Püski Sándor » Püski Gergely » Kis Imre » Szilágyi György » Boudár Gábor » Mester András » Durkó Imre, főpéuztárnok. Dr. Sebők Elek, t. ügyész. Morvay József, közgyám. szalagdisszel stb. Érdekes, hogy Párisban ez át­tetszőség netovábbját már a tél végén elérték és valamikor tavasszal be is számoltunk erről. Persze ez a'lenge ruha, melynek varrása, tartása alig van és csak egyes öltésekkel van összefogva, sokkal nehezebben készíthető el otthon, semmint hinnők. Ha nézzük a mai szabásivünket, meggyőződhetünk róla, hogy ez az egymásra vetett mindenféle sző vet sok gondot kíván. A felsőszövet, köz bélés és alsó bélés varrásai mind külön-külön készülnek. Egyebekben „A mi műhelyünk“ cimü uj rovatunk­ban majd adunk útbaigazítást erre nézve. Kü önös megemlítést érdemel a dús gyöngy- disz, rojthimzés és pánt formájában. Láttunk mo­dellt, melynek tunikája egész hosszában csak gyöngy­zsinórból állott, melyek végét gyöngypánt tartotta össze. Gyöngyzsinórt dolgoznak tüllcsikokra, ami nagyon tetszetős disz és világítás mellett gyönyö­rűen csillog. A Párisban annyira pártolt magas esti hajdisz csak nehezen tud érvényesülni, leginkább azért, mert nem mindenkinek illik és egyelőre megpró­bálják fél magasságra tűzni a hajat és ehhez bár­sonyból, brokátból vagy selyemtüllből varrt fejkö­tőt viselnek. A cipőről is kell beszélnünk, mert az nagyon átalakult úgy forma, mint anyag tekintetében. Hová lett az alacsonysarku, aranyfényü cipő ? Már régen megszoktuk, hogy a cipőnek meg kell egyeznie a ruhával és a cipősarok lassankint annyira megnőtt, hogy nemsokára cölöpökön járnak majd a hölgyeink. A Divat Újság legújabb számában bemutat néhány cipőt a legdivatosabbjából, de hozzátesszük, hogy aki ezeknél célszerűbbet kedvel, bátran viselheti, hiszen semmiféle divattulzás sem kötelező. Orosházán. Orosházán újév napján volt az elöljáróság választás, eddig még sohasem tapasztalt rend­kívül nagy érdeklődés mellett. A helyi hata­lomért versengő pártok, amelyeknek nem a po­litika többé az egymástól elválasztó vonala, a biróválasztásnál mérkőztek meg. amely mérkő­zés katasztrofálisan megsemmisítő lón a Bikády Antal vezetése alatti pártra, amennyiben az ő jelöltje Kvanka Mihály csupán 287 szavazatot kapott, az újonnan is megválasztott eddigi biró: Szalay József 1115 szavazatával szemben. Hasonló vereség érte az albiró választásnál is, ahol a Bikády-párti eddigi albiró Iványi Antal 125 szavazatával szemben Kiss Sándor 763 sza­vazattal győzött. A választások eredménye egyébbként a következő : Szalay József, biró. Kiss Sándor, albiró. Bikádi József, közgyám. Baranyai Mihály, pénztárnok. Bárófl Sándor, ellenőr. Szabó András, I. ad pénztárnok. Kiss Ferenc, II. » Rostás István, I. adóellenőr. Gabnai István, II. » Barna Sándor, gazda. Csizmadia Péter, iskolai esküdt. Pusztai Mihály, piaci » • Septei János, kijáró » Nyári Mihály, » » Izácski Mihály, » » Sárközi Sándor, » » Dobozon január 9-én lesz a tisztujitás. Tanügy. Tanítói személyvaltozás. Varga Imre szeghalmi ref. el. iskolai tanító, kit az igazságügyminiszter a kolozsvári kir. javítóintézethez családfősegéddé ne­vezett ki, tanitói Állásáról a múlt hó 31-én le­mondott. Igazgatói megbízatás. A vallás- és közokt. miniszter Szegfű Lajos áll. el. iskolai tanítót a két- egyházi áll. el. iskola és kisdedovóda igazgatásával évi 200 kor. igazgatói pótlék élvezete mellett meg­bízta. Uj állami óvoda. A vall.- és közokt. miniszter Gádoros községben az ottani áll. el. iskolával szer­ves kapcsolatban magyar foglalkoztató nyelvű ál­lami kisdedóvódát szervezett. Az újonnan szervezett óvodához egyidejűleg áthelyezte Szabó Julianna he­rendi áll. óvónőt. Hírek. Az év vegén. Nagyon rossz esztendő volt ez, amelyiket szerdán este búcsúztattunk. Fegyver­csörgés közt született; tömjén illat helyett puskapor­szag, rózsaszínű álmok helyett piros vér, zöldelő reménység helyett égő falvak vörös fénye köszönt be vele. Amilyen a kezdete, olyan volt a folyása is. A balkán harcot a közgazdasági élet fekete csata­tere váltotta fel. Sok áldozatot szedett ez is. Exisztenciaknak ezren. Iparosok, kereskedők, gaz­dák buktak el a küzdelemben s égtek le feltámasztha- tatlanul De nincs ember, akinek nyakán ott ne h agyta volna kezének fojtogató nyomását Alkonyán megállva felujul lelkűnkben a sok örömtelenség, keserűség, idegölő folytonos küzdelem, harc vergődés. Ám ha mindent megtagadott is tőlünk a múlt esztendő, ha ezer reményünkre fizetett is csalódás­sal, egyet, a legvégén mégsem tagadott meg, sőt kinál r.z a keserű tap isztalatokbol leszűrt bölcses­ség. Igen, ezt az egyet duplán adja. Mit hallottunk az egész esztendőben ? Örökös panaszt, hogy nem lehet élni, hogy a pénztelenség megfojt bennünket. És most mit látunk ? Azt, hogy eppen nem fojtott meg az élet, sőt. Azok,, akik számoltak a körül­ményekkel s akik a kétszerkettő négy elvei szerint csináltál» meg életük mérlegét, azoknak nincs okuk a kes-rgesre, legfeljebb a panaszra, hogy ez az esztendő c»ak kisebb karéj kenyeret adott és keve­sebb mulatságot engedett meg, mint a többi. Hogy nem gonosz év, csak szűk esztendő volt. Korlátokat vetett elénk, határokat szabott s gondolkozni tanított. Élni minden körülmények közt lehet, csak tudni kell élni. Es ez nem is olyan nagy művészet. Tudni kell, hogy kétszer három az csak hat, s ebből a hatból legfeljebb hatot lehet, de ennyit sem szabad elkölteni. Most a rossz esztendő elmúltával — hamár mindent elvesztettünk — legalább ezt az egy tanul­ságot fogjuk fel. Elő a papirt és a plajbaszt. Számoljunk az eljövendőrel . . . Kéry Gyula főispán, mint megírtuk, egészségé­nek helyreállítása céljából a fővárosi Vöröskereszt­szanatóriumban gyógykezelteti magát. Bár, mint örömmel értesülünk és bizonyára örömteljes hirt adunk nagyszámú tisztelőinek, egészségi állapota fokozatosan javul is, mindazáltal még teljes nyuga­lomra van szüksége és ez okból nem érkezhetett haza, mint tervezé, ujesztendőre gyulai otthonába. Sokan fölkeresték újévi üdvözletükkel, igy többek között az alispán hon nem létében dr. Daimel Sán­dor vármegyei főjegyző, a vármegyei tisztikar, dr. Lovich Ödön polgármester pedig Gyula városa ne­vében meleghangú sürgönyben nyilvánították újévi jókivánataikat Kéry Gyula főispán eme üdvözle­tekre a következő sürgöny-válaszokat küldötte: „Dr. Daimel Sándor főjegyző urnák Gyula. Táv­iratod lelkem mélyéig meghatott. Fogadjátok há­lás köszönetemet és viszont kivánatom ; ti kedves kartársaim s szeretett barátaim a folyó évben az államosítás folytán tisztviselői pályátokon forduló­ponthoz értek. Remélem és hiszem, hogy ez a vál­tozás mindnyájatokra előnyös lesz és ennek leg­inkább fog örülni szeretető bátyátok és kartársatok idősb Kéry Gyula főispán.“ — „Dr Lovich Ödön polgármester urnák, Gyula. Szives megemlékezése­teket hálásan köszönve és viszonozva kívánom, hogy közös otthonunk, — Gyula városát a jövő évben mentői több áldás érje, minden lakosa bol­dog legyen. Szerető beteg polgártársatok és barátotok Kéry főispán.“ A közigazgatási bizottság január havi ülését folyó hó 11-én tartja. Eljegyzés. Salacz Emil békésmegyei kir. tan- felügyelőségi tollnok eljegyezte Salacz Iryt Sáros­patakon. Előléptetés. A kereskedelemügyi miniszter Révész Pál gyulai posta- és távirdatisztet, főnök­helyettest, postafőtisztté nevezte ki. Alapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter az öcsödi ifjúsági egylet alapszabályait megerősítette. Hivatalvesztés. Nagy János rendőrbiztost az alsófoku hatóságok több rendbeli szabálytalanság miatt hivatalvesztésre Ítélték. Ezt a határozatot az ellene beadott felülvizsgálati kérelem elutasítása mellett most a belügyminiszter is érintetlenül hagyta. Kinevezés. Kéry Gyula főispán a Magdich Nándor elhalálozása következtében megüresedett árvaszéki irodasegédtiszti állásra Blaskovits János szeghalmi járási irodasegédtisztet, mig szeghalmi járási irodasegédtisztté Seres Lajos árvaszéki dijno- kot nevezte ki. Katonai beosztás. A legújabban megállapított honvédkerületi és honvéd kiegészítő parancsnokságok beosztása szerint az azelőtti helyzethez képest csu­pán az a változás állott elő, hogy a szeghalmi sorozó járás az eddigi debreceni harmadik számú kiegészítő parancsnokság helyett a nagyváradi ne­gyedik kiegészítő kerületi parancsnokságba oszta­tott be. A csendőrség jövő évi beosztását feltűntető kimutatás szerint a vármegyében levő szakaszpa­rancsnokságokon a létszám a következő: Gyulán 6, Békésen 5, Szeghalmon 5, Füzesgyarmaton 5, Orosházán 6, Tótkomlóson 5, Békéscsabán 7, Gyo­mén 6, Szarvason 7, Kondoroson és Öcsödön 5—5 lovascsendőr, mig Dobozon 4, _ Mezőberényben 5, Köröstarcsán 4, Körösladányban 5, Vésztőn 5, Csor- váson 5, Gádoroson 5, Újkígyóson 5 és Endrődön 5 gyalogcsendőr. Az idei Karnevál a kalendárium tanúsága sze­rint hét hétre terjedő, tehát bőségesen elégséges arra, hogy a különben nem valami nagyon csa­pongó kedv magát kitombolhassa és hogy a külön­féle egyesületek hagyományszerü farsangi báljaik napjait kényelmesen megoszthassák. A patronage és atlétikai klub bálnapjairól már hoztunk tudósítást. A farsang hagyományos nyitánya a katolikus kör balja folyó hó 10-én lesz. Az iparos ifjúsági egylet választmánya még nem állapította ugyan meg tánc­vigalma napját, mindazáltal bizonyos, hogy az a három évtizeden túlra terjedő tradíció szerint január 3L-én, esetleg február 1-én lesz, mig a jó hírnév­nek örvendő »tanító-bál« február hó első szombatján. A „Gyulai Atlétikai C ub“ bálja. Az első bálát ez évben a Gyulai Atlétikai Club sportegyesület ren­dezi a Komlóban. A bálbizottság az elmúlt héten már szétküldte meghívóit és tiszteletjegyeit. A bálát megelőző vivóakadémiára is elkészült már a klub

Next

/
Oldalképek
Tartalom