Békés, 1913. (45. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

1913 január 5. Békéi sági határozatot megsemmisítette, mert a képviselő- testület annak kimondásával fegyelmi jogot gya­korolt, ahhoz azonban a törvény szerint nincs jussa. Megemlítjük, hogy az állandóválasztmány is ilyen •értelmű javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, azon­ban a törvényhatóság többsége : dr. Török Gábor felszólalására, ahhoz nem járult hozzá. A felismert holttest. Lapunk múlt számában megírtuk, hogy Szarvason a kondorosi holdadon e hó 16-án Lipták János tanyájára vízért ment a kútra Rétes Tamásné. Mikor a veder a kút mélyébe ereszkedett, valamibe beleütközött. Rétes Tamásné szólott a szomszédoknak, akik horoggal egy női hul­lát húztak ki a kutból. Azonnal jelentést tettek a hatóságnak s a kir. ügyészség a holttestet felbon- •coltatta és mert senki sem tudta megállapítani ki­létét, le is fényképeztette. Az ismeretlen nő személy- azonosságának valamint annak megállapítása végett, hogy nem forog-e fent bűncselekmény, a kir. ügyész­ség elrendelte a nyomozást. A napokban jelentkezett a szarvasi elöljáróságnál és utóbb a gyulai kir. ügyészségnél Katona Máté endrödi lakos a kinek •eltűnt a felesége és a ki a kondorosi holdakon a kutból kihúzott ismeretlen nőnek a kir. ügyészség­nél felmutatott fényképében felismerte eltűnt nejét. Az asszony elborult elmével öngyilkos lett. Egy öreg ember halála. Pénteken délelőtt jelentették a rendőrségen, hogy a nagyoláhvároson, nagyváradi ut 69 szám alatt K. Szabó Károly 73 éves aggastyán elhagyatva, betegen vergődik. Jankai rendőr bevitte a beteg embert a közkórházba, ahol tegnap reggel végelgyengülésben meghalt. A szeren­csétlen ember házát közveszélyes volta miatt hóna pókkal ezelőtt hatóságilag leromboltatták, azóta a puszta telken egy rozzant kunyhóban húzta meg maga* A képzelt támadás. Hirt adtunk róla, hogy T. Kis Gabor gyomai lakos, aki 28 éves, nős, 1 gyer­mek apja, múlt évi dec. hó 18-áu, vasarnap reggel elment özv. Debreceni Endrénének Gyoma községtől mintegy 4—5 km. távolságban fekvő tanyai birto­kara, hogy az o.tt gazdasági cselédként alkalmazva levő T. Kis Benedek nevű fivérének a disznóölésnél segédkezzék. A disznóölést elvégezvén, T. Kis Gábor este még ott vacsorázott nevezett fivérénél s a ta nyai birtokról körülbelül este 9 óra tájban egészen sötétben indult haza, a Gyoma községbe vivő dülő- uton. Mintegy 2 km.-nyíre lehetett Gyoma községből, midőn a sötétben 2 embert látott allani az utón. T. Kis Gabor megszóllitotta őket: »Hej atyafiak, menjünk együtt be a községbe.« Az emberek mit sem feleltek, mire T. Kis Gabor folytatta útját a község fűé. Azonban alig tett néhány lépést, a mi­kor hátulról a bal lapocka alatt a tüdő tájékán késsel vagy tőrrel szúrást érzett, mire elesett és eszméletét azonnű elvesztette. Amikor magához tért — bár sok vért vesztett — volt még annyi ereje, hogy hazameh^tett 2 km.-nyire levő iakására, a hol dr Nagy Ernő községi ügyvezető orvos azon­nal ápolás alá vette, és megállapította, hogy T. Kis Gábor két egymás mellett levő szúrást szenvedett el. 'A foganatosított nyomozás kiderítette, hogy a támadó alakok csak T. Kis Gábornak kissé mámo­ros fejében léteztek csupán és hogy a két sérülést akkor kapta, a mikor útközben megbotolva, felbu­kott és a tarisznyában volt két darab kés a hátába fúródott. XXXXXXXXXI«KXXXXXXX Erődús, teljes fűszeres izt, szép, tetszetős szint és olcsóságot a használatban ; ezen tulajdonságokat egyesiti teljes mértékben a „Valódi“ : Franck : a Kassä-i gyárból s azért hasz­nálja annyi sok ezer háziasszony előszeretettel. XXXXXXXXXIXXXXXXXXX Tanitó-bál. Szombaton, folyó hó 11-én este lesz Gyulán az idei rövid báli évadnak egyik legkiemelkedőbb s bizonyára minden tekintetben legmaradandóbb nyo­mokat hátrahagyó báli estélye. Harmadéve tömörültek egy egyesületbe a gyulai különböző jellegű iskolák tanítói. Azóta minden év­ben rendez ez az egyesület egy-egy nagyszabású koncerttel egybekötött táncmulatságot, hol igazi műélvezetet nyújtó előadások után a közönség a legjobb hangulatban késő reggelig a legfeszteleneb- bül mulat Ma már nagy hire van a gyulai tanitók báljának, nemcsak városunkban, hanem az egész megyében Mutatja ezt az is, hogy az előző évi mu­latságok mindkét alkalommal úgyszólván zsúfolásig megtöltötték a bál termeit, s most is, már egy hét­tel a mulatság előtt, a jegyek jórésze elkelt, ami leginkább annak tudható be, hogy ez alkalommal a programm még többet Ígérő, mint ezelőtt volt. Ezúttal egy igen frappáns hatású, s nagy színpadi rafinériával összeeszkabált egy felvonásos színdarabot mutatnak be műkedvelői .előadásban — ismeretlen műkedvelők, akik azonban csak addig maradnak ismeretlenek, mig a forró deszkákon meg­jelennek s aztán bár kissé álorcázva lesznek, bemu­tatkoznak. Bemutatkoznak nem mint tanitók és ta­nítónők, hanem mint papok és papnők, már mint a Thalia emberei és asszonyai. Bírálatot igy előre, a próbák után nehéz mondaui, nem is szabad, de annyi bizonyos, hogy a közönség meglepetésekben része­sül. Kellemes meglepetésekben. A banda meg — hiszen a múlt évben is elra­gadta a közönséget preciz összjátékával óriási tech­nikájával Azóta pedig egy év múlt el. Egy év-, melyet igen jól felhasználtak a »fistes« gyerekek. Aztán még csak annyit, a prímásuk megint csak a régi, a kitűnő, a műkedvelőségen messze fölülemel­kedő hegedű-virtuóz : Karakas . . . Még egy pont, melyet először kellett volna emlitepem: a melodráma Ebben lesz magánének, duett, quartett, kar, zene; kis bőgő, nagy bőgő, harmonium, melyek kíséretében Bagdy Dániel a je­les szónok s kitűnő előadó fog szavalni a hazárol, meg a szabadságról oly nagy és maradandó élveze­tet nyújtva, mint azt tette harmadéve, a tanitók első koncertjén. hz az idei tanitó-bálnak rövid pár sorban Ö3Z- szefoglalf előre vetett képe. Annyi bizonyos, hogy a közöség egyre fokozottabb mértékben érdeklődik a tanitó-bál után, mely a maga nemében páratlan. Páratlan azért, mert ott nemcsak szorosan vett mu­latságról van szó, hanem ez az estély egyúttal kul- turesemény is. Az estély meghívója, — melyből ha valaki tévedés folytán nem kapott, a rendezőség reklamáció esetén készséggel szolgál — a következő: Meghívó a Gyulai Tanitók Egyesülete által Gyulán, 1913. január hó 11-én a tanítói segély- és arvaalap javara rendezendő hangversennyel egybekö­tött színi előadásra és táucestélyre. A hangverseny a Royal-Mozgószinházban, a táncestély pedig foly­tatólag a polgári körben lesz. A hangversenyre vál­tott jegyek a táncestélyre is érvényesek. Személy­jegy 2 korona, páholy 12 korona. Jegyek előre válthatók Dobay János könyvkereskedésében. Kez- uete pontban fél 9 órakor. Műsor: 1. Nyitány a »Gerolsteini nagyhercegnő« cimü operából. Előadja az egyesület zenekara 2. A két igazgató. Énekes bohózat. 3. Melodráma. Harmouium kisérettel, gor­donka, sóló ének, duett és quartett betéttel. Sza­valja : Bagdy Dániel. 4. Intermezzo a »Parasztbe­csület« c. operából és Bákfis induló Baka Baitz Irmától. Játsza az egyesület zenekara. A műsor egyes pontjai alatt az ajtó zárva lesz. A két igaz­gató (Bohózat.) Irta: Gaston Belly. Személyek : Hangár Pongrác, bertóti nevelőintézeti igazgató. Bella, leánya. Bibicz Fidól, tanító. Ordasi Kristóf, cirkuszigazgató. Buffo Cézár, erőművész. Samu, házi­szolga. Panna, szobaleány. Történik egy vidéki vá­rosban a »Vörös ökör»-hoz címzett fogadó váró­szobájában. Jegyzet: A »Mozi« színpada ez alkalommal villanyárban fog úszni és a színdarabot megfelelő dekorációk díszítik. 5 A rendezőség a legmesszebbmenő körültekin­téssel teszi meg az előkészületeket, hogy a közön­ség kényelmét mindenben biztosítsa. Ruhatár mindkét helyiségben lesz, azonban az átvonulásra való tekintettel a rendezőség kéri a kö­zönséget, hogy a Moziban a kisebb ruhadarabokat lehetőleg maguknál tartani szíveskedjenek. A rendezőség ezúttal is kéri a pontos megjele­nést, mert a hangverseny a kitűzött időben kezde­tét veszi. A Mozi és Polgári Kör között kellemetlen idő esetén is száraz átjáró lesz. Jegyeket előre lehet váltani Dobay János könyvkereskedésében, hol úgy, mint az esti pénz­tárnál a felülfizetéseket — tekintettel a jótékony- célra — köszönettel fogadja az egyesület. Közgazdaság. A feketekörözsi remetei hid felülvizsgálaat tárgyában megtartott eljárásra a kereskedelmi mi­niszter döntése megérkezett. E szerint a hid a vég­leszámolás szerint 207,863 korona 84 fillérbe került. Ebből esik az alépítményekre 121,381 korona 80 fillér, a vasfelszerkezetre 77636 korona 21 ffllér, a házilagos munkálatokra 8845 korona 77 fillér. A vállalkozó terhére 11793 korona kötbér rovatott ki, amelyet azonban a felülvizsgáló bizottság elengedni javasol. Ebben a kérdésben azonban a törvényható­ságnak kell dönteni. Úgyszintén a törvényhatóság­gal kell megállapodásra jutnia Gyula városának ab­ban a kérdésben is, hogy a hídnak Gyula felőli fel­járója, tekintettel az éies kanyarra, éjjelenként ki­világi ttassék. Békéssámson község 58 munkásházat kivan építeni, amelyekre vonatkozólag a földmivelésügyi minisztertől államsegélyt kért. A miniszter meg­bízottját a helyszínére kiküldvén, annak előterjesz­tésére értesíti a községet, hogy ha a község az 58 munkásházat felépiti, azesetben a földhitelintézet országos szövetségétől felveendő 93000 korona köl­csönnek amortisationális részletéből 2 százalékot, vagyis évente 1860 köronát államsegélyként hajlandó a községnek engedélyezni. Békés község fűzfa-telepe. Békés község arra kérte a földművelésügyi minisztert, hogy 20 batastrá- lis holdra adjon fűzfa-dugványt és forgatási segélyt. A miniszter, tekintettel a nagyszámú kérelmekre, egyenlőre 5 hold területre hajlandó 250000 fűzfa- dugványt adni és 500 kor. forgatási segélyt, hogyha a füzfatelepre szánt területet a község február 5-ig 50 cm. mélyre megforgattatja. Az állategészségügyi felügyelőkről alkotott nj törvény értelmében a közgazdasagí teendőket a f. évtől kezdve a gazdasági felügyelők teljesitik. Az eddigi közgazdasági előadók működése csupán ott n m szűnik meg, amely vármegyékben ez az állás rendszeresítve van. Békésvármegyében közgazdasági előadói állas nincs rendszeresítve, hanem a közgazda- sági előadói teendők végzésével a közigazgatási bizott­ságban a vármegyei gazdasági egyesület titkára volt a miniszter által megbízva. Ennélfogva az eddigi közgazdasági előadónak, Pfeiffer Istvánnak műkö­dése megszűnik és helyét Holló György gazdasági felügyelő foglalja el. Pfeiffer Istvánt a földmivelés­ügyi miniszter elismerésének kif jezése mellett már is felmentette megbízatása alól. Holló György nem­csak a közigazgatási bizottságnak lesz tagja, hanem a törvényhatósági bizottságban is üléssel és szava­zattal fog bírni. Uj törvfnyek életbeléptetése. A mértékekről és azok használatáról és ellenőrzéséről szóló 1907. évi V. t.-c. végrehajtása tárgyában a kereskedelmi mi­niszter részletes végrehajtási rendtlete most érkezett meg a vármegyéhez. A rendelet 81. §-ban tárgyalja a törvény végrehajtása céljából szükséges intézkedé­seket és nagy terjedelmű függelékben közli a hite­lesítési dijakat. A fehér és sárga foszforral való gyujtógyártás eltiltása ügyében hozott törvény vég­rehajtási utasítása szintén megérkezett a vármegyé­hez abból a célból, hogy az iparhatóságok annak végrehajtása iránt intézkedjenek. Tejeskannák tisztántartása. Minthogy az ta­pasztaltatok bogy a forgalomba kerülő tejeskannák igen sok esetben terjesztői a ragadós száj és köröm­fájás betegségeknek, ennélfogva elrendelte a föld­művelésügyi miniszter, hogy úgy a termelők — mielőtt a tejet a kannákba beöntik, valamint a fo­gyasztók a tej kiöntése után és a kannáknak a ter­melőhöz való visszaküldése előtt — a kannákat a leggondosabban kiöblíteni és kitisztítani tartoznak. Ennek elmulasztása kihágást képez, amely 200 ko­ronáig terjedhető pénzbüntetéssel toroiható meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom