Békés, 1913. (45. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-02 / 5. szám

Békés —:------------------------------------­19 J.3 február 2. —«—-___________________________________________________________________ zottság a község határozatát a felebbezés dacára helybenhagyta, mert á képviselőtestületnek autonom joga, hogy a visszatartott fizetést visszautalja annál inkább, mert a törvény nem tartalmaz arra nézve intézkedést, mi történik a felfügesztett tisztviselőnek visszatartott fizetésével a fegyelmi éljárás befeje­zése után. A törvényhatóság határozata tovább fe- lebbeztetvén, a közigazgatási bíróság döntésé ebben az ügyben most érkezett le. A bíróság ítélete igen érdekes. A felebbezést szintén elutasítja, de egészen más indokból, mint azt a vármegye törvényhatósági bizottsága tette. A közigazgatás' bíróság Ítélete első­sorban megállapítja, hogy ha bár a községi törvény nem is tartalmaz intézkedést arra nézve, hogy a fegyelmi eljárás befejezése után a visszatartott fize­tés a tisztviselők részére visszaadandó-e, vagy mégis ebben a tekintetben az a törvényes rendelkezés al­kalmazandó joghasonlatosság alapján, ami fennáll a törvényhatósági tisztviselők fegyelmi ügyeiben. Ezek szerint a felfüggesztett tisztviselőnek visszatartott fizetése csak akkor utalható vissza, ha a fegyelmi eljárás során teljesen felmentetett. A bíróság ezen elv alaptétele mellett most mír azt mondja, hogy Hrabovszky ellen a fegyelmi eljárás akkor, midőn közgyámmá választatott, tekintve hogy a községhez való közszolgálati viszonya nem szakadt meg, foly­tatható lett volna. Mivel azonban az alispán azt beszüntette, ennek az a joghatályé, hogy Hrabovszky állásába visszahelyeztetett s az ellene folyt fegyelmi alól teljesen felmentetett. A vármegyei épületek közül a villanyvilágítás újabban az árvaszék épületébe vezettetett be. A be­vezetés költségei 661 koronát tettek ki, Trachoma betegség A trachomás betegségnek múlt fél évi állásáról készült kimutatás szerint az év első feléről maradt 359 b teg, a második félév­ben előfordult 92 megbetegedés, A múlt év míso dik felében maradt gyógykezelés alatt 45 L beteg. Trachomás betegek a vármegye 6 járásában vannak 15 községben, nincs trachomás a gyulai járásban és Gyula város területén. Legtöbb a trachomás beteg Békéscsabán 151, Gyomán 52, Orosházán 74 és Szarvason 51­Miniszteri döntés egyházi adó ügyében Miko- lay István szarvasi közjegyző elhalt, hátramaradt négy gyermeke közül kettő — anyjuk után — kath. vallésu, kettő pedig — apjuk után — evangélikus. Örökhagyó után tekintélyes ingatlan vagyon ma­radt, amelynek holtigtartó haszonélvezete a r. kath. vallásu feleséget illeti. Az ottani ágostai evangélikus egyház arra való tekintettel, hogy Mikolay ágostai vallásu volt, az ingatlan vagyon után az Özvegyet egyházi és iskolai adóval megrótta. Nemrégen azon­ban az özvegy azzal a kérelemmel fordult a járási fószolgabiróhoz, hogy az ágostai egyház által előirt és már részben annak be is fizetett adókat töröltesse és a befizetett adók visszatérítésére az ágostai egy­házat kötelezze, mert az adókivetés törvénytelen volt. A főszolgabíró tényleg ilyen értelemben dön­tött és kimondotta, hogy mmdaddig, mig az özvegy a vagyonra haszonélvezeti joggal bír, más egyház, mint a katholikus, nem vethet ki adót a kérdéses vagyonok után. Az alispán és a közigazgatási bizott­ság formai okokból megsemmisítették a főszolgabíró határozatát, azonban a közigazgatási bizottság azt az elvet is kimondotta, hogy a kérdéses vagyonok után az adóztatás azon az alapon foganatosítandó, hogy az ágostai vallásu kiskorúak tulajdonát képező ingat lanok után ez az egyház, mig a katholikus vallásu kískoruaké után a katholikus egyház jogosított az egyházi adó kivetésére és szedésére. Ezt a határo­zatot azonban a vallás- és közoktatásügyi miniszter megváltoztatta és kimondotta, hogy a főszolgabírói határozat helyes, az abban felhozott indosok alapján, Sorozás. A honvédelmi miniszter a folyó év­ben megtartandó fősorozásnak lapunk egyik leg­utóbbi számában közölt utazási és működési tervét jóváhagyta és minthogy a folyó évi ujoncjutalék már meg van szavazva, a megállapított sorozási terv most már biztosítva van. Népkönyvtár. A földmivelésügyi miniszter a gyulavárit olvasókörnek 120 kötetből álló népkönyv­tárt adományozott és egyben annak elhelyezésére szolgáló szekrény beszerzésére 20 koronát utalvá­nyozott. Kivételes nősülési ügyek. A honvédelmi mi­niszter a törvényben biztosított joga alapján megen gedte, hogy a hadköteles korban levő egyének be- soroztatásuk előtt minden külön hatósági engedély nélkül nősülhetnek folyó évi február 1-től kezdve, mindaddig, mig újabb rendelkezést nem bocsájt ki. Kivételes nősülési engedélyre tehát egyelőre nem lesz szükség. Utolsó farsang. Az idei rövid karneválnak utolsó napjait éljük. Yalami vígnak éppen nem volt mondható az idei farsang, ami a nyomott anyagi viszonyok, rendkívüli üzletpangás és a bizonytalan külpolitikai helyzet folytán nem is lehetett más­képp. De az utolsó farsangi napok mégis mozgal­4 masaknak mondhatók. Tegnap este zajlott |e a vár- megyeházáu á karnevál egyetlen elite "tancvigalma, a patronage-bálj amelyről lapunk jövő számában fogunk referálni. A ma estét az iparos ifjúság és az állami és törvényhatósági altisztek és szolgák, a holnap estét a tűzoltó-egylet foglalta le, mely utóbbi megtartja az immár hagyományossá vált hétfő dél­utáni bohócfelvonulást is, bizonyára a sablonos Bolond Újsággal garnirozva. Az iparos ifjúsági egylet farsangi táncvigalmi, mely a gyulai karneválnak közel négy évtized óta rendszerint legnépesebb mulatsága, ma este lesz a Göndöcs-népkerti csarnokban. A rendezőség mír na­pok óta füíteti a termet, amely ma este bizonyára találkozási helye lesz városunk előkelőbb iparos­családjainak. Az Újvárosi Olvasókör február 9-én, jövő vasár­nap délután 3 órakor tartja évi közgyűlését a követ­kező tárgysorozattal: Igazgatói jelentés. Számvizs­gáló bizottság jelentése. Könyvtárnok jelentése. Az 1913-ik év költségelőirányzata. Indítványok. Tiszt- uji ás. Egészségügyi előadás. A gyulai kerületi mun- kásbiztosiíó pénztár egészségügyi előadások rende­zését határozta el Az első előadást a »Tüdővész s az ellene való védekezés« cimen vetített képekkel dr. Hahn Dezső az Országos Pénztár főorvosa február hó 9-én vasárnap délelőtt 10 órakor tartja a Royal Mozgó Színházban. Belépti dij zártszék kivételével nincs. Páholyülés és zártszék jegyek 50 fillérért va­lamint az I. II. és III. helyre szóló díjtalan jegyek a Royal Mozgó pénztáránál 4 tői kezdve kaphatók. A Gyulai Tanyai Földmivelők Köre a szentbe- nedeki majorban február 1-én (tegnap este) saját pénztára javára táncmulatságot rendezett. Jótékony adomány. Keglevich Almásy Emma grófnő a szegénygyermekeket felruházó egyesület részére 20 koronát adományozott, amiért is hálás köszönetét nyilvánítja az egyesület elnöksége. Az idő még mindig szeszélyeskedik. Hol be­fog, hol kienged Egyhuzamban még 48 óráig sem volt benne álhatatosság. A hét folyamán ugyan nem igen engedett, de nem is fogta valami keményen Mindössze szerdán és csütörtökön. Már pénteken enyhült, szombatra virradóra meg vékony hópalás­tot eresztett a földre, a szánkósok nagy örömére Nem igy a jégre áhitozók és várakozók Ugyanis a Körözsök még mindig csak zajlanak, s igy a jég­vágás különösen a Kettős és Hármas Körözs men­tén levő községekben most is eltolódott Gyulán az Élővizcsatornán azonban péntek óta vágják a jeget. Robbantások. A földmivelésügyi miniszter fel­hívja a vármegyét, hogy a jégtorlódások következ­tében netán szükséges robbantási eljárások fogana­tosítása előtt a folyam és a kultúrmérnöki hivata­lok szakvéleménye előzetesen mindég kikérendő lesz egyrészt költségkímélés, másrészt közbiztonsági szempontokból. Eljegyzés. Képíró Ferenc vármegyei házfel­ügyelő Mariska Lányát eljegyezte Tóth Sándor, Dobozról. Meglopott pincérleány. Kinos ügyben folytat nyomozást a gyulai rendőrség. Enyedi Rózsika, a gyulai Központi Söresarnok pincérlánya panaszt tett, hogy január 28-án délután 4 és 5 óra között, mig ő a pincébe ment borért, feledékenységből nyitva hagyott fiókjából eltűnt a pénztárcája, amelyben a napi árulása, 70 korona volt bankjegyekben. A pénz eltűnését hamar észrevette s a vendéglő személy­zetét fellármázta a pénz keresése végett. A személy­zet a pénztárcát nemsokára megtalálta, de üresen, a félreeső helyen. Kinossá teszi a nyomozást, hogy a pénztárca eltűnésének és a hiány felfedezésének idejében a helyiségben csupán intelligens emberek : három tisztviselő volt jelen, akik a hivatalszolgájuk társaságában borozgattak. A kényes ügy felderítése sok gondot okoz a rendőrségnek. Tolvaj cseléd. Laky Endre gyulai honvéd szá­zados lakásában még október hóban eltűnt két da­rab 20 koronás bankjegy. Akkor nem tudták a tol­vaj kilétét megállapítani, s már majdnem feledésbe ment a dolog, mikor január 28-án a lakásban újabb pénzlopás történt. A tisztiszolga a konyhában fel­akasztotta köpönyegét, amelynek zsebében 11 korona volt. Estefelé kereste a pénzét, de az nem volt se­hol. Miután abban az időben Dandé Katalin gyula­vári! illetőségű 15 éves cseléden kivül más nem fordult meg a lakásban, azt fogták rallatóra. Ha­marosan megtalálták nála a pénzt, amelyből addig már egy koronát elköltött nyalánkságokra. De be­vallotta, hogy októberben ő lopta el a 40 koronát is. Áttették az ügyet a járásbírósághoz. A züllött fjatalkoru. Mintegy két évvel ezelőtt történt, hogy a kolozsvári javitóífatézetböl egy lé éves gyulai legényt kísérletileg kihelyezték. Gyulára küldték él s aBékésmegyei Pártfogó Egyesület vette gondjaiba s Jeszenszky Antal szabómesternél he­lyezte el ahol hónapokig szorgalmasan dolgozott a fiatal ember. Egyszer csak szó nélkül ott hagyta gazdáját s elment csavarogni. Pár hét múlva éhe­sen, rongyosan került elő. — A Pártfogó Egyesület most már Feuer Márk szabóhoz állította el, a hol egy ideig szintén jól viselte magát, de egy éjszakai mulatás után részegen ment az üzletbe, ahonnan e miatt kidobták. Varga Ferenc, aki egy gyulai tambarás embernek a fia, ezután elcsavargott ismét. Komáromban is letartóziatták. Mikor újból elő­került. már veszedelmes kezdett lenni a viselkedése : ielövésseí fenyegette az apját. Möst lögútóbb pedig Jeszenszky Antaltól revolverre! való f nyegetéssel akart néhány aoronát kicsikarni, majd elment a Farkas Mariskáét hazához s mert oda nem bocsá­tották be, több izpen b lőtt az ablakon. Minthogy ekként Varga Ferenc már közveszélyessé vált, meg lopás is terhelte a lelkét, a rendőrség letartóztatta a züllött fiút s átadta a kir. ügyészségnek. A fogház­ban most a delikvens elmeállapotú' figyelik meg, mert erős a gyanú, hogy — mint minden javítha­tatlannak — ő neki sem normális az esze. A gyomai úri kaszinó folyó hó 4-én, húshagyó kedden saját pénztára javára estélyt rendez. Belepő díj: személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona. Kadété fél 8 orrkor. Az estély élőképtárlatának műsora : 1. Prolog Elmondja Konkoly Tihamérné. 2. Gyermekkarneval. Balassa Giziké, Berkovics Mik­lós, Fábián Iza és Béluska, Németh Géza. 3. Ba­bák. Kovács Giziké. 4 Hit, remény, szeretet. Al- mássy Irénke, Küpry Bözsike. Mányi Olgica. 5. Hollandi kép. Liszy Baba és Bodó. 6 Ballerinák. Hartenstein Ilonka, Klárik Bözsi es Kató. 7. Gésak. Eisler Ella, Vanisz Manci. 8 Várakozás. Herczegh Ella. 9. Kártyavetés, Kemenczky Irén és Wagner József. 10. Álom. Molnár Ilonka és Szilágyi Esztike. 11. Sappho Kovács Sárika 12. Szevillai énekesnő. Lajossy Duczi 13. Vallomás. Kner Ilonka és Kner Imre. 14. Schumann: Arabesk. Riff: Sonate III. tétel prestissimo. Zongorán játsza Kemenczky Elza. Baleset Tótkomlóson. Horváth Jenő tótkom- lósi lakatos-tanoncot munkaközben súlyos baleset érte. A gép két ujját összéronesolta. A gyulai köz­kórházban kezelik. Segédjegyzöválasztás Gyulaváriban. Gyulavári község képviselőtestülete Lukács Endre főszolgabíró elnöklésével január 29-én töltötte be az üresedés­ben volt segédjegvzöi. állast. Szabó Géza oki. jegy­zőt, eddigi helyettes segédjegyzőt választották meg egyhangúlag. Megtámadták a végrehajtót. A végrehajtó mes­terség nem tartozik éppen a legnépszerűbb foglal­kozások közé. Senki sem fog megcáfolni bennünket, ha azt állítjuk, hogy ritka helyen fogadják tárt ka­rokkal és magyaros vendégszeretettel De azon nem lehet csodálkozni. Hiszen az adófizetés mindnyájunk­nak gyenge oldala és a legtöbben akkor fizetjük be az adónkat, amikor már muszáj, mert különben viszik a párnát. A dolgok ilyen stádiumában már aztán hiábavaló minden kérés, protestálás, az már nem használ. Legkínosabb helyzetben maga a végre­hajtó van ilyenkor, mert kedve ellenére, de a tör­vény parancsára kell a kérlelhetetlen szigort alkal­maznia. Vannak mégis, akik nem látják be, hogy a végrehajtó nem mulatságból megy a portájukra, ha­nem kötelességből. Az ilyen adósok aztán könnyen keverik magukat kriminális bajba Ilyen eset történt január 29-én a dobozmegyeri pasztán. Komlósi János dobozi végrehajtó Z Szabó Mihály községi rendőr és két mezőőr kíséretében kint járt az adóhátralé­kosoknál, hogy a húrom héttel azelőtt lefoglalt zá­logtárgyakat összeszedje. Balog K. Ferenc tanyáján nem valami barátságosan fogadták. Csak a gazda felesége volt otthon, aki mindjárt szitkozódni kez­dett, mikor a végrehajtót és kíséretét meglátta. El­küldött a szomszédságban tartózkodó fiáért s mikor az hamarosan megjelent, az anyai biztatásra egy nagy dorongot kapott elő, az asszony pedig egy fél­méteres konyhakéssel támadt rá a hivatalos embe­rekre. Ezek nagvnehezen lefegyverezték a támadókat. Közben hazajött a házigazda is, de az már csak rabló, gazember és hasonló titulusokkal öntötte ki mérgét a vendégein. A végrehajtó jelentést tett a főszolgabiróságnak az életveszélyes támadásról s be­küldte az elkobzott dorongot és kést is, amelyet a panasszal együtt az ügyészséghez tettek át, a bün­tető eljárás megindítása végett. A gyomai iparos és kereskedő ifjúság önképző köre saját könyvtára javára ma vasárnap esté az úri kaszinó uj díszes termeiben álarcos bálát fog rendezni. Beléptidij 1 korona 60 fillér. Az Újkígyóson január 29-én tartott népszövet­ségi bálon felülfrzettek: Páskuj Etelka 1 K, Szka- liezki Ferenc 5 K, Szolvinayer Jakab I K, Qláh József 1 K, Csermy Ádám 10 fill., C. Kis József

Next

/
Oldalképek
Tartalom