Békés, 1913. (45. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

XliV. évfolyam. Előfizetési árak: Egész évre ... ... 10 K — I Fél évre ________ 5 K — f Év negyedre____ 2 K 50 f Hi rdetési dij előre fizetendő. Nyilttér sora 20 fillér. ~r F S Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gyulán. Templom-tér, Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szelle’mi részét illető közle­mények. hirdetések és nyiltterek POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Kéziratok nem adatnak vissza. Gyula, 1913 Január 5. I. szám. Egyes szám ára 20 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: KÓHN DÁVID Megjelenik minden vasárnap. Mi lép most életbe az uj adó­törvényekből ? Az 1913. évi állami költségvetést magában foglaló törvény az egyenesadók reformjának végrehajtására vonatkozólag nagyjelentőségű ren­delkezéseket tartalmaz. Ezek a rendelkezések rendkívül érdekes, a különböző államok pénzügyi jogának történetét tekintve, egyedül álló hely­zetet teremtettek. Ennek a helyzetnek meg­világítása és föhb vonatkozásainak feltárása az uj év küszöbén nem lesz időszerűtlen. Tisztázni kívánjuk azt, hogy mi lép az 1913. év első napjával folytatólagosan életbe a Wekerle-féle nagy adóreform egyes részeiből? Hogy erre a kérdésre megadhassuk a fele­letet, kiindulási pontként ide iktatjuk az 1913. évi költségvetési törvénynek idevágó rendelke­zéseit. Ennek a törvénynek 5. §-a - hiteles szö­vege szerint — igy szól.: »Addig, amig az 19 3. évi január hó 1-én életbelépő egyenesadótörvények alapján foganatosi- sandó kivetés és előírás meg nem történik : az 1913. évi adóbefizetés az 1912. évre szóló kivetés és elő írás alapjan teljesítendő Telhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy az általános, kereseti adónak, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójának, a tőkekamat- és járadékadonak és a jövedelemadónak, valamint — figyelemmel az 1909. évi X. t.-c. 75. §-aban foglaltakra — a hadmentességi díjnak kivetését a gazdasági viszonyokra való tekintettel egyelőre függőben tarthassa. . Ha az előző bekezdésben felsorolt adók, illetve hadmentességi dij kivetése az 1913 évi julíus hó 1-éig meg nem indítható, a keresetadó, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, a tőkekamat- és járadékadó, a bányaadó s az álta­lános jövedelmi pótadó, valamint a hadmentességi dij az 1913. évre méer az 1875. évi XXIX., XXIV, XXII. XXVII. és XLVII, továbbá az 1883. évi VII. és XLVI. t. cikkek, valamint az 1880 évi XXVII. t-c s az ezeket részben módosító későbbi törvények alapján lesz kivetendő és fizetendő azzal, hogy az »gyes adókötelesekre az 1912. évre kivetett III. osz- talvn keresetadó újabb kivetés nélkül érvényben marad az 1913. évre is, továbbá azzal, hogy az 1911 — 1912. évekre, alakított egyenesadó kivető- és ad< felszólamlási bizottságok jogköre egyebekben az 1913. évre kiterjesztetik.« Ez esetre — vagyis akkor, ha az adókivetés még a régi törvények alapján történnék — az 1913. évben kivetendő országos betegápolási pótadó kulc-át a törvény nem 10, hanem ö %-ban állapítja meg. Vizsgálva most már a törvénynek idézett rendelkezéseit, látjuk, hogy az állami egyenes- adó-hevételek zarvartalan befolyása érdekében as uj adókivetésig — ami most eltolódott — köteles mindenki egyenesadóját as 1912. évre megállapított mértékben befisetni. Ter­mészetes azonban, hogy ez a kötelezettség a múlt évre megadóztatott adótárgy létezésével és birtoklásával kapcsolatos. Ha tehát az 1913. év folyamán az adótárgy megszűnésének esete áll be, az adófizetés kötelezettsége is megszűnik., Pl.: Ha valaki az 1913. évben házát eladja, üzletét bezárja, avagy foglalkozásával felhagy, a ház, az üzlet, illetőleg a kereset után kive­tett adók további befizetésere nem szorítható azon a címen, hogy az 1912. évben ezekkel az adókkal meg van róva. Viszont, ha valaki földet vagy házat vesz, az illető ingatlanra az 1912. évben kivetett adókat az 1913. évben folyta­tólagosan fizetni tartozik, habár reá ily címen az 1912. évben adó kivetve uem is volt. A teljesített befizetések — tekintve, hogy az uj adóívek 7 csak a kivetés befejezése után bocsáthatók ki, — egyelőre az adózók birto­kában "levő adókönyvecskókben 'nyugtatványo- zandók. 3$ Az idézett törvényrész -másodikípontjában adott felhatalmazásból a következő 'következte­téseket vonjuk le :] As 1913. évtől kesdve az uj tőkekamat- és járadékadó, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója, az általános kereseti adó, a jövedelmi adó és a közadók kezeléséről szóló uj törvény hatálybaléptének jogi álla­potában nagyunk. így kell magunkat kifejeznünk, mert az 1910. évi III. törvény 5. §-a és az 1912. évi Lili. törvény 44. §-a kimondja, hogy az 1909. évi VII—XI. törvények, az adónovella módo­sításaival és kiegészítéseivel együtt, 1913. évi január 1-ével hatályba lépnek. Az uj költség- vetési törvény a most idézett törvényeknek a hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseit pedig nem érvénytelenítette, csupán »felhatalmazta« a pénzügyminisztert, hogy négy uj egyenes­adónak és az ezek sorsábann osztozó hadmen­tességi díjnak »kivetését«, tehát csak a kive­tést, »függőben tarthassa«. Ezek szerint a függőbentarthatás fakul­tativ joga csupán as adókivetés területére ssoritkosik; erre a területre van lokalizálva. Igaz, hogy ez azután csaknem minden, mert hiszen az adó életrehivásának első lépése az adókivetése, a többi pedig ennek csak követ­T A R C A. Ax ezred az első tűzben. Szép verőfényes nyári délután teljes harczi készületben áll a 37. gyalogezred a nagyváradi vár ötszögletü térés udvarán A fiuk tetőtol-talpig uj ruhában, a borjú degeszre tömve a forsriftos hol­mikkal, a kardok és bajonettek éles-hegyesre kö­szörülve, a sok fiatal baka arcán bátorság, harci kedv tükröződik. Egyszerre riadó kürtszó hallik, jön az ezre­des. A zászlóaljak parancsnokai megteszik jelenté­seiket, az ezredet tisztelgésre vezénylik, a dobok peregnek, kihozzák az ezred zászlaját s a zenekar rázendíti a néphimnuszt. Ezer meg ezer fegyver simul szorosan a mellhez (Presentirt!) Ez a jelenet egyébkor is felemelő hatással van a legénységre, de most a háborúba indulás pillanatában ánnak szertartásos fensége mint egy villanyfolyam, meg­remegteti a hátgerincvelőt. A himnusz elhangzása után imához vezényelik az ezredet, ezután a zene­kar belevág a Rákóczi indulóba s a vasabroncsos, visszhangos várkapun kifelé kígyózik a hosszú menet, keresztül a városon, a vasútállomásra. Ez az ut egy diadalmenet A roppant népsokaság ver­senyt marsol az ezreddel, útközben megajándékoz­zák a fiukat mindenféle zsebbe dugható enni-inni valóval. Elbúcsúznak s egy óra nem telik bele, a vonat két mozdonnyal élén már repíti a jókedvű daloló bakákat lefelé Boszniába. * * * Az ezred már több hete gyalogol irdatlan utakon teljes felszereléssel és még senki sem dűlt ki, nincs egy maródi sem. Mindenki fél hátrama­radni, habár a fősereggel való összeköttetés még most igen jól van szervezve. Meg van a rendes pihenő, a konzervhus és cvibak olvasatlanul kijár, még borhoz is juthat a baka, csak az a kár, hogy mindig csendben kell masírozni, sem dalolni, sem káromkodni nem szabad, ez utóbbira pedig nagyon rááll a katona szája, nem lehet ágyban aludni s alig fekszik le az ember, már ismét fel kell kelni. A hosszas gyaloglások közben holmi falunak keresztelt hodályok akadnak, csupa elhagyott faház, udvar és kerítés nélkül egymás tövibe-hegyibe épitve, nincs bennük egy lélek sem elszökött innen mindenki; azért ugyancsak körülményes harcászati óvintézkedések után vonul rajta keresztül az ezred. Egyik ilyen falucskát egy másfél méter szé­les sebes folyású sekély patak választja kétfelé; hid persze nincs rajta, csak nagy kövek beledobva, azokon átlépkedve jár itt az emberiség a másik fél faluba. A bakák egyszerűen átugrálták a patakot s a zeg-zugos hodályok, csűrök között áttörve lan- kás mezőségre jutottak, hol lábuk néhol térdig süppedt az ingoványos mohalepte talajba. Egy órai óvatos menetelés után tágas fensikra értek. A fensikról köröskörül álló tábor lett láthatóvá. Mind a mieink. A völgyben a gyalogság, a 39. és 68. gyalogezred, hajdúsági és békésmegyei fiuk, a tüzérség a domboldalakon, a huszárok pedig szór­JBERl'r IRKEN' Siessen addig, mig nem késő egészségét YlsszaszeFeziur^ Egy jelentéktelennek látszó meghűlés az összes légzőszervek legkülönfélébb megbetegedését vonhatja maga után. Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elha­nyagolás sokszor végzetessé válhatik. A meghűlésből eredő köhögés, rekedtség, meghűlés, nehézlélegzés és a légzőszervek hnrutos megbetegedéseinél kitűnőéin bevált az orvosi előkelőségek TI Mindenütt kapható. Egy üveg ára 3 korona 50 fillér által javasolt I UDCKIPi egy nagy üveg ára 5 korona. Postán legkevesebb 3 üveg rendelhető meg utánvétellel az egyedüli főraktárból: Diana-gyé$yszertár, Budapest, Kárely-kiraf IS, szám Lapunk mai száma S old.al.

Next

/
Oldalképek
Tartalom