Békés, 1912. (44. évfolyam, 1-52. szám)

1912-02-18 / 7. szám

1912. február 18. Békés 5 dalmi élet tisztaságának legbiztosabb záloga. A bün­tetés, a megtorlás azonban nem mindig az ember­kezében van. A világrend kiszámithatatlan erők ál­tal mozgatott beosztása gyakran felsőbb birákra bízza a büntetést s a végzet az ő soha ki nem ismerhető játékával lesz sokszor megtorlója azoknak a bűnök­nek, a melyekre nem talál elég büntetést az ember. Az életforgatagjában lépten-nyomon találkozunk bű­nösökkel, a melyek önmagukban bűnhődnek. Külö­nösen áll ez a társadalom minden bűneire, amelyek­nek erkölcsi bűnözött minden büntetésnél jobban sújtja maga az elkövetet bűn, az ő minden követ­kezményével. Ez az alapeszméje ennek a nagyhatású drámának, a mely egy kiragadott kép a modern társadalom életének mélységeiből. Hétfőn és kedden farsang két utolsó napján, mindenkor délután fél 5 és este 8 órakor, általános kívánságra rendkívül hu­moros »Pali-estély« lesz. A közönség körében leg­kedveltebb ügyes francia komikusnak. Andreé Deed- nek, — a kit Magyarországon Pali néven ismer, — 8 legújabb és legjobb komikus jelenetével. A gondo­san össeállitott műsort itt adjuk. 1. Pali mint próba bábu. 2. Pali féltékeny. 2. Pali sorsán változtatni akar. 4. Pali és a négernő. 5. Pali imádói. 6. Pali az ártatlanság védője. 7. Pali sofförigazolványa. 8. Pali varrótűje. A ki farsang utolján igazán jót akar nevetni, az elnemulassza ezen előadást megnézni. Jegyek mátolfogva válthatók egész napon át a szín­ház pénztáránál, bzámozott helyek. Nyugtázás. A Pártfogó-Egylet bálján még Lie- gerer József 4 koronát, az iparos ifjak egyletének bálján Oszuszky János 4 koronát felülfizetett. Uj postafőnök. A kereskedelmi miniszter az orosházi postahivatal főnőkévé Kovács Andor nagy­váradi posta-főtisztet nevezte ki. Adomány. A dobozi ifjúsági egyesület részére a belügyminiszter 150 kötetből álló könyvtárt aján­dékozott és a könyvtartóra 20 koronát utalványozott. Halálozás. Udvarhelyi Károly Doboz község református egyházának tanítója f. hó 15-én délben 38 éves korában hirtelen meghalt. Még e nap dél­előttjén az iskolában tanított. Nem érezte semmi baját. Tíz órakor a gyermekeket hazaeresztve azt mondta a feleségének, hogy kissé különösen érzi magát. Szobájában ledőlt a divánra Mikor déltájban a felesége bement hozzá, már meghalt. Valószínű­leg szivszélhüdés ölte meg. Halálát felesége s 8 éves kis leánya siratják Temetése pénteken délután volt az egész község lakosságának óriási részvéte mellett. Nyugodjék békében! Ápolási dijak fölemelése a József-szanatórium- ban. Az országban mindenütt érezhető nagy drága­ság, sajnos, érezhető volt az ország két legnagyobb szanatóriumában is Az élelmezés rohamos drágu lása volt egyik legfőbb tényező azon mindinkább fokozódó hiányban, mellyel az Erzsébet királyné és a József királyi herceg szanatóriumok mérlegüket lezárják és mely hiány fedezéséről gondoskodni a szanatóriumokat föntartó egyesületek kénytelenek. E két egyesület kiküldöttjei most alapos megbeszé lés után elhatározták úgy az Erzsébet királyné sza­natóriumra, mint a gyulai József királyi herceg szanatóriumra bíró érvénnyel az ápolási dijak föl­emelését. Közös megállapodás értelmében a közös kórterem eddigi 4 koronát kitevő napi ápolási diját 5 koronára emelték. Mérsékelt emelésben részesülnek a különszobák dijai is. Olt, ahol gyermekosztály is van, mint az Erzsébet királyné szanatóriumban, azok részére az ápolási dijat leszállítják. A megállapodás szerint mindkét Szanatórium-egyesületnek jogában áll, hogy érdemes pénztári betegek részére kedvez­ményt is nyújthat. Megjegyzendő, hogy e fölemelés az ágyalapitói helyeken ápolt betegekre befolyással nincsen. A most ápolás alatt levő betegekre nézve pedig csak három hónap múlva lép érvénybe, vagyis azok a régi ápolási dijat fizetik. Az egyesületek a fölemelés által nemcsak azt remélik, hogy a szana­tóriumok föntartásában fölmerülő hiány csökkenni fog, hanem azt is, hogy ez által módjukban lesz betegeket teljesen díjtalanul, még az eddigieknél is nagyobb számban ápolhatni, aminthogy külön hang­súlyozandó, hogy a betegek ingyen kezelését e föl­emelés semmi tekintetben nem érinti és hogy az egye­sületek az e tekintetben vállalt kötelezettségeknek, ígéreteknek a jövőben is teljes mértékben, sőt hihe­tőleg még nagyobb mértékben fognak megfelelhetni. Kútba esett hajadon. A kondorosi Dérci major­ban szolgált Bállá Juci hajadon cselédleány. Juci a múlt hét egyik fagyos reggelén vízért ment a kútra s amint megtöltötte két kantáját, karjaira akasztva indulni akart a házhoz, a lába megcsúszott s ha­nyatt beleesett a kútba. Egy asszony szemtanúja volt az esetnek, ki is azonnal hangos sivalkodásba tört ki, mire egy markos béreslegény törtetett elő az istálók felöl. Juci szerencsére nem merült el a vízben, mert a szoknyái fenntartották. A béres látva a helyzetet egy létrát hozott s lement a kútba Ju­ciért, kit némi ügyel-bajjal felsegített a létrára. S igy aztán elől a lány, hátul a legény szépsorjában felkövetkeztek a kutból. Jucinak az ijedtségen kívül egyéb baja nem történt. A békési olvasó kör f. hó 4-én tartotta ez évi rendes közgyűlését. A tisztujitáson gróf Wenckheim László országgyűlési képviselőt örökös tiszteletbeli elnökké választották. Elnök lett Henc Antal, alel- nök ifj. Virág Mátyás, jegyző Szilágyi István, pénz­táros Mészáros József, könyvtáros id. Virág Mátyás, háznagy Tyukodi Imre. Marólúg. Réti István ujkigyósi gazdaember 2 éves kis Etelka lánya a szomszédba ment játszani. Játék közben a kis lány megszomjazott. A konyhá­ban látott egy edényt felvette s ivott belőle. A sze­rencsétlen kis lány azonnal összeesett, mert az edény­ben nem viz volt, hanem marólúg. Azonnal orvosért futottak, ki gyomormosást alkalmazott, mely után a kis lányt beszállították Csabára a közkörházba. A dinamit. Galik Pál dobozmegyeri vasúti őr kis fia valami uton-módon egy olyan dinamit pat­ronhoz jutott, melyet a vasútnál használnak kisebb robbantásokra. A Pali gyerek iskolába menet több társának mutogatta a fényes jószágot, miközben bics­kájával piszkálgatta, kapargatta annak belsejét. Egy­szerre csak a patron felrobbant s a kis hu balkezé­ről az ujjakat leszakította. A szerencsétlenül járt kis hut a csabai közkórházba szállították. Baleset. Durkó Péter békési gazda takarosán illuminált állapotban érkezett haza a tanyájáról. A kocsiból nagy keservesen a felesége kászolitotta ki erős jókívánságok közben. A gazda nyakában ott lógott a vadászfegyvere is, melyet az asszony szintén ieakart akasztani. A művelet azonban nehezen ment, mert a szíj rövid volt, a dolmány meg töhe- tős egy ruhadarab. .A huza-vona közben a puska elsült s a töltés a gazda vastag húsába fúródott. A súlyosan sérült emhert a csabai kórházba szállítot­ták ápolás végett. A csabai Népegyletnek múlt vasárnap ünnepe volt, ugyanis ekkor leplezték le Achim L. András arc­képét, melyet Veres Gusztáv Csabán élő festőmű­vész készített. Az ünnepélyre, melyet nagy körülte­kintéssel rendezett a parasztpárt, több ezren gyűl­tek össze nemcsak Csabáról, hanem sokan jöttek vidékről is, Orosházáról, Gyomáról, Szeghalomról. Az ünnepélyt Lipták L. Pál alelnök nyitotta meg, mely után a parasztpárt legjobb szónoka Zelenyánszki Mihály tartotta meg ünnepi beszédjét, melynek so­rán Achim arcképéről lehullott a lepel. Ezután Végvári János szavalta el ez alkalomra irt ódáját Végül dr. Biró Emil tartotta emlékbeszédét Achim fölött, kiemelve Achim egyéniségét, méltatta mint embert, vezért s szónokot. Ünnepély után az özvegy megvendégelte a pártvezetőséget, s a vidéki küldött­ség tagjait. A csabai református templom építése még ez év folyamán elkészül. Ugyanis az egyházközség Wagner József építőmesterei uj tervet készíttetett s ennek alapján kiirt és beérkezett ajánlatok felett a múlt szombaton tartott ülésén döntött az egyháztanács, odaadván az építést Kázsmér és Zavecsuik cégnek, ki az építkezésre 73669 K 25 fillér vállalati összeg­ben tett ajánlatot. Az egyháztanács az építkezés vezetésével Wagner József építőmestert bízta meg, ellenőrző szakértőül pedig Adám Gusztáv városi fő­mérnököt és Achim Lászlót kérte fel. Az építke­zésnek november elsejére készen keli lennie. A Szarvasi Leányegyesület február 11-én tar­totta a tagok rendkívüli érdeklődése mellett évi ren­des közgyűlését. Az egyesület tevékeny vezetősége egy eredményekben gazdag év munkásságáról szá­molt be, úgy a közművelődés, mint a jótékonyság terén elismerésre méltó tényekre hivatkozott. A Szarvasi leányegyesüiet áldásos munkásságát a val­lás- és közoktatási miniszter is elismerte és méltá­nyolta, midőn .Békés varmegye kir. tanfelügyelője utján köszönetét fejezte ki az intézmény vezetőségé­nek azért a jótékony adományáért, hogy a szarvasi állami elemi és polgári iskola szegénysorsu növen­dékeit évenként ingyen téli ruhákkal ellátja. A tár­sadalomnak e kulturális intézmény iránt meleg ér deklődéséröl tanúskodik a tagok nagy létszáma. Ren­des tag 143, pártolótag 208, alapító tag 33, tiszte­letbeli tag 8, összes tag 387. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elnöknek Wieland Sándor, a szarvasi járás érdemes főszolgabiraját választotta meg, kinek az intézmény megszilárdulása és közkedveltségüvé tétele körül érdemei vannak. Igazgató-elnöknek új­ból Weinberger Eánni, az egyesület szervezője, meg­alkotója, alelnöknek dr. Wieland Matild, titkárnak Lu­kács Ilona, könyvtárosnak Holéczi Mariska, pénztá­rosnak Kürthy Mária, jegyzőnek Sipos Benéné válasz­tatott meg, Az választmányi tagok nagyrészben a régiek maradtak. Az egyesület ügyeinek vezetői, tiszt­viselők, választmányi tagok mindanyian buzgó igye­kezettel, érdeklődéssel, ügyszeretettel oldották meg feladatukat. Az intézmény fejlesztése körül végzett munkássága révén, az elismerésből méltó rész illeti Lukács Ilonát, a titkári fontos teendők buzgón, szor­galmas ellátásáért, Bretz Bertát pedig azon szives készségért, hogy a betegeskedő s időközben lemon­dott pénztáros Margozsy Emma helyett az egyesület pénztárát a közgyűlés idejéig lelkiismeretesen kezelte. A közgyűlés élénk lefolyása is hatalmas bizonyítéka annak, hogy Szarvas társadalma a leányegyesületben egy életerős kultúrintézményt bir, s hogy annak ve­zetése olyan kezekben van, mely a fokozatos fejlő­dést biztosítja. Ennek dacára sajnálatos jelenséget látunk abban, hogy a kultúra terjesztésének szép munkájában való összhangot olykor-olykor némi alantas gondolkodás szülte személyi ellenszenv vagy az önző irigység zavarja meg és a nemes munkától éppen azok lépnek vissza, kiknek már hivatásuknál fogva is erkölcsi kötelességük, hogy a küzdők első soraiban legyenek. Ugyanezen hó 11-én d. u. 4 óra­kor tartotta a leányegyesület nagyszámú közönség mellett rendes előadó-gyűlését. A gonddal összeállí­tott műsor első pontját Kelló Gusztáv evang. lel­késznek »A nők élete a vad népeknél« cimü remek felolvasása foglalta le. Szarvas népszerű lelkészének felolvasását mindvégig feszült figyelemmel hallgat­ták és zajos tetszésnyilvánítással jutalmazták. Ez­után Hagetor Jolán rapszókiát adott elé zongorán, kiváló technikai jártassággal. Lanipert Mariska Har- sányi Kálmántól Jolánka első levele cimü költemé­nyét szavalta bájos közvetlenséggel. Majd Golián Jánosné A leány vásár és Van de nincs operettekből részleteknek s más daloknak saját zongora kísérete mellett való előadása által ragadta el a közönséget. Végül März Ilona Gabányinétól A menyasszony c. magánjelenetnek ügyes interpretálásával méltóan be­fejezte a minden pontjában sikerült és élvezetes elő­adó-gyűlés műsorát. Tekintettel az uralkodó skarlát és kanyaró be­tegségekre, minden anyának kötelessége gyermeke egészségének megóvása céljából fertőtlenítő szerről gondoskodni. Felhívjuk b. olvasóink figyelmét a mai Lysoform hirdetésre. Halálos baleset. Gruden Adorján sarkadi föld - mívest a múlt héten súlyos lövési sebbel szállítot­ták be a gyulai kórházba, a hol csakhamar meg­halt. A gyulai kir. ügyészség a holttestet felboneol- tatta, azután pedig megkereste az illetékes nagy­váradi kir. ügyészséget a halál okának kinyomo­zása végett. Úgy vagyunk értesülve, hogy Gru­den Adorján saját vigyázatlanságának áldozata, mert kocsirólvaló leszállás közben vadászfegyvere elsült és pedig olyan szerencsétlenül, hogy a löveg a tes­tébe hatolt és halálát okozta. ■ M — aj A közkedvelt TavasziRészvÉnySör sötét és malátadus idény sör ü (a la Salvator) m hordókban és palackokban meg­rendelhető, amig a készlet tart: Weisz Mór és Társa eégnél Telefon: Oyula í(i. Kapható minden jobb fűszer 66 és csemege üzletben. 2—5 A tanítók estélye. (Koncert, táncmulatság.) A sáros, csatakos időben, szombaton este 8 óra tájon meglehetős tolongás, élénk kocsiközleke­dés kerekedett a Royal mozgószinház környékén. Nem a rendes mozielőadások publikuma okozta a rendkívüli forgalmat, hanem lenge battisztba, se­lyembe burkolt bájos leányok és asszonyok soka­

Next

/
Oldalképek
Tartalom