Békés, 1912. (44. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-25 / 34. szám

4 Békés 1912. augusztus 25. lett. A gépet a tér északnyugati sarkába viszik, a hol nyomban megteszik az előkészületeket a felszál­láshoz. A sárga testű monoplán farkán ez a felírás olvasható : »Tervezte és készítette Székely M. Buda­pest*, mindkét szárnyán pedig hatalmas betűkkel látható a gép neve : »Az Újság*. Kedden reggel tartották meg az első próbát a repülőgéppel, mely könnyen s'klott a magasba és Székely egy kört a legnagyobb tökéletességgel irt le. A reggeli próba sikere nagy örömmel volt a pilótára, a ki különben a szeptemberi királygyakorlaton repülőgépével mint császári és királyi hadipilóta vesz részt. Mialatt a Székely-monoplán körül valóságos Kodak-ostrom folyik és a filmgép berreg, a térre kihozzák Lányi Antal honvédbadnagy nagy két siku, saját tervezésű biplánját, melyre a konstruktőr 50 lóerős Gnome- motort szerelt. Ugyancsak ekkor tolják ki Kolbányi Géza monoplánját, melynek motorját a múlt héten csak erőszakkal tudták megszerezni. Székely Mihály gépéhez most odasiet menyasszonya, Henszelman Edith, Békés község tiszti orvosának leánya és szé­les nemzeti színű szalagot köt a gépre. Székely Mi­hály ezután beugrik a kasba, fejére huzza barna bőr­sisakját s jelt ad a motor megindítására. Montőrje ötször-hatszor is meglendíti a légcsavart, de a mo­tor nem akar megindulni Hit óra két perckor a légcsavar működni kezd és »Az Újság» megindul útjára. Hatalmas kattogással, mintegy ölvén méternyi gurulós után Székely a tér délkeleti része felé vesz irányt s felemelkedik a magasba Harminc méternyi magasságban repül és éppen a Polgári serfőző elé ér, a mikor hatalmas akácfákkal találja magát szem­ben. Az akácok mentén az ingyenes közönség ezrei nézik a repülést, egy személyvonat is éppen akkor halad el arra és az élénk szélben Székely nem akar túlélés fordulót venni, mert a fák közelsége miatt a fordulás iránya nem biztos. Ekkor Székely a leszál­lást határozza el és lassau, mindvégig megőrizve hidegvérét, leereszkedik. A térnek ezen a részén azonban métermagasra nőtt a fű s így a gödrös ta­lajon a gép orrára dőlt. A légcsavar és a balszárny eltörött, a motor azonban csak csekély sérülést szen­vedett. Székely a baleset pillanatában fejével a ben­zintartóra esett, szerencséjére azonban a vastag bőr­sisak kivédte az ütődést. A repülőtéren a baleset nagy ijedelmet keltett. Mindenki nyugtalan volt a helyén, a rendőrök azonban senkit sem engedtek ki a kordonból. Lovasrendőrök száguldtak a felborult repülőgép felé, könnyű homokfutójával Székely Mi­hály segítségére sietett Melha Armand dr. mentő­orvos és egy mentő-automobil is. Melha felvette ko­csijára Székely mérnököt, a ki bőrsapkája lengeté- sével jelezte, hogy nem történt semmi baja. Lelkes tapssal vette tudomásul a közönség a hirt, Székely pedig menyaszonyához sietett, a ki kónyek közt üd vözölte pilóta vőlegényét. Az izgalom csakhamar el is múlt. Székely visszament a sérült repülőgéphez, melyet szerelőivel együtt megvizsgált és konstatálta, hogy tiz nap múlva az eltörött géprészeket kijavít­hatja. Ezután, negyed hétkor Kvasz András startol és nyolc percig repül. Utána Svackulay Sándor saját tipusu, 35 lóerős Anzani-motorú monoplánján Dobos István emelkedik a levegőbe és egy kört repült be. A lezajlott hét időjárása újólag nem kedvezett a csép!é=i és nyomtatási munkálatokra. Alig volt oly nap, hogy a kLtbb nagyobb mérvű esőzések a mun­kát ne akadályozták volna. Ennek következteben a vontatók helyenként mar ki is csíráznák, ami nagy kár és hátramaradás a gazdákra nézve. Az esőzések ettől eltekintve még mindig nem voltak egészen fe­leslegesek, sőt a késői tengerire igen jóiéóonyan hatottak. Borougós, hűvös napjaink vannak, úgy hogy az őszi fe.öltök nemcsak a kora s késő, hanem a déli órákban sem ídeslegesek Most már mindenütt elég eső volt és száraz melegebb napokra volna szükség. Fertőtlenítették a honvédlaktanyát. Lapunk muitheti számábau közöltük, hogy a gyulai honvéd­legénység között egyszeire hat skarlát-megbetegedes történt s hogy a közkórházba szállított betegek kö­zül egy meghalt. A többinek is igen súlyos volt az állapota, azonban mint értesülünk — azóta a veszélyen túl vannak. Újabb megbetegdésről nem tudunk, miután a katonák nagygyakorlaton távol vannak A ragályos betegség felléptéről az ezred- parancsnokság jelentést tett a kerületi parancsnok­ságnak, ahonnan kedden Gyű ára érkezett dr. Szilágyi József főtörzsorvos, aki megvizsgálta a betegen fekvő honvédeket, majd a kaszárnya összes helyiségeit formáimnál alaposan fertőtlenítette s a szalmazsákok tartalmának elégetését elrendelte. Öngyilkossági kísérlet. F. S. gyulai kosárfonó segéd, aki Gergely kosárfonó mesternél volt alkal­mazásban, f. hó 19-én revolverrel magára lőtt, de a golyó csak könnyebb sérülést ejtett rajta. A kór­házba szállították be kezelés végett Azért akart megválni az élettől, mert sánta, nyomorék ember létére kevés öröm, annál több nélkülözés jutott ősz ályreszeül. Baleset. Szabó Mária cselédleány, aki Kukla István gyulai épitőmesteruél szolgált, a szobában az ablak körül foglalatoskodott. Valami tárgyat akart a földről felemelni, gyorsan lehajolt, miközben sze­mét a függöny kiakasztó céljára a falbavert s hosz- szan kiálló szegbe ütötte. A szeg kihasította a sze­gény leány szemüregét és súlyos sérülést ejtett rajta. A közkórházban ápolják. Tüzesetek Gyulán. Hétfőn délelőtt 1L órakor kigyuladt Hrabovszky Ferenc Rákóczi Ferenc-utcai házának udvarán egy náddal fedett melléképület. A kivonult tűzoltóság rövid idő alatt elfojtotta a lángokat, azonban a tető teljesen elpusztult. Az épületben volt a mosókouyha, ahol előző napon tü­zeltek s egy szikrától tüzet fogott a náddal borí­tott mennyezet. Másnap délelőttig észrevétlenül ott lappanghatott a tűz, mig lassan a tetőig elharapó­zott. A 600 korona kár biztosítás folytán megtérül. — Sokkal jelentéktelenebb, de veszélyessé válható tüzet Sikerült elnyomni folyó hó 16-án Vidö János Szarka-utca 6. számú házánál. Itt az újonnan ké­szült kenyérsütő kemencét égették ki, amely célból jó erősen befütöttek. A tulhevités következtében a nyitott kéményben alkalmazott vastag gerenda át- izzott és meggyuladt. A házbeliek egy előhívott vá­rosi tűzoltó segélyével eloltottak. Eljegyzés. Dr. Fábry Sándor, az Acsev vezér- igazgatója, Békésvármegye volt főispánjának Nóra leányát folyó hó 18-án eljegyezte özv. jakabffy La- josné kupái földbirtokosnö Lajos fia. Leköszönt segédjegyző. Kiss Ferenc gádorosi segédjegyző állásáról leköszönt, mert Biharvárme- gyében egy község jegyzőnek választotta meg. Halálozás, özv. Zelenka Józsefné Szőke Fran­ciska asszony, néhai Szőke János gyulai csizmadia iparos leánya f. hó 17-én Érmihályfalván hosszas, súlyos betegség után 51 éves korában meghalt. A boldogult derék nőben Szőke János érmihályfalvi plébános, városunk szülötte nővérét gyászolja. Béke hamvaira. Öngyilkos nevelönö. Stranzinger Paula ez év elején jött Felsőausztriából Orosházára, egy úri csa- családhoz nevelőnőnek. A fiatal jóképű nevelőnő ha­marosan feltűnt a csel-csap embereknek s elkezdték körülötte a járdát taposni. Előbb csak szóba eresz­kedtek vele, aztán ütni kezdték a vasat, ugyannyira, hogy a tapasztalatlan leányt egészen kiforgattak a valójából, ebhez járult még, hogy egy vakációzó diák komoly szerelemre is lobbantotta a kis bonnt. A sokféle ostrom, zaklatás annyira főiforgatta a kü lönben is rendkívül ideges leányt, hogy kétségbe­esett s vasárnap reggel a Csaba felé induló vonat kerekei elé vetette magát. A vonat kerekei össze­roncsolták a szerencsétlen nevelőnőt, kit hétfőn te­mettek el nagy részvét mellett. Eljegyzés. Ifj. Gally Gyula szigorló gyógy­szerész eljegyezte Békéscsbián Leszich Vilmuskát, Leszick László ág. ev. lelkész leányát. Halálos baleset. Brena János békésszentandrási lakos a Bajik féle pusztán buzahordás közben a meg­rakott szekérről az ökrök közé esett oly szerencsét­lenül, hogy a szekér keresztül ment rajta. Másnap Brenát beszállították a gyűlni kórházba, hol pár órai kínlódás után meghalt. A szegény munkás ember három anyátlan árvát hagyott maga után. Nlunkás-sors. Vízik György munkást, ki a békéscsabai Bobn-féle téglagyárban volt alkalmazás­ban. kedden délelőtt súlyos szerencsétlenség érte. Munka közben az elevátor egyik fogaskereke elkapta a balkarját s azt két helyen összetörte. A szeren­csétlen fiatal embert á kózkórházba szállították. Szerelmi dráma. Gróf Wenckheim Henrik kis­korú örököseinek cmrvási uradalmában szolgált, mint urasági cseléd Veres Péter 21 éves legény, kinek a kasznár szobaleánya megtetszett. A fiatal legény sze- rtdmét azonban a leány nem viszonozta. Hiaba os­tromolta a legény, a leány hajthatatlan maradt. Ez a nagy állhatatosság csak még jobban tüzelte a le­gényt, ugyannyira, hogy valóságos bolondja lett a lánynak. Folyó hó 15-én az uradalomban aratási ünnepség volt. Táncközben Veres Péter odalépett az imádottjahoz s táncra hivta. A leány azonban kereken kijelentette, hogy nem táncol vele. Erre Péter előrántotta revolverét s kétszer rásütötte a leányra. Szerencsére a golyók nem találtak. A legény elmenekült. Később Pétert megtalálták egy szemét­domb tövében eszméletlen állapotban. Kezén föl­vágta az ereit. A súlyosan sérült legényt azonnal beszállították a gyulai közkórbázba Életben mara­dásához nagyon kevés a remény. A csabai református templom tornyára vasárnap délelőtt tették fel a gombot nagy ünnepségek kísé­retében. Az ünnepélyen a község lakossága fele­kezeti különbség nélkül vett részt Elébb a him­nuszt énekelték el, majd a XC-ik zsoltár első ver- sát, mely után Koppányi Gyula ref. lelkész magas szárnyalásu imát mondott. Aztán kezdetét vette a gombfelvétel. A tornyot építő Viski Dezső csabai bádogosmester segédje: Keller József a torony csúcsához erősített létrán felment a szóditő magasba s ott előbb a gombot, majd a kakast s a csillagot erősítette a helyére. Aztán a kemény fejű legény a létrára erősített kosárból egy üveget, poharakat vett elő. Töltött s áldomásmondás után üritgetni kezdte a poharakat. Hat poharat hajtott fel s dobott le a közönség közé A bátor legényt halalmasan megéljenezte a közönség. A templom felszentelési ünnepélye október 31-én, a reformáció évfordulóján lesz, amelyen cfr. Balthazár Dezső püspök is részt- • vesz. Itt említjük meg, hogy az uj templomban ké­szülő szószék részére Wágner József és neje, to­vábbá Lőrinczy László főgondnok 500—500 koro­nát adományoztak Kocsor Mihályné, egy szegény gerendási váltóőr felesége pedig 40 koronát ado­mányozott harang-alapra. Elégett asztag. Farkas József csorvási föld- birtokos 1100 kéve búzát tartalmazó asztagja keüdeu este teljesen leégett. A tűz keletkezésének oka is­meretlen. Katonai léghajó Köröstarcs in. Augusztus hó 17-éD délután fél 4 órakor a »Hungária 3« ka­tonai léghajó szállott le a köröstarcsai határban levő nagymérgesi földön, a léghajon Raábl mű­szaki százados és Wacher hadnagy utaztak, kik Bécsújhelyről aznap reggel fél 8 orakor indultak el s Komárom, Budapest-, Szolnok. Mezőtúr és Gyoma felett szállottak el. Mezőtúr és Gyomi felett 4000 méter magasan szállottak középerős szél mellett s a tárcsái határba érve a Körözs felett mar mintegy 8 méternyire leereszkedve, a mérgest ta lon nyugodtan leszállottak A közelb m levő tanyákról a munkás­emberek a cséplőgépet otthagyva a mar leszállt lég hajóhoz siettek s Puskás László Kóröstarcsa község birájának felhívására, aki a kozellevő birtokáról szintén oda érkezett, segédkeztek a léghajó leszere­lésénél A két léghajó tiszt pidig az összegyűlt gyer­mekek között zsemléket, kifliket és szilvát osztott széjjel, kik örömmel fogyasztották el a Bécsújhely­ből hozott élelmisz. reket. Mikor a léghajó Össze­csomagolása megtörléDt, a lisztek pénzt akartak széjjel osztaui a segédkező emberek között, akik azonban a pénzt nem fogadták el, mert — mint mondották — felebaráti kötelessegöknek tartották a segédkezést. A tiszteket nagyon meghatotta a ta'csai magyaroknak szívessége s a még a léghajóban meg­maradt borral kínálták meg az embereket, kik azt már azután szívesen elfogadtak. PuAás László bíró azután a közeli pusztáján a tiszteket m gvendégelve, a saját fogatán hozta be a léghajósokat a körös­tarcsai községházhoz d u 6 órakor, kik félórái ott időzés után — a tarosai magyaroknak szives segéd- kezésöket többször hálasin emlegetve — Mező- berényben vonatra ültek s a b» csomagolt iégbajóval az éjjeli vonattal visszautaztak Bécsújhelyre. A lég­hajós tiszteket — akik magyarul nem értettek — Videc Antal köröstarcsai állatorvos tolmácsolta, ki előtt többször hálásan és meghatva emlékeztek meg a tárcsái biró és a tircsai nép szives segitségéről, annyival is iukább, mert más helyeken több ilyen leszállás alkalmával csak hosszas alkudozás és a díj­nak előre való meghatározása után tudtak miguk- nak segítséget keríteni a léghajó leszereléséhez. Fuvar-váltság. Vésztő község a községi orvos­nak, a község terhére a szegénybetegek gyógyítása és általában a hivaialos teendők elvégzése céljából igényelhető fuvar-váltság árát, évi 1000 koronában állapította meg. Segédjegyzői állás rendszeresítése. Nagyszénás községe egy segédjegyzői állás rendszeresítését egy­hangúlag elhatározta. A segédjegyző javadalma 100 kor. és a községháza épületében egy szobából álló lakás, amely bebutorozandó és a község által fü- tendö. Az állas rendszeresítését Nagyszénás község­nek rohamos előhaladása és fejlődése teszi indokolttá, aminek folytán a jelenlegi személyzetnek szaporítása elkerülhetetlen. Az adóbehajtások rendszeres fogana­tosítása érdekéből különösen szükség van a segéd­jegyzői állásra, mert a jelenlegi rendszer mellett, midőn az adóbehajtásokat hozzá nem értő esküdtek és hozzá még erélytelenül teljesítik, az adóhátra­lékok igen felszaporodtak és nagy részben behajt- hatlanokká váltak, ami a község tetemes károsodá­sával jár. A szarvasi községi alkalmazottak lakásbóre. Szarvas községe — alkalmazottai túlnyomó részé­nek javára—a f. évben hozott határozatával lakás­bért állapított meg. Mivel azonban a községi hatá­rozatban nem volt megállapítva, mely időtől jár a lakásbér, ennélfogva a törvényhatóság azzal a ki­egészítéssel hagyta jóvá a község határozatát, hogy a lakásbér az 1913 évi január 1-től kezdve folyó­sítandó. A képviselőtestület azonban újabban hozott határozatában kimondotta, hogy ő a lakásbért azzal a szándékkal szavazta meg álkaimizottainak, hogy az a f. évi, tehát az 1912. évi január 1-től kezdve

Next

/
Oldalképek
Tartalom