Békés, 1912. (44. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-26 / 21. szám

1912. május 26. Békés o határán teljesítendő határszéli szolgálatot a csend­őrség fogja teljesíteni — 640 fővel emelték. Ezzel a tiszti állomány 1 altábornagy, 1 vezérőrnagy, 11 ezredes, 9 alezredes, 10 őrnagy, 83 százados, 72 fő­hadnagy, 73 hadnagyból és 11,204 fő legénységből áll. — Itt említjük meg, hogy a gyulai szakaszpa­rancsnok előterjesztése folytán folyó évi augusztus­tustól a kétegyházi őrsöt lovasitani fogják és úgy ezen, mint a körös tárcsái őrsök telefonnal fognak elláttatni. A honvédség köréből. Hadfy Imre tábornok f. hó 23-án délután Gyulára érkezett az itteni honvéd gyalogezred megszemlélése végett. A honvédség két zászlóalja pénteken együttes gyakorlatot tartott a gyulai határban a Békéscsabán és Aradon állomá­sozó közös hadseregbeli csapatokkal. — Eolyó hó 28-án Gyulára századonként 60—70 főnyi tartalé­kosok vonulnak be, a városunkban tartandó előze­tes gyakorlatokra. A vármegye közbiztonsági állapóta a múlt hóban. A csendőrség jelentése szerint előfordult a múlt hóban 176 bűneset, amelyből kiderittetett 164. Elfogatás szüksége 4 Ízben állott elő. Feljelentés volt 265. Az elkövetett bűncselekmények között volt 6 hatóság elleni erőszak, 3 szemérem elleni bűneset, 2 ember élete elleni támadás, 19 testi sértés, 43 lopás, 25 orgazdaság és 8 gyújtogatás. Gyula város kérelme. A közigazgatási bizott­ság ismételten felirt a kereskedelmi miniszterhez, hogy a Budapestről d. u. 5 órakor induló 606. sz. gyorsvonattal való összeköttetés céljából Békéscsa­báról Gyulára egy motorvonatot állítson be a me­netrendbe. A miniszter válaszol a felterjesztésre és a kérelmet újra elutasítja, mert az utasoknak vár­ható csekély számara tekintettel, a 20,000 koronára rugó üzemköltségnek csak egy igen csekély része térülne meg. A tavaszi vásár forgalmi szempontból egyál­talában nem mondható sikerültnek. Az állatvásá­rokról már a multbeti számunkban referáltunk; pót­lólag is konstatáljuk, hogy a szarvasmarhában a vásár kezdetéhez viszonyítva rendkívül nagy áresé­sek történtek. így a fejős teheneknél 20—30 száza lék árhanyatlás, amibe az eladók sehogysem akar­tak belenyugodni, úgy hogy számosán eladatlanul hajtották vissza jószágaikat. Sokkal élénkebb és nagyobb forgalmú volt a lóvásár; különösen jobb minőségű lovak igen drága áron keltek el, de a kö­zép és gyenge minőségüeknek is szilárd áraik vol­tak. A belső vásárra kedvezőtlenül hatott vissza a szombati eső, melynek hatása a különben • kedvező idejű vasárnapi napon is megnyilatkozott. Kellemes és örvendetes meglepetést keltett különösen a vi­déki kereskedők és iparosok között a belvásártér ki­kövezése, mely ugyan még nincs teljesen befejezve, e már is rendkívül megkönnyítette a kirakodást ás elhelyezkedést. Nyári vásárra a kövezés már telje­sen kész lesz. Vasárnap déli órákban keletkezett nagyobb forgalom, de sem az iparos, sem a keres­kedő osztály reményei, melyeket a belső vásárhoz 1 űzött, nem valósultak meg. Különösen gyenge for­galma volt. a bőr és ruházati iparnak, valamivel jobb a fa s fémiparnak. A nyersbörvásár, noha a szo­kottnál kevesebb áru érkezett, gyengén ütött ki, a ,nyersbőr árak ugyanis a Pálnaprhoz képest teteme­sen hanyatlottak s nagyrészük uem is talált ve­vőkre. Jegyzőválasztás. Békés község képviselőtestü­lete múlt szombaton délelőtt töltötte be a Bakó Mátyás elhatározása folytan megürült jegyzői állást, Popovics Szilveszter szoigabiró elnöklete alatt. Az allasra 12 pályázó közül 30 szavazattal Balogh Imre h. anyakönyvvezetőt, Balogh Janos gyulai törvény­széki iroda-igazgató fiat választották meg. Eljegyzés. Székely Mihály mérnök, a hírneves magyar aviatikus, varmegyénk szülötte, eljegyezte dr. Henszelmann Elek békési községi orvos Edith leányát. Az uj városi mérnök Emmert Géza Gyulára költözvén, megkezdte hivatalos működését. Egy lelkész halála. Nagy reményekre jogositó ifjú életnek vetett véget a kegyetlen halai folyó hó 24-én a gyulai közkorházbau. A halált megelőzőleg a súlyos betegség volt helyesebben írva az ok, mely egy fényesnek ígérkező karriert meghiúsított. — Valkovits József esztergomi főegyházmegyei áldozó­pap fiatal korában hitoktató lett a fővárosban; a szelíd lelkű szép képzettségű ifjú papot egyházi s polgári körökben egyaránt szerették és nagyrabe- csülték és fényes jövőt Ígértek részére. A szép re­mények azonban nem valósultak meg. Az ifjú lel­készt a legborzasztóbb kór, tüdővész támadta meg s kényszeritette megválni a hitoktatói állásától. Az üdülni látszó papot gróf Wenckheim Géza fogadta magához Gerlara házi lelkészül, de a gyilkos kór nem engedte el áldozatát, aki csütörtökön hosszas szenvedés után a közkórházban meghalt. A boldo­gult mindössze 37 évet élt és 15 év óta volt föl­szentelt pap Holttestét Gyuláról Komáromba szál­lították, ahol ünnep másodnapján délután helyezik örök nyugalomra. Az örök világosság fényesked jék neki ! Halálozások. Stern Mór divatáru kereskedő f. hó 18-án. évekre terjedő, hosszas, súlyos betegség után 46 éves korában meghalt. A boldogult, derék és szorgalmas kereskedő halála mély gyászba bo­ntja özvegyét, akivel két évtizeden át boldog há­zasságban élt. Temetése hétfőn délután volt, nagy részvéttel, — Implom József cipészmester, szintén hosszas, súlyos betegség után folyó hó 22-én meg­halt. Ö zvegyén kívül négy kiskorú gyermek és ki­terjedt családja fájlalja a mindössze 38 évet élt jóra- való, derék iparos elbunytát. Pénteken délután te­mették el nagy közönség részvételével a Józsefvá­rosi temetőbe. — Déri József, a «Vadász-kávéház« tulajdonosa, pénteken reggel 7 órakor rövid beteg­ség után meghalt. A halál hire élénk megdöbbenést és fájó részvétet keltett a legszélesebb körökben, miután a jóravaló derék kávés, szelíd, jó modoréval, szolgálatkészségével és feltétlen megbízhatóságával általános íokonszenvben állott. Halála, mely 57 éves korában érte utói, fájdalmas csapás, pótolhatatlan veszteség feleségére négy gyermekére s kiterjedt csa­ládra Temetése ma délelőtt 10 órakor lesz a gyász­házból az izraelita temetőbe Áldás és béke hamvaikra. Értesítés. A gyulai róm. kath. körben ma va­sárnap délután ünnepélyes tekepálya megnyitás lesz, ahol is egy bárány kerül kijátszásra. Orbán napján is túlestünk tegnap és ha a ha­gyománynak hinni lehet, akkor a fagy veszedelmén az idén túlestünk, ámbár sajnos, apmis hó elején a fagyból volt annyi osztályrészünk, hogy a gyü­mölcs- és szőlőtermés túlnyomó részében megsem­misült. Május hó egyébként derekasan viselte ma­gát, bűvös és eléggé csapadékbő volt. A május 18 iki esőről már lapunk múlt heti számában megemlé­keztünk, a hét végén ujabbi jó csendes esők vol­tak, igy Csütörtökön 9, pénteken 10 mm. csapadék, a tegnapi napon is esett úgy hogy az ujibb csapa dék ismét legalább 10 mm.-nyire btcsülüető; az esők értéke egyszerűen megbecsüihetleu, a vetések és az egész növényzet rohamosan fejlődnek nyo­mukban. De hát semmiben sem lehet tökéletes öröm, igy az áldott esőben sem, mert a lekaszált herék­ben — amelyekből pedig igen nagy terület van bo­rítva — óriási kárt okozott. Utolsó 3 nap a „Royal Mozgó Színházban“. Vasárnap, hétfő és kedden tartja mindenkor délután Va 5 és esti 8 órai kezdettel az évadban utolsó elő­adásait rendkívül fényes, ünnepi és buc.su műsorral. A mennyiben városunkban junius 1-éu kezdi meg a színtársulat működését, a mozi bizonytalan ideig elő-idást nem tart. A bárom utolsó nap tnindegyikéu gondosan összeállított műsorban lesz alkalma a kö­zönségnek gyönyörködni, melyekből a hatásos sláge­reket itt említjük lel: ma, vasárnap, »A férfi, és a nő« cirnü 3 felvonásos mindenütt nagy sikerrel be­mutatott nagyvárosi dráma kerül bemutatásra rend­kívül fényes humoros és ismeretterjesztő képek ke­retében. — Holnap, hétfőn, »A két árva« cimü a budapesti napilapokban és megdicsért, szintén 3 fel- vonásos dráma, teljesen uj műsorral, mig kedden bucsuelőadásul »á bűnös anya« cimü Bécsben és Berlinben több ezerszer előadott 3 folvonásos dráma, szintén uj és fényes műsorral. — A vezetőség ez utón is hálás köszönetét fejezi ki a közönség szives pártolásáért s Ígéri, hogy eddigi sikereit csak fokozni lesz főcélja a jövőben is gondos és válogatott mű­sor összeállításával. Meglopott juhász. A gyulai tavaszi vásárról nem valami kellemes emlékekkel távozott el Kis László hódmezővásárhelyi juhász, aki néhány kék- hasu bankóval kibélelt pénztárcával jött el otthon­ról juhokat vásárolni. Már szerdán délután Gyulára érkezett s a vásártéren kiszemelt magának egy csa­pat juhot, de mert a vásár csak másnap reggel kezdődött, uem kötötte meg az alkut. Este bevető­dön Kovács Józsefné mulatóhelyére és iszogatni kezdett. A poharakat addig váltogatta,mig alaposan elázott. Szállása nem lévén, ott vett magának szo­bát, s olyan mélyen elaludt, hogy csak másnap délben ébredt fel. Idegenek között látván magát, első dolga volt a pénzét megnézni, s ekkor ijedten tapasztalta, hogy tárcájából két darab száz koronás bankjegy hiányzik. Tisztában volt vele, hogy mig aludt, ellopták tőle. Leginkább egy Forgács Etel nevű leányt gyanúsított a tolvajlással s erélyesen követelni kezdte a pénzét, a házbeliektől. Ott azon­ban senki sem akart tudni róla. Végre is a rend­őrségre ment, de formális panaszt nem tett senki ellen. így a nyomozás sem volt megindítható. A juhász látva, hogy a pénze nem kerül elő, busán utazott haza vásárlás és pénz nélkül. Nagy örömmel fogja azonban hallani, amikor a gyulai rendőrség értesítése tudomására jut, hogy pénze kevés hiján mégis megkerült. Az eset után egy héttel, a gya­núsított Forgács Etel gazdaasszonya azt tapasztalta, hogy a leánynak sok pénze van. Nem volt nehéz kisütnie a pénz eredetét, s bár a leány tagadta, hogy pénze a juhász meglopásával összefüggésben állana, Kovács Józsefné jelenté st tett a rendőrség­nél. Ott aztán a leány bevallotta, hogy ő volt a 200 korona tolvaja, s előadta a még meglevő 160 koronát. A pénzt lefoglalták, a leányt pedig átad­ták a járásbíróságnak. Öngyilkos kocsis. A fővárosi államrendőrség értesítése szerint Schweiz István 23 éves gyulavárii illetőségű kocsis, öngyilkossági szándékból folyó hó L4-én Budapesten főbelőtte magát. A lövés nem okozott rögtöni halált, de pár napi szenvedés után a Rókus kórházban meghalt. A gyulai főszolgabi- róság értesítette a tragikus halálesetről hozzátar­tozóit. KristófFy József Békéscsabán. Békéscsaba köz­ség múlt évben megválasztott országgyűlési képvi­selője f. hó 18-án este érkezett Békéscsabára be­számoló beszédje megtartására. A parasztpárt a kedvezőtlen esős idő dacára, nagy ünnepélyességgel fogadta és hosszú kocsisorral kisérte be a városba. Még akkor este a Nádorban társasvacsora volt, ame­lyen testületileg részt vett az elöljáróság és számos a parasztpárt kötelékén kivül álló választó is. A la­koma folyamán pohárköszöntők alakjában erős kö­zeledések történtek a Békéscsabán évek óta tartó sajnos társadalmi visszavonás áthidalása s enyhíté­sére. Kristóffy másnap délelőtt több látogatást tett a község közszereplőinél, délben pedig Lipták L. Pálnál ebédelt, akinek különben Csabán tartózkodása alatt veugége is volt. Délután három órakor a csirke- piacon, mintegy kétezer főnyi közönség előtt tartotta beszámoló beszédét, amely úgy hangjánál, mint tar­talmánál fogva előnyösen elütött ama szónoklatoktól, amelyek a csirkepiacon évek hosszú sora óta hang­zottak el. Kristóffy egyáltalában nem foglalkozott helyi ügyekkel; beszéde kizárólag oda irányult, hogy az általános titkos választójog körül elíoglalt régi álláspontját megvédelmezze, bzerinte a mostani po­litikai válságból a véderő provizórium megszavazása s annak nyomában a képviselőim feloszlatása volna a kivezető ut. Az uj választásoknak pedig a mos­tani pártkeretek széttörésével, csak egyetlen jelszava volna: az általános titkos választójog meg, vagy meg nem valósítása. Az uj választásoknak tisztán és kizárólag e felett kellene dönteniük. A közönség, bár nagy figyelemmel, sőt rokonszenvvel, de meg­közelítőleg sem hallgatta azzal a fanatikus rajongás­sal lvristóffyt, mint Achim Andrást szokta. Kristóffy után Bazovszky Lajos losonci ügyvéd néhány ma­gyar bevezető szó után tótul mondott meglehetős nemzetiségű izü beszédet, amely azonban nem keltette a szónok által várt visszhangot. Kristóffy az esti vonattal visszautazott a fővárosba. Békéscsaba község képviselőtestülete hétfőn közgyűlést tartott, melynek legfontosabb tárgya az alszamvevői állás betöltése volt. A közgyűlést Kiss László főszolgabíró nyitotta meg, bejelentvén, hogy az alszamvevői állásra 9-en pályázták. A főszolga­bíró mind a kilenc pályázót jelölte, majd a kért névszerinti szavazást elrendelte, melynek eredménye az lett, hogy Könyves Jánost választották meg 23 szavazattal Sunoncsics Vilmos 17 és Achim Mihály L szavazata ellenóbeu. A Könyves János megválasz­tásával megüresedett írnoki állásra egyhangúlag Kvasz Sándor napidijas választatott meg. A zárszá­madásokat elfogadtak. Az Erzsébet-árvaházra 100 koronát szavaztak meg ; ugyancsak 100 koronát a fógimnáziumi tornakörnek. A tisztviselők drágasági- pótlék iránti kérelmét 18 szóval 14 ellenében eluta­sították. Szép adomány. Bokn M. és fiai téglagyári cég a Csabán épülő református templomra 20.0UO darab téglát adományozott a helybeli gőztéglagyárukból. A református egyház vezetősége a szép adományért hálás köszönetét mondott a nagylelkű cigitek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom