Békés, 1912. (44. évfolyam, 1-52. szám)

1912-03-31 / 13. szám

1912. március 31. I It é k <• s Vigyázó Jozefa grófnő, Vigyázó Sándor gróf leánya, f. hó 27-én 44 éves korában Budapesten meghalt. A gyászesetet különösen az teszi tragikussá, hogy hosszas boldog házasélet után most született a grófi párnak az első gyermeke, s u család rettentő aggodalma, hogy a késői á’dás az anya életébe ke­rülhet, szomorú valóra vált A családi öröm elé néző grófnőt családja Budapestre vitte, hogy gyer­mekágyánál az első orvosi kapacitások azonnal kéz­nél legyenek, de a gondos előrelátás mit sem hasZ' nált és a kis Marietta grófnő, születése után elvesz­tette édesanyját, akit hosszú kínos szenvedés után Tagadott el a halál. A grófnő halála a legszélesebb körökben kelt általános részvétet és különösen Szarvason okoz mély fájdalmat és megdöbbenést. A megboldogult grófnőt pénteken délután temették el az ágöstai evangélikus egyház szertartásával a rákoskeresztúri családi sírboltban. Áld is és béke hamvaira. A szentetornyai községi orvosi állásra tudva­levőleg többször eredménytelenül lett meghirdetve a pályázat, dacára annak, hogy a kérdéses állás javadalma még 600 kor. helyi pótlékkal is kiegé­szíttetett. Legutóbb akadt egy pályázó dr. Weinberger Ernő, akit a képviselőtestület meg is választott, aki azonban szintén meggondolta a dolgot és meg­választását nem fogadta el Most tehát újból pályá­zatot kellett a főszolgabírónak hirdetni a szobau levő orvosi állás betöltése céljából. Csaba község képviselőtestülete f. hó 21-én tartott ülésén került tárgyalás alá a község köve- zési programmja, mely nagy vitát provokált. A köz ségi mérnök által benyújtott tervezeten azonban nem sok változtatás esett. A többi tárgyak már csendesebben folytak le. A méntelepparancsnokság- nak azon kérését, hogy egy fürdőszobát és vízveze­téket létesítsenek a parancsnokság épületében, el­utasították. A helypenznek mérsékelt felemelését elfogadták. A tűzoltók kérelmét részben teljesítették, amennyiben a parancsnok részére évi 700, a többi tűzoltóknak 600 korona fizetést szavaztak meg. Vé­gül a polgári leányiskola részére pótsegély címén 2235 koronát szavaztak meg VillámC3apás. Az elmúlt hét hétfőjének alko­nyán támadt villámlás és mennydörgés alkalmával a villám Pusztaföldváron két helyen is lecsapott. Németh István udvarán az ott levő szalmazalba, a mely teljesen el is égett, Jankó Sándornál pedig a villám a sertésólba csapott, ahol két sertést sújtott agyon. Halálozás. Ponyiczky János nyug. takarékpénz­tári pénztárnok f. hó 18-án 73 éves korában Szarva­son meghalt. A megboldogult haiála nagy és előkelő családot borított gyászba Temetése 20-án volt nagy részvét mellett. Elöljáróság-választás. Gádoros község elöljá­rósága — mint ismeretes — lemondott, mivei a képviselőtestület nem teljesítette fizetésjavitásra irá­nyuló méltányos kérelmét. A lemondott elöljáróság helyett a községi közgyűlés megválasz.otta az uj elöljáróságot dr. Berthóty István orosházi főszolga­bíró vezetése mellett. Az uj elöljáróság, mellesleg megjegyezve, három újonnan megválasztott tag ki­vételével a régi tagokból áll. Szentetornya ismét orvos nélkül marad. A la­poknak ez a hire olyan, mint a fiumei cápa, amely­ről minden évben hoznak tudósítást az újságok. A külömbség csak az, hogy Fiúméban állítólag minden nyáron megjelenik az az emberevő szörnyeteg, Szente- tornyán pedig sohasem foglalja el az állását a meg­választott orvos. Legutóbb dr. Weinberger Ernőt vá­lasztották meg a község orvosának. Szentetornyának azonban ezzel az orvossal sem volt több szerencséje, mint az elődeivel. Weinberger ugyanis el sem fog­lalta állását, már is lemondott róla. Az orosházi já rás főszolgabirája pedig újból kihirdette az állásra a pályázatot. Szarvas villanyvilágítása Többször foglalkoz­tunk lapunkban Szarvas községének villanyvilágitási ügyével, mert hiszen már régóta vajúdik az a do­log. Egyesek önálló villanytelepet akartak, mások meg a szomszédos Mezőtúrról akarták a szükséges áramot beszerezek Nagy vitákra adtak ezek a nézet- eltérések okot. Épen ezért volt nehéz a megállapo­dás, ami azonban végre mégis sikerült. A képviselő- testület nagy szótöbbséggel elhatározta az önálló villanytelep létesítését s erre kiírta a pályázatot. Szerdán délután bontották fel a községházán a szarvasi villanyvilágításért pályázók kérvényeit, öten pályáztak. Mezőtúr városa, Siemens és Schuckert budapesti cég, Elektra, Hazai Villanyvilágitási Rész­vénytársaság, a szarvasi henger és mümalom, Ganz és társa csak egy egyszerű kérvényt adott be, mely­ben kijelenti, hogy az 1908-ban beadott ajánlatai fentartja. Ha a vezetőkben és a képviselőtestületben meg van a jóakarat, úgy rövid időn belől Szarvas­nak is lesz vilianyvilágitása. Öngyilkosság. Filipinyi András 62 éves békés­csabai lakos nagy betegségben szenvedett: szem­rákja volt. E miatt elkeseredve, f. hó 29-én a ház végében épült kamarában felakasztotta magát. Már csak holtan találtak reá. Csak Mauthner-féle magvakat vásárolnak he­lyesen gondolkodó, számitó gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert ta­pasztalatból tudják, hogy csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. 96 6—7 Házasság. Ifj Gombkötő István újvárosi jó­módú földmives, f. hó 27-én esküdött örök hűséget Cseke Juliskának a református templomban. Eljegyzés, özv Grünfeld Mór. é Margit leányát Gyulán eljegyezte Forschner Géza békéscsabai keres­kedő. (Minden külön értesítés'helyett) Állatorvos választás. Tegnap délelőtt töltötték be Békésen a megüresedett állatorvosi állást. Kilenc i pályázó közül szótöbbséggel Csike Kálmán török-1 szentmiklósi lakost választották meg. A köröstarcsai járványkórházat a község 1L06 ! kor. költséggel átalakíttatta. A felmerült költségnek az országos betegápolási alapból való megtérítésére irányuló kérelme; a belügyminiszter nem teljesítette és csupán a felt-költségnek megtérítését helyezte ki­látásba az esetre, ha azok kellőképen okmányilag igazoltatnak A csabai református templom alapköletételi ünnepélye. A mai napon nagy ünnepség készül Csa­bán a református bivek között. Ugyanis ma lesz a csabai református templom alapköletételi ünnepe délelőtt 11 órakor. Az ünnepély sorrendje: 1 Egy­házi ének 2. Ima. 3. Kalapácsütések az alapkőre. 4. Himnusz. Az ünnepségen az összes egyházak kép­viseltetik magukat. Egy diák halála. Fiatal, nagy reményekre jo­gosító életet oltott ki e hónap 25-éu, hétfőn a gyilkos ! kór A csabai Rudolf-főgimnázium egyik igen szor­galmas és tehetséges diákja, Balázs László VIII oszt. tanuló néhány havi súlyos betegség után el­hunyt. A középiskolai pályája végén oly tragikus sorsra jutott diákban Balázs Ádám csaba főgimná­ziumi tanár unokaöcscsét gyászolja. Temetése ked­den délután ment végbe nagy részvét mellett. Vasúti baleset Kétegyházán. Szerdán éjjel a kétegyházi vasútállomáson eddig ismeretlen okból kisiklott egy tehervonat két kocsija, amely élő szarvasmarhával volt megrakva. A kisiklás következ­tében a kocs k összetörtek s az élő jószág egyrésze megsérült Csütörtökön reggel telefonhívásra kiszál­lott a helyszínére Heks Miksa törvényhatósági fő­állatorvos és Detre István járási állatorvos, akik mindössze két darab súlyosabban sérült szarvas marha kényszervágatását rendelték el. A baleset forgalmi zavart is okozott, mert a pályarongálódás miatt, az éjjel Budapestről közlekedő gyorsvonat két órát volt kénytelen vesztegelni a kétegyházi állo­máson. Emléktábla Jankó János szülőházán Tótkomló­son mozgalom indult meg, hogy a község jeles szülöttének, a rajzoló művészet egyik legnagyobb mesterének szülőháza emléktáblával jelöltessék meg. A világhírű rajzolóművész tudvalevőleg Tótkomlóson | született 1833 november 3 án. Elemi iskoláinak I bevégzése után a szarvasi főgimnáziumba ment, hol kiváló rajzoló tehetségével csakhamar kitűnt. Sze­gény iparos szülei nem igen áldozhattak taníttatá­sára, s igy már szarvasi diák korában rajzoló ügyes­ségével tartotta fenn magát. De ő nemcsak rajzoló, hanem festő is akart lenni, s e végből a bécsi, majd a külföldi akadémiákon képezte magát. Mint szegény fiú utalva volt rá, hogy saját erejéből tartsa fenn önmagát Budapestre ment, s az élclapoknak, különösen a »Borsszem Jankói nak legkiválóbb raj­zolója lön. Nálunk a humoros rajznak ő volt a tu- lajdonképeni megteremtője. 1896 március 29-én halt meg 63 éves korában. Szülőházának emléktáblával való megjelölésére a mozgalmat Gajdács Pál, a minden nemes ügyért lelkesülő tótkomlósi evan­gélikus lelkész indította meg, aki a költségeket or­szágos gyűjtés utján óhajtaná összehozni. A ház jelenlegi tulajdonosa Motyovszky Pál földesgazda őszinte, hazafias örömmel vett tudomást a mozgalom megindulásáról, s annak eredményes kiviteléhez ö maga is készséggel hozzájárul. A magyar Delta. A Duna, mielőtt a Fekete­tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer aratnak ; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, szőlőt, vadaskertet kerítettek. A magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest, Ferenc József rakpart) hoztak forga­lomba, a legkiválóbb keritkező anyag, mert olcsó, tartós és a célnak mindenképen megfelel. Kollerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar ipar termelésnek kiváló szolgálatot tettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállítja a sodronyt, mely versenyen kívül áll. Készséggel küld bárkinek árjegyzéket. A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott Mióta azonban a »Lőcherer Cimexint-nel történtek próbák, beigazo­lódott, hogy a Cimexin hatása folytán a peték rög­tön kiszáradnak és többé ki nem kelnek. A Cim-xin mindenütt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit : nyomot vagy foltot nem hagy. Moly ellen egyedül biztos szer. Kipható: Nagy Jenő gyógyszertárában Gnilán és a készítőnél : Lőcherer Gyula gyógyszertárában B írtfán. L15 6-36 Császárfiirdő Budapesten. Nyári és téli gyógy­hely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü gyógyfürdő modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és urak részére. Török-, kő- és márványfürdök; hőlég, szén­savas- és villamos-vízfürdők. A fürdők kitűnő ered­ménnyel használtatnak, főleg csuzos bántalmaknal és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakó­szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zene- dij nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küld 97 3—14 az igazgatság. Közgazdaság. A magyarországi munkások rokkant s nyugdij- egyletének gyulai fiokpenztára vasárnap délután az állami elemi fiúiskolában csekély érdeklődéssel tar­totta meg Kardos István elnöklete alatt évi rendes közgyűléséi. A pénztárnok jelentése szerint a múlt évben befolyt: tagsági dijakból 2144 K 47 f., be- iratási dijakból 73 K 50 f„ felszólítási dijakból 4 K, hátralékos kamatokból 2 K 95 f, hivatalos köz­lönyért 4 K 80 f. összesen 2229 korona 72 fillér. Elnök megemlékezik az egyesület jóltevője s nagyra- becsült védnöke dr. Lindenberger János plébános személyéről, aki felfogván a fiókegylet érdekeit, azt anyagilag s erkölcsileg támogatja s igy lehet mon­dani az ő egyedüli érdeme, hogy az egyesület ed­digi nívóját elérte s indítványára buzgó fáradozásáért az egyesület neki jegyzőköryvi köszönetét szavazott s egyúttal őt központi kiküldöttként is egyhangúlag megválasztotta. Gyulavári község a jegyző-lak átalakítását határozta el. A vonatkozó versenytárgyalás e hó 25-én volt és az építési munkálatokat Pfajf Ferenc gyulai építőmester kapta meg 14121 korona válla­lati árban. A s’árazéri ármentesitö társulat, amely eddig a vizrende?ő társulatok sorába tagozott, vizbsszná- lati társulattá alakult át és székhelye Makóról Aradra helyeztetett. Célja és feladata a Szárazér, valamint az ezzel összeköttetésben levő mélyebb fekvésű he­lyek és ezek kártékony vizeinek Arad, Bék^s és Csanád vármegyék, valamint Hódmezővásárhely te­rületéről a Marosba való elvezetése A társulat ek­ként önkormányzati alapon szervezkedvén Kállay Zoltán kormánybiztost a fóldmivelésügyi miniszter ezen megbízatásától, amelyet 20 éven át viselt, fel­mentette. Egyben véglegesen megállapította a mi­niszter az említett, valamint a köröstiszamarosi ár- mentesitő társulatok közötti határvonalat, amit az a körülmény tett szükségessé, hogy az utóbbi társulat kötelékébe tartozó mindszent—apátfalvi szakasz ár­teréből 29000 hold a szárazéri társulat kötelékébe is tartozott, — tehát két társulat kivetéseivel ter- heltetett. A Hubertus Kötött és Szövöttárugyár részvény- társaság folyó hó 24-én délelőtt tartotta meg Békés­csabán, saját helyiségében I-ső évi közgyűlését, melyen csaknem az összes részvények képviselve voltak. Az elnöklést dr Zsilinszky Endre elnök be­tegsége miatt Deutsch Dezső igazgatósági tag látta el. Az előterjesztett igazgatósági jelentés kedvező tényként említi, hogy a vállalat rövid fennállása dacára, a gyár versenyképes szép termékei immár az ország minden részében piacra találtak és az uj idényre, várakozáson felül annyira el vannak látva rendelményekkel, hogy az igazgatóságnak a gyár mielőbbi kibővítését kell munkába vennie. E végből az alaptőke felemelése válik szükségessé, amit a legközelébb összehívandó rendkívüli közgyűlés fog elhatározni. Nevezett vállalat bár a Békéscsaba községgel létesített szerződés szerint az első évben csupán 35 munkás foglalkoztatására volt kötelezve, mégis már eddig 70 munkást alkalmazott. Az ősz folyamán a gyár beköltözött az újonnan létesített modern berendezésű emeletes épületébe. A közgyű­lés az évi jelentést örvendetesen vette tudomásul, elfogadta a zárszámadást, mely tekintettel arra, hogy az év első fele a berendezkedési munkálatok­kal telt el, csekély összegű tiszta nyereséget mutat­hat fel, s úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő­bizottságnak a felmentvényt megadta. A felügyelő- bizottság megbízatása lejárván, 2 évi tartamra újból egyhangúlag megválasztattak Reisner Ede (elnök), Reisner Artur és dr. Holländer Lipót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom