Békés, 1910. (42. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-02 / 1. szám

XLII. évfolyam. Gyula, 1910. január i. _ i-ső szám. Előfizetési árak; Egész évre .............. 10 K — f Fé l évre.............. — 5 K — f Év negyedre.............. 2 K 50 f Hi rdetési dij előre fizetendő. Nyilttér sora 20 fillér. TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gyulán, Teniplom-lér, Dobay János könyvkereskedése, hova a lap szellemi részét illető közle­mények, hirdetések és nyiltterek intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ára 20 fillér. FELELŐS SZERKESZTŐ: KÓHN DÁVID Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési felhívás a „Békés“ 1910. évi 42-ik évfolyamára. Nemcsak a sablonnak, nemcsak a hagyo­mányoknak hódolunk, amidőn a küszöbön áltó évforduló alkalmával előfizetési felhívást bocsátunk ki és vármegyénk, első sorban pedig a vármegye székhelye Gyula város közönségét kérjük, hogy a - »Békés« köré csoportosulni s azt előfizetéseikkel támogatni szíveskedjenek. A »Békés* nem üzleti vállalat, szerkesz­tője és munkatársai nem hivatásos újságírók, nem is voltak azok soha ; amit ugyan nem hival­kodásból említünk, sőt megengedjük azt is, hogy ezen körülmény a „Békésinek sok tekintetben hiánya s hátránya is, hanem megvilágítandó azt, hogy akik e lap körül sereglettünk, azok mindannyian, a máskü­lönben bár jogosult legkisebb anyagi érdektől menten, tisztán idealismusból, tisztán várme­gyénk és városunk iránt érzett önzetlen lelkesedésből Írunk, agitálunk, buzdítunk és ha kell gáncsolunk, e vármegye s e város társadalmi, kulturális és közgazdasági elő- haladása s fejlődése érdekében. Ami negyven esztendőt meghaladó idő óta egészséges irányban való haladás és fej­lődés van Gyulán és Békésvármegyében, ab­ból a » Békés« mindenből kivette erkölcsi osztályrészét ; akárhány üdvös eszmének és intézménynek kezdeményezője, fejlesztője, diadalra vezetője és valamennyinek egyik főtényezője volt. Ha azzal kicsinyeinek és vádolnak ben­nünket, hogv sok dologban konzervativek, sőt ósdiaic vagyunk, ez ellen nem védeke­zünk ; sőt kijelentjük, hogy nem szándéko­zunk és nem is fogunk változni s »megja­vulni.« Konzervativek és ósdiak voltunk és maradunk abban, hogy fentartjuka »Békés« négy évtizedes hagyományát, ami abban csúcsosodik ki — s ez a legnagyobb vád­pont — hogy tiszteli a tradíciókat, ne nyúlj hozzám előtte a családi szentély, a vallás felekezetek és a társadalmi osztályok közötti béke, megbecsüli a közjó érdekében működő tekintélyeket, kerüli a személyeskedést, nem hajhászsza a szenzációkat, sőt léteiének egyik alapja az ezer és ezer féle érdekellentétben álló egyedek között a társadalmi öszhang- nak közérdekben levő ápolása, fentartása és megóvása. Ezzel a programmal, ezzel a működési térrel a „Békés“ ez idő szerint nemcsak vá­rosunk és e vármegyének, hanem az egész alföldnek legrégibb lapja. Akik lapunk irányával egyetértenek, azokat bizalommal kérjük, hogy bennünket a jövő évben is szíveskedjenek támogatni. Tisztelettel: A »Békés« szerkesztősége. A „Békés“ előfizetési dija: Egész évre 10 korona Fél évre 5 „ Negyedévre 2 ,, 50 fillér. Előfizetéseket elfogad Gyulán a kiadó Dobay János könyvkereskedése ; vidéki elő­fizetések posta utalványnyal eszközölhetők „Békés kiadóhivatalának Gyulán« cim alatt. Tisztelettel A »Békés« kiadóhivatala. Hol épüljön a cukorgyár? Voltaképen olyan medvebőrről diskurá- lunk, amelyből sem a medve, sem a bőr nincs még meg. Nevezetesen, ahogy a dolog még most áll, nem biztos, hogy cukorgyár egyáltalában létesül-e ? Befejezett tényről pedig szó sem lehet, legfeljebb kilátásról, de ez is érthetővé teszi, hogy a cukorgyár helyére nagy a versengés. Mint megírtuk, a cukorgyár létesítésé­nek mozgalma Biharvármegyéből indult ki, még pedig avval a célzattal, hogy a gyár Nagyváradon épüljön fel. Beszámoltunk arról is, hogy a terv ezen az, alapon nem sikerült; nevezetesen nem jött össze az a termelési terület, mely a nagyváradi cukorgyár létesí­téséhez, üzemben tartásához feltétlenül szük­séges volna és Nagyvárad székhelylyel a gyár létesítésének eszméje el is ejtetett. A tárgyalások folyamán kitűnt, hogy a cukorrépa termelésének központja Biliarvár- megyének nyugati, Békésvármegyének keleti s Aradvármegyének északi része. Ennek a 'cukortermelési vidéknek minden kétségen kívüli centruma Gyula városa, mely mindhárom vármegyéhez, illetőleg répacukortermelési te­rülethez legközelebb esik és mint előző cikkeinkben kimutattuk és bebizonyítottuk, a legalkalmasabb területtel is rendelkezik a cu­korgyár felállítása s üzemben tartásához. Kimu­tattuk azt is, hogy a Gyulavidéki H. E. Vasút, révén Gyula városa a legelőnyösebb hely, amely különösen a kisjenői, tamásdai, seprősi, apáti, stb. uradalmak cukorrépa termelését és szállítását, ami pedig a cukor­gyár létesítésére nézve egyik döntő tényező, biztosíthatja. TÁRCA. Gazdátlan karácsonyfák. Irta : Székely Sándor. Szépséges, szent karácsony estén A kis Jézus leszáll a mennyből, S amit egy éven át kivannak, Elhozza kis fiúnak, lánynak Szegényes, boldog Betlehemtől ! . . . — ■ Micsoda gazdag Eldorado ! Minden mesés kincsét kitárja . . . Megszédül, ki e pompát nézi, Es öntudatlan is megérzi, Hogy Jézus: a kicsik barátja ! . . . Pedig lám ! . . . Míg a boldogabbak Ajándékkal megrakva járnak, A kirakatok fénye alatt Mint szürke, didergő madarak, Rongyos fiúcskák, lányok állnak 1 . . . Es vágyakozó, bámész szemmel — Uram! ki tudja hány év óta ? — Pár szál ruhával gyönge testen Sóvárognak a fényes esten A kirakatnál, boltajtóba ! . . . Én betlehemi kis Jézusom, Csöpp, apró emberek barátja! E fázós, szürke kis csapatot, Mely ellepi a kirakatot, A te áldott szivecskód látja ? . . . Tudod, hogy nincs karácsonyfájuk ? . . . Tavaly se volt és azelőtt se . . . S tán sohsem akadt, aki értük, Hogy boldog legyen egy estéjük, Az éjt a nappal egybeöltse ! ? . . . Pedig minálunk, lenn a sarkon, Egy tündökölő, fényes boltba, — Mert nem akad már vevő rája — E szent estén: halomba hányva A sok gazdátlan karácsonyfa ! . . . Kivetik őket a szemétre, Pedig úgy adták, potom árért . . . — Hogy letöröld a hulló könnyet, Te megválthatnád, látod, őket ! . . . Te ! ... Ki — meghaltál a világért! Hisz volna mindnek kis gazdája, Ha milljó lenne egy rakáson ! . . . Mert akiknek ma könnye pereg: Örömtelenül árva gyerek, Uh ! annyi sok vau a világon ! — Szántsd fel égő könnyeiket, Mik ezt az estét árnyba vonják, S add, hogy jövő karácsonytájon Ne legyenek már a világon Árvák, s — gazdátlan karácsonyfák ! . . . Egy távollevőnek. Elküldöm a játszi lepkét szellő hátán üzenettel, Elküldöm a napsugarat melegítő szerelemmel. Nékik adom a csókomat, vigyék azt is messze hozzád, Mondják el hogy szeretlek még, mondják el, hogy gondolok rád. Udvarodon a napsugár rásütött a rózsafara, Kinyílott a rózsabimbó, egy kis lepke szállt le rája. Letéped a rózsabimbót, szagolgatod, el-elnézed,; Egy sóhajjal visszaüzensz „Szeretlek még én is téged !“ Ősz. A zsellér. Irta: Péczely József. Julis meg az apja kora hajnalban kiindultak az árendás földre. Lassacskán lépegettek, amúgy tempósan. Nem volt sietős az utjok . . . Mikor a gáton átkövetkeztek, a nap kidugta vörös fejét a szöllők mögül s a milliónyi fényes meleg sugarak egyszeriben kergetni kezdték a nehéz párákat föl az ég felé. A levegő megnehezedett a jóféle földszagtól. Bencze Vince eltátotta a száját s szaggatottan lélegzett. Nagy erős melle hullámzott a kéjtől ; szinte belebódult az élvezetbe. — Ez az, — dörmögte . . . Mikor kiértek a földre, Julis dologhoz látott. A kockás kendőt lekeritette a válláról, a felső szoknyájából kibújt, a többit felkötötte térdig, úgy nem lesz csatakos. A cipőket is levetette. Azok sem a harmatnak valók . . . Bencze Vince megállt a mesgye szélén. A ve­tést nézte. A föld vége beleveszett az erdőbe. A szemnek mégis csak egy pillantás. Benne buza„ kukorica, meg egy kis szegény-kenyérnek való rozs. No, mindegy. Kicsi föld is megterem sok min­dent, csak vessenek bele. Ámbár, ha úgy vesszük: ez a két hold is elég szivelős darab egy szegény ember kezén. Ennek is az a szaga, illata, mint a többié ; úgy gőzölög, ring rajta az élet ... de még szebben, tömöttebben, A szaga mintha maradható- sabb lenne, vágósabb . . . Bencze Vince meg-megrázza a fejét, a kezé­vel legyint egyet-egyet. Xjapianls: mai száma, 12 old.a,l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom