Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)

1909-02-14 / 7. szám

1909. február 14. BÉKÉS 5 nyés Andrásné 50—50 f-t; összesen ez ivén 1280 K. Ötvös János és Gyulai Gábor ivén : Bordé Gy örgy 100 K-t; Nyiri Ferencz és neje 80 K-t; Ötvös János, Gyula; Gábor 50—50 K-t; N. Bordé István 10 K t; Gyapjas Ferencz 8 K-t ; Szegedi Gábor 6 K-1; Kiss Beter, Réti András, Rozsos Györgyné 5—5 K-t; Gyarmati András, Varga Gáborné, ifj. Fábián Lajos 4—4 K-t; özv. é. Nagy Ferenczné, Hajdú Ferencz, Rozsos György, Szilágyi Mátyás, Liszkai Sándorné, özv. Toldi Sándorné, Kelemen Lajosné, özv. Kiss Józsefné, Gyapjas Ferenczne 2—2 K-t; Török Mihály kőműves, özv. Tun Fe- renczDé, Hegyi Ferenczné, özv. Rostás Jánosne 1 — 1 K-t; összesen ez ivén 353 K. V. Tar János és b. Vidó Ferencz ivén: V. Tar János 50 K-t; ifj. Fábián János 30 K-t; b. Vidó Ferencz 20 K t; özv. Biró Erzsébet, ifj. Pikó Ferencz, Oláh Ferencz, Dombay Béla, ókigyós 10—10 K-t ; Szász And­rás 8 K-t; özv. Remeczki Jánosné, Fábián Ferencz 6 — 6 K-t; Varga Sándor, Gara István 5—5 K-t; ifj. v. Tar János 4 K-t; özv. Nagy Mihályné, Medve Pál, Gálosi János 3—3 K-t; Szász Mihály, Pálinkás János, Szilágyi István, m. Bordó Lajos, Monori István. Vidó Erzsébet 2—2 K-t ; Varga József 1 K-t ; Réda István 14 f-t; összesen ez ivén 198 K 14 f Nádházi András ivén : Nádházi András 20 K-t; Kiss István lakatos, Kocsis Károly 10—10 K-t; Jeszenszki Béla, özv. Végh Gáborné, Magyar Fe­rencz, Schnffert Márton, özv. Pecznyik Dánielné 5 — 5 K-t; Papp András, Pocsai Péter, Pallag Jó­zsef 4—4 K-t; Szikes József, Rostás János 3—3 K-t; Körösi Péter, Perei György, ör. Perei András, Dóczi András, özv. Körösi Mihályné, Bállá Péter, Diósi Pál, özv. Bujdosó Józsefné, Bekker György, Dézai György, Gróh Györgyné, Búzás Mihályné, Csete Sándor, Soltész Géza, Békési Imre, Szabó Gábor, Pugymer András, Szabó Mária, ifj Junászka Mihály, Bujdosó József, Tóth Kálmán, Vidó Fe­rencz. Lázár Istvánná, Szabó Sámuel, Imre Erzsé­bet, Ordó Györgyné, ifj. Nádházi András 2—2 K-t; Tóth Mihály, Bujdosó Bálint, Háromházi Dánielné, Török József, Török Józsefné, Kovács András, Szénáey Károly, Aggod Györgyné, Kiss József, Kelemen Miklós, Neveri Antal, Tömösközi Gyula, Dobos IstvÓD, Pénzes Ferencz, Dandé István, Kádár Ferencz, Csordás Ferencz, Szabó János, Szabó La­jos, ifj. Perei András, Vidó István, Perei Gábor, Perei István, Szabó János, Körösi Ferencz, Kará­csony Erzsébet, Karácsony János, özv. Monori Györgyné 1 — 1 K-t ; Leib Jánosné, Képiró Lajos 60—60 f-t; összesen ez ivén 166 K 20 f. Kiss Ist­ván és Csete János ivén : Kiss István és neje, Bállá István és neje 20—20 K-t ; Csete János, Blahó Ferencz 10—Í0 K-t ; Tokaji Gábor, Ötvös Péter 5—5 K-t; Bondár János, Perei Gábor 4—4 K-t; Rostás János, Nagy Ferencz, ifj. d. Nagy István, Bondár György, Furka Zsuzsánna, Csűri Péter, Németi István 2—2 K-t; Kiss Mihály, id. Kovócb Mátyás, ifj. Kovács Mátyás, Szigeti János, özv. Kis Mátyásné, Ilollósi Mária, Kurta Pál, id. Pikó Fe­rencz, U. Varga János, Csűri Mihályné 1 — 1 K-t; Enyedi Imre 50 f-t; összesen ez ivén 102 K 50 f Ez alkalommal kimutatott összeg 2749 K 84 f, melyért ez utón is hálás köszönetét mond a Ref. Egyháztanács. Bimbóhullás Farkas Lajos mérnököt és nejét, szül. Kövér Mariannet, súlyos csapással látogatta meg a gondviselés, öt éves szép kis fiuk Danika, folyó hó 9-én, hosszas betegeskedés után, elköl­tözött az árnyékvilágból kis társai, az angyalok közé. A kedves, íeledhetlen kis halottat folyó hó 11-én, délután 3 órakor temették a bánatos szülők és hozzátartozók iránt megnyilvánult óriási részvét mellett. Koporsóját elborították a szebbuél-szebb virágok s azok alatt bizonyosan szép és boldog lesz a kis Danika örök álma. A család a szomorú esetről a következő gyászjelentést adta ki : A fáj­dalomtól mélyen lesújtva, szomorú szívvel tudatjuk úgy a maguuk, mint nagyanyja, nagynénjei és az összes rokonság nevében, hogy szeretett kis fiunk Danika, folyó hó 9-én, délután fél 7 órakor, 5 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. — Drága halottunk földi maradványai folyó hó 11-ód, délután 3 órakor fognak a református egyház szertartása szerint tartandó imádság után nagyapja mellé, a Szentháromság temetőben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Az elköltözött kis angyal testét kebelére fogadja az anyaföld, lelke kis testvérei védangyalául közöttünk marad. Farkas Lajos és felesége, Kövér Mária. Zsuzsika, Jancsi, kis testvérei. Aranyóra. Folyó hó 12-ón a hetipiacra többek közt két oláh atyafi is bekövetkezett Gyulára, kik­nek első dolguk volt benyitni Vámoscher Sándor órás és ékszerész üzletébe, hol egy drága arany órát kináltak megvételre jutányos áron. Vámoscher­nan a kiküldött rendörórmester vallatóra fogta őket A két ember eleinte összehordott fűt—far, mivé azonban ntm tudták igazolni az óra szerzését, le tartóztatta őket. Vallatás közben elmondták, hogy székudvariak, hogy az egyiket Marosán Demeter­nek a másikat Marosán Vazulnak hívják. A rendőr­ség azonnal telefonozott Székudvarra, bemondva a két atyafi személy leírását s leírva az órát is. A válasz megjött. A két Marosán cs; kugyan székudvari. Hogy igy a személyazonosságuk mi g lett állapítva, másnap szabadon bocsájtotta őket a rendőrség Tegnap délután már az < rának is került gazdája. A kisjenői főszolgabíró, Csukay Gyula telefonozott a rendőrségnek, hogy az oláhok által átusitott óra, melyet a múlt év vegén veszített el, valószínűleg az övé, legalább a leírás után annak véli. Házasság. Barna Constantin mészáros és hen­tes mester folyó hó 11-én kötött házasságot Bauderman Margittal. A javíthatatlan tolvaj E hó 12-én reggel, a hetipiaczon Borsi Andrásné gyulavári-i lakos egy­szer csak azt vette észre, hogy valaki kotorászik a zsebeben. Oda kap, hát éppen akkor emelte ki onnan Lakatos Mari cztgányasszony a zsebkendőjét, melyben a pénzét tartotta. Eleivalkodta magát. . rre a czigányasszony eldobta a zsebkendőt a pénzzel együtt, futásnak eredt, de lefülelték. Alig értek be vele a városházára, már jött egy másik asszony, Krisch Józsefné s keservesen panaszkodott, hogy valami gézengúz kilopta zsebéből 4 kor. 30 fi11 ér­ti yi pénzét. Hogy Lakatos Mari éppen kéznél volt, hát ez összeg irányában kérdést intéztek hozzá ; de nem akart róla tudni Hamarosan megmotoztál' s a 4 kor. 30 fillér előkerült a szoknyája korczá- ból. Mivel ez a mesterkedése nem első lopása Lakatos Marinak, az ügyét a rendőrség átadta to vábbi eljárás végett a vizsgáló-bírónak. Eljegyzés. Karácsonyi István törekvő szíjgyártó iparos eljegyezte Merza Ignácz szíjgyártó mester polgártársunk leányát Katalint. TŰZ. Ifj Markus Péternek a Hatvan-utcza 10. sz. alatt levő nádfedeles háza folyó hó 7-én este 9 órakor ismeretlen okból kigyuladt és a tetőzet teljesen leégett. A kár 1200 korona, mely azonban biztosításból megtérül. A békéscsabai szombati szanatóriumi koncert. Ámbái meg egy teljes hét választ el a szanatórium egyesület szombati estélyétől, már most is nagy érdeklődés mutatkozik Csabán a Fiume emeleti ter­mében rendezendő és a szegénysorsu tüdőbetegek­nek emberbaráti alapjára megtartandó művészi es­tély iránt. A lelkes rendezőbuottság nagyban fára­dozik minél nagyobb erkölcsi és anyagi siker elérésére. A fővárosból három kitűnő vendég érke­zik. Szendy Árpád megyénk jeles szülöttje, a kiváló művész és zeneköltő, ki legutóbb Londonban és Berlinben tüneményes sikert aratott. A művész azokat a zeneszámokat választotta ki gazdag mű- sorábó1, melyekkel a külföld világvárosaiban is a legnagyobb sikert érte el. Már útban van a nagy Ibach-féle hangverseny zongora, melyet a kitűnő hírnevű Heckenagt fővárosi czég a jótékony czélra tekintettel szívességből díjtalanul engedett át. Mig Szendy Árpád kiforrott művészi nagy hírnévévé vonzza a közönséget, a jolsvai polgármester leánya Basilides Mária, a művészi jövőt képviseli. Most végezte a zeneakadémiát s több fővárosi koncerten már nagy diadalnak volt részese. Ösztöndíjasa az Operának s benne látják kiváló tanárai a jövő Sándor Erzsijét. Gyönyörű, vonzó megjelenésű uri- hölgy, a kinek fényképei szerdán reggeltől már láthatók lesznek a csabai kirakatokban. Sokan ér­deklődéssel várják ßakonyi Károly min. titkárt, Jáno3 Vitéz, Tatárjárás genialis szerzőjét a ki Kál­mán Imrével készült uj darabjából, mely a jövő szezon érdekessége lesz, olvas föl egy idillikus részletet. Betörés. Körösladányban a múlt hét folyamán Szabó Albert kovécsmester házába, mig ő egyik ismerősénél névnapozott, ismeretlen tettesek betör­tek s 300 koronát elemeitek. A csendőrség keresi a betörőket. Gerendás sorsa. Gerendásnak Csorváshoz való eltolását kimondó közigazgatási bizottság határo­zatát, Csaba képviselőtestületének megbízásából az elöljáróság megfelebbezte. Csaba ügyésze már elké­szült a felebbezéssel s azt a napokban a belügy­minisztériumba fel is küldték. Kirabolt templom. A csabai róm. katholikusok ideiglenes templomában betörők jártak hétfőn éj­szaka. Mikor az egyházfi reggel a templomba akart menni, ijedve vette észre, hogy az ajtó nyitva van s rajta a feszítés nyomai látszanak. Bement a temp­Ott mindjárt észrevette, hogy az oltárról tűnt egy aranyozott kehely, egy arany ostyatartó. Egy persely is föl volt feszítve. Az összes kár, mintegy 280 korona. A rablást, a helyzettel ismerős egyén követte el, mert a feszítéshez használt fejszét a papiak fáskamrájából vette el. Akkor éjjel a templom előtt láttak egy vadászruhás embert. Való- -zinü, bogy ez az illető is ludas, mert amint észre­vette, hogy figyelik, seb s léptekkel eltávozott. Bicskázó gyermek. Csapó József köröstarcsai 13 éves fiú f. ho 4-en megtámadta az utczán Pol- lacsek Géza 13 éves lelencz gyermeket. Előbb csak úgy kézzel ütlegelte Pollacsekot, majd bicskát vett eiő s azt a fiú bal mellébe döfte. A megszűrt fiú elvesztette eszméletét ; csak a gyors orvosi segély mentette meg attól, hogy el nem vérzett. Pollacsek sérülése súlyos, de nem halálos. Az elvetemedett oicskás ellen az ügyészség megindította a törvé­nyes eljárást. Halálozás. Qalli Jenő eszenyi jegyző, Galli János csabai ev. tanító fia, 28 eves korában Csabán elhunyt T* metése f. hó 11 -én volt nagy részvét mellett. A szarvasi szanatóriumi estély. Január 30-án este zajlott le a szarvasi ifjúság által a József kir. herczeg szanatórium javára, fővárosi művész' k közre­működésével rendezett nagyszabású jótekonyczélu hangverseny, mely már az előjelekből Ítélve is fé­nyesnek ígérkezett az által, hogy a nemes czél érdekében meg ndult mozgalom felölelte a szarvasi lársadalom minden egyes, jó és szépért egyaránt lelkesedni tudó tagjának, tevékeny közreműködését. A lelkes szarvasi ifjúság ugyanis, hogy tevékeny­ségének nagyobb sikert biztosion, eleve felkérte dr. Wieland Sándor főszolgabírót arra, hogy e hangversenynyel egybekötött mulatság sikere ér­dekében az összes ifjúságot barátságos megbeszélés czéljából egy általa meghatározandó napra hivja egybe, hol a társadalom minden érdeklődő nőtlen tagja megjelent. De nemcsak a nőtlenek, hanem a tekintélyesebb nős urak is részt kívántak venni abban, midőn híre járt, hogy a szanatórium javára lesz fordítva a jövedelem. A jelszó ki lett adva, hogy e mulatságon fog bebizonyosodni az, vájjon a szarvasi jótékony egyesületek által ez évi farsan­gon rendezett mulatságokban való részvételéért lesz-e kárpótolva az ifjúság, ez lesz a próbaköve annak, hogy az egyletek nőtagjai viszonozni és támogatni fogják-e ezt a mulatságot, mit az ifjúság ez idén a nemes czél érdekében rendezni óhajtott? És reményében a fiatalság épen nem csalódott, mert a mulatságra valósággal özöntött a publikum, meglátszott azon, hogy most akarja leróni tartozá­sát, az ifjúság iránt azért, mert ez az idén a ke­resztény és izraelita nőegyletek által rendezett mu­latságokon valósággal teljes számban vett részt. Már előzőleg úgy a páholy, mint a személyjegyek: majdnem kivétel nélkül elfogytak, az állóhelyeken, pedig csakúgy tolongott a sok diák, kik lelke» tapsokban törtek ki több Ízben a hangverseny alatt. Megkondult az esti 8 óra és a terem ajtók fővárosi módszerhez hasonlóan bezárultak s fölvonultak a nehezen várt művészek, kiket az ifjság a tőle szo­kott előzékenységgel már a vasútnál testületileg fogadott és szállított a hotelbe. Elsőnek Bállá Miklós oyönyörü prológjával lépett az emelvényre Grünwald Vally, ki tőle már több Ízben megszokott rutiuirt járatossággal és vervvel adta le a gyönyörű hatásos monológot. A közönség vele érzett, vele tapsolt és lelkesedett, midőn a nemes czél érdeké­ben egy táborba szólította a szenvedő emberiség érdekében. Majd B. Judic Etel a Thália színház rokonszenves és lelkesíteni tudó tagja szavalta el Brody István „Fiam“ c. drámai költeményét. A hatásos előadás óriási tetszést aratott s a művésznő, nem győzött a lámpák előtt újra és újra megjelenni. Ezután következett a nehezen várt ének szám, mit Sebők Ilona, az Opera jól ösmert kitűnő művész­nője adott elő Rómeó és Julia operából. Már maga az ária is gyönyörű, méltán kelthetett tehát élénk tetszést a publikumban. A művésznő könnyed hang­hordozása, mezzosoprán csengő hangja teljesen el­ragadta a közönséget. Nem is említve kiválóan tetszetős és szimpatikus megjelenését, a szőke Sebők egy pillanat alatt a szarvasiak igazán kedvencz alakjává nőtte ki magát. Később Vágó Béla a Magyar Színház ösmert kiválósága adott elő nagy tetszés között egy humorisztikus monológot, mely leikéből nevettette meg a jelenvoltakat. Ezután 10 percznyi szünet következett, mely után újból Vágó lépett a közönség elé és szűnni nem akaró tapsok között újabb meglepő komikummal keltette neve­tésre a hallgatóságot. Ezt követte Sebők Ilona „Staccato“ polkája, mely már gyönyörű dallamánál fogva is messze haladott minden jogos várakozást. Ezután Judic Etel magánjelenete következett, hol nek rögtön feltűnt az, hogy két ilyen kopott atyafil'omba. arany órával jár. Jelentést tett a rendőrségen, hon-

Next

/
Oldalképek
Tartalom