Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)

1909-05-02 / 18. szám

BÉKÉS 5 ellenségekké nem teszi, hiszen nem lehetünk mind­annyian egy és ugyanazon hitvalláson. Téged min­denki egyforma szeretettel köszönt, legyen bárminő társadalmi, vagy politikai meggyőződése, legyen bárminő állása. Gazdag és szegény, egyforma hó­dolattal rójja le a maga erejéhez mért, kedves áldozatát virágos oltárodon. Te a szeretet ünnepe vagy. Régen vártunk, lelkűnkből köszöntünk. Isten hozott 1 Május elsejének ünneplése. Május elsejét a gyulai szervezett munkások is megünneplik. Az ünnep sorrendje a következő : Gyülekezés reggel 7 órakor a n< pkertben, 8 órakor ünnepi beszéd, utána tüntető körmenet a város főbb utczáin vörös lobogók és jelszavas táblák kíséretében. Délután 3 órakor a népkerti pavillonban tudományos előadás lesz, melyen mindenki díjtalanul jelen lehet. Zárószámadások. A vármegye múlt évi házi pénztári és pótadópénztáii zárószámadásait a szám­vevőség felülvizsgálván, azokból megállapíthatjuk, hogy a pótadó számadás 2500 korona felesleget mutat, ellenben a házipénztári zárószámadós 1485 korona hiánnyal zárul. Ennek az az oka, hogy a múlt évben elhalt 3 tisztviselő után 1700 korona fizetési előleget törölni kellett. A házi pénztár viselte az elhalt tisztviselők temetkezési járulékait is, amire nézve fedezet a költségvetésben nem volt. Végül, az 1907. évi házi pénztári maradványból 2200 korona behajthatlanuá vált. Mindkét záró­számadás a májusi közgyűlésen fog tárgyaltatni, azt megelőzőleg azonban a törvény rendelkezéséhez képest, a számadások közszemlére lesznek kitéve, hogy az érdekeltek esetleges észrevételeiket arra nézve megtehessék. Határkiigazitás. Békés- és Jásznagykunszolnok- vármegyék között vitássá vált vármegyei határvonal kiigazítási eljárása a múlt években lefolytatván, az annak eicdményeképen létrejött megállapodásokat mindkét vármegye törvényhatósága jóváhagyta. A határvonal tényleges megjelölése határdombokkal és határjelekkel, a két vármegye államépitészeti hivatalnak közbejöttével most már be is fejeztetett. A költségek 600 koronát tesznek ki, amelyet Bó- késvármegye, Jásznagykunszolnokvármegye, Endrőd község és Mezőtúr r. t. város egyenlő arányban viselnek. Ezek szerint a vitássá vált vármegyei határvonal végleges megállapítást nyert. Sorozások. Az április 26—29-én megtartóit békéscsabai fősorozáson felhivatott 960 hadköteles. Besoroztatott ezek közül 125, póttartalékba jutott 56. fegyverképtelennek nyilváníttatott 81, felülvizs­gálatra küldetett 5, távol maiadt 153 s teljesen ismeretlen helyen tartózkodik 38 hadköteles. Az április 20—24-ig megtartott békési fősorozáson fel­hivatott 867, besoroztatott 138, póttartalékba jutott 66, fegyverképtelennek nyilváníttatott 113, távol maradt 72 hadköteles. Elvi határozat vadászkihágási ügyben. A belügy­miniszter egy vadászati hihágási ügyben, legutóbb olyan döntést hozott, melyszerint a vádlottnak a csendőrség előtt történt beismerése, mivel az a bi­zonyítási eljárás soron kívül esik, egyéb bizonyíté­kok hiányában, az elmarasztalásra törvényes alapot nem nyújt, továbbá ha valaki vadászati kihágás miatt m gbüntettetik is, az csak az esetben szolgál okul, a kihágás ismétlése eseteben a büntetés két­szeresének kiszabására, ha vádlott másodízben a vadászati törvény ugyanazon szakaszába ütköző kihágást követte el, vagyis nem szabható ki a bün­tetés magasabban akkor, ha az illető vádlott, habár vadászati kihágás miatt, de más vadászati kihágá­sért lett elsöizben megbüntetve. A gyulai szini-szezon, mint azt lapunk múlt számában már jeleztük, május hó 18-án veszi kez­detét. Az eredeti tervtől eltérőleg a szegedi szín­társulat nem Herczeg Ferencz Kivándorlók czimü színmüvével, hanem a fővárosi téli szezon egyik leghatalmasabb operett slágerjével, a Tánczos huszá­rokkal, vonul be a Göndöcs-népkerti arénába! A programm változtatást mindenesetre praktikus és szerencsés gondolatnak tartjuk annál inkább, mert a publikum zöme az operettkultussyjak hódol még ezidőszerint is, daczára az ezen téren utóbbi időben tapasztalt hanyatlásnak. A társulat tagjai között több 1909. május 1. kedves régi ismerős szerepel. így a nők közül Tóvölgyi Margit, ki Jászai Mari után az ország egyik legkiválóbb drámai színésznője, továbbá B. Koppán Margit énekesnő. A férfiak közül az öreg Mezey Péter bácsi, kinek szép számú tisztelői vannak vá- loeunkban, s ki csak imént ülte Szegeden hosszas szinéskedése fényes jubileumát, továbbá Krémer és Csiky, kik régebbi és kevésbé régi időkből ismerő seiuk, különben bővebb tájékozásul az utczasarko- kon is kiragasztva lévő előleges színházi jelentési a következőkben adjuk : „Előlegps színházi jelentés! Tisztelettel értesítem Gyula város és vidéke közön­ségét, hogy a színi idényt 1909. évi május hó 18-án, a gyulai Erkel Ferencz színkörben megkezdi, színre kerül : „Tánczos huszárok.“ Operett 3 felvonásban. Egyben van szerencsém társulatom névsorát, vala­mint a színház munkatervét bemutatni. I. Ügyve- zetőség : Almássy Endre művezető-igazgató, főren­dező. Szabó Károly titkár, Kun Richárd karnagy, Krémer Jenő rendező, Mezei Andor rendező, Szaluy Károly ügyelő, Szilágyi Berta súgó, Kun Matild pénztáros. II. Előadó személyzet: Hölgyok: Felhő Rózsi soubrette-énekesnő, Ródei Szidi koloratur- énekesnő, Kérmernó Lili népszínmű énekesnő, Ber- náth Margit énekesnő, B. Koppán Margit énekesnő. Juhász Sándorné anyaszinésznő, A. Nagy Vilma komika, Tóvölgyi Margit hősnő, Fodor Ella szende, K. Bene Emma társalgási, Kende Paula Soubrette, B. Almáéi Julia vígjátéki anya, Nagy Terus naiva Németh Eszti és Horváth Irén tánczosnök. Urak : Csiky László hős- és jellemszinész, Krémer Jenő burleszk-komikus, Almássy Endre szalon szerelmes, Mikes Károly színész, Iványi Antal siheder-szinész s énekes, Kertész Mihály bonvivant és lyrai szerel­mes, Szalay Károly színész, Baróthy Antal apa- és jellemszinész, Mezey Péter kedélyes apa, Oláh Ferencz szinész, Pesti Kálmán buffo-komikus, Virág- háty Lajos tenor-buffo, Békefi Lajos tenorista, Mezei Andor baritonista, Sümegi Ödön énekes szinész, III. Segédszemélyzet: Csige Rózsi, Csanádi Mariska, Pdlásthy Ilon, Irányi Ilona, Szabó Károlyné, V. Iíere>zlély Flóra, Koháryné Eszti, Kertay Ilka, Németh Eszli, Szokol Margit, Rónainé Györgyike, Aradi Margit, Csiky Lászlóné, Horváth Irén kar- dalosnők és segódszinésznők. — Csajághy Ferencz, Koháry Pál, Ungvári Vilmos, Pécskay Vilmos, Szabó Károly. R. Nagy Gyula, Molnár Rezső, Ré­vész Jenő, Szabó Lajos, Erődi Jenő, Pápai József, Varga Viktor, Kállay Károly, Rónai Sándor kar­dalosok és segédszinészek. — Műszaki személyzet : Szepesy Andor főruhatáros 2 segéddel, Jambrik Ferencz kellékes 3 segéddel, Takács István disz- mester 4 segéddel, Martini Lajos fodrász 1 segéd­del, Kovács Sándor szereposztó és Szabó Imre vi lágositó. 17 tagból álló zenekar. Zenekarigazgató : Mühlhans Gáspár. Ez idényben színre kerülhető uj és régi darabok: Drámai válfajok: Kivándorló Falusi verebek, Államtitkár ur, Visszatérés Jeru­zsálemből, Ördög, Csodagyermek, A király, Hamlet. Izrael, Doktor ur, Aranylakodalom, Hivatalnok urak, Fösvény, Robespierre, Édes otthon, Kis trafikos, Rabensteiu Bersabe, Képzelt beteg, Sasfiók, Sze­rencse fia, Vasgyáros. Virraszt a szerelem, Túlsó partról, Folt, amely tisztit, Őszi vihar, Otthon. Népszínművek : Erdős Julcsa, Gyerekasszony, Falu rossza, Piros bugyeláris, Toloncz, Felhő Klári. — Énekes válfa jok : Tánczos huszárok, Tatárjárás, Sze­rencse malacz, János vitéz, Kedélyes paraszt, Szép Heléna, Ikrek, Boszorkány vár, Tüske rózsa, Casa­nova, Madarász, *Mulató Istenek, Eleven ördög, Pillangó kisasszony, Angot, Boccaccio, Szép gár­dista, Czigánybáró, Koldusdiák, Csókkirály, Dene­vér, Lili, Fekete dominó, Tiszturak a zárdában, Sogun, Don Cézár, ‘ Ivált asszony, Zách Klára, Erdészleány. Bérlethirdetés! Tisztelettel értesítem Gyula város és vidéke n. é. közönségét, miszerint 40 előadásra bérletet nyisok a következő feltételek mellett: 40 előadásra páholy 240 K, I. rendű zárt­szék 60 K, II. rendű zártszék 42 K, III. rendű zártszék 30 K. 20 előadásra, páros vagy páratlan napokra : Páholy 120 K, I. rendű zártszék 30 K, II. rendű zártszók 21 K, III. rendű zártszék 15 K. A bérleti összeg két részben is fizetendő, fele a jegy átvételekor fele a 20-ik bérlet előadás napján. A már megkezdett bérlet teljes L jártáig semmi szin alatt nem bontható fel. — Bérleni lehet Dobay János könyvkereskedésében. Szabó Károly szinházi titkár május elején személyesen is fog a t. bérlők­nél tisztelegni bérlet ügyében. Gyula, 1909. évi április hó 25-ón. Kitűnő tisztelettel: özv. Makó Lajosné, színigazgató. Toronygomb és kereszt feltétel. A nómetvárosi gör. kel. egyház templomának tornyát most reno- váltatja. A munka már annyira haladt, hogy vasár­nap, holnap délután történik a gomb és kereszt­feltétel a szokásos ünnepélyek között, ami tudva­levőleg a közönségnek egyik legkedvesebb látvá­nyosságát képezi. A gyermeknapok eredménye Gyulán. A Gyer­mekvédő Liga bevételeiről egy elszámolást kaptunk a Gyula város területén befolyt adományokból. A kimutatást, — mely eléggé dokumentálja, hogy a szivekből még nem veszett ki az emberbaráti érzés, — itt közöljük : Gyulai rém. kath. belvárosi elemi fiú­iskola, Domonkos János tanító gyűjtése 86 f, rom. katb. leányiskola gyűjtése 9 K 47 f, állami polgári leányiskola gyűjtése 9 K 90 f, szabadkai tanyai iskola gyűjtése 3 K, györkehelyi tanyai iskola gyűjtése 1 K 60 f, állami elemi iskolák, Kardos István igazgató gyűjtése 8 K 96 f, nagymagyar- városi iskola, Dundler Ferencz gyűjtése 1 K 2 f, nagymagyarvárosi leányiskola, Schwarcz Mária gyűjtése 1 K 50 f, izraelita fiú- és leányiskola, Beer Izsák gyűjtése 4 K 14 f, ref. iskola, Máró Gyula gyűjtése 1 K 2 f, Fischl Jakab adománya 10 K, Fábián Lajos füszerkereskedő adománya 2 K, izr. iskola, Bródi Samu gyűjtése 3 K 20 f, uagyrománvárosi gör. kel. iskola, Gubás Péter lelkész gyűjtése 40 f, thea-estélyi jegyek árából 289 K, első gyulai kötött- és szövött iparárúgyár munkásainak gyűjtése 31 K 56 f, belvárosi rém. kath. iskola, Székely Lajos gyűjtése 1 K 36 f, róm. kath főgimnázium gyűjtése 5 K 10 f, thea- estélyeu befolyt még 17 K, ref. iskola, Gulyás János rektor gyűjtése 1 K 24 f, Weisz Mérné gyűjtése gyüjtő-ivvel, (Weisz Erzsiké és Farkas Aranka) 100 K 82 f, ref. iskola, Bene Ferencz gyűj­tése 2 K 7 f, ref. iskola, * Gulyás János gyűjtése 94 f, urnagyüjtés eredménye 220 K 80 f, thea-estélyi jegy utólag 4 K, bevétel 730 K 96 f, kiadás (100 levelező-lap, thea, rum, czitrom, narancs, thea- sütemény, ezolgák, napszámosasszony) 40 K 64 f tiszta bevétel tehát 690 K 32 f. Felmentések. Döry Pál főispán dr. Galambos Jenő, dr. Hirsch Hugó, dr. Szóbél Dávid és Geiger József közkórházi segédorvosokat — lemondásuk folytán — állásuktól felmentette. Népkönyvtár. A földmivelésügyi miniszter a köröstarcsai gazdakörnek 100 kötetből álló nép­könyvtárt adományozott. Községi orvosok fizetésének utalványozása. Az uj közegészségügyi törvény alapján a vármegye határozatával a községi orvosok részére megállapí­tott törzsfizetéseknek, korpótlékok és személyi pót­lékoknak az 1908. évi szeptember elsejéig vissza­menőleg való utalványozása, a vármegye alispánja részéről a napokban megtörtént. Az utalványozás azért késett ezideig, mert a vonatkozó adatokat a községek elöljárói egyrészt csak sürgetésre, más­részt hiányosan terjesztették be. Községi orvosi lakások. A közegészségügyről szóló uj törvény tudvalevőleg rendelkezik arról is, hogy a községi orvosoknak minő lakást tartoznak adni a községek. Minthogy a vármegyében a köz­ségi orvosok legtöbb helyen nem rendelkeznek olvan lakássa', aminőt a törvény előir, ennélfogva az alispán körrendeletben hívta fel a községeket, hogy a községi orvosoknak vagy a törvény által kívánt természetbeni lakást építtessenek, vagy pedig meg­felelő lakáspénzzel lássák el őket. Öngyilkos éjjeli lepke. Oláh Szidónia gyulai születésű leány, ki Kornya Györgyné éjjeli üzleté­ben volt alkalmazáson, április 27 én gazdasszonyával összekülönbözött egy virágos papucs fölött, A lány a méltatlanul kapott szidalmak fölött annyira el­keseredett, hogy 20 fillérért marólúgot vett s azt megittu. Kórházba szállították, ahol másnap meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom