Békés, 1909. (41. évfolyam, 1-52. szám)

1909-02-21 / 8. szám

Í909. február 21. BÉKÉS 7 ■nem kis meglepetésére ez minden segítséget meg­tagadott. Mire a készséges szomszéd a padlásról le­került, bogy saját maga lásson tíz után, a nádas tető már lobogó lángban állott. A nyomozás meg­indult és kiderült, hogy a tulajdonos már régóta nem takarította rozoga kéményét, úgy vélekedvén, hogy a veszélytől mit sem tarthat az, kinek csak hasznot hajthat a másokat elrémitő szerencsétlen­ség. A tűzesetet a deszkakéménybe pattant szikrák okozták. Kimutatás „A vakokat Gyámolitó Országos Egylet“ Gy ulán elhelyezett perselyeinek 1909. febr. 13-iki eredményéről. Déry Albert 16 kor. 87 fill., M'hálik János 4 kor. 86 fill., Léderer Ltjosné 3 kor. 81 fill., Nádor Mór 3 kor. 62 fill., Nagy Jenő 3 kor. 42 fill., Dobay János 3 kor. 22 fill., Deutsch Jakab 1 kor. 95 fill., Breznay Gyula 1 kor. 67 fill., Farkas Adolf 1 kor. 60 fill., Bálint Ferencznó 1 kor. 32 fill., Zuzmann János 1 kor. 32 fill., Schwimmer Arnold 1 kor. 30 fill., Féhn István 1 kor. 12 fill., Schillinger L. 1 kor., Goldstein Miksa 80 fill., László Antal 76 fill., Deutsch József 54 fill., Fischl Jakab 44 fill., Lusztig Adolf 40 fill,, Goldmamn Sámuel 40 fill., Reisner N. 40 fill , Winkler Lajos 38 fill., Balaschkó Béla 37 fill., Hanzsala Gyula 35 fill., Herczberger József 33 fill., Feuer Márk 32 fill., Remele József 27 fill., Somogy i Lajosnó 26 fill., Gemes Ferencz 24 fill., Karácsonyi Károly 20 fill., Schwarcz Jónás 13 fill., Schwimmer A. 10 fill., Alföldi Ferencz 8 fill. Összesen : 53 kor. 85 fill. Ezen nemes emberbarátoknak ez utón is köszönetét mondunk és kérjük becses támogatásu­kat a jövőre is. A vakokat gyámolitó ortsz. egylet. Csak egy virágszálat. Csak egy virágszálat kért haloUak napja alkalmából a József kir. herczeg Szanatórium Egyesület. A magyar társadalom ritka lelkességgel karolta föl az egyesület kérelmét s büszkén valljuk, hogy vármegyénk nem az utolsó a gyűjtésben. A József kir. herczeg Szanatórium Egyesület fölkérte lapunkat, hoyy a legmélyebb köszönetét tolmácsoljuk a nemeslelkü ad kozóknak s egyben fölkérte lapunkat arra is, hogy a nemes- lelkű adakozók neveit közöljük. Az emberbaráti ügy érdekében készséggel teszünk eleget az egyesü­let kérelmének. Megyénkből az egy virágszálra adakoztak közvetlenül az egyesületnek küldöttek be adományaikat január 1-ig. Békés : ifj. Cserviszky István 1 kor, Faragó János 1 kor., Hencz Antal 1 kor., Romvári János 1 kor., özv. Jantyik Mihályné 2 korona. Békéscsaba: Balogh Denes 2 kor., Csendörség 72 fill., Elöljáróság 1 kor. 50 fill., Fuchs Jakabné 2 kor., Grósz Miksánó 2 kor., Kramer Gyula 2 kor., Román Pál 1 kor., dr. Sailer Károly 10 kor., Seress Gyulánó 1 kor., Simko Károlynó 2 kor., Vöröskereszt Egyesület 100 kor. Csorvás : özv. Beck Józsefnó 10 kor. Endrőd : Go'd Sándor 2 kor., Kalmár György 2 kor., Köze. elől járóság 10 kor., Zelinka János 20 kor. Füzesgyarmat : özv Bácsi D.-né 2 kor., Izraelita hitközség gyűj­tése 11 kor.. 24 fill. Gádoros: Elöljáróság 11 kor. 66 fill., Molnár Mihály 1 kor. Gyotna: Serkédy Jánosnó 25 kor. 60 fill., Gyoma-Eudrődi hitelszövet­kezet 1 kor., Klein Vilmos 1 kor., Messinger Mór 2 kor, Fegó András 1 kor. Gyula: Weisz Mór 200 kor., Polgármester 101 kor. 46 fill., özv. Bállá Károlyné 1 kor., Balogh János 60 fill., Batik E'ek 5 kor., „Békés“ kiadóhivatala 4 kor., Bengery Károly 5 kor., Braun Mór 5 kor., Bujdos Alajos 3 kor., Dászkál Szilárd 1 kor., Goldman Juliska 1 kor., Győry Lajos 1 kor., dr. Krasznav Miksa 1 kor., özv Licska Jánosnó 1 kor, Takácsy Lajos 2 kor., Takarékpénztári egyesület 12 kor., Thury Sándor 1 kor., Török Mihály 50 fill., Túrái Ferencz 1 kor., özv. Uferbach Rezsőnó 3 kor., dr. Varga Gyula 2 kor., Városi tanács 2 kor. 76 fill., Weisz Mór 10 kor. Kótegyháza ; Elöljáróság 3 korona. Kondoros: Fülöp József 1 kor. Körösladány : Balassa Gyula 1 kor., Benedicty Kálmán 4 kor 50 fill. KörÖ8tarcsa : Ref egyház 10 kor., Lajosszénás : özv. Kamocsay Lászlóné 2 kor. 40 fill. Mezöberény : Kis Barabás 2 kor., Nun Márton 2 kor., Lédig Ádám 2 kor., ifj. Lédig József 2 kor., Schulcz Henrik 2 kor., Nagyszénás : Torkos László 1 kor.. Torkos Lászlóné 1 kor. Orosháza; Székács József 1 kor., Községi elöljáróság 10 kor., Kristó és Tsai 4 kor., Likovszky JózSef 2 kor., Népbank r.-t. 1 kor. Öcsöd: Elöljáróság 3 kor., Fejér Béla 1 kor., Gokán Lajos 1 kor., Hitelszövetkezet 2 kor., Kaszinó 2 kor., Kohn Jakab 2 kor., Molnár Béla s T. 1 kor., dr. Oláh Antal 2 kor. Póstelek: gr. Széchenyi Antal, gr. Széchenyi Antalnó 10—10 kor. Szerves : Chován Károly 3 kor., Hanzus János 2 kor., Holéczy Márton 2 kor., Sárkány Imrónó 1 kor., Tóth Mihály ü kor., Veiczner Margit 3 kor. 50 fill., Vitális János 2 kor., Wieland Matild 2 kor.f Wolfmann Jakab 2 kor. Szeghalom: Pap József 5 kor. Tótkomlós: Nádorné Hollander Fáni 1 kor. Újkígyós: Pain Károly 6 kor., Községi elöljáróság 5 kor., Paiss Károly 1 kor. Vésztő: dr, Bartha Sándor 10 k r., Petry Józsefnó 3 kor. Ezenkívül a járásokban esz­közölt gyűjtésekből a főszo'gabirák a következő adományokat küldöttók be. Békéscsabai járás : 183 kor. 36 fill. Gyomai járás: 18 kor. 85 fill Gyulai járás: 32 kor. 05 fill. Orosházi járás: 144 kor. 71 fiit. Szarvasi járás: 242 kor. Szeghalmi járás: 233 kor. 45 fill. Ugyan, ugyan, azért nem kell úgy búsulnia! Holnap már megint egészséges lesz és veliiuk tart­hat a kiránduláson ; vegyen be 6 drb. Fay-féle eredeti szódeni pasztillákat forrö tejben. Azután szopogasson néhányat szájában és meglássa, hogy holnap már teljesen rendben lesz. Tessék, itt van néhány belőlük, én minden nyári utazásom előtt jól ellátom magamat velük és igy átengedhetek belőlük néhányat. Különben sem drágák, egy doboz ára csak 1 kor. 25 fillér és minden gyógyszertár­ban, droguista és ásványvíz üzletben kapható. Magyarország és Ausztria részére főképviselet : Guntzert W. Tb., Bpcs, IV. 1., Hrosse Neugasse 27 Szamárköhögés könnyen elmúlik a SCOTT-féle Emulsio használata folytán. Orvosok, bábák és szülők bizonyítják ezt ezer és ezer levélben. A SCOTT-féle Emulsio segít azért, mert elsőrangú alkat­részei és az eredeti SCOTT-féle eljá­rás kiváló szerré teszik, sőt tápereje is elsőrangú. Már az első adagtól csodá­latosan javul az általános egészség. Egy eredeti üveg 2 K 50 fillér. Kapható minden gyógytárban. 422 18-26 Szezon. A kis vidéki városkáknak rendesen megszo­kott lenni az a tulajdonságuk, hogy nagyon jó me­legágyai a pletykának s hogy nem lehet egy szót szólni, egy sort leírni anélkül, hogy azért valaki meg ne orroljon. Itt Gyulán, (mert hiszen mi taga­dás, kis vidéki városka vagyunk!) ezek a paradi­csomi állapotok még hatványozottabb mértékben vannak meg (ha ugyan lehet I) mint másutt E fö­lött csodálkozni alig lehet, ha jól meggondoljuk, hogy uram Isten, ebben a szegényes, eldugott kis provincziában mit is csinálnának az emberek, ha még ez a két olcsó és közkedvelt szórakozási mód se lenne. Se téli színház, se korzó, se valami kü­lönösebb társadalmi élet, szóval semmi szórakozás, be vagyunk gubózva egész éven át s a hat hetes nyári színházi szezont leszámítva, csak az lát egy kis világot, akit a Pa&teur-be szállítanak. Nagy dolgok ezek, de igy van ! S ilyen viszonyok közt szemére vetik a mi öreg Békésünknek, hogy olyan óvatosan lépdel a maga életútján. mintha tojástánczot járna. Igazuk van az illetőknek. Mi valósággal tojás­tánczot járunk. Húsz thémát félredobunk, mig egyet megírunk s tesszük ezt azért, nehogy valakinek akarattal az elevenére tapintsunk. S mégis úgyszólván, hetenként akadnak, kik rettenetesen megsértődve, kelnek ki egyes közle­ményeink ellen. Bizony, bizony I Gyulán nehéz újságot szer­keszteni, mert itt, ha a Gyertyaszentelő és medvéről Írunk, azt is magára veszi valaki. * * * Aki Gyuláról azt állítja, hogy nincs benne semmi élet, semmi mozgalmasság, az nézze meg a vásárnap délutáni korzót A nép, az istenadta nép tolong ilyenkor zsi­bongva az utczákon hármasával, négyesével ösz- szefogódzva, úgy hogy a magunk fajta szegény embernek az ut közepén kell közlekedni, ha egy­általában közlekedni akarunk. Ez bizony ázsiai állapotnak tűnik fel, pedig voltaképpen eklatáns tanúbizonysága annak, hogy csak a magunk nemtörődömségén múlik az, hogy Gyulán pang a társadalmi élet. Az a vasárnap délutáni sétáló közönség, az egész heti munka után még tudja találni a maga szórakozását, felveszi jobbik ruháját és sétál — korzózik. Mi — akiknek naponta volna erre alkal­munk az esti órákban — ezt nem tesszük, inkább otthon ülünk, morfondírozunk, „rokoni kötelékeink­kel családfáinkra aggatjuk föl magunkat“ és lógunk a levegőben, mint Mahomed koporsója. Még azt sem hozhatjuk föl, hogy az istenadta nép elveszi tőlünk a teret, az utczát, mert hiszen az egy va­sárnap délutánt leszámítva, csak úgy kong a beton. Valami mélyebb és specziálisan gyulai oka van ennek : a szusz ! A szusz pedig nagy ur, még talán nagyobb, mint a muszáj ! Kapjon fel csak valaki az ugorkafára egy ki­csit, még a régi per-tu czimboráit sem ismeri meg s a világért sem jut eszébe, hogy tegnap ki és mi volt. Az ősöket, azokat pedig szépen észrevétlenül elhagyjuk magunktól, ne hogy vissza találjanak hozzánk és — kompromittáljanak. Itt van a kutya eltemetve. * * * Az idei bolond újság szenzácziósnak ígérkezik. Egy sereg gyulai bácsi karrikaturájával lesz föl- ékesitve olcsón és — ízléstelenül. Már előre jelzem, hogy mint a „Zách Kláráé, túlboldog szerzője, két ikertársammal szintén szerepelni fogok, de nemcsak én és társaim, de nagyon sokan le lesznek „kapva“ ebben a bolond újságban. A nagy események pe­dig előre szokták vetni árnyékukat. Innen van az,' hogy sokakat már jó előre ráz a hideg arra a gon­dolatra, hogy bekerülnek a szószba. Az ilyen em­berekről igazán nem lehet mondani, hogy bántja őket a szereplési viszketeg. Csak nagyon vigyáz­zanak azok a derék magyarok, akik összekoty­vasztják ezt a farsangvégi bolondujságot, mert van még egy másik emlékezetes nap is : április elseje. S azok a jó bácsik, akik ki lesznek szerkesztve, össze találnak ál ni s a bolond újság szerkesztőit egy kontra élczlapban úgy kifigurázhatják, hogy torkukon akad a rekontra. S nyerni mindig az szo­kott, akié az utolsó szó marad. * ■ ♦ * * A tüzoltó-bál plakátjai már ki vannak ra­gasztva a sarkokon, minden járó-kelők gyönyörű­ségére. A Göndöcs-pavillon ismét hangos lesz egy estére, ravasz maszkák zsivaja veri fel a csendjét és — azután jön a bojt! Szóval a tűzoltók az idén is gondoskodnak róla, hogy a farsangi tüzet, ők oltsak el s hogy a parázs után hamu marad, az is csak természetes, közvetlen a bálra következvén a megtérés ideje, Hamvazószerda ! * * * Két magyar nézi az utczán a polgári leány­iskola színi plakátjait. A tapasztaltak fölött élénk eszmecsere fejlődött ki közöttük. — Na komám — mondja az egyik — úgy látszik megint komédiások gyünnek! — Olyanformán nízem magam is ! — véli a másik. — De bizony hogy mégse! — Szólal meg ismét az első. Nem komédiások ezek komám, csak oskolások 1 Azok komédiáznak! No én beváltako­zom ha addig élek ! A másik nem felel rá sokáig, ehelyett annál jobban tanulmányozza a plakátot, egyszer aztán odafordul a komájához: — Komám! Aszondom, hogy ezt a komédiát nem az uraknak szánták! — Nem-é ? Hát osztán mír nem ? — Hát csak azír, mert hónap cégire tették, akkor meg az úrnak nincs pize! — Valami hunczutság van a dologban — véli a másik — azzal tovább nézik szótlanul a plakátot! Valami igazság van a dologban! véljük mi. Ha másban nem is, de a hónap végét és a pénzt illetőleg mindenesetre ! Dr. Nyúl. Közgazdaság. A I. Gyulavárosi Takarékpénztár f. hó 14-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartotta meg dr. Zöldy János társulati elnök elnöklete alatt 36-ik évi ren­des közgyűlését, a melyen 348 részvényt képviselve 35 részvényes volt jelen. A közgyűlés mindenekelőtt az 1908. évi zárszámadásokat jóváhagyólag tudó- , másul vette, az igazgatóság, felügyelő-bizottság és kezelő tisztségnek a szokásos felmentvényt megadta. Az 1908. évi mérleg 43484 K 06 f tiszta haszonnal zárulván, ennek felosztására nézve az igazgatóság javaslata alapján következőleg határozott a köz-1 gyűlés: alapszabályszerü jutalékokra kifizetendő és . pedig az igazgatóságnak 5560 K 57 f, a felügyelő- bizottságnak 617 K 84 f, a tisztviselőknek 1235 K aa Emuisi6 vásár­lásánál a SCOTT- féle módszer véd­jegyét — a halászt — kérjük figye­lembe venni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom