Békés, 1908. (40. évfolyam, 1-52. szám)

1908-04-12 / 15. szám

4 BÉKÉS 1908. április 12. 7. Dandler Ferencz róm. kath. tanító gyűjtése 1 K 44 f. 8. Schvartz Mária nagymagyarvárosi leány- iakolai tanítónő gyűjtése 1 K 40 f. 9. Tömöry Lajosné ref. tanítónő gyűjt. 2 K 70 f. 10. Balogh János ref. tanító gyűjtése 56 fillér. 11. Gubás Péter gör. kel. isk. igazgató gyűj­tése 82 f. " 12. Iván József gör. kel. isk. igazg. gyütése 1 K. 13. Székely Lajos róm. kath. el. isk. tanító gyűjtés 1 K 80 f. összesen 56 K 04 fillér. Templomi perselygyüjtés: Biberea Péter, kisrománvárosi gör. kel. lelkész utján 3 K 52 f. Teaestélyi jegyekből: 129 K. Kereskedők adományai: Ludvig Ferencz 2 K, Ilii eh. Ferencz 1 K, Goldmann Sámuel 2 K, Blum Norbert 2 K, Erkel- sütőde 3 K, Kocsis László 4 K, Lázár János 2 K, összesen 16 K. Gyüjtöivek. a) Braun Mórné és Weisz Mérné együttes ivén : Braun és Czinczár 25 K, Weisz Mór és társa 20 K, Kötőgyár 10 K, Farkas Samu 5 K, Braun Vilmos 5 K, Wieland Dénes 10 K, Manheimer Arnold 10 K, Braun Izsó 5 K, Schwimmer Adolfné 2 K, Schwimmer Arnold 4 K, Dobay János 12 K, Deutsch Jakab 5 K, özv. Léderer Lajosné 5 K, Vértesi Arnold 5 K, dr. Martos József 5 K, dr. Keppich Frigyesné 2 K, dr. Márkus Mihály 5 K, N. Szabados József 6 K, Schiliinger Lipót 2 K, dr. Major Simon 4 K, Sonnenfeld Miksa 4 K, Schmidt Gyula 3 K. Összesen 154 K. b) Reisner Emanuelné gyüjtőivón : Stadler J. (Prága) 10 korona, Reisner Béla és Arthur 10 K, Merckens Károly (Bécs) 10 K, Reisner Ede 5 K, Reisner E. 10 K, Szabó József 3 K, Stern Mór 4 K, Nádor Mór 2 K, Goldberger Ignácz 2 K, Schvartz Simon 1 K, Feuer Márk 2 K, Mihálik János 2 K, Schiliinger Jakab 1 K, Karácsonyi Károly 5 K, Gyepes Gergely 3 K, Krausz Jenő 1 K, Bálint Ferenczné 1 K, Első gyulai versenybazár 1 K, Zuzmann János 3 K, Neumann Márton 1 K, Vas- és fémáruház 2 K, Fóhn István 3 K, Schiliinger Lipót 2 K, Dóinusz J. 1 K, Újlaki József 2 K. Lehrmann Soma 1 K, Multas Mór 1 K, Manheimer Arnold 2 K, ifj. Kohlmann Ferencz 1 K, Braun Dávid és fia 2 K, Haverda Ferencz 1 K, Klein G. és társa 60 fillér. Összesen 95 K 60 fillér. Perselygyüjtésböl: 407 K 89 f. Összesen: 911 K 09 f. Megjöttek a harangok. A gyulai róm. kath. nagytemplom tornyában tegnap este 7 órakor ismét megnyitották beszédes ajkaikat a torony öreg lakói: a harangok. A Wenckheim grófi család, a gyulai róm. kath. egyház kegyura, igazán nagy hálára kötelezte a gyulai róm. kath. híveket azzal, hogy költséget nem kiméivé a régi immáron veszedel­mes falábakat, modern szerkezetű vaslábakkal cseréltette ki. A rendkívül érdekes műveletet, mely­nek állandóan sok nézője akadt, N. Szabados József építész vezette. A szerkezet legfontosabb részét, a csapóágyakat és harangkoronákat Balog és Sipos jónevü helybeli lakatosok készitettók. Szolgáljon az egész mű Isten dicsőségére és a gyulai róm. kath. hívek lelki üdvére. Niedermayer Antal szegedi plébános. Annak idején örömmel adtunk hirt róla, hogy Szeged város törvényhatósági bizottsága Niedermayer Antal városunk szülöttét, Niedermayer Antal köztisztelet­ben álló kedves róm. kath. kántorunk fiát felső­központi plébánosnak választotta meg. A választás szavazattöbbséggel történt és a törvényhatósági bizottság egy kis töredéke felebbezéssel támadta meg a választást. Ezek a választás megsemmisitesét azért kérték, mert a szavazásban a törvényhatóság nem katholikus tagjai is résztvettek. E felebbezés szerint Niedermayerre szavaztak zsidó városi kép­viselők, akiknek szavazata nélkül Breisach Bélának, a másik pályázónak lett volna többsége. Ez az érvelés, amennyiben alapjában igaz is lett volna, tarthatatlan is, mert a szavazás titkos volt s igy Breisach hívei sem tudhatták, ki kire szavazott. Jelentősebb a felebbezésnek ama része, mely azt vitatja, részt vehet-e más vallásu törvényhatósági tag a róm. kath. lelkészválasztáson. Ez, Andrássy Gyula gróf belügyministernek folyó hó 1-ón kelt döntése alapján elvi döntéssé nőtte ki magát, a mennyiben a belügyminister a felebbezés elutasítá­sával kimondotta, hogy a róm. kath. papválasztásban a törvényhatóság bármilyen vallásu tagja részt vehet. A belügyminister döntése már megérkezett s a szegedi lapok szerint „általános örömet és megelé­gedést keltett, mert a fenkölt gondolkodású, modern papot hosszú szegedi tanárkodása alatt mindenki megszerette s nagyrabecsüli. Niedermayer Antal, aki képezdei tanár, husvótig marad a katedrában, ahol rajongó szeretettel övezte körül őt az ifjúság, mely fájdalmas szívvel szakad el tőle. Az uj felsőközponti plébános, tudvalevőleg, lelke a szegedi zenész életnek; főképp az egyházi zenének és a város társadalmára veszteséget jelentene, ha a mester a zene fejlesztése iránt eddigi érdelődó- sét megvonná. A város azonban nem veszíti el Niedermayert, aki más munkakörben bár, de ide­jétől telhetőén fenn fogja tartani ezután is a zenei körökkel azon kordiális viszonyt, melynek a szegedi zenei kultúra eddig is annyi hasznát látta.* Nieder- mayer Antalt különben a belügyministeri döntés alkalmából sokan üdvözölték táviratilag, köztük Justh Gyula házelnök is. Városunk derék szülötté­nek ez alkalomból mi is gratulálunk és szivünk mélyéből hangoztatjuk „ad multos annos.“ Artézi kút Nagyszénáson. Folyó hó 4-én tar­tatott meg Nagyszénáson a község által készített ártézi kút vizlevezetési terveinek tárgyalása. A tör­vényhatóság részéről a helyszíni tárgyalás vezeté­sével dr. Konkoly Tihamér vármegyei II. aljegyző bíza­tott meg, mig az államépitészeti hivatal részéről Pöppél Gyula kir. főmérnök volt jelen. A tárgyalás alkalmával az elkészült tervek ellen észrevétel nem merült fel, miután azonban a község a tervek kiviteli költségeit valószínűleg nem birja el, újabb levezetési tervekről történik gondoskodás. A kút egyébiránt megérdemlenó az áldozatot, mert annak vize elég bő (perczenként 67'9 liter). Mélysége 310 méter, hőfoka 28’ Celsius. Esküvő. Grasselly Norbert, a csabai dohány­beváltó-hivatal főnöke örök hűséget esküdött Zu- kanovits István alezredes özvegyének, Vrantsits Irénnek. Fráter hangverseny. A csabai Magántisztviselők és Kereskedő Ifjak Egyesülete által rendezett hang­versenyt vasárnap este tartották meg. Fráter Lóránd, a magyar dal ünnepelt költője és énekese gazdag műsorának legjobb számait énekelte. A telt ház Fráternek és Farkas Yilma hegedümüvésznőnek is lelkesen tapsolt. A hangverseny után reggelig táncz volt. Csaba és Csorvás harcza. Csorvás, amint már jeleztük, a gerendási volt Apponyi-birtokot szeretné a maga területéhez csatolni; e tárgyban meg is indította az eljárást. Azonban Csaba is pikra szállt az akczió ellen s egyik képviselő-testületi közgyű­lésén bizottságot küldött ki, mely bizottság meg­állapította, hogy a törvény betűi ez ügyben Csa­bának kedveznek, amennyiben az elszakadást egy tárgyalás előzi meg a járási főszolgabíró előtt, melyen mindkét fél védheti a maga álláspontját. A csabai főszolgabíró, Seiler Elek előtt e hó 6-án folyt le az első tárgyalás, melyen a két község bizottsága minden érveit és indokait jegyzőkönyvbe mondta. E jegyzőkönyvet a főbíró a maga véle- ményes jelentésével a napokban terjsszti be az alispánhoz, ki a törvény értelmében elsőfokú hatá­rozatot hoz. Halálozás. Veres Gyula volt körösladányi jegyző, e hó 1-ón a nagyváradi elmegyógyitó- intózetben meghalt. Az elhunyt 2 évvel ezelőtt hirtelen megzavarodott s ennek következtében az állásáról lemondott. 3-án temették el nagy részvét mellett Választás. A tótkomlósi képviselő-testület Balázs Györgyöt választotta meg községi Írnokául. Szerencsétlenség. Súlyos szerencsétlenség érte csütörtökön Gubner György 22 éves fiatal endrődi gazdálkodót. Gubner anyja tanyáján egy kétöles szalmakazal tetejéről oly szerencsétlenül esett le, hogy a kazal tövében levő szalmahuzó a gyomrába fúródott. A szerencsétlen embert a csabai kórházba szállították, hol most élet és halál között vivődik. A csabai gyermeknapok. Az egész megyében a gyermeknapoknak legszebb eredménye Csabán volt. A gyűjtők megragadtak minden alkalmat, hogy az utczákon felállított urnák tartalmát sza poritsák. Az iskolák és a templomi perselyek gyűj­tését hozzászámítva a közadakozáshoz, a csabai két nap eredménye mintegy 1200 korona. A csabai ref. lelkész beiktatás. Vasárnap dél­előtt volt a csabaiak ref. lelkészének, Koppányi Gyulának ünnepies beiktatása a Rudolf-főgimnázium tornacsarnokában, mely ünnepélyen a csabai ref. egyház hívein kivül rendkívül sokan vettek részt, idegen vallá-felekezetüek is. Futó Zoltán egyház- megyei tanác8biró magas szárnyalásu beszédben méltatta az uj lelkésznek hivatását. Majd Koppányi Gyula tartotta meg beköszöntő beszédét, melyben a hit erősítő és vigasztaló erejéről, a szeretetről, a lelkész s a hívek kötelességéről beszélt. Ez a tar­talmas és lendületes beszéd arról győzte meg úgy a híveket, mint a díszes hallgatóságot, hogy a csabai reformátusok egyházuknak ügyét jó kezeknek gon­dozó erejére bízták. Délben kétszáz terítékű bankett volt a Vigadóban, melyen Csaba társadalmának szine-java összegyűlt. Pohárköszöntőket mondtak : Fuló Zoltán, Megyeri Imre ref. egyházi gondnok és az uj lelkész. Öngyilkossági kísérlet. Ancsin János csabai polgár az aradi vásárra ment, hogy ott panorámá­jával egy kis pénzmagra tegyen szert. — Mielőtt azonban a vásártérre ment volna, a vasúti ven­déglőben kikötött e ott egyremásra hajtogatta föl­felé a poharakat. A muri reggelig tartott, mikor is bement az Aranykerék szállodába s ott szobát bérelve, lefeküdt. Ekkor elővette a jobbik eszét s bánni kezdte könnyelműségét. Elkeseredésében ön- gyilkosságra határozta el magát s magára gyújtotta az ágyat. A szállodai személyzet azonban észre­vette a tettet 8 az ajtót rátörve, kimente a halálnak induló embert, ki ellen gyújtogatásért feljelen­tést tett. Tüzek. Bakay Gézánénak maczóéri szérüs- kertjóben elégett 18 kocsi luezerna és gyepszéna, továbbá 16 kocsi árpaszalma. A csendőrsóg erélye­sen nyomoz a tettes után, mert gyanú van arra, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. Dezső Sándor öcsödi birtokosnak a Horga pusztai bérletén levő tanyája égett le a múlt hó 30-án. Az istállóban elhelyezett gazdasági eszközök és egy csikó is a tűz martalékává lett. A tüzet a béres gondatlan­sága okozta. Vésztőn is megjelent a vereskakas. K. Szabó Sándor háza a melléképületekkel együtt leégett. A tüzet gondatlanság okozta. A házbeliek közül egy 7 éves fiú maradt otthon, kit megszállt a dohányzási szenvedély s ennek eleget teendő, kórószárból pipát fabrikált s hogy többen lássák ezt a fényűző műveletet, felmászott az ól tetejére s ott elkezdett kedélyesen pöfékelni. Az élvezet hatása közben nem vette észre, hogy a pipából ki­esett szikra felgyújtotta a tetőt. Csak akkor ugrott le ijedten a magas trónusról, mikor már a tető égni kezdett. Erre a gyerek torka szakadtából ordítani kezdett, hogy tűz van. A hamarosan ösz- szesereglett lakosság sem az ólat, sem a lakóházat nem tudta megmenteni. — Az épületek biztosítva voltak. Titokzatos lelet. Orosházán egy vasúti őr az állomás közelében papírba csomagolt, téglaszínű olajos pépet talált a sínpáron, a csomag közepében egy vashüvely is volt. A leletet nagy vigyázva be­szállították a rendőrséghez, hol először is az irány­ban indították meg a szakértői vizsgálatot, hogy az első pillanat óta dinamitnak tartott anyag való­ban dinamit-e ? A nézetek azonban annyira elágaztak, hogy positiv eredményre még ma sem jutott az orosházi rendőrség vegyészeti osztálya. Szerencsétlenség. Tisont János gádorosi czigány kis leánya a tűzhely körül addig botorkált, mig egy forró vízzel telt lábast magára rántott. A kis leány veszedelmes égési sebeket szenvedett. Békés község képviselő-testülete e hó 2-án rendkívüli közgyűlést tartott. A vármegye törvény- hatóságának azon határozatára, hogy a gyalog- rendőrök száma emeltessék, a képviselő-testület azt határozta, hogy megkeresi a honvédelmi mi­nisztert a békési csendőrök számának szaporítása iránt. A törvényhatóságnak a közgyám választását megsemmisítő határozatát megfelebbezi, mert a törvényben nincs meghatározva az a követelmény, hogy a jelölés titkos vagy nyílt szavazással tör­ténjék. Püski István és társai kérését, melyben a képviselő testület támogatását kérik egy műkén- deráztató létesítése érdekében beadandó államsegély iránti folyamodványukhoz, a közgyűlés egyhangúlag és örömmel vette tudomásul s elhatározta, hogy a kérvényt pártolólag terjeszti fel a minisztériumhoz. Verekedő amazonok. Szakácsi Zsuzsa és Buruzs Zsófi szeghalmi leányok jó barátok voltak. Esténként kettősben jártak az artézihoz s útközben jövet-menet kedélyesen társalogtak. De hát addig jár a jól nevelt korsó a kútra, mig eltörik. Úgy járt a két amazon is. A barátságnak vége lett. A napokban egy kis hangos tere-fere s némi nézeteltérés kiegyenlítése végett hajba kaptak. Közben Zsuzsa hazaszaladt egy vas­villáért s azzal Zsófit úgy fejbe vágta, hogy az vértől elborítva összeesett. Az ügynek a bíróság előtt lesz folytatása. El az uszálylyal! Ezt hallani minduntalan amióta nyilvánvaló lett, hogy a por nem csak a légzőszerveket izgatja, hanem betgségeknek, külö­nösen pedig a tuberkel-baczilusok átvitele utján tüdőbetegségnek az okozója. A modern tudomány nagy súlyt helyez az ezen betegség elleni óvintéz­kedésekre és első sorban ajánlja a légzőszervek megvédését hurut ellen, mert csakis katarrhális gyuladáson képesek a baczilusok terjeszkedni. Sem­mi más szer nem használható e czélra jobban, mint a „Sirolin-Roche“, mely a köhögést csillapítja és a légzőszerveket a baczilusok káros hatása ellen megvédi. Kapható minden gyógyszertárban. Szívbajosok a buziásfürdői „Phönix“ gyógy­vizet a legjobb eredménnyel használják. A buziás­fürdői gyógyforrások dús szénsavtartalma a szív­működésre kiválóan jó hatással van, amennyiben a vérkeringést szabályozza, előmozdítja és fokozza. — A buziásfürdői „Phönix“ gyógyvíz kapható gyógy­szertárakban, drogériákban és* minden jobb fűszer- üzletben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom